Akadálymentes verzió

Európai Egészségbiztosítási Kártya kiállítása iránti kérelem

Kódszám

EGBIZ00027

Az ügy rövid leírása

A Magyarországon egészségügyi ellátásra jogosult személyek kérhetik Európai Egészségbiztosítási Kártya kiállítását, amely alapján, az EGT-tagállamokban, átmeneti tartózkodásuk idején, minden orvosilag szükséges ellátást igénybe vehetnek, ugyanolyan feltételek mellett, mint az adott tagállam biztosítottjai. A Kártya kiállítását az ügyfél személyesen és írásban is kérheti. A Kártya bármely fővárosi/megyei kormányhivatalnál igényelhető és kiadása térítésmentes, kivéve azon eseteket, ha megsemmisül, megrongálódik, elvész, vagy ellopják. Ilyen esetekben igazgatási szolgáltatási díj fizetendő. A fővárosi/megyei kormányhivatal ügyfélszolgálatán személyesen vagy írásban igényelhető (cím, ügyfélfogadás rendje: www.oep.hu - ügyfélszolgálatok menüpont) személyesen, meghatalmazott útján, kiskorúak esetén a törvényes képviselő közreműködésével. Amennyiben az ügyfél írásban igényli a Kártyát, a fővárosi/megyei kormányhivatal postán küldi meg a kérelmezőnek; a Kártya átvételét a kérelmező a tértivevényen aláírásával igazolja.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Kártya kiállítását az ügyfél, vagy érvényes meghatalmazással az általa meghatalmazott személy kezdeményezheti.

Kizáró okok:

Milyen adatokat kell megadni?

A Kártya kiadásához szükséges egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság az alábbi dokumentumokkal igazolható az egészségbiztosítási szakigazgatási szerv ügyfélszolgálatán, illetve írásbeli kérelem esetén: Személyazonosságot igazoló okmány, (útlevél, személyigazolvány, – új személyi igazolvány esetén lakcímkártya is), TAJ számot igazoló okmány, és nem rendezett biztosítási jogviszony esetén a jogosultságot bizonyító okmányok.

Milyen iratok szükségesek?

Amennyiben az ügyél írásban kéri a Kártya kiállítását, használható az egységes igénylőlap, ill. csatolandó a benyújtandó igazolások (személy igazolvány, TAJ-kártya, stb.) másolata.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Kiadása térítésmentes, kivéve azon eseteket, ha megsemmisül, megrongálódik, elvész, vagy ellopják. Ilyen esetekben igazgatási szolgáltatási díj fizetendő.

Hol intézhetem el?

bármely fővárosi és megyei kormányhivatal

Ügyintézés határideje

Egészségbiztosítási pénztári feladatkörben eljáró ügyfélszolgálat esetében személyes ügyintézés során, amennyiben a szükséges iratok rendelkezésre állnak, illetve a jogviszony/jogosultság rendezett, akkor azonnal. Kormányablakban indított ügy esetén, amennyiben a szükséges iratok rendelkezésre állnak, illetve a jogviszony/jogosultság rendezett, akkor 8. nap. (Sommás eljárás). Egyéb esetben (pl: hiánypótlás)  az eljárási határidő hosszabb is lehet.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: fellebbezés

Jogorvoslati lehetőség részletei: OEP Nemzetközi Kapcsolatok és Jogviszony Nyilvántartási Főosztály

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): elsőfokon eljáró fővárosi/megyei kormányhivatal

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): 15 nap

A benyújtási határidő: nincs

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Az eljáró kormányhivatal hiánypótlására mivel igazolhatom magam? A hatósági eljárás lefolytatásához szükséges a személyazonosításra alkalmas okmányok.

Mennyi ideig érvényes az EU kártya? A kártya a kiállításától számított 36 hónapig érvényes.Amennyiben jogosultsága korlátozott (határozott) idejű, a Kártya kizárólag ezen időtartam végéig tartó érvényességgel állítható ki.
Visszamenőleges időtartamra kiállítható-e az EU Kártya? Maga a Kártya visszamenőlegesen nem állítható ki, de jogosultsági feltételek fennállása esetén - postai megkeresésre - az EU Kártya helyettesítő okmány visszamenőleges időtartamra is kiállítható.( 2005. november 1. előtti időszakra történő kiállítás OEP kizárólagos hatásköre.)

Fontosabb fogalmak

Személyes adat, illetékes teherviselő, biztosított, illetékes intézmény, EU kártya, EGT államok, összekötő szerv, orvosilag szükséges ellátás.

Vonatkozó jogszabályok

319/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet az egészségbiztosítási szervekről 2.§(7) ,3.§ (3)
A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (Ebtv.), valamint a végrehajtására kiadott 217/1997. (XII.1.) Korm. rendelet (Ebtv. vhr.)12/A.§(6)
A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (Tbj.)
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 12.§, 27.§, 71.§,116.§, 40.§, 40/A§., 71.§.
A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény, 25.§
A polgárok személyiadatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény (Nytv.) 13.§(2)
883/04/EK rendelet a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról (EK rendelet)19. cikk, 1. cikk q), r) pont
987/2009/EK rendelet a 883/04/EK rendelet végrehajtásáról (EK rendelet Vhr.)25. cikk
Az európai egészségbiztosítási kártyáról szóló S1. Határozat (2009. június 12.)
Az európai egészségbiztosítási kártyára vonatkozó technikai előírásokról szóló S2. Határozat (2009. június 12.)
A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény véfrehajtására kiadott 217/1997. (XII.1.) 12/A. § (6) bekezdés
A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 5. §, 16. §
az illetéktörvény (1990. évi XCIII. tv. 29. § (1) bekezdés)

Kulcsszavak

Személyi azonosításra alkalmas okmány, TAJ szám, belföldi személy, EGT tagállam, egészségügyi szolgáltatás, sürgősségi orvosilag szükséges ellátás, EU kártya, helyettesítő nyomtatvány, nemzetközi összekötő szerv, illetékes intézmény.

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858