Akadálymentes verzió

Külszolgálatos kormánytisztviselő és kormányzati ügykezelő részére kiállítható Európai Egészségbiztosítási Kártya kiállítása iránti kérelem

Kódszám

EGBIZ00028

Az ügy rövid leírása

Az európai egészségbiztosítási kártya - átmeneti jelleggel, egy másik EGT tagállamban (valamint Svájcban) tartózkodó külszolgálatos köztisztviselő, közszolgálati alkalmazott számára - az orvosilag szükségessé váló ellátások igénybevételére jogosít.
Az illetékes tagállamtól eltérő tagállamban tartózkodó külszolgálatos köztisztviselő, közszolgálati alkalmazott jogosulttá válik a tartózkodása alatt orvosi okokból szükségessé váló természetbeni ellátásokra, tekintettel az ellátások jellegére és a külföldi tartózkodás várható időtartamára. Ezeket az ellátásokat a tartózkodási hely szerinti intézmény nyújtja saját jogszabályi rendelkezései szerint úgy, mintha az érintett személyek e jogszabályok alapján lennének biztosítva. Az európai egészségbiztosítási kártyát a külszolgálatos köztisztviselő, közszolgálati alkalmazott/foglalkoztatója - meghatalmazottja, képviselője - kérelme alapján a fővárosi/megyei kormányhivatal állítja ki.
A külszolgálatos köztisztviselő, közszolgálati alkalmazott részére az EU kártya kiadása kapcsolódik a kiküldetést igazoló A1 jelű nyomtatvány kiállításához.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: A külszolgálatra rendelt köztisztviselő, vagy munkáltatója (pl.: KüM, HM, stb.)

Kizáró okok: Meghatalmazott útján is eljárhat.

Milyen adatokat kell megadni?

A kérelmezőre vonatkozó személyazonosításra alkalmas adat, információ, egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságra vonatkozó adat.

Milyen iratok szükségesek?

Az ügyfél által - vagy meghatalmazottja, törvényes képviselője - személyesen kezdeményezett eljárásban a személyazonosságot igazoló okmány, TAJ számot igazoló okmány bemutatása, valamint az igénylőlap szükséges.
Postai úton benyújtott kérelem esetén - amennyiben a közölt adatok és a nyilvántartásban szereplő adatok megegyeznek, az igénylőlap elégséges. Az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság igazolása csak abban az esetben szükséges, ha az a nyilvántartásban nem szerepel. (Aktuális jogosultság vizsgálat.)

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás díj- és költségmentes.

Hol intézhetem el?

A biztosított lakóhelye szerint illetékes kormányhivatalnak az egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró, megyeszékhelyen működő járási hivatala, illetve a fővárosban Budapest Főváros Kormányhivatala XIII. Kerületi Hivatala (járási hivatal)

Ügyintézés határideje

Az általános ügyintézési határidő sommás eljárásban azonnal de legfeljebb 8 nap, egyéb esetben 21 nap.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: fellebbezés

Jogorvoslati lehetőség részletei: Budapest Főváros Kormányhivatala

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): elsőfokon eljáró fővárosi/megyei kormányhivatal megyeszékhelyen működő járási hivatala

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): 15 nap

A benyújtási határidő: nincs

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Mivel igazolhatom magam? Az ügyfél által kezdeményezett hatósági eljárás lefolytatásához szükséges a személyazonosításra alkalmas okmányok.
Eljárhat-e más személy az ügyben? Az érintett ügyfél helyett eljárhat képviselője, meghatalmazottja a képviseleti jogosultság igazolásának birtokában (meghatalmazás, megbízás).
Azonnal megkapom-e az EU kártyát? Amennyiben a kérelem előterjesztésekor a kártya kiadásához szükséges feltételekkel rendelkezik, igen.
Mennyit kell fizetnem a kártyáért? Az EU kártya első alkalommal történő kiállítása díjmentes, minden további másodlat kiállítása érvényességi időn belül az általános tételű eljárási illetéknek megfelelő összegű igazgatási szolgáltatási díj szerinti.
Mennyi ideig érvényes az EU kártya? Az EU kártya a kiállítástól számított 36 hónapig érvényes.

Fontosabb fogalmak

Személyi azonosításra alkalmas okmány, meghatalmazás, képviselet, lakcímkártya a magyarországi lakóhelyről (belföldiség igazolása), TAJ kártya, közszolgálati jogviszony, ügyintézési határidő, tájékoztatás, EGT tagállam, EU kártya, orvosilag szükséges ellátás

Vonatkozó jogszabályok

Az egészségbiztosítási szervekről szóló 386/2016. (XII.2.) Korm. rendelet 4. § (4) - (5) bekezdés, továbbá a 7. § (5),  bekezdés d) pont dc) alpont és 7.§ (7).
A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (Ebtv.), valamint a végrehajtására kiadott 217/1997. (XII.1.) Korm. rendelet (Ebtv. vhr.)12/A.§ (6) bekezdés
A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (Tbj.)
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 12.§, 27.§, 71.§,116.§, 40.§, 40/A§., 71.§.
A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény, 25.§
A polgárok személyiadatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény (Nytv.) 13.§ (2) bekezdés
883/04/EK rendelet a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról (EK rendelet)6,17,18,19,21,23-88 cikk
987/2009/EK rendelet a 883/04/EK rendelet végrehajtásáról (EK rendelet Vhr.) 25. cikk
Az európai egészségbiztosítási kártyáról szóló S1. Határozat (2009. június 12.)
Az európai egészségbiztosítási kártyára vonatkozó technikai előírásokról szóló S2. Határozat (2009. június 12.)
A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény véfrehajtására kiadott 217/1997. (XII.1.) 12/A. § (6) bekezdés
A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 5. §, 16. §
az illetéktörvény (1990. évi XCIII. tv. 29. § (1) bekezdése)

Kulcsszavak

Személyi azonosításra alkalmas okmány, TAJ szám, belföldi személy, EGT tagállam, egészségügyi szolgáltatás, sürgősségi orvosilag szükséges ellátás, EU kártya, közszolgálati jogviszony, nemzetközi összekötő szerv, illetékes intézmény.

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858