Akadálymentes verzió

Kettős felhasználású termékekre vonatkozó Nemzetközi Importigazolás kiadására irányuló kérelem

Kódszám

MKEHH00016

Az ügy rövid leírása

Kettős felhasználású termékek az Európai Unió vámterületén kívülről Nemzetközi importigazolással hozhatók be Magyarország területére, ha a származási ország hatósága igényli az igazolás kiállítását, a termék a Vegyifegyver Tilalmi Egyezmény 1. mellékletének hatálya alá tartozik, vagy a 428/2009/EK tanácsi rendelet I. melléklete alapján nukleáris termék. Azon, nem importigazolás-köteles termékek esetében, melyek egyidejűleg beletartoznak a haditechnikai tevékenység engedélyezésének és a vállalkozások tanúsításának részletes szabályairól szóló 156/2017. (VI.16.) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott termékkörbe, ezen rendelet, valamint a haditechnikai termékek gyártásának és a haditechnikai szolgáltatások nyújtásának engedélyezéséről szóló 2005. évi CIX. törvény rendelkezéseit is figyelembe kell venni.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: A kettős felhasználású termékek külkereskedelmi forgalmának engedélyezéséről szóló 13/2011. (II. 22.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó tevékenységet csak az végezhet, akit a Hatóság nyilvántartásba vett.

Kizáró okok: Nincsen személyes eljárásra vonatkozó kötelezettség.

Milyen adatokat kell megadni?

A) A Nemzetközi Importigazolás kibocsátása iránti kérelem tartalmi elemei
1. Magyar importőr adószáma, EORI száma, Neve, Címe
2. Exportőr: Neve, Címe
3. A termék: Leírása, Ellenőrzési jegyzékszáma, Vámtarifaszáma, Mennyisége, Összértéke
4. Dátum, cégszerű aláírás, bélyegző.
B) Címzetti és Végfelhasználói Nyilatkozat tartalmi elemei
1. Címzett: Neve, Adószáma, Cégjegyzék száma, Címe, Ügyintéző neve, telefonszáma
2. Végfelhasználó: Neve, Adószáma, Cégjegyzék száma, Címe, Ügyintéző neve, telefonszáma
3. Exportőr: Neve, Cégjegyzék száma, Címe, Ügyintéző neve, telefonszáma
4. A termék: Leírása, Ellenőrzési jegyzékszáma, Vámtarifaszáma, Mennyisége, Összértéke
5. Részletes nyilatkozat a termék felhasználásáról
6. Kiegészítő információk (Minden egyéb tényező, ami figyelembe veendő az exportengedély-kérelem elbírálásánál.):
7. A címzett, a végfelhasználó igazolása
8. A címzett, a végfelhasználó aláírása, dátum.

Milyen iratok szükségesek?

Címzetti és Végfelhasználói Nyilatkozat

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Általános tételű eljárási illeték fizetendő: 3 000 Ft; nukleáris vagy nukleáris kettős felhasználású termékek esetén a szakhatósági elárási illeték további 3 000 Ft, azaz összesen 6000 Ft, melyet a kitöltési útmutatóban részletezettek szerinti módokon lehet megfizetni..

Hol intézhetem el?

Budapest Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály

Ügyintézés határideje

25 nap

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: A döntés csak bírósági úton támadható meg.

Jogorvoslati lehetőség részletei: -

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv):

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta):

A benyújtási határidő:

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

1. A kérelem beadása előtt milyen dokumentumok benyújtása szükséges a regisztrációhoz?
a Kettős felhasználású termékek külkereskedelmi forgalmának engedélyezéséről szóló 13/2011. (II. 22.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó tevékenységet csak az végezhet, akit a Hatóság nyilvántartásba vett. A nyilvántartásba vételi kérelemhez a 13/2011. (II. 22.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében felsorolt dokumentumokat kell csatolni:
- a közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. Tv. 17. § (1) bekezdésében meghatározott EORI- számát,
- az ügyfelet hitelesen azonosító iratot (cégkivonat, alapító okirat, személyi igazolvány), vagy ezek hiteles másolatát,
- a részéről kötelezettségvállalásra kijelölt személy aláírásának hitelességét tanúsító iratot,
- adóazonosító számát.

2. A kettős felhasználású termékek importja engedély köteles-e?

A kettős felhasználású termékek Magyarországra történő behozatalához Nemzetközi Importigazolás szükséges, amennyiben:
• a származási ország hatósága igényli annak beszerzését, vagy
• a termék a Vegyi fegyver Tilalmi Egyezmény I. mellékletének hatálya alá tartozik, vagy
• a termék a 428/2009/EK rendelet I. mellékletének „0” kategóriájában szerepel (nukleáris kettős felhasználású termék).
A Nemzetközi Importigazolás kiadásával, a Hatóság igazolja, hogy felügyeletet gyakorol a termék behozatala és felhasználása felett. Azon, nem importigazolás-köteles termékek esetében, melyek egyidejűleg beletartoznak a haditechnikai tevékenység engedélyezésének és a vállalkozások tanúsításának részletes szabályairól szóló 156/2017. (VI.16.) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott termékkörbe, ezen rendelet, valamint a haditechnikai termékek gyártásának és a haditechnikai szolgáltatások nyújtásának engedélyezéséről szóló 2005. évi CIX. törvény rendelkezéseit is figyelembe kell venni.

3. Milyen dokumentumokat szükséges benyújtani, milyen okmányokat ad ki a Hatóság?
A Nemzetközi Importigazolás kibocsátása iránti kérelmeket a Budapest Főváros Kormányhivatala, Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítő Főosztályához (továbbiakban: Hatóság) kell benyújtani a Hatóság honlapján közzétett formanyomtatványok kitöltésével. A benyújtott kérelmekben, valamint az azokhoz csatolt okmányokban foglalt valamennyi adat valódiságáért a kérelmező felel a kettős felhasználású termékek külkereskedelmi forgalmának engedélyezéséről szóló 13/2011. (II.22.) Korm. rendelet 5.§. értelmében.

A kérelemhez csatolni kell a ú.n. Címzetti és Végfelhasználói Nyilatkozatot, amely szerint a terméket kizárólag a benne megjelölt feltételekkel és módon fogják felhasználni.
Hibásan, vagy hiányosan kitöltött okmányok benyújtása esetén a Hatóság a Kérelmezőt hiánypótlásra szólítja fel.
A Hatóság a Nemzetközi Importigazoláshoz Szállítási Tanúsítványt bocsát ki. A Tanúsítványt a vámhatóság érvényesíti, annak igazolására, hogy az abban foglalt termék Magyarország területére érkezett.

A Nemzetközi Importigazolás, valamint a „Szállítási Tanúsítvány” okmányoknak ügyfelet illető példányát az importőr a nyilvántartás és ellenőrzés céljából köteles 5 évig megőrizni és kérésre az ellenőrző Hatóságnak bemutatni.

4. Mennyi ideig érvényes a Nemzetközi Importigazolás?

Ha az Igazolás az exportáló ország hatósága elé nem kerül bemutatásra a kibocsátás követő hat hónapon belül, érvényét veszti. Nem hosszabbítható. Ebben az esetben új kérelmet kell benyújtani.

5. Milyen egyéb kötelezettsége van az Importőrnek?
Amennyiben a termék szabadforgalomba helyezését az Európai Unió más tagállamának vámhatóságai végzik, úgy az Importőr köteles bejelenteni a Hatóságnak a beérkezést, Magyarország területére történő érkezéstől számított 48 órán belül.

6. Van- költsége az eljárásnak?
A Nemzetközi Importigazolás kiadásának eljárása illetékköteles. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. §.(1). bekezdése szabályozza az illetékek mértékét. (Jelenleg a közigazgatási hatósági eljárás illetéke 3.000 Ft.) Nukleáris-, és nukleáris kettős felhasználású termékekre vonatkozó kérelmek benyújtása esetén a szakhatósági állásfoglalás díja is az ügyfelet terheli, ezért ebben az esetben az illeték mértéke összesen 6.000 Ft.
Az illetéket banki átutalással, készpénz-átutalási megbízás útján, internetes bankkártyás fizetéssel (VPOS) vagy elektronikus fizetési és elszámolási (EFER) rendszeren keresztül kell megfizetni a vonatkozó jogszabályok szerint

Fontosabb fogalmak

Ellenőrzési jegyzékszám: a 428/2009/EK tanácsi rendelet I. mellékletében felsorolt kettős felhasználású termékhez rendelt kódszám.
Nemzetközi non-proliferációs kötelezettség: az Ausztrália Csoport, a Rakétatechnológia Ellenőrzési Rendszer, a Nukleáris Szállítók Csoportja, a Wassenaari Megállapodás, a Zangger-bizottság, valamint a Vegyi fegyver Tilalmi Egyezmény, az 1970. évi 12. törvényerejű rendelettel kihirdetett, az Egyesült Nemzetek Szervezete Közgyűlésének XXII. ülésszakán, 1968. június 12-én elhatározott, a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló szerződés, az 1975. évi 11. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a bakteriológiai (biológiai) és toxin-fegyverek kifejlesztésének, előállításának és tárolásának megtiltásáról és e fegyverek megsemmisítéséről szóló, az Egyesült Nemzetek Szervezete XXVI. ülésszakán, 1971. december 10-én elfogadott egyezmény (a továbbiakban: Biológiai- és Toxin-fegyver Tilalmi Egyezmény).
Nukleáris kettős felhasználású termék: a 428/2009/EK tanácsi rendelet I. melléklete „0 kategóriájában” és az „1-9 kategóriáiban” felsorolt a ..200-..299 végződésű sorszámok alatt szereplő termék.
Szolgáltatás: minden olyan műszaki támogató tevékenység, amely a kettős felhasználású termék javításával, fejlesztésével, gyártásával, összeszerelésével, minőségi vizsgálatával, üzemeltetésével, karbantartásával vagy bármely más műszaki szolgáltatással kapcsolatos.
Végfelhasználó: az a személy, aki e rendelet hatálya alá tartozó ügylet eredményeképpen a kettős felhasználású terméket ténylegesen használja.
Címzetti és végfelhasználói Nyilatkozat: az a nyilatkozat, amelyet a végfelhasználó, címzett tesz, és amelyben vállalja, hogy a kettős felhasználású terméket kizárólag a nyilatkozatban megjelölt feltételekkel és módon fogja felhasználni.

Vonatkozó jogszabályok

Hatáskör: a Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés a) pont, (2) bekezdés b) pont
az eljárási illeték mértéke és megfizetése: az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés, 27. pont, 73. § (2) - (6) bekezdések, a kormányablakokról szóló 515/2013 (XII.30.) Korm. rendelet 11/A. §
Eljárási szabályok: a kettős felhasználású termékek külkereskedelmi forgalmának engedélyezésérő szóló 13/2011. (II. 22.) Korm. rendelet 5.§, 21-25. § az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény 140.§ (4)-(6) bekezdések Szakhatóság: a nukleáris és nukleáris kettős felhasználású termékek nemzetközi forgalmának szabályozásáról szóló 144/2011. (VII. 27.) Korm. rendelet

Kulcsszavak

Nemzetközi Importigazolás, illeték, csatolt okmányok, kitöltés, indokolás

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858