Akadálymentes verzió

Lovas szolgáltató tevékenység folytatásának bejelentése

Kódszám

MKEHK00008

Az ügy rövid leírása

Aki lovas szolgáltató tevékenységet kíván folytatni, köteles az erre irányuló szándékát a kereskedelmi hatóságnak bejelenteni. Lovas szolgáltató tevékenység: üzletszerű gazdasági tevékenység keretében ló igénybevételével nyújtott, szabadidős, terápiás vagy oktatási célú szolgáltató tevékenység, így különösen lovagoltatás, lovas oktatás, lovasterápia, fogyatékos személynek nyújtott lovas szolgáltatás, terep- vagy túralovaglás, fogathajtás, fogathajtás oktatás, fogatoztatás, lovasbemutató.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Egyéni vállalkozó, illetve vállalkozás. Vállalkozás esetén a vállalkozás képviseletére jogosult személy.

Kizáró okok:

Milyen adatokat kell megadni?

Szolgáltató neve, lakcíme illetve szervezet esetén székhely címe, folytatni kívánt szolgáltatási tevékenységek köre, telephely címe, a telephelyen működő lovarda elnevezése, a telephelyen tartott lovak száma, a telephely helyszínrajza a méretek feltüntetésével, a lovas szolgáltató tevékenység típusa, amennyiben a lovas szolgáltató tevékenység az igénybe vevő lovagoltatásával jár, be kell nyújtani a tevékenységért felelős nevét, szakképzettségét, egyéni vállalkozón kívül minden esetben munkaszerződést, a szolgáltatásba bevont, a lófajták egyedeinek azonosításáról szóló jogszabály szerinti azonosító számmal és ló-útlevéllel ellátott lovak felsorolását, a szolgáltatásba történő bevonásra alkalmas lovak esetén az alkalmasságról szóló hatósági bizonyítvány száma, továbbá annak igazolását, hogy
• nincs hatvan napot meghaladóan lejárt esedékességű, az adózás rendjéről szóló jogszabály szerint végrehajtható köztartozása,
• a tevékenységért felelős személy foglalkoztatásának igazolása, annak igazolása, hogy a szolgáltató vezető tisztségviselője, vezető beosztású munkavállalója, illetve egyéni vállalkozás esetén az egyéni vállalkozó nem volt olyan vállalkozás tulajdonosa, tagja, vezető tisztségviselője, vezető beosztású munkavállalója, amelyet a tevékenység megkezdését megelőző egy éven belül a lovas szolgáltató tevékenységével összefüggésben az állat-egészségügyi és az állattartási körülményekre vonatkozó jogszabályi rendelkezések megsértése miatt jogerős hatósági határozatban eltiltottak a lovas szolgáltató tevékenység végzésétől

Milyen iratok szükségesek?

Annak igazolása, hogy nincs hatvan napot meghaladóan lejárt esedékességű, az adózás rendjéről szóló jogszabály szerint végrehajtható köztartozása, a tevékenységért felelős személy foglalkoztatásának igazolása, a vezető tisztségviselők hozzájárulása a személyes adataik kezeléséhez, ha a lovas szolgáltató tevékenység az igénybevevő lovagoltatásával jár, be kell nyújtani a telephely helyszínrajzát, a tevékenységért felelős személy szakképzettségének igazolását, terápiás szolgáltatás esetén a gyógypedagógus szakképzettségének igazolását.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Illeték, mértéke 3000 Ft. Az eljárási díj megfizetésének módja: átutalással a Budapest Főváros Kormányhivatala eljárási illetékbevételi számlaszámára, mely az alábbi: 10032000-01012107-00000000

Hol intézhetem el?

Budapest Főváros Kormányhivatala

Ügyintézés határideje

A hatóság a bejelentés megérkezését követően haladéktalanul ellenőrzi, hogy a bejelentés megfelel-e a követelményeknek, és legkésőbb a bejelentés megérkezésétől számított nyolc napon belül, 

a) ha a bejelentés megfelel a követelményeknek, és az eljárási illetéket megfizették, a bejelentést tevőt erről a tényről igazolás megküldésével értesíti;

b) ha a bejelentés nem felel meg, vagy az illetéket nem fizették meg, és a szolgáltató nem részesült költségmentességben, a bejelentés hiányainak megjelölése mellett figyelmezteti a szolgáltatót a tevékenység bejelentés nélküli folytatásának jogkövetkezményeire.

A bejelentéssel összefüggő eljárásban a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság a szolgáltatót a 23. § (1) bekezdés a) pontja szerinti bejelentés megérkezését követő naptól számított tizenöt napon belül hivatalból nyilvántartásba veszi.

A szakhatósági eljárás határideje 15 nap, amely a hatóságra irányadó ügyintézési határidőbe nem számít be.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Ha az elsőfokú döntést a kormányhivatal vezetője hozta a döntés ellen önálló fellebbezésnek nincs helye. A döntést csak az ügy érdemében hozott határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslati eljárás útján támadható meg. 

Jogorvoslati lehetőség részletei: Igen. BFKH központi szerve

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): Nincs helye felebbezésnek

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): Nincs helye fellebbezésnek

A benyújtási határidő: Nincs helye fellebbezésnek.

A fellebbezési illeték mértéke: Nincs helye fellebbezésnek.

Amit még érdemes tudni (GYIK)

1. A lovas szolgáltatói tevékenység végzéséhez szükséges kérelemhez mit kell benyújtani?

• Az nyilvántartásba vétel iránti kérelmet, amelynek tartalmaznia kell a 14/2008. (XII.20.) ÖM rendelet 2. § (1) bekezdése szerinti adatokat. 
Továbbá a kérelemhez csatolni kell az alábbiakban felsorolt dokumentumokat is:

• a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (továbbiakban: Ker. törvény) 6/C § (2) bekezdés a) pontja szerinti igazolást, a 60 napot meghaladóan lejárt esedékességű, az adózás rendjéről szóló jogszabály szerint végrehajtható köztartozás mentességről. (összevont adóigazolás),
- vezető tisztségviselő/k társadalmi szervezet képviselőinek nyilatkozatát a Ker. törvény 6/C § (2) bekezdés b) pontja szerint, valamint nyilatkozatát a személyes adatok kezeléséről.
• az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (1) bekezdése szerinti 3.000,-Ft összegű illeték befizetéséről/átutalásáról szóló igazolást (illetékbélyegen nem tudjuk elfogadni az illeték megfizetését)
• a lovas szolgáltató tevékenységről szóló 14/2008. (XII. 20) ÖM Rendeletben foglaltak alapján a következőket:
• a folytatni kívánt tevékenység típusát,
• a szolgáltató adatait, /cégjegyzékszám, adószám, székhelycím, telefon-, faxszám/ (különösen fontos a telefonszám megadása, mivel a helyszíni szemle időpontjának egyeztetése telefonos megkereséssel történik)
• a telephely adatit, /címe, telefon-, faxszáma, a telephelyen tartott lovak száma, illetékes települési önkormányzat neve, illetékes település önkormányzat címe,/
• vezető tisztségviselő/k adatait /neve, születési neve, születési helye, ideje, anyja neve/
• a szakmai tevékenységért felelős személyt
• a szakmai tevékenységért felelős adatait, /neve, szakképesítése, bizonyítvány száma, oklevél másolat/
• a szakmai tevékenységért felelős személy foglalkoztatásának igazolását,
• a szakmai tevékenységért felelős személy szakképesítésének hiánya esetén a nyilatkozatot a szakképesítés kapcsán, illetve legalább 10 éves szakmai gyakorlatról igazolás,
• helyszínrajzot a 13 §-ban meghatározott körülményekre figyelemmel, a méretek feltüntetésével. /kézzel rajzolt, határoló méretek megadásával (lovaspálya, istálló stb.)/
• nyilatkozatát a R. 13. §-ban meghatározott követelmények teljesüléséről,
• a társadalmi szervezet képviselőit a Pk.60.003/2011. végzésben foglaltak szerint,
• a társadalmi szervezet képviselőinek nyilatkozatát a személyes adatok kezeléséről,
• gyógypedagógus adatai
• gyógypedagógus foglalkoztatásának igazolása,
• annak hitelt érdemlő igazolását, hogy
a lovas pálya(k) (karám(ok)) körüli korlátozásban a hiányokat megszüntette, ezáltal a lovas pálya(k) (karám(ok)) maradéktalanul rögzített korláttal körül vannak véve

Figyelem! Az itt felsorolt nyilatkozatokhoz nyilatkozatmintákat a formanyomtatvány mellékleteként találnak!


2. A nyilvántartásba vétel iránti kérelmet hol és hogyan lehet benyújtani?

• Személyesen vagy meghatalmazott útján az BFKH Ügyfélkapcsolati Osztályán (1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39.) vagy postai úton (1534 Budapest BKKP, Pf: 919.) A bejelentőűrlap letölthető a BFKH honlapjáról (www.mkeh.gov.hu) illetve beszerezhető a BFKH Ügyfélkapcsolati Osztályán.
• A kérelem elektronikus úton is benyújtható, de kizárólag az ÜGYFÉLKAPUN keresztül. Erről részletesen itt olvashat: http://www.mkeh.gov.hu/E-ugyfelszolgalat

• Amennyiben személyesen kíván ügyet intézni természetesen lehetősége van időpontot egyeztetni. Időpont egyeztetés ügyében az Ügyfélkapcsolati Osztály munkatársai állnak rendelkezésre a +36-1-4585-800 telefonszámon.


3. Ki folytathat ma Magyarországon lovas szolgáltató tevékenységet és mik a tevékenység folytatásának feltételei?

• A lovas szolgáltató tevékenység gyakorlásának kritériumait, illetőleg az ezzel kapcsolatos egyéb tudnivalókat, a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény és a lovas szolgáltató tevékenységről szóló 14/2008. (XII. 20.) ÖM rendelet határozza meg.
• Lovas szolgáltató tevékenységet Magyarországon csak az a vállalkozó folytathat, aki a fent felsorolt jogszabályokban előírt feltételeknek megfelel, és kérelme alapján a Budapest Főváros Kormányhivatala számára engedélyezte a tevékenységet és a lovas szolgáltatókról a BFKH által vezetett hatósági nyilvántartásba bejegyezték.


4. Milyen jogszabályokat kell ismernem, ha lovas szolgáltató vállalkozást szeretnék indítani?

1. A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény,
2. A lovas szolgáltató tevékenységről szóló 14/2008. (XII. 20.) ÖM rendelet.


5. Hogyan tudja igazolni a lovas szolgáltató, hogy köztartozásmentes adózó?

• Amennyiben a kérelmező lovas szolgáltató – a kérelem benyújtásának időpontjában – az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisban szerepel, akkor nincs szükség külön igazolásra. Azonban az adatbázisba való bekerülés nem automatikus, hanem azt a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál a vállalkozásnak kell kezdeményezni!
• Amennyiben a vállalkozás a Nemzeti Adó- és Vámhivatal köztartozásmentes adózói adatbázisában nem szerepel, akkor 30 napnál nem régebben kiállított EGYÜTTES ADÓIGAZOLÁS elnevezésű közokirat benyújtására van szükség.

6. Mit jelent a „szakmai tevékenységért felelős” kifejezés?

A vonatkozó jogszabályi előírások alapján (a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 6/C. §) lovas szolgáltató tevékenység csak akkor folytatható, ha a szolgáltató által munkavállalóként vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszony alapján foglalkoztatott legalább egy személy, aki a 14/2008. 2. § (3) bekezdésében felsorolt szakképesítések egyikével rendelkezik (a továbbiakban: tevékenységért felelős személy). Ez tehát azt jelenti, hogy a megfelelő képzettségű, tevékenységért felelős személy megléte a lovas szolgáltató tevékenység végzésére jogosító határozat kiadásának egyik feltétele.

7. Milyen végzettséggel kell rendelkeznie a szakmai tevékenységért felelősnek és mit kell igazolnia a nyilvántartásba történő bejegyzésekor?

A szolgáltatás igénybevevőjének lovagoltatásával járó lovas szolgáltató tevékenység esetén - legalább egy:
a) középfokú lovastúra-vezetői képesítéssel,
b) lovas sportágban szerzett középfokú sportedzői képesítéssel,
c) lovas sportágban szerzett felsőfokú szakedzői vagy okleveles szakedzői képesítéssel,
d) lovas-kultúra oktató felsőfokú szakirányú továbbképzést igazoló képesítéssel, vagy
e) lovas sportágban nemzetközi sportszövetség által akkreditált edzőképzésben szerzett végzettséggel rendelkező, a szakmai tevékenységért felelős személyt (a továbbiakban: szakmai tevékenységért felelős személy) foglalkoztat, valamint
f) *lovas terápiás szolgáltatás nyújtása esetén a szakmai tevékenységért felelős személyen felül még legalább egy, a 11. § (5) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelő gyógypedagógust (terapeutát) is foglalkoztat.

8. Adatváltozás/megszűnés
Az adatváltozás bejelentésével kapcsolatosan a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 24. § alapján a szolgáltató a bejelentést követően a bejelentésben foglalt adatokban bekövetkezett változást haladéktalanul köteles bejelenteni a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságnak.

9. Ha megváltozik a gazdasági társaság székhelye, elegendő-e ha a Cégbíróságon átvezetik a címváltozást?

Nem, a 14/2008. (XII. 20.) ÖM rendelet 2. §-ban meghatározott adatok megváltozását és a tevékenység megszüntetését a lovas szolgáltató 15 napon belül köteles a BFKH-nak írásban bejelenteni.

Fontosabb fogalmak

Szakmai tevékenységet végző személy végzettségével kapcsolatos tudnivalók pontosítása.

Vonatkozó jogszabályok

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 28/B. §, 44. § (1) (6) bekezdés, 33. § (3) bekezdés d) pont, 33.§ (8) bekezdés, 40. § (1) bekezdés, 98. § (1) bekezdés, 99. § (1) bekezdés, 120. § (1) bekezdés, 116. §. 

A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 22.§ (1) bek., 23. § (1), 24.§ (3) bek., 27. § (1) bek. 

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2. § 16. pont, 6/C.§ (1) bekezdés, (2) bek. a)-c) pontjai, 6/G.§ e) pontja. 

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (1) és (2) bekezdése, 73. § (1) bekezdése, valamint 73. § (2)-(2a) bekezdései. 
 
A lovas szolgáltató tevékenységről szóló 14/2008. (XII. 20.) ÖM rendelet 1.§, 2.§ (1) (2) és (3) bekezdései, 7. § (5) bekezdés
  
A Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 3.§ (1) - (2) bekezdése.

Kulcsszavak

bejelentés, tevékenységért felelős végzettsége, a tevékenység során az azt igénybe vevő lovagol-e?, lovas szolgáltató, hiánypótlás, nyilvántartásba vétel, szakhatóság, hatósági bizonyítvány

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858