Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy

a kormányablakokban, okmányirodákban és valamennyi kormányhivatali ügyfélszolgálaton

- a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében -

kötelező a szájat és az orrot eltakaró maszkot viselni.

Vigyázzunk egymásra!

Mezőgazdasági importengedély iránti kérelemhez szükséges biztosíték benyújtása

Kódszám

MKEHK00020

Az ügy rövid leírása

A mezőgazdasági termékek behozatali engedélykérelmezése biztosíték megfizetéséhez kötött.
A biztosíték annak szavatolása, hogy egy meghatározott import kötelezettség teljesítésének elmulasztása esetén a mulasztó fél (az engedély jogosultja) megfizet egy pénzösszeget, vagy – garancia- és kezesség vállalás esetén – az MKEH azt lehívja. A biztosíték megfizetése készpénz, vagy garancia formájában történhet. Készpénz esetén a biztosítékot az MKEH Mezőgazdasági import biztosíték 10032000-00282448-20000002 számú letéti számlájára kell befizetni. Bankgarancia és készfizető kezesi nyilatkozat, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által vezetett nyilvántartásban szereplő és engedélyezett pénzügyi intézménytől illetve biztosítótól fogadható el. A pénzintézetek, bankok, biztosítók tevékenységével kapcsolatos minden díjat és költséget, a biztosítékot adó fél viseli. A biztosíték után nem jár kamat.
Biztosítékok fajtái:
A benyújtásra kerülő biztosíték lehet egyedi biztosíték amely egy jogügyletre vonatkozik, vagy keret biztosíték , amely több jogügylet teljesítését biztosítja. Az ügyfélnek a "Nyilatkozat a biztosíték felhasználásáról" szóló csatolmányban van lehetősége eldönteni , melyiket választja.
A keret biztosíték egy, vagy több termékpályára, illetve eltérő érvényességű, több alkalommal benyújtott kérelemhez is felhasználható , a "Nyilatkozatot" csak az első kérelem benyújtásakor kell csatolni.
A biztosíték összegének kiszámítása:
A kérelmező a biztosítékot a nemzeti valutában, forintban köteles teljesíteni. Az Euro-ban kiszámított biztosíték összegét az Európai Központi Bank (EKB) árfolyamával kell átszámítani forintra, és ezt az összeget kell készpénzben, bankgarancia vagy készfizető kezesség formájában letétbe helyezni.
A biztosíték összegének forintban történő meghatározásánál az árfolyam a befogadás (az az időpont, amikor a kérelem és a biztosíték is rendelkezésre áll) hónapját megelőző hónap utolsó munkanapján az Európai Központi Bank (EKB) által közzétett árfolyam. (Az EKB árfolyamok - az EURLEX EU hivatalos lapjának C. sorozatában jelennek meg) és honlapunkról is elérhető.
A biztosíték elfogadásának megtagadása:
A MKEH-nak joga van megtagadni a biztosíték elfogadását, amennyiben az nem az adott rendeletben meghatározott mérték szerint és időtartamra nyújt fedezetet.
Egyedi bankgarancia és a készfizető kezesi nyilatkozat esetében a kötelezettség időtartamát úgy kell meghatározni, hogy annak kezdete megegyezzen a kérelem benyújtásának napjával, vagy azt időben előzze azt meg, míg a garancia lejárata egyezzen meg az engedély érvényességének lejárata+90 nap, ami egyben a garancia szerinti kötelezettségvállalás legkorábbi záró időpontja.
Keret garancia lejáratának az idejét úgy kell meghatározni, eltérő érvényességű, több alkalommal benyújtott vagy többféle ügylethez benyújtott kérelmek esetében, hogy annak az utolsó ügylethez kapcsolódó engedély érvényességének lejáratától számított legalább 90 napig kell érvényben lennie. Az ennél rövidebb lejáratú bankgaranciát, illetve kezesi nyilatkozatot nem lehet elfogadni.
A biztosíték felszabadítása
Az import kötelezettség akkor tekinthető 100%-osan teljesítettnek, ha az engedélyen szereplőt mennyiség legalább 95 %-a behozatalra kerül. Ebben az esetben a biztosíték teljes összege visszajár az engedélyesnek.
Amennyiben a behozott mennyiség ennél kevesebb, vagy az elszámolást az engedélyes az engedély lejártától számított 45 napon, illetve 2 hónapon túl nyújtja be, akkor a biztosíték összege a 282/2012/EU rendeletben meghatározott arányban, csökkentve kerül felszabadításra.
Határidőn belüli elszámolás esetén, amennyiben a visszatartásra kerülő összeg nem haladja meg a 100 eurónak megfelelő forint összeget, a biztosíték teljes összege felszabadításra kerül.
Nem szabadítható fel a biztosíték, ha az engedélyezett mennyiség 5% alatt, vagy egyáltalán nem került felhasználásra, illetve ha az engedély érvényességét követő 24. hónap végéig nem kerül benyújtásra a teljesítés igazolása.
A teljesítések igazolását követően, a felszabadított biztosíték egyedi biztosíték esetében a kérelmező részére automatikusan, míg keret biztosíték esetében a kérelmező írásbeli kérelme alapján kerül visszautalásra. Bankgarancia részleges felszabadítása esetén végzés, teljes felszabadítás esetén határozat kerül kibocsátásra.
Az MKEH a tévesen letétbe helyezett biztosítékot a befizető kérelme alapján vagy legkésőbb a biztosíték beérkezését követő 60 nap után a befizetőnek automatikusan visszaszármaztatja.


Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Az ügy indítására jogosult az, aki AGRIM import engedély kérelem benyújtására jogosult.

Kizáró okok: Lehetőség van képviseletre.

Milyen adatokat kell megadni?

Az ügyfélnek, mint kérelmezőnek önmagára vonatkozóan kizárólag a nevét, adószámát kell megadnia. Mivel a biztosíték nyújtható készpénzben , vagy bankgarancia formájában és mindkét formában nyújtott biztosítékról dönthet úgy, hogy egyedileg , vagy keret biztosítékként kívánja felhasználni, ezért erre vonatkozóan nyilatkoznia kell. Készpénzben nyújtott biztosíték esetében meg kell adnia a számlaszámát, ahonnan utalta és ahová az elszámolás után a jogosan visszajáró biztosíték utalható.

Milyen iratok szükségesek?

Nyilatkozat a biztosíték felhasználásáról formanyomtatvány , bankgarancia/kezesség esetén annak eredeti példánya

Hol intézhetem el?

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Kereskedelmi Hatóság

Ügyintézés határideje

Az ügyintézés határideje az AGRIM import engedély kérelem elbírálásától és az ügyfélnek az import engedélyhez kapcsoló kötelezettségeinek teljesítésétől függ, ez kapcsolódó, kísérő feladat.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Van lehetőség a döntés megfellebezésére.

Jogorvoslati lehetőség részletei: A fellebbezést a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal főigazgatójához kell címezni , de benyújtani az első fokon eljáró hatósághoz a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Kereskedelmi Hatóságához kell.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): Az elsőfokú hatóság a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Kereskedelmi Hatósága.

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): 15 nap

A benyújtási határidő: 5.000 Ft

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

1.Kérdés: Elfogadásra kerülhet e a bankgarancia, ha nem teljes mértékben felel meg a 17/2004. (II.13.) Korm. rendelet 1/b. mellékletének 1. Válasz: Kizárólag a 17/2004. (II.13.) Korm. rendelet 1/b. mellékletével szó szerint azonos bankgarancia fogadható el. 2. Kérdés: Elfogadásra kerül e a kérelem, ha kevesebb az összege az általam rendelkezésre bocsátott biztosítéknak, mint amennyi szükséges a kérelmem elbírálásához? 2. Válasz: Az ügyfél kérheti a kérelmen szereplő mennyiség befizetett biztosítéknak megfelelő mértékű csökkentését, ellenkező esetben elutasításra kerül a biztosíték elfogadása. 3. Kérdés : Mit jelent a visszatartás fogalma? 3. Válasz: Amennyiben az ügyfél az AGRIM engedélyre vonatkozó elszámolási kötelezettségének maradéktalanul nem tesz eleget, (mennyiség 95%-os teljesítése és a vonatkozó elszámolási határidő betartása ), az engedélyhez tartozó biztosíték egy része vagy az egésze elvonásra kerül.

Fontosabb fogalmak

BANKGARANCIA: A bank határozott időre vállalt, visszavonhatatlan fizetési igérete arra az esetre, ha a szerződő fél nem vagy nem a vállaltak szerint teljesíti kötelezettségét.
EKB: Európai Központi Bank EURLEX: az Európai Unió honlapja

Vonatkozó jogszabályok

1306/2013/EU Európai Parlamenti és Tanácsi rendelet a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a 352/78/EGK, a 165/94/EK, a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről; V. fejezet
a 907/2014/EU Bizottsági végrehajtási rendelet a 1306/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kifizető ügynökségek és más szervek, a pénzgazdálkodás, a számlaelszámolás, a biztosítékok és az euro használata tekintetében történő kiegészítésről; IV. fejezet
a 908/2014/EU Bizottsági végrehajtási rendelet a 1306/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kifizető ügynökségek és más szervek, a pénzgazdálkodás, a számlaelszámolás, az ellenőrzési szabályok, a biztosítékok és az átláthatóság tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról V. fejezet
A Bizottság 376/2008/EK 2008. április 23-i rendelete a mezőgazdasági termékekre vonatkozó behozatali és kiviteli engedélyek és előzetes rögzítési igazolások rendszerének alkalmazására kialakított részletes közös szabályok megállapításáról; 4. szakasz
A Bizottság 376/2008/EK 2008. április 23-i rendelete a mezőgazdasági termékekre vonatkozó behozatali és kiviteli engedélyek és előzetes rögzítési igazolások rendszerének alkalmazására kialakított részletes közös szabályok megállapításáról; 4. szakasz, II. Melléklet, I. rész. 17/2004. (II. 13.) Korm. rendelet a mezőgazdasági és élelmiszer-ipari termékekhez kapcsolódó biztosítékrendszer szabályairól; 2. § b) pontja, 3.§, 3/A.§, 4. §, 5.§, 1/b. melléklet,
A 2004 évi CXL Törvény 71.§ (1), 72.§ (1), 98.§, 99. (1) §
320/2010.(XII.27.)Korm. rendelet a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról; 15. §-ának (1) bekezdés g) pontja, valamint a (2) bekezdés, II. melléklet1. pontja.
1990. évi XCIII. Tv. 29. § (2) 85/2012.(IV.21.) Korm. rendelet III. fejezezt, V. fejezet, VI. fejezet, VII. fejezet, VIII. fejezet

Kulcsszavak

mezőgazdasági import biztosíték, biztosíték, keret biztosíték, egyedi biztosíték, bankgarancia

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858