Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy

a kormányablakokban, okmányirodákban és valamennyi kormányhivatali ügyfélszolgálaton

- a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében -

kötelező a szájat és az orrot eltakaró maszkot viselni.

Vigyázzunk egymásra!

Üzletszerű társasház-kezelői tevékenység folytatására vonatkozó bejelentés

Kódszám

JARAS00001

Az ügy rövid leírása

Aki üzletszerűen kíván társasház-kezelői tevékenységet folytatni, köteles az erre irányuló szándékát az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságnak (Megyei/Fővárosi Kormányhivatal járási hivatala) bejelenteni.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Az a természetes személy szolgáltató végezheti a szolgáltatást, aki

Kizáró okok: - a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló miniszteri rendelet szerinti társasházkezelői OKJ-s szakképesítéssel rendelkezik, és

Milyen adatokat kell megadni?

A bejelentés tartalmazza
- a szolgáltató nevét,
- a szolgáltató lakcímét, szervezet esetén székhelyét,
- a folytatni kívánt szolgáltatási tevékenység megjelölését,
- az adott szolgáltatási tevékenység megkezdésére és folytatására való jogosultságot szabályozó külön jogszabályban meghatározott adatokat. Azaz a - szolgáltatási tevékenység során használni kívánt nyelv vagy nyelvek megjelölését,
- a hatósággal való kapcsolattartás módját,
Természetes személy szolgáltató esetén
- a szakképesítését tanúsító bizonyítvány számát, kiadása helyét és időpontját, valamint az azt kiállító intézmény megjelölését,
- a szolgáltató munkáltatójának nevét és székhelyét,
Gazdálkodó szervezet szolgáltató esetén
- a szolgáltató cégjegyzékszámát, egyéni vállalkozó esetén a hatósági nyilvántartásba vételi számát,
- a szolgáltató tevékenységi körét,
- a képviseletre jogosult személy – egyéni vállalkozó esetén a saját – nevét, lakóhelyét,
- a gazdálkodó szervezet 2. § b) pont bb) alpontja szerinti személyesen közreműködő tagja, alkalmazottja vagy foglalkoztatottja nevét és a nyilvántartásba vételi számát.
A szabad szolgáltatásnyújtás jogával rendelkező szolgáltatónak a Magyarország területén határon átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében folytatni kívánt tevékenységére vonatkozó bejelentés a fentieken túl tartalmazza

a) a szolgáltató állampolgárságát, más EGT-államban honos, ott nyilvántartásba vett jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén a honossága szerinti EGT-állam nyilvántartásának megnevezését és a szolgáltató nyilvántartási számát,
b) a szolgáltató letelepedésének helye szerinti EGT-állam megjelölését,
c) a szolgáltató nyilatkozatát, hogy a tevékenységet határon átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében kívánja folytatni, valamint
d) az engedélyező vagy nyilvántartást vezető hatóság megnevezését és a szolgáltató engedélyének számát vagy nyilvántartási számát, ha a szolgáltató szolgáltatási tevékenysége a szolgáltató letelepedésének helye szerinti EGT-államban engedélyhez vagy nyilvántartásba vételhez kötött.

Milyen iratok szükségesek?


A bejelentés mellett csatolni kell

- a szakképesítést tanúsító bizonyítvány hiteles másolatát,
- a munkáltató vagy a foglalkoztató pecsétjével és cégszerű aláírásával ellátott, 30 napnál nem régebben kiállított igazolást arról, hogy olyan gazdálkodó szervezet személyesen közreműködő tagja, alkalmazottja vagy foglalkoztatottja, melynek tevékenységi köre az általa nyújtani kívánt, mindenkor hatályos TEÁOR nómenklatúra szerinti ingatlanügynöki vagy -kezelési szolgáltatásra is kiterjed,
- 90 napnál nem régebbi cégkivonatot, egyéni vállalkozó esetében az egyéni vállalkozók hatósági nyilvántartásba vételéről szóló igazolás hiteles másolatát,

- ha a bejelentő a kérelem benyújtásának időpontjában nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban , akkor 30 napnál nem régebben kiállított közokirattal kell igazolni a köztartozásmentességet.,

- erkölcsi bizonyítványt a büntetlen előélet és azon tény igazolására, hogy a szolgáltató nem áll a bejelentés tárgyát képező szolgáltatási tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,

- az eljárási illeték megfizetésének az igazolását.


Milyen költségei vannak az eljárásnak?

3.000 Ft eljárási illeték megfizetése, készpénzátutalási megbízás útján, vagy bankkártyával, vagy házipénztárba fizetéssel a Magyar Államkincstár javára.

Hol intézhetem el?

Fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala

Ügyintézés határideje

8 napon belül értesítési kötelezettség, 15 nap a nyilvántartásba vételre, ha a bejelentés a jogszabályban foglaltaknak megfelel

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség:

Kizárólag bírósági jogorvoslat

Jogorvoslati lehetőség részletei:


Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv):


Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta):


A benyújtási határidő:


A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Mi számít üzletszerűen végzett társasház-kezelői tevékenységnek? Társasház-kezelői szolgáltatás az üzletszerűen – nyereség elérése érdekében rendszeresen, gazdasági kockázatvállalás mellett – végzett gazdasági tevékenység. A gazdálkodó szervezet valamennyi valamennyi ingatlanközvetítő tevékenységet vagy annak résztevékenységét végző foglalkoztatottja tevékenysége üzletszerűnek minősül, azaz eleget kell tenniük a bejelentési és nyilvántartásba vételi kötelezettségnek.

A társasházkezelő a tevékenységi körén belül: a társasház adottságainak ismeretében – gazdasági elemzés alapján – ajánlatot készít az épület fenntartására vonatkozóan, a tulajdonostársakkal kötött megbízási szerződésben foglaltak szerint szervezi az üzemeltetési és karbantartási feladatokat, irányítja és ellenőrzi a tervezett felújításokat, a megbízási szerződés alapján javaslatokat dolgoz ki a társasház gazdálkodása, a közös tulajdonú épületrészek hasznosítása kérdéseiben.                                       

Mennyi illetéket kell fizetni a bejelentéssel egyidejűleg? Az üzletszerűen végzett társasház-kezelői tevékenység bejelentéséért és nyilvántartásba vételéért 3000. Ft eljárási illetéket kell fizetni.

Fontosabb fogalmak

Szolgáltatási tevékenység: bármely önálló, üzletszerűen végzett gazdasági tevékenység.                                                                                             

Társasház-kezelői tevékenység: a társasház adottságainak ismeretében – gazdasági elemzés alapján – ajánlatot készítése az épület fenntartására vonatkozóan,
a tulajdonostársakkal kötött megbízási szerződésben foglaltak szerint az üzemeltetési és karbantartási feladatok szervezése, a tervezett felújítások ellenőrzése, irányítása, megbízási szerződés alapján javaslatokat kidolgozása a társasház gazdálkodása, a közös tulajdonú épületrészek hasznosítása kérdéseiben.

Üzletszerűség: nyereség elérése érdekében rendszeresen, gazdasági kockázatvállalás mellett végzett gazdasági tevékenység. A gazdálkodó szervezet valamennyi valamennyi társasházkezelő tevékenységet vagy annak résztevékenységét végző foglalkoztatottja tevékenysége üzletszerűnek minősül, azaz eleget kell tenniük a bejelentési és nyilvántartásba vételi kötelezettségnek.  

Kulcsszavak

üzletszerűen végzett társasház-kezelői tevékenység, szakképesítési követelmények, változásbejelentési kötelezettség

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858