Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy

a kormányablakokban, okmányirodákban és valamennyi kormányhivatali ügyfélszolgálaton

- a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében -

kötelező a szájat és az orrot eltakaró maszkot viselni.

Vigyázzunk egymásra!

Üzletszerű ingatlankezelői tevékenység folytatására vonatkozó bejelentés

Kódszám

JARAS00002

Az ügy rövid leírása

Aki üzletszerűen kíván ingatlankezelői tevékenységet folytatni, köteles az erre irányuló szándékát az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságnak (Megyei/Fővárosi Kormányhivatal járási hivatala) bejelenteni.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Az a természetes személy szolgáltató végezheti a szolgáltatást, aki

Kizáró okok: - a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló miniszteri rendelet szerinti ingatlankezelői OKJ-s szakképesítéssel rendelkezik, és

Milyen adatokat kell megadni?

A bejelentés tartalmazza
- a szolgáltató nevét,
- a szolgáltató lakcímét, szervezet esetén székhelyét,
- a folytatni kívánt szolgáltatási tevékenység megjelölését,
- az adott szolgáltatási tevékenység megkezdésére és folytatására való jogosultságot szabályozó külön jogszabályban meghatározott adatokat. Azaz a - szolgáltatási tevékenység során használni kívánt nyelv vagy nyelvek megjelölését,
- a hatósággal való kapcsolattartás módját,
Természetes személy szolgáltató esetén
- a szakképesítését tanúsító bizonyítvány számát, kiadása helyét és időpontját, valamint az azt kiállító intézmény megjelölését,
- a szolgáltató munkáltatójának nevét és székhelyét,
Gazdálkodó szervezet szolgáltató esetén
- a szolgáltató cégjegyzékszámát, egyéni vállalkozó esetén a hatósági nyilvántartásba vételi számát,
- a szolgáltató tevékenységi körét,
- a képviseletre jogosult személy – egyéni vállalkozó esetén a saját – nevét, lakóhelyét,
- a gazdálkodó szervezet 2. § b) pont bb) alpontja szerinti személyesen közreműködő tagja, alkalmazottja vagy foglalkoztatottja nevét és a nyilvántartásba vételi számát.
A szabad szolgáltatásnyújtás jogával rendelkező szolgáltatónak a Magyarország területén határon átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében folytatni kívánt tevékenységére vonatkozó bejelentés a fentieken túl tartalmazza

a) a szolgáltató állampolgárságát, más EGT-államban honos, ott nyilvántartásba vett jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén a honossága szerinti EGT-állam nyilvántartásának megnevezését és a szolgáltató nyilvántartási számát,
b) a szolgáltató letelepedésének helye szerinti EGT-állam megjelölését,
c) a szolgáltató nyilatkozatát, hogy a tevékenységet határon átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében kívánja folytatni, valamint
d) az engedélyező vagy nyilvántartást vezető hatóság megnevezését és a szolgáltató engedélyének számát vagy nyilvántartási számát, ha a szolgáltató szolgáltatási tevékenysége a szolgáltató letelepedésének helye szerinti EGT-államban engedélyhez vagy nyilvántartásba vételhez kötött.

Milyen iratok szükségesek?

A bejelentés mellett csatolni kell

- a szakképesítést tanúsító bizonyítvány hiteles másolatát,
- a munkáltató vagy a foglalkoztató pecsétjével és cégszerű aláírásával ellátott, 30 napnál nem régebben kiállított igazolást arról, hogy olyan gazdálkodó szervezet személyesen közreműködő tagja, alkalmazottja vagy foglalkoztatottja, melynek tevékenységi köre az általa nyújtani kívánt, mindenkor hatályos TEÁOR nómenklatúra szerinti ingatlanügynöki vagy -kezelési szolgáltatásra is kiterjed,
- 90 napnál nem régebbi cégkivonatot, egyéni vállalkozó esetében az egyéni vállalkozók hatósági nyilvántartásba vételéről szóló igazolás hiteles másolatát,

- ha a bejelentő a kérelem benyújtásának időpontjában nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban , akkor 30 napnál nem régebben kiállított közokirattal kell igazolni a köztartozásmentességet.

- erkölcsi bizonyítványt, a büntetlen előéletet és azon tény igazolására, hogy a szolgáltató nem áll a bejelentés tárgyát képező szolgáltatási tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt

- az eljárási illeték megfizetésének az igazolását.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

3.000 Ft eljárási illeték megfizetése, készpénzátutalási megbízás útján, vagy bankkártyával, vagy házipénztárba fizetéssel a Magyar Államkincstár javára.

Üzletszerű ingatlankezelői és társasházkezelői szolgáltatási tevékenység egyidejűleg történő bejelentése esetén az eljárási illetéket egy alkalommal kell megfizetni.

Hol intézhetem el?

Fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala

Ügyintézés határideje

8 napon belül értesítési kötelezettség, 15 nap a nyilvántartásba vételre, ha a bejelentés a jogszabályban foglaltaknak megfelel

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség:

Kizárólag bírósági jogorvoslati úton támadható meg.

Jogorvoslati lehetőség részletei:


Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv):


Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta):


A benyújtási határidő:


A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Mi számít üzletszerűen végzett ingatlankezelő tevékenységnek?Ingatlankezelői szolgáltatás az üzletszerűen – nyereség elérése érdekében rendszeresen, gazdasági kockázatvállalás mellett – végzett gazdasági tevékenység. A gazdálkodó szervezet valamennyi ingatlankezelő tevékenységet vagy annak résztevékenységét végző foglalkoztatottja tevékenysége üzletszerűnek mindősül, így eleget kell tenniük a bejelentési és nyilvántartásba vételi kötelezettségnek.

Az ingatlankezelő a tevékenységi keretében:

- az ingatlan jellemzőinek ismeretében – gazdasági elemzés alapján – tervajánlatot készít az ingatlan fenntartására vonatkozóan,
- a megbízóval kötött szerződésben foglaltak szerint ellátja az üzemeltetési és a karbantartási feladatokat, irányítja és ellenőrzi a tervezett felújításokat,
- a megbízási szerződés alapján javaslatokat dolgoz ki az ingatlannal való gazdálkodás és az ingatlanhasznosítás, a befektetés kérdéseiben.

Mennyi illetéket kell fizetni a bejelentéssel egyidejűleg?Az üzletszerűen végzett ingatlankezelői tevékenység nyilvántartásba vételéért 3000. Ft eljárási illetéket kell fizetni.

Fontosabb fogalmak

Szolgáltatási tevékenység: bármely önálló, üzletszerűen végzett gazdasági tevékenység.

Üzletszerűség: nyereség elérése érdekében rendszeresen, gazdasági kockázatvállalás mellett  végzett gazdasági tevékenység. A gazdálkodó szervezet valamennyi ingatlankezelő tevékenységet vagy annak résztevékenységét végző foglalkoztatottja tevékenysége üzletszerűnek mindősül, így eleget kell tenniük a bejelentési és nyilvántartásba vételi kötelezettségnek.

Ingatlankezelői tevékenység: az ingatlan jellemzőinek ismeretében – gazdasági elemzés alapján – tervajánlat készítése az ingatlan fenntartására vonatkozóan,
a megbízóval kötött szerződésben foglaltak szerint az üzemeltetési és a karbantartási feladatok ellátása, a tervezett felújítások irányítása és ellenőrzése,
a megbízási szerződés alapján javaslatokat kidolgozása az ingatlannal való gazdálkodás és az ingatlanhasznosítás, a befektetés kérdéseiben.

Vonatkozó jogszabályok

a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény

a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény

a társasházkezelő, az ingatlankezelő, az ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő szolgáltatói tevékenység üzletszerűen történő végzésének feltételeiről és a nyilvántartásba vétel részletes szabályairól szóló 499/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény

az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény,

a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet

a bejelentésköteles szolgáltatási tevékenységek tekintetében a bejelentés elmulasztása esetén fizetendő bírságról, továbbá a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságok általános kijelöléséről szóló 186/2009. ( IX. 10.) Korm. rendelet,

a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény,

a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról szóló 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet


 


                                           

Kulcsszavak

üzletszerűen végzett ingatlankezelői tevékenység, szakképesítési követelmények, változásbejelentési kötelezettség

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858