Akadálymentes verzió

Munkaviszony fennállásának okirati bizonyítása iránti kérelem

Kódszám

EGBIZ00003

Az ügy rövid leírása

Az egészségügyi szolgáltató az ellátás igénybevétele során jelezte az ügyfélnek, hogy nem szerepel az egészségügyi szolgáltatásra jogosultak nyilvántartásában (piros lámpa).
Az érintett személy hatósági eljárást kezdeményez az fővárosi/megyei Kormányhivatal egészségbiztosítási feladatkörében eljáró főosztályánál  okirattal (foglalkoztatói igazolás a bejelentés teljesítéséről, munkaszerződés vagy kinevezési okirat és három hónapnál nem régebbi bérfizetési igazolás, írásos elszámolás) valószínűsíti munkaviszonyának fennállását biztosítási jogviszonyának tisztázása érdekében. Az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság hitelt érdemlően történő igazolása esetén az fővárosi/megyei Kormányhivatal egészségbiztosítási feladatkörében eljáró főosztály   az érintettre vonatkozóan a jogosultság kijelzését "zöldre" állítja a szolgáltatások zavartalan igénybevétele céljából.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Az eljárás indítására jogosult: az ellátást igénybevevő érintett személy, ügyfél, képviselője, meghatalmazottja, amennyiben eljárási képességgel rendelkezik meghatalmazás vagy ügyintézési rendelkezés alapján.

Kizáró okok:

Milyen adatokat kell megadni?

Személy azonosításra alkalmas irat, társadalombiztosítási azonosító jel, a munkaviszony valószínűsítésére alkalmas irat, adat.

Milyen iratok szükségesek?

Személyazonosításra alkalmas irat TAJ számot tartalmazó okmány, foglalkoztatói igazolás a bejelentés teljesítéséről, munkaszerződés vagy kinevezési okirat és három hónapnál nem régebbi bérfizetési igazolás, írásos elszámolás, bejelentés teljesítésének papíralapú igazolása.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás díj- és költségmentes.

Hol intézhetem el?

Az illetékességgel rendelkező fővárosi és megyei kormányhivatalok egészségbiztosítási feladatkörében eljáró főosztálya, jogszabályban nevesített egyes foglalkoztatók esetében az Országos Egészségboztosítási Pénztár.

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség:

Jogorvoslati lehetőség részletei:

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv):

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta):

A benyújtási határidő:

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Mivel igazolhatom magam? Az ügyfél által kezdeményezett okirati eljárás lefolytatásához szükséges a személyazonosításra alkalmas okmányok, TAJ számot tartalmazó okmány. 
Mivel igazoljam a biztosítási jogviszonyomat? Foglalkoztatói igazolás a bejelentés teljesítéséről, munkaszerződés vagy kinevezési okirat és három hónapnál nem régebbi bérfizetési igazolás, írásos elszámolás, kérelem. Az ügyfél által felhasználható minden olyan közokirat illetve teljes bizonyító erejű magánokirat, amely jogviszonyt valószínűsít. 
Eljárhat-e más személy az ügyemben? Az érintett ügyfél helyett eljárhat képviselője, meghatalmazottja a képviseleti jogosultság igazolásának birtokában (meghatalmazás, megbízás). 
Azonnal igénybe tudok-e venni egészségügyi ellátást? Amennyiben az ügyfél bármely jogviszonyt igazoló okiratot eljárásának megindításakor benyújt, az egészségügyi szolgáltatást tud igénybe venni. 
Lesz-e hátrányos következménye az eljárásnak? Nem, a munkáltatót felhívjuk a kötelezettségére, Önnek pedig érdeke, hogy az orvosi ellátása zavartalanul biztosítva, munkaviszonya rendezett legyen. 

Fontosabb fogalmak

A polgárok személyiadatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény, A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény, A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény, A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 

Vonatkozó jogszabályok

A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (Tbj.) 40. § b) pont, 44.§ (3) és (5) bekezdés, 44/C.§ (1)-(3) bekezdés, 5.§ (1) bekezdés a) pont és (3) bekezdés, 41.§ (1) és (1/a) bekezdés és 42.§ (1) bekezdés. 
A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII.törvény (Eb.tv.) 75/A§, 79.§.
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 15.§, 16.§, 19.§- 21.§ (1) a) pont, 29.§, 39.§, 40.§, 40/A§, 28/C§, 33.§, 34.§, 36.§, 37.§ (3) bekezdés 
195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról 9/C.§.
319/2010. (XII. 27.) Kormányrendelet az egészségbiztosítási szervekről 2.§ (7) bekezdés, 4.§ (1) bekezdés h), pont hc), alpont g),j), k), w) pont,  (2) bekezdés a) pont ae) alpont 2.A
A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény 25.§, 21-27.§
A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény (Nytv.) 13.§ (2) bekezdése

Kulcsszavak

Személyazonosításra alkalmas okmány, TAJ szám, munkaviszony, foglalkoztatói igazolás a bejelentés teljesítéséről, munkaszerződés vagy kinevezési okirat, bérfizetési igazolás, egészségügyi szolgáltatás, orvosi ellátás tájékoztatás az ügy lezárásáról.

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858