Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a kormányablakok és okmányirodák

- a karácsonyi ünnepekhez kapcsolódó munkarendváltozásra tekintettel -

egységesen az alábbiak szerint tartanak ügyfélfogadást:

2021. december 11. (szombat)    8-12 óráig,

2021. december 24. (péntek)   zárva,

2021. december 31. (péntek)   8-12 óráig.

(A többi munkanapon a szokásos rendben fogadják az ügyfeleket.)

 

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy

a kormányablakokban, okmányirodákban és valamennyi kormányhivatali ügyfélszolgálaton

- a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében -

kötelező a szájat és az orrot eltakaró maszkot viselni.

Vigyázzunk egymásra!

Biztosítási jogviszony tisztázása érdekében okirati bizonyítási eljárás lefolytatása iránti kérelem álláskeresési támogatásban részesülő esetén

Kódszám

EGBIZ00005

Az ügy rövid leírása

Az egészségügyi szolgáltató az ellátás igénybevétele során jelezte az ügyfélnek, hogy nem szerepel az egészségügyi szolgáltatásra jogosultak nyilvántartásában (piros lámpa). Az érintett személy hatósági eljárást kezdeményez az egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnál (a továbbiakban: egésségbiztosítási szerv) , okirattal (állami foglalkoztatási szerv határozata álláskeresési járadékra, illetve keresetpótló juttatás vagy nyugdíj előtti álláskeresési segély megállapítására vonatkozó jogerős határozat) valószínűsíti álláskeresési támogatásban részesülő jogviszonyának fennállását biztosítási jogviszonyának tisztázása érdekében. Az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság hitelt érdemlően történő igazolása esetén az egészségbiztosítási szerv az érintettre vonatkozóan a jogosultság kijelzését "zöldre" állítja a szolgáltatások zavartalan igénybevétele céljából.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Az eljárás indítására jogosult: az ellátást igénybevevő érintett személy, ügyfél, képviselője, meghatalmazottja, amennyiben eljárási képességgel rendelkezik, meghatalmazás vagy ügyintézési rendelkezés alapján.

Kizáró okok: nincs

Milyen adatokat kell megadni?

Személy azonosításra alkalmas irat, társadalombiztosítási azonosító jel (továbbiakban: TAJ szám), jogviszony valószínűsítésére alkalmas irat, adat.

Milyen iratok szükségesek?

Személyazonosításra alkalmas okmányok, TAJ számot tartalmazó okmány, állami foglalkoztatási szerv határozata álláskeresési járadékra, illetve keresetpótló juttatás vagy nyugdíj előtti álláskeresési segély megállapítására vonatkozó jogerős határozat, vagy igazolás a bejelentésről, kérelem.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás díj- és költségmentes.

Hol intézhetem el?

Az egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal.az eljárás megindításáig (zöld lámpára állításig) majd a jogviszony rendezése érdekében az eljárás lefolytatására illetékes az Országos Egészségbiztosítási Pénztár.

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: nincs

Jogorvoslati lehetőség részletei: van fellebbezési lehetőség

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): Országos Egészségbiztosítási Pénztár

A benyújtási határidő: 15 nap

A fellebbezési illeték mértéke: A hatályos jogszabály szerint a fellebbezés illetékmentes

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Mivel igazolhatom magam? Az ügyfél által kezdeményezett okirati eljárás lefolytatásához szükséges a személyazonosításra alkalmas okmányok, TAJ számot tartalmazó okmány.
Mivel igazoljam a biztosítási jogviszonyomat? Állami foglalkoztatási szerv határozata álláskeresési járadékra, illetve keresetpótló juttatás vagy nyugdíj előtti álláskeresési segély megállapítására vonatkozó jogerős határozat, igazolás a bejelentésről. Az ügyfél által felhasználható minden olyan közokirat illetve teljes bizonyító erejű magánokirat, amely jogviszonyt valószínűsít.
Eljárhat-e más személy az ügyemben? Az érintett ügyfél helyett eljárhat képviselője, meghatalmazottja a képviseleti jogosultság igazolásának birtokában (meghatalmazás, megbízás).
Azonnal igénybe tudok-e venni egészségügyi ellátást? Amennyiben az ügyfél bármely jogviszonyt igazoló okiratot eljárásának megindításakor benyújt, az egészségügyi szolgáltatást tud igénybe venni.
Lesz-e hátrányos következménye az eljárásnak? Nem, az ellátást folyósító szervet felhívjuk a kötelezettségére, Önnek pedig érdeke, hogy az orvosi ellátása zavartalanul biztosítva, álláskeresési támogatásban részesülő jogviszonya rendezett legyen.

Fontosabb fogalmak

Személyazonosításra alkalmas okmány, meghatalmazás, képviselet, állami foglalkoztatási szerv határozata álláskeresési járadékra, illetve keresetpótló juttatás vagy nyugdíj előtti álláskeresési segély megállapítására vonatkozó jogerős határozat, ügyintézési határidő, tájékoztatás az ügy lezárásáról.
Okirat: hibátlan T1041 bejelentőlap a biztosítási jogviszonyról, aBev nyugta, jogerős ellátást megállapító határozat.
Egészségügyi szolgáltatás: betegség esetén orvosi vizsgálat, kezelés, gondozás, ápolás, gyógyszer kiváltása stb.
Személyi azonosításra alkalmas okmány: személyi igazolvány, lakcímkártya, stb.
Meghatalmazás, képviselet: írásbeli meghatalmazás (Ket. szerint)

Vonatkozó jogszabályok

A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (Tbj.) 40. § b) pont, 44.§ (3) és (5) bekezdés, 44/C.§ (1)-(3) bekezdés, 5.§ (1) bekezdés d) pont, 41.§ (1) és (1/a) bekezdés és 42.§ (1) bekezdés.
A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII.törvény (Eb.tv.) 75/A§, 79.§.
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 15.§, 16.§, 19.§- 21.§ (1) a) pont, 29.§, 39.§, 40.§, 40/A§, 28/C§, 33.§, 34.§, 36.§, 37.§ (3) bekezdés
A Tbj. végrehajtására kiadott 195/1997. (XI.5.) Kormányrendelet (Tbj.vhr.) 9/C.§.
319/2010. (XII. 27.) Kormányrendelet az egészségbiztosítási szervekről 2/B. § , 4.§ (1) bekezdés h), pont hc), alpont g),j), k), w) pont, (2) bekezdés a) pont ae) alpont 2., 5.§ (3) bekezdése. A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény 25.§, 21-27.§
A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény (Nytv.) 13.§ (2) bekezdése

Kulcsszavak

Személyazonosításra alkalmas okmány, TAJ szám, munkaviszony, álláskeresési támogatás, foglalkoztatói igazolás a bejelentés teljesítéséről, egészségügyi szolgáltatás, orvosi ellátás, tájékoztatás az ügy lezárásáról

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858