Akadálymentes verzió

Biztosítási jogviszony tisztázása érdekében okirati bizonyítási eljárás lefolytatása iránti kérelem a díjazás ellenében munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony (megbízási, illetve vállalkozási jogviszony) esetén

Kódszám

EGBIZ00009

Az ügy rövid leírása

Az egészségügyi szolgáltató az ellátás igénybevétele során jelezte az ügyfélnek, hogy nem szerepel az egészségügyi szolgáltatásra jogosultak nyilvántartásában (piros lámpa). Az érintett személy hatósági eljárást kezdeményez a fővárosi és megyei kormányhivatal egészségbiztosítási feladatkörében eljáró főosztályánál   okirattal (foglalkoztatói igazolás, megbízási-, vállalkozási szerződés és a díj kifizetéséről szóló írásos elszámolás) valószínűsíti jogviszonyának fennállását biztosítási jogviszonyának tisztázása érdekében. Az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság hitelt érdemlően történő igazolása esetén az egészségbiztosítási feladatkörében eljáró főosztály   az érintettre vonatkozóan a jogosultság kijelzését "zöldre" állítja a szolgáltatások zavartalan igénybevétele céljából.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Az eljárás indítására jogosult: az ellátást igénybevevő érintett személy, ügyfél képviselője, meghatalmazottja, amennyiben eljárási képességgel rendelkezik, meghatalmazás vagy ügyintézési rendelkezés alapján.

Kizáró okok:

Milyen adatokat kell megadni?

Személy azonosításra alkalmas irat társadalombiztosítási azonosító jel (továbbiakban: TAJ szám), jogviszony valószínűsítésére alkalmas irat, adat.

Milyen iratok szükségesek?

Személyazonosításra alkalmas okmányok, TAJ számot tartalmazó okmány, foglalkoztatói igazolás, megbízási-, vállalkozási szerződés és a díj kifizetéséről szóló írásos elszámolás,érvényes T1041 bejelentő- és változásbejelentő lapon történő bejelentés teljesítésének igazolása kérelem.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás díj- és költségmentes.

Hol intézhetem el?

Az illetékességgel rendelkező fővárosi és megyei kormányhivatalok egészségbiztosítási feladatkörében eljáró főosztálya  

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség:

Jogorvoslati lehetőség részletei:

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv):

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta):

A benyújtási határidő:

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Mivel igazolhatom magam? Az ügyfél által kezdeményezett okirati eljárás lefolytatásához szükséges a személyazonosításra alkalmas okmányok, TAJ számot tartalmazó okmány. 
Mivel igazoljam a biztosítási jogviszonyomat? Foglalkoztatói igazolás, megbízási-, vállalkozási szerződés és a díj kifizetéséről szóló írásos elszámolás. T1041 jelű bejelentő- és változásbejelentő lapon történő bejelentés teljesítésének igazolása. Az ügyfél által felhasználható minden olyan közokirat illetve teljes bizonyító erejű magánokirat, amely jogviszonyt valószínűsít. 
Milyen összegű havi díjazás alapján válok biztosítottá? Az e tevékenységéből származó, tárgyhavi járulékalapot képező jövedelme eléri a minimálbér 30 %-át. 
Eljárhat-e más személy az ügyemben? Az érintett ügyféle helyett eljárhat képviselője, meghatalmazottja a képviseleti jogosultság igazolásának birtokában (meghatalmazás, megbízás). 
Azonnal igénybe tudok-e venni egészségügyi ellátást? Amennyiben az ügyfél bármely jogviszonyt igazoló okiratot eljárásának megindításakor benyújt, az egészségügyi szolgáltatást tud igénybe venni.
Lesz-e hátrányos következménye az eljárásnak? Nem, a munkáltatót felhívjuk a kötelezettségére, Önnek pedig érdeke, hogy az orvosi ellátása zavartalanul biztosítva, jogviszonya rendezett legyen. 

Fontosabb fogalmak

Személyazonosításra alkalmas okmány, meghatalmazás, képviselet, foglalkoztatói igazolás, megbízási-, vállalkozási szerződés és a díj kifizetéséről szóló írásos elszámolás, T1041 jelű bejelentő- és változásbejelentő lapon történő bejelentés teljesítésének igazolása, ügyintézési határidő, tájékoztatás az ügy lezárásáról.    Okirat: hibátlan T1041 bejelentőlap a biztosítási jogviszonyról, aBev nyugta, foglalkoztatói igazolás, szerződés.
Egészségügyi szolgáltatás: betegség esetén orvosi vizsgálat, kezelés, gondozás, ápolás, gyógyszer kiváltása stb. 
Személyi azonosításra alkalmas okmány: személyi igazolvány, lakcímkártya, stb.
Meghatalmazás, képviselet: írásbeli meghatalmazás (Ket. szerint)

Vonatkozó jogszabályok

A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (Tbj.) 40. § b) pont, 44.§ (3) és (5) bekezdés, 44/C.§ (1)-(3) bekezdés, 5.§ (1) bekezdés g) pont, 41.§ (1) és (1/a) bekezdés és 42.§ (1) bekezdés. 
A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII.törvény (Eb.tv.) 75/A§, 79.§.
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 15.§, 16.§, 19.§- 21.§ (1) a) pont, 29.§, 39.§, 40.§, 40/A§, 28/C§, 33.§, 34.§, 36.§, 37.§ (3) bekezdés 
A Tbj. végrehajtására kiadott 195/1997. (XI.5.) Kormányrendelet (Tbj.vhr.) 9/C.§.
319/2010. (XII. 27.) Kormányrendelet az egészségbiztosítási szervekről 2.§ (7) bekezdés, 4.§ (1) bekezdés h), pont hc), alpont g),j), k), w) pont,  (2) bekezdés a) pont ae) alpont 2. A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény 25.§, 21-27.§
A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény (Nytv.) 13.§ (2) bekezdése

Kulcsszavak

Személyazonosításra alkalmas okmány, járulékalapot képező jövedelem, megbízásos jogviszony, vállalkozási jogviszony, foglalkoztatói igazolás a bejelentés teljesítéséről, egészségügyi szolgáltatás, orvosi ellátás

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858