Akadálymentes verzió

Biztosítási jogviszony tisztázása érdekében okirati bizonyítási eljárás lefolytatása iránti kérelem gyermeknevelési támogatás esetén

Kódszám

EGBIZ00015

Az ügy rövid leírása

Az egészségügyi szolgáltató jelezte az ügyfélnek, hogy nem szerepel az egészségügyi szolgáltatásra jogosultak nyilvántartásában (piros lámpa).
Az érintett személy hatósági eljárást kezdeményez az egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnál (továbbiakban: egészségbiztosítási szerv), okirattal (Magyar Államkincstár/ Fővárosi/Megyei Kormányhivatal igazolása, megállapító jogerős határozat) valószínűsíti gyermeknevelési támogatás folyósítását az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságának tisztázása érdekében. Az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság hitelt érdemlően történő igazolása esetén az egészségbiztosítási szerv az érintettre vonatkozóan a jogosultság kijelzését "zöldre" állítja a szolgáltatások zavartalan igénybevétele céljából.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Az eljárás indítására jogosult: az ellátást igénybevevő érintett személy, ügyfél képviselője, meghatalmazottja, amennyiben eljárási képességgel rendelkezik, meghatalmazás vagy ügyintézési rendelkezés alapján.

Kizáró okok: nincs

Milyen adatokat kell megadni?

Személy azonosításra alkalmas irat társadalombiztosítási azonosító jel (továbbiakban: TAJ szám), jogviszony valószínűsítésére alkalmas irat, adat.

Milyen iratok szükségesek?

Személyazonosításra alkalmas okmányok, TAJ számot tartalmazó okmány, Magyar Államkincstár igazolása, megállapító jogerős határozat, folyósítását igazoló postai utalvány vagy banki kivonat, kérelem.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás díj- és költségmentes.

Hol intézhetem el?

Az illetékességgel rendelkező fővárosi és megyei kormányhivatalok egészségbiztosítási szerve. Az ügy további érdemi intézése esetében az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (2013.04.01.-től)

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: van fellebbezési lehetőség

Jogorvoslati lehetőség részletei: Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): Országos Egészségbiztosítási Pénztár

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): 15 nap

A benyújtási határidő: A hatályos jogszabály szerint a fellebbezés illetékmentes

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Mivel igazolhatom magam? Az ügyfél által kezdeményezett okirati eljárás lefolytatásához szükséges a személyazonosításra alkalmas okmányok, TAJ számot tartalmazó okmány.
Mivel igazoljam a biztosítási jogviszonyomat? Magyar Államkincstár igazolása, megállapító jogerős határozat. Az ügyfél által felhasználható minden olyan közokirat illetve teljes bizonyító erejű magánokirat, amely jogviszonyt valószínűsít.
Eljárhat-e más személy az ügyemben? Az érintett ügyféle helyett eljárhat képviselője, meghatalmazottja a képviseleti jogosultság igazolásának birtokában (meghatalmazás, megbízás).
Azonnal igénybe tudok-e venni egészségügyi ellátást? Amennyiben az ügyfél bármely jogviszonyt igazoló okiratot eljárásának megindításakor benyújt, az egészségügyi szolgáltatást tud igénybe venni.
Lesz-e hátrányos következménye az eljárásnak? Nem, az Ön érdeke, hogy az orvosi ellátása zavartalanul biztosítva, jogviszonya rendezett legyen.

Fontosabb fogalmak

Okirat: ellátást megállapító jogerős határozat
Egészségügyi szolgáltatás: betegség esetén orvosi vizsgálat, kezelés, gondozás, ápolás, gyógyszer kiváltása.
Személyi azonosításra alkalmas okmány: személyi igazolvány, lakcímkártya.

Vonatkozó jogszabályok

A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (Tbj.) 40. § b) pont, 44.§ (3) és (5) bekezdés, 44/C.§ (1)-(3) bekezdés, 16.§ (1) bekezdés h) pont, 41.§ (1) és (1/a) bekezdés és 42.§ (1) bekezdés.
A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII.törvény (Eb.tv.) 75/A§, 79.§.
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 15.§, 16.§, 19.§- 21.§ (1) a) pont, 29.§, 39.§, 40.§, 40/A§, 28/C§, 33.§, 34.§, 36.§, 37.§ (3) bekezdés
A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtására kiadott 195/1997. (XI.5.) Korm. rendelet (Tbj.vhr.) 9/C.§.
az egészségbiztosítási szervekről szóló 319/2010. (XII. 27.) Korm. Rendelet 2/B.§ , 4.§ (1) bekezdés h), pont hc), alpont g),j), k), w) pont, (2) bekezdés a) pont ae) alpont 2. A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény 25.§, 21-27.§
A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény (Nytv.) 13.§ (2) bekezdése

Kulcsszavak

Személyi azonosításra alkalmas okmány, TAJ szám, gyermeknevelési támogatás, családtámogatási ellátás, banki kivonat, egészségügyi szolgáltatás, orvosi ellátás, ügyintézési határidő, tájékoztatás az ügy lezárásáról.

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858