Akadálymentes verzió

Biztosítási jogviszony tisztázása érdekében okirati bizonyítási eljárás lefolytatása iránti kérelem tanuló, illetve hallgató esetén

Kódszám

EGBIZ00017

Az ügy rövid leírása

Az egészségügyi szolgáltatás (orvos, gyógyszertár, stb.) igénybevétele során a szolgáltató jelezte az ügyfélnek, hogy nem szerepel az egészségügyi szolgáltatásra jogosultak nyilvántartásában (piros lámpa).
Az érintett személy hatósági eljárást kezdeményez az egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnál , ahol bemutatja az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságát igazoló okiratokat. Az egészégbiztosítási szerv az egészségügyi szolgáltatásra jogosultak nyilvántartásában az érintett személyt - az egészségügyi szolgáltatásra jogosító jogviszony fennállásának tisztázásáig - egészségügyi szolgáltatásra jogosultként szerepelteti.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Az egészségügyi ellátást igénybevevő érintett személy, képviselője, meghatalmazottja, amennyiben eljárási képességgel rendelkezik, meghatalmazás vagy ügyintézési rendelkezés alapján.

Kizáró okok: nincs

Milyen adatokat kell megadni?

Személy azonosításra alkalmas irat, társadalombiztosítási azonosító jel (továbbiakban: TAJ szám), minden olyan közokirat és teljes bizonyító erejű magánokirat, valamint minden más, erre alkalmas eszköz, amely az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságot valószínűsíti.

Milyen iratok szükségesek?

Személyazonosításra alkalmas okmányok, belföldiség igazolása, érvényes Magyarországi lakóhelylyel, TAJ számot tartalmazó okmány, az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságot valószínűsítő okirat (érvényes nappali tagozatos diákigazolvány, iskolalátogatási/hallgatói igazolás, külföldinél jogosultságot igazoló egyéb dokumentum, pl.: nemzetközi szerződésen alapuló ösztöndíj megállapításáról szóló igazolás)

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás díj- és költségmentes.

Hol intézhetem el?

Az ügy indítása/okirati bizonyítás tekintetében illetékességgel rendelkező fővárosi és megyei kormányhivatalok egészségbiztosítási szerve. A tanulói/hallgatói jogviszony rendezése, és az ügy további érdemi intézése esetében az Országos Egészségboztosítási Pénztár.

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: nincs van fellebbezési lehetőség

Jogorvoslati lehetőség részletei: nincs Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): Országos Egészségbiztosítási Pénztár

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): 15 nap

A benyújtási határidő: A hatályos jogszabály szerint a fellebbezés illetékmentes

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Mivel igazolhatom magam? Az ügyfél által kezdeményezett okirati eljárás lefolytatásához szükséges a személyazonosításra alkalmas okmányok, TAJ számot tartalmazó okmány.
Mivel igazoljam az egészségyi szolgáltatásra való jogosultságot? Érvényes nappali tagozatos diákigazolvány, iskolalátogatási/hallgatói igazolás, személyes okmány, külföldinél jogosultságot igazoló egyéb dokumentum, pl.: nemzetközi szerződésen alapuló ösztöndíj megállapításáról szóló igazolás. Az ügyfél által felhasználható minden olyan közokirat illetve teljes bizonyító erejű magánokirat, amely jogviszonyt valószínűsít.
Eljárhat-e más személy az ügyemben? Az érintett ügyfél helyett eljárhat képviselője, meghatalmazottja a képviseleti jogosultság igazolásának birtokában (meghatalmazás, megbízás).
Mikor látja az egészségügyi szolgáltató a jogosultságot? A megfelelő okirat bemutatását követően azonnal.
Lesz-e hátrányos következménye az eljárásnak? Nem. Az ügyfél érdeke, hogy az egészségügyi ellátásra való jogosultsága a nyilvántartásokban rendezett legyen.

Fontosabb fogalmak

Okirat: érvényes nappali tagozatos diákigazolvány, iskolalátogatási/hallgatói igazolás, külföldinél jogosultságot igazoló egyéb dokumentum, pl.: nemzetközi szerződésen alapuló ösztöndíj megállapításáról szóló igazolás, stb., amely tanulói, hallgatói jogviszonyt valószínűsíti
Egészségügyi szolgáltatás: betegség esetén orvosi vizsgálat, kezelés, gondozás, ápolás, gyógyszer kiváltása stb.
Személyi azonosításra alkalmas okmány: személyi igazolvány, lakcímkártya, stb.
Meghatalmazás, képviselet: írásbeli meghatalmazás
Folyósító szerv igazolása, megállapító jogerős határozat: aktív korúak ellátásáról igazolás, kifizetést igazoló jegyzék, határozat

Vonatkozó jogszabályok

A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 40. § b) pont, 44.§ (3) és (5) bekezdés, 44/C.§ (1)-(3) bekezdés, 16.§ (1) bekezdés i) pont, 41.§ (1) és (1/a) bekezdés és 42.§ (1) bekezdés.
A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII.törvény 75/A§, 79.§, 80.§.
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 15.§, 16.§, 19.§- 21.§ (1) a) pont, 29.§, 39.§, 40.§, 40/A§, 28/C§, 33.§, 34.§, 36.§, 37.§ (3) bekezdés
A Tbj. végrehajtására kiadott 195/1997. (XI.5.) Korm. rendelet 9/C.§.
319/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet az egészségbiztosítási szervekről 2/B.§ 4.§ (1) bekezdés h), pont hc), alpont g),j), k), w) pont, (2) bekezdés a) pont ae) alpont 2. A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény 25.§, 21-27.§
A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 13.§ (2) bekezdés

Kulcsszavak

Személyi azonosításra alkalmas okmány TAJ szám tanulói, hallgatói jogviszony diákigazolvány egészségügyi szolgáltatás

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858