Akadálymentes verzió

Biztosítási jogviszony tisztázása érdekében okirati bizonyítási eljárás lefolytatása iránti kérelem kiskorú esetén

Kódszám

EGBIZ00020

Az ügy rövid leírása

Az egészségügyi szolgáltatás (orvos, gyógyszertár, stb.) igénybevétele során a szolgáltató jelezte, hogy a kiskorú nem szerepel az egészségügyi szolgáltatásra jogosultak nyilvántartásában (piros lámpa).
Az érintett személy törvényes képviselője hatósági eljárást kezdeményez az egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnál , ahol bemutatja a kiskorú egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságát igazoló okiratokat, lakcímkártya a magyarországi lakóhelyről (magyar állampolgár esetében elég a tartózkodási hely is), személyazonosságot igazoló okirat, pl. magyar születési anyakönyvi kovonat,/személyazonosító igazolvány/útlevél/regisztrációs kártya stb. Az egészégbiztosítási szerv az egészségügyi szolgáltatásra jogosultak nyilvántartásában az érintett kiskorú személyt egészségügyi szolgáltatásra jogosultként szerepelteti.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Az egészségügyi ellátást igénybevevő, érintett kiskorú törvényes képviselője, meghatalmazottja, amennyiben eljárási képességgel rendelkezik, meghatalmazás vagy ügyintézési rendelkezés alapján.

Kizáró okok: Nincs

Milyen adatokat kell megadni?

Személy azonosításra alkalmas irat, társadalombiztosítási azonosító jel (továbbiakban: TAJ szám), magyar születési anyakönyvi kivonat, lakcímkártya, illetve minden olyan közokirat és teljes bizonyító erejű magánokirat, valamint minden más, erre alkalmas eszköz, amely az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságot valószínűsíti.

Milyen iratok szükségesek?

Személyazonosításra alkalmas okmányok, TAJ számot tartalmazó okmány, születési anyakönyvi kivonat, lakcímkártya

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás díj- és költségmentes.

Hol intézhetem el?

egészségbiztosítási i szerv

Ügyintézés határideje


21 nap

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: van fellebbezési lehetőség

Jogorvoslati lehetőség részletei: Országos Egészségbiztosítási Pénztár

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): fővárosi/megyei kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró főosztálya

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): 15 nap

A benyújtási határidő: A hatályos jogszabály szerint a fellebbezés illetékmentes

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Mivel igazolhatom magam? A törvényes képviselő által kezdeményezett okirati eljárás lefolytatásához szükséges a személyazonosításra alkalmas okmány.
Mivel igazoljam az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságot? A kiskorú születési anyakönyvi kivonatával, magyarországi lakcímével, stb. Az ügyfél által felhasználható minden olyan közokirat illetve teljes bizonyító erejű magánokirat, amely az egészségyi szolgáltatásra való jogosultságot valószínűsít.
Eljárhat-e más személy az ügyben? Az érintett ügyfél helyett eljárhat képviselője, meghatalmazottja a képviseleti jogosultság igazolásának birtokában (meghatalmazás, megbízás).
Mikor látja az egészségügyi szolgáltató a jogosultságot? Az okirati bizonyítási eljárás lefolytatását követően azonnal.
Lesz-e hátrányos következménye az eljárásnak? Nem. Az ügyfél érdeke, hogy az egészségügyi ellátásra való jogosultsága a nyilvántartásokban rendezett legyen.

Fontosabb fogalmak

Okirat: születési anyakönyvi kivonat, magyarországi lakóhelyet igazoló okirat, stb.
Egészségügyi szolgáltatás: betegség esetén orvosi vizsgálat, kezelés, gondozás, ápolás, gyógyszer kiváltása stb.
Személyi azonosításra alkalmas okmány: személyi igazolvány, lakcímkártya, stb.
Meghatalmazás, képviselet: írásbeli meghatalmazás

Vonatkozó jogszabályok

A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (Tbj.) 40. § b) pont, 44.§ (3) és (5) bekezdés, 44/C.§ (1)-(3) bekezdés, 16.§ (1) bekezdés l) pont, 41.§ (1) és (1/a) bekezdés és 42.§ (1) bekezdés.
A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII.törvény (Eb.tv.) 75/A§, 79.§.
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 15.§, 16.§, 19.§- 21.§ (1) a) pont, 29.§, 39.§, 40.§, 40/A§, 28/C§, 33.§, 34.§, 36.§, 37.§ (3) bekezdés
A Tbj. végrehajtására kiadott 195/1997. (XI.5.) Korm. rendelet (Tbj.vhr.) 9/C.§.
319/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet az egészségbiztosítási szervekről 2/B.§ , 4.§ (1) bekezdés h), pont hc), alpont g),j), k), w) pont, (2) bekezdés a) pont ae) alpont 2. A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény 25.§, 21-27.§
A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény (Nytv.) 13.§ (2) bekezdése

Kulcsszavak

Személyi azonosításra alkalmas okmány TAJ szám kiskorú születési anyakönyvi kivonat egészségügyi szolgáltatás

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858