Akadálymentes verzió

Biztosítási jogviszony tisztázása érdekében okirati bizonyítási eljárás lefolytatása iránti kérelem egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére kötelezett személy esetén

Kódszám

EGBIZ00024

Az ügy rövid leírása

Az egészségügyi szolgáltatás (orvos, gyógyszertár, stb.) igénybevétele során a szolgáltató jelezte, hogy az érintett személy nem szerepel az egészségügyi szolgáltatásra jogosultak nyilvántartásában (piros lámpa).
Az érintett személy (ügyfél) hatósági eljárást kezdeményez az egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnál , ahova benyújtja azon okiratot (állami adóhatóság által érkeztetett iktatott T1011 jelű bejelentőlap, a kötelezettség megállapításáról szóló adóhatósági határozat), amellyel valószínűsíti az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságát, illetve igazolja, hogy eleget tett bejelentési kötelezettségének.
Az egészégbiztosítási szerv az egészségügyi szolgáltatásra jogosultak nyilvántartásában - az egészségügyi szolgáltatásra jogosító jogviszony fennállásának tisztázásáig - az érintett személyt egészségügyi szolgáltatásra jogosultként szerepelteti.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Az egészségügyi ellátást igénybevevő, érintett személy, vagy törvényes képviselője, meghatalmazottja, amennyiben eljárási képességgel rendelkezik, meghatalmazás vagy ügyintézési rendelkezés alapján.

Kizáró okok: nincs

Milyen adatokat kell megadni?

Személy azonosításra alkalmas irat, lakcímkártya magyarországi lakóhellyel, társadalombiztosítási azonosító jel (TAJ szám), illetve az adóhatóság egészségügyi szolgáltatási járulék fizetését előíró határozata, igazolása, T1011 bejelenkező nyomtatvány mely az adóhatóság által érkeztetett, amely az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságot ezen jogcímen valószínűsíti.

Milyen iratok szükségesek?

Személyazonosításra alkalmas okmányok, TAJ számot tartalmazó okmány, az adóhatóság által igazolt T1011 jelű bejelentőlap, vagy határozat, amely az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságot valószínűsíti

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás díj- és költségmentes.

Hol intézhetem el?

Az ügy indítása/okirati bizonyítás tekintetében illetékességgel rendelkező fővárosi és megyei kormányhivatalok egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szerve. A jogviszony rendezése, és az ügy további érdemi intézése esetében az Országos Egészségboztosítási Pénztár.

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: van fellebbezési lehetőség

Jogorvoslati lehetőség részletei: Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): Országos Egészségbiztosítási Pénztár

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): 15 nap

A benyújtási határidő: A hatályos jogszabály szerint a fellebbezés illetékmentes

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Mivel igazolhatom magam? Az ügyfél által kezdeményezett okirati eljárás lefolytatásához szükséges a személyazonosításra alkalmas okmány, TAJ számot tartalmazó okmány.
Mivel igazoljam az egészségyi szolgáltatásra való jogosultságot? Az állami adóhatóság által igazolt bejelentőlappal, amely egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságot valószínűsíti. Az ügyfél által felhasználható minden olyan közokirat illetve teljes bizonyító erejű magánokirat, amely az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságot valószínűsít.
Eljárhat-e más személy az ügyemben? Az érintett ügyfél helyett eljárhat képviselője, meghatalmazottja a képviseleti jogosultság igazolásának birtokában (meghatalmazás, megbízás).
Mikor látja az egészségügyi szolgáltató a jogosultságot? Az okirati bizonyítási eljárás lefolytatását követően azonnal.
Lesz-e hátrányos következménye az eljárásnak? Nem. Az ügyfél érdeke, hogy az egészségügyi ellátásra való jogosultsága a nyilvántartásokban rendezett legyen.

Fontosabb fogalmak

Okirat: állami adóhatóság által érkeztetett, iktatott T1011 jelű bejelentő lap, igazolás, kötelező határozat,
Egészségügyi szolgáltatás: betegség esetén orvosi vizsgálat, kezelés, gondozás, ápolás, gyógyszer kiváltása stb.
Személyi azonosításra alkalmas okmány: személyi igazolvány, lakcímkártya, stb.
Meghatalmazás, képviselet: írásbeli meghatalmazás

Vonatkozó jogszabályok

A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 40. § b) pont, 44.§ (3) és (5) bekezdés, 44/C.§ (1)-(3) bekezdés, 16.§ (1) bekezdés r) pont, 41.§ (1) és (1/a) bekezdés és 42.§ (1) bekezdés.
A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII.törvény 75/A. §, 79.§.
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 15.§, 16.§, 19.§- 21.§ (1) bekezdés a) pont, 29.§, 39.§, 40.§, 40/A. §, 28/C. §, 33.§, 34.§, 36.§, 37.§ (3) bekezdés
a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtására kiadott 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet 9/C.§.
319/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet az egészségbiztosítási szervekről 2/B.§ , 4.§ (1) bekezdés h), pont hc), alpont g),j), k), w) pont, (2) bekezdés a) pont ae) alpont 2. A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény 25.§, 21-27.§
A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 13.§ (2) bekezdés

Kulcsszavak

Személyi azonosításra alkalmas okmány TAJ szám állami adóhatóság T 1011 bejelentőlap ügyintézési határidő egészségügyi szolgáltatás

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858