Akadálymentes verzió

Kedvezményes megállapodások szerinti cukorágazati termékek behozatalának engedélyezésére irányuló kérelem

Kódszám

MKEHK00039

Az ügy rövid leírása

A rendeletben meghatározott országokból származó 1701 KN-kód alá tartozó cukor behozatalának lehetősége csökkentett vámtétel mellett. . Vámszint 0% A biztosíték mértéke 20 EURO/tonna
Kontingens szám: 01.0001, Érintett országok: Barbados, Banglades, Burkina Faso, Benin, Belize Kongói Demokratikus Köztársaság Elefántcsontpart, Dominikai Köztársaság Etiópia, Fidzsi, Guyana, Jamaika, Kenya, Kambodzsa, Laosz, Madagaszkár, Mianmar/Burma, Mauritius, Malajzia, Mozambik, Nepál, Szudán, Sierra Leone, Szenegál, Szváziföld, Togó, Trinidad és Tobago, Tanzánia, Uganda, Zambia, Zimbabwe

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: A vámkontingens iránti kérelmet a kérelmező a székhelye szerinti tagállam illetékes hatóságánál nyújthatja be, ahol  HÉA nyilvántartásba vették. - Az az importőr nyújthat be kérelmet, aki a vámhatóságok által megfelelő megjegyzésekkel ellátott és az érintett kérelmezőre, mint címzettre való utalást tartalmazó, a szabadforgalomba bocsátást bizonyító vámokmányokkal, vagy a vámhatóságok megfelelő megjegyzéseivel ellátott kiviteli okmányokkal bizonyítja, hogy

Kizáró okok: - az említett kérelem benyújtásának időpontját közvetlenül megelőző 12 hónapos időszak során, és

Milyen adatokat kell megadni?

Az ügyfélnek, mint kérelmezőnek önmagára vonatkozóan kizárólag az AGRIM engedélykérelem adatlap 4. rovatában szereplő adatokat kell megadnia; (kérelmező név, teljes cím, tagállam, adószám ),
valamint a kérelmezés tárgyára vonatkozóan: az áru KN kódját,(16. rovat); a KN szerinti megnevezését(15. rovat), a kereskedelmi megnevezését (14. rovat) az áru származási országát (8. rovat), a kérelmezett mennyiséget számmal és betűvel (17., 18.rovat) és az ehhez tartozó biztosíték összegét (11. rovat); 20 rovatban fel kell tüntetni, hogy a kérelmezett cukor "finomításra szánt cukor" vagy "nem finomításra szánt cukor", a rendelet és a kontingens számát, elnevezését, valamint a gazdasági évet. Mivel a biztosíték nyújtható készpénzben , vagy bankgarancia formájában és mindkét formában nyújtott biztosítékról dönthet úgy az ügyfél, hogy egyedileg , vagy keret biztosítékként kívánja felhasználni, ezért erre vonatkozóan nyilatkoznia kell. Készpénzben nyújtott biztosíték esetében meg kell adnia a számlaszámát, ahonnan utalta és ahová az elszámolás után a jogosan visszajáró biztosíték utalható.

Milyen iratok szükségesek?

Nyilatkozat a biztosíték felhasználásáról -A kérelmezési jogosultságot a kereskedelmi kapcsolat tekintetében igazoló, a vámhatóságok által megfelelő megjegyzésekkel ellátott és az érintett kérelmezőre, mint címzettre való utalást tartalmazó, a szabadforgalomba bocsátást bizonyító vámokmányok, vagy a vámhatóságok megfelelő megjegyzéseivel ellátott kiviteli okmányok, vagy igazolás arról, hogy a kérelmező a 952/2006/EK bizottsági rendelet a cukor belső piaca és a kvótarendszer irányítása tekintetében a 318/2006/EK tanácsi rendelet alkalmazásának részletes szabályairól 7. cikkének megfelelően elismert gazdasági szereplő. - Az exportáló harmadik ország illetékes hatósága által a behozatali engedély iránti kérelemben szereplő mennyiséggel azonos mennyiségre kiadott kiviteli engedély.
A kiviteli engedélyek helyettesíthetők az 1528/2007/EK rendelet I. mellékletében felsorolt országok vonatkozásában a rendelet 14. cikkében említett, valamint a 732/2008/EK rendelet I. mellékletében felsorolt országok vonatkozásában a 2454/93/EGK rendelet 67-97. cikkében említett származási igazolás hiteles másolatával, amelyet az exportőr harmadik ország illetékes hatósága állít ki. - Finomításra szánt cukor esetében a kérelmező kötelezettségvállalása arra vonatkozóan, hogy biztosítja a szóban forgó cukormennyiség finomítását az érintett behozatali engedély lejártát követő három hónapon belül. - A kérelmező nyilatkozata arról, hogy vállalja a cukor adott gazdasági évre meghatározott referenciaár 90%-a szerinti minimáláron történő megvásárlását,valamint a tranzakcióra vonatkozó, mind a vevő, mind a szállító aláírásával ellátott kötelező erejű dokumentumot.
Bankgarancia formájában nyújtott biztosíték esetében csatolni kell a garancialeveleet.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Nincs illetékfizetési kötelezettség, sem igazgatási szolgáltatási díj fizetés.

Hol intézhetem el?

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal, Kereskedelmi Hatósága

Ügyintézés határideje

Kérelem benyújtása minden héten hétfőtől- péntekig melynek első napja a kérelmezett gazdasági évet megelőző év szeptemberének második hétfője. A gazdasági év első három hónapjában finomításra szánt cukorra kérelmet kizárólag cukorfinomítással foglalkozó üzemek nyújthatnak be. A rendelet értelmében a kérelem benyújtásától számítva max. 10 nap az ügyintézési határidő

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Igen van lehetőség fellebbezésre, az eljárásban első fokon a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Kereskedelmi Hatósága , másodfokon a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal jár el.

Jogorvoslati lehetőség részletei: A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalhoz (Főigazgató) címzett fellebbezéssel élhet.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Kereskedelmi Hatóságához

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): 15 nap

A benyújtási határidő: 5.000 Ft

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

A cukor importjához szükséges-e engedély? A cukor behozatala az Unió területére nem engedélyköteles, csak az aktuális vámtételt kell megfizetni. Ha más EU tagországból szeretnék cukrot behozni kell-e hozzá engedély? Az Unió területén belül szabadon adható-vehető, ha az már valamely tagországban szabad forgalomba lett bocsátva.
Nyújthat-e be kérelmet más tagországban telephellyel rendelkező cég hazánkban? Nem kontingensre kérelmet csak a kérelmező székhelye szerinti tagország illetékes hivatalánál lehet benyújtani.

Fontosabb fogalmak

A cukor behozatala az Unió területére nem engedélyköteles, csak a kontingens igénybevételével történő importhoz szükséges engedély. Vámkontingens: meghatározott mennyiség erejéig alacsonyabb vámtételű behozatal lehetősége. Kontingenszszám: adott vámkontingens technikai azonosítását megkönnyítő egyedi azonosító. Gazdasági év: a gazdasági év nem feltétlenül egyezik meg a naptári évvel, hanem az adott növény termesztési ciklusához igazodik.

Vonatkozó jogszabályok

Eljárásra vonatkozó szabályok: 828/2009/EK bizottsági rendelet bizottsági rendelet a 2009/2010- 2014/2015. gazdasági évekre a 1701 vámtarifaszám alá tartozó, kedvezményes megállapodások szerinti cukorágazati termékek behozatalára és finomítására vonatkozó részletes alkalmazási szabályok megállapításáról (alaprendelet); Amennyiben a 828/2009//EK rendelet másként nem rendelkezik akkor a 376/2008/EK bizottsági rendelet a mezőgazdasági termékekre vonatkozó behozatali és kiviteli engedélyek és előzetes rögzítési igazolások rendszerének alkalmazására kialakított részletes közös szabályok megállapításáról szóló rendelet III.fejezet I. szakasz 7.cikk, 8.cikk, 10 cikk, 12.cikk, 14.cikk, 16. cikk, 17. cikk, 20. cikk, 21. cikk, 26. cikk, 27. cikk, IV. szakasz, 30. cikk, I. melléklet alkalmazandó. 1301/2006/EK bizottsági rendelet az importengedélyek rendszere alá tartozó mezőgazdasági termékek behozatali vámkontingenseinek kezelésére vonatkozó közös szabályok megállapításáról 5. cikk valamint a 1308/2013/EU az Európai Parlament és a Tanács rendelete a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és a 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről 7.cikk, 192.cikk, 192. cikk (5) bekezdés, II. melléklet 952/2006/EK bizottsági rendelet a cukor belső piaca és a kvótarendszer irányítása tekintetében a 318/2006/EK tanácsi rendelet alkalmazásának részletes szabályairól 7. cikk 1528/2007/EK tanácsi rendelet a gazdasági partnerségi megállapodásokat létrehozó vagy azok létrehozásához vezető megállapodásokban meghatározott, az afrikai, karibi és csendes-óceáni államok (AKCS- államok) csoportjának egyes tagjaiból származó termékekre vonatkozó szabályozások alkalmazásáról. 732/2008/EK tanácsi rendelet az általános tarifális preferenciák rendszerének 2009. január 1-jétől 2011 december 31-ig történő alkalmazásáról, illetve az 552/97/EK és az 1933/2006/EK rendelet, valamint az 1100/2006/EK és a 964/2007/EK bizottsági rendelet módosításáról. 282/2012/EU a mezőgazdasági termékeket érintő biztosítéki rendszer alkalmazására vonatkozó közös részletes szabályok megállapításáról II. fejezet 4. cikk, III. fejezet7. cikk (1) bek., 8. cikk, 10. cikk a) pontja, 12. cikk, 13. cikk (3) bek., V. fejezet 19,20,21,22,23,24,25,26. cikk (2) bek., 28. cikk; 17/2004.(II.13.) Korm. rendelet a mezőgazdasági és élelmiszer-ipari termékekhez kapcsolódó biztosítékrendszer szabályairól 2.§ b) pont, 3.§, 3/A.§, 4.§, 5.§, 5.§, 1/b melléklet. Illetékességet, ügyintézést stb. meghatározó szabályok: 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról 1.§ (1) bek.,15.§ (1)bek. g) pont, (2) bek. 2. melléklet 1.pont. 2004. évi CXL Tv. (Ket.) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 36. § (2), 40. §, 40/A. §, 98.§ , 99.§ (1). 116.§ 1990. évi XCIII. Tv. az illetékről melléklet XVIII. pontja; 85/2012.(IV.21.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézés részletes szabályairól III. fejezezt, V. fejezet, VI. fejezet, VII. fejezet, VIII. fejezet.

Kulcsszavak

cukor behozatal, kontingens, fejlődő országok, csökkentett vámtétel, AGRIM

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858