Akadálymentes verzió

Vámkontingens mennyiséget elosztó EU rendelet alapján vámkontingens engedély kiadására irányuló kérelem 1701 KN-kód alá tartozó cukor csökkentett vámtétellel történő behozatalára vonatkozóan

Kódszám

MKEHK00040

Az ügy rövid leírása

Bármely harmadik országból származó 1701 14 10 és 1701 99 10 KN-kód alá tartozó cukor behozatalának lehetősége csökkentett vámtétel mellett. A pályázati felhívás lényege, hogy bármely hazai cég tehet ajánlatot arra vonatkozóan, hogy az általa megjelölt cukor behozatala után tonnánként mekkora vámtételt fizetne. A cukor származására vonatkozó megkötés nincs. A benyújtott pályázatok nem módosíthatók és nem vonhatók vissza. Az ajánlatban szereplő mennyiség alsó határa 20 tonna, felső határa 45000 tonna A biztosíték mértéke 150 EURO/tonna.

A pályázat benyújtásának aktuális, részletes feltételeit mindig az aktuális pályázati időszakot megnyító végrehajtási rendelet tartalmazza, az itt leírtaktól a következő pályázati időszak feltételei eltérhetnek.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: A pályázó a székhelye szerinti tagállam illetékes hatóságánál nyújthatja be, ahol  HÉA nyilvántartásba vették. • A kérelmező egy pályázati időszakban - 8 számjegyen megadott- KN kódra csak egy pályázatot nyújthat be.

Kizáró okok: • A gazdasági év első három hónapjában (október, november, december) finomításra szánt nyerscukorra kérelmet kizárólag cukorfinomítással foglalkozó üzemek nyújthatnak be.

Milyen adatokat kell megadni?

Az ügyfélnek, mint pályázónak önmagára vonatkozóan kizárólag az AGRIM engedélykérelem adatlap 4. rovatában szereplő adatokat kell megadnia; (ajánlattevő név, teljes cím, tagállam, adószám ),
valamint az ajánlat tárgyára vonatkozóan: az áru KN kódját,(16. rovat); a KN szerinti megnevezését(15. rovat), a kereskedelmi megnevezését (14. rovat) az áru tervezett származási országát (8. rovat), az importálni kívánt mennyiséget számmal és betűvel (17., 18.rovat) és az ehhez tartozó biztosíték összegét. (11. rovat); a 20. rovatban a cukor tonnánkénti mennyisége után fizetendő vámtétel javasolt összegét euróban kifejezve, hivatkozást a rendeletre és a pályázat benyújtási határidejére. Mivel a biztosíték nyújtható készpénzben , vagy bankgarancia formájában és mindkét formában nyújtott biztosítékról dönthet úgy az ügyfél, hogy azt egyedi , vagy keret biztosítékként kívánja felhasználni, ezért erre vonatkozóan nyilatkoznia kell. Készpénzben nyújtott biztosíték esetében meg kell adnia a számlaszámát, ahonnan utalta és ahová az elszámolás után a jogosan visszajáró biztosíték utalható.

Milyen iratok szükségesek?

Kérelem, nyilatkozat a biztosíték felhasználásáról, , bankgarancia formájában nyújtott biztosíték esetében pedig csatolnia kell az ajánlathoz a garancia levelet.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Nincs illetékfizetési kötelezettség, sem igazgatási szolgáltatási díj fizetés.

Hol intézhetem el?

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal, Kereskedelmi Hatósága

Ügyintézés határideje

Pályázat benyújtására mindig a pályázatott megnyító rendeletben meghatározott határidők betartásával van mód. Az ügyintézési határidő a pályázat benyújtásának dátumától függöen kb. 5 nap

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Igen van lehetőség fellebbezésre, az eljárásban első fokon a Hivatal Kereskedelmi Hatósága ), másodfokon a Hivatal központi szerve jár el.

Jogorvoslati lehetőség részletei: A Hivatal központi szervéhez (Főigazgató) címzett fellebbezéssel élhet.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): a Hivatal Kereskedelmi Hatóságához

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): 15 nap

A benyújtási határidő: 5.000 Ft

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

A cukor importjához szükséges-e engedély? A cukor behozatala az Unió területére nem engedélyköteles, csak az aktuális vámtételt kell megfizetni. Ha más EU tagországból szeretnék cukrot behozni kell-e hozzá engedély? Az Unió területén belül szabadon adható-vehető, ha az már valamely tagországban szabad forgalomba lett bocsátva. Nyújthat-e be kérelmet más tagországban telephellyel rendelkező cég hazánkban? Nem a pályázatra ajánlatott csak az ajánlattevő székhelye szerinti tagország illetékes hivatalánál lehet benyújtani. Mi a vámtender? A pályázó ajánlatott tehet arra, hogy milyen vámtételen szeretne cukrot importálni. Amennyiben ajánlata elfogadásra kerül, úgy AGRIM engedély kerül kibocsátásra melyen fel lesz tüntetve az a vámtétel melyet megajánlott. Nem szükséges 2x12 hónap cukor kereskedelem igazolása? Nem, minden ilyen irányú megkötés nélkül, bárki nyújthat be pályázatot. Kötelező lesz a megjelölt származási országból vásárolnom a cukrot? Nem, a rendelet nem írja elő. Mi történik ha mégsem tudom az importot lebonyolítani? Akkor sajnos a befizetett biztosíték - a teljesítés arányos részét kivéve- elvonásra kerül.

Fontosabb fogalmak

A cukor behozatala az Unió területére nem engedélyköteles, csak a kontingens igénybevételével történő importhoz szükséges engedély. Vámkontingens: meghatározott mennyiség erejéig alacsonyabb vámtételű behozatal lehetősége. Kontingenszszám: adott vámkontingens technikai azonosítását megkönnyítő egyedi azonosító. Gazdasági év: a gazdasági év nem feltétlenül egyezik meg a naptári évvel, hanem az adott növény termesztési ciklusához igazodik.

Vonatkozó jogszabályok

36/2013/EU bizottsági rendelet a 2012/2013. gazdasági év tekintetében a 1701 14 10 és a 1701 99 10 KN-kód alá tartozó cukor csökkentett vámtétellel történő behozatalára vonatkozó folyamatos pályázati eljárás megnyitásáról rendelet 376/2008/EK bizottsági rendelet a mezőgazdasági termékekre vonatkozó behozatali és kiviteli engedélyek és előzetes rögzítési igazolások rendszerének alkalmazására kialakított részletes közös szabályok megállapításáról szóló rendelet alkalmazandóIII.fejezet I. szakasz 7.cikk, 8.cikk, 10cikk, 12.cikk, 14.cikk, 16. cikk, 17. cikk, 20. cikk, 21. cikk, 26. cikk, 27. cikk, IV. szakasz, 30. cikk, I. melléklet A Bizottság 907/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet a 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kifizető ügynökségek és más szervek, a pénzgazdálkodás, a számlaelszámolás, a biztosítékok és az euro használata tekintetében történő kiegészítéséről. IV. fejezet 17/2004 (II.13.)Korm. rendelet 2.§ b) pont, 3.§, 3/A.§, 4.§, 5.§, 5.§, 1/b melléklet 320/2010. (XII.27.) Korm rendelet 1.§ (1) bek.,15.§ (1)bek. g) pont, (2) bek. 2. melléklet 1.pont 7/2013.(I.18.) Korm. rendelet a piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályiról szóló Korm. rendelettel összefüggő egyes Korm. rendeletek módósításáról 5.§ (11) bekezdés 2004. évi CXL Tv. (2004. évi CXL Tv. (Ket.) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól ) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól (2004. évi CXL Tv. (Ket.) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól ) 98.§ (1), 99.§, (1) 116.§. 1990. évi XCIII. Tv. 29.§ (2) 85/2012.(IV.21.) Korm. rendelet III. fejezezt, V. fejezet, VI. fejezet, VII. fejezet, VIII. fejezet

Kulcsszavak

cukor behozatal, kontingens, vámtender, pályázati felhívás csökkentett vámtétel, AGRIM

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858