Akadálymentes verzió

Élő és feldolgozott éti csiga kivitelének engedélyezésére irányuló kérelem

Kódszám

MKEHK00044

Az ügy rövid leírása

Az élő éti csiga gyűjtésére meghatározott időtartam alatt -adott év április 1-jétől adott év június 15-ig bezárólag - 2.000 tonna bruttó élősúlyú élő éti csiga (Helix pomatia) gyűjthető össze. Ennek megfelelően élő és feldolgozott éti csigából az adott évben exportálható mennyiség az említett súlyhatárt nem haladhatja meg. Élő éti csiga kivitele iránti kérelmet nyújthatnak be azok a természetes és jogi személyek, valamint jogi személyiség nélküli szervezetek, amelyek
• rendelkeznek a 19/2006. (III. 31.) KvVM rendelet 2. §-ának megfelelő, a kérelmező telephelye szerint területileg illetékes hatóság (környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség) által kiadott engedéllyel;
•az 52/2012. (III.28.) Kormányrendeletben, valamint a Hivatal honlapján közzétett tájékoztatóban foglaltaknak megfelelnek.
A kiviteli engedélyek kiadása folyamatosan történik.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Vállalkozás: olyan jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet, egyéni vállalkozó és egyéni cég, ideértve a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti szabad szolgáltatás nyújtás jogával rendelkező szolgáltatót, amely gazdálkodó szervezet és elsődleges feladatainak ellátása céljából áruk kivitelét, reexportját, vagy behozatalát is végzi.

Kizáró okok: A kiviteli engedély kérelmet nyújthatnak be azok a vállalkozások amelyek

Milyen adatokat kell megadni?

Az ügyfélnek, mint kérelmezőnek önmagára vonatkozóan kizárólag az Engedélykérelem adatlap 1. rovatában szereplő adatokat kell megadnia; (Kérelmező név, teljes cím, székhely, adószám ), 2. rovatában az ügyintéző nevét, telefon- és fax számát, e-mail címét, 3. rovatban a belföldi átadó neve, címe, adószáma, 4. rovatban a szerződő ország neve, kódja, 5. rovatban a rendeltetési ország nevét, kódját, 6. rovatban az árú megnevezését és KN kódját, 7. rovatban a mennyiségi egységet, kódját, a 8. rovatban a kérelmezett mennyiséget, 9. rovatban a deviza nemét, kódját, a 10 rovatban a kérelmezett értéket devizában, 13. rovatban a mellékletek számát.

Milyen iratok szükségesek?

A 19/2006. (III. 31.) KvVM rendelet az éti csiga gyűjtéséről és hasznosításáról 2. §-ának megfelelő, a kérelmező telephelye szerint területileg illetékes hatóság (környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség) által kiadott engedély.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Külkereskedelmi forgalomban az áru kivitelének engedélyezésére irányuló eljárás illetékmentes.

Hol intézhetem el?

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Kereskedelmi Hatósága

Ügyintézés határideje

15 nap

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Igen van lehetőség fellebbezésre, az eljárásban első fokon a Hivatal Kereskedelmi Hatósága , másodfokon a Hivatal központi szerve jár el.

Jogorvoslati lehetőség részletei: A Hivatal központi szervéhez (Főigazgató) címzett fellebbezéssel élhet.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): a Hivatal Kereskedelmi Hatóságához

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): 15 nap

A benyújtási határidő: 5.000 Ft

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Élő éti csigát az EU területén belül lehet kiviteli engedély nélkül kiszállítani? Nem, kizárólag kiviteli engedély birtokában lehet. Ha nem rendelkezem a Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által kiadott engedéllyel nyújthatok be kérelmet? Nem elengedhetetlen ezen engedély megléte. Ha nem a kérelem formanyomtatványt használom, egyéb formában benyújthatom a kérelmet? Nem kizárólag a rendeletben meghatározott formanyomtatvány használatával lehet a kérelmezést elindítani.

Fontosabb fogalmak

Kiviteli engedély: Az ország területéről történő kiszállításra jogosít.

Vonatkozó jogszabályok


52/2012.(III. 28.) Kormány Rendelet az egyes áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok vámhatárt vagy országhatárt átlépő kereskedelméről1. § 11. pont, 3.§ (2) bekezdés c) pontja; 5. § (3) bekezdés, 10. § (1) és (2) bekezdés, 4. melléklet 2. pontja, 6. melléklet
19/2006. (III. 31.) KvVM rendelet az éti csiga gyűjtéséről és hasznosításáról 1. §, 2. §,
320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról 3. § (1) bekezdés, 6.§ (2) bekezdés a) pontja és (5) bekezdése,
7/2013. (I.18.) Korm. rendelet 5.§ (11) bekezdés
2004. évi CXL Tv. (Ket.) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 40. §, 40/A. §, 98. § (1) , 99. § (1), bekezdés 116.§
1990. évi XCIII. tv. 29.§ (2) bekezdés, 33. § (2) bekezdés 27. pont
85/2012. (IV.21.) Korm rendelet III. fejezezt, V. fejezet, VI. fejezet, VII. fejezet, VIII. fejezet
2006. évi V. törvény 10. § (2) bekezdés, 11. §
2009. évi CXV. törvény 11. §, 12. §

Kulcsszavak

Kiviteli engedély, élő éticsiga, csiga gyűjtés

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858