Akadálymentes verzió

Nyugellátásra jogosító szolgálati idő és nyugdíjalapot képező jövedelem megszerzése céljából megállapodás iránti kérelem

Kódszám

NYBIZ00040

Az ügy rövid leírása

Az a belföldi nagykorú személy, aki nem saját jogú nyugdíjas és nem áll biztosításra kötelezett jogviszonyban (munkaviszony, vállalkozói jogviszony), nyugellátásra jogosító szolgálati idő és nyugdíj alapjául szolgáló kereset szerzése céljából megállapodást köthet. A járulékfizetés alapja a megállapodáskötő által választott jövedelem, amely nem lehet kevesebb a megállapodás megkötése napján érvényes minimálbérnél. A megállapodás kedvezményezett javára is köthető. Ha az érintett a megállapodás időtartama alatt biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyt létesít, a járulékfizetési kötelezettség szünetel.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?:

Bármely természetes, vagy jogi személy, illetve törvényes képviselője, vagy meghatalmazottja.

Kizáró okok:

Milyen adatokat kell megadni?

Az igénylő - az adatközlőlap kitöltésével - megadja a természetes személyazonosító adatait, társadalombiztosítási azonosító jelét, lakó- vagy tartózkodási helyét, elérhetőségét és hozzájárul azok kezeléséhez.

Milyen iratok szükségesek?

Nyilatkozat a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 34. § (1) bekezdése szerinti feltételek fennállásáról. Személyazonosságot igazoló okmányok (személyazonosító igazolvány, ideiglenes személyi azonosságot igazoló igazolvány, lakcímet igazoló hatósági igazolvány, plasztikkártyás vezetői engedély, útlevél), TAJ számot tartalmazó hatósági igazolvány.

Jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, illetve egyéni vállalkozó esetén szükséges:
  • a szervezet nevét, székhelyét (ennek hiányában telephelyét) igazoló cégkivonat/cégmásolat vagy társasági szerződés/alapító okirat/alapszabály,
  • adószámot igazoló cégkivonat/cégmásolat vagy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiállított hiteles igazolás,
  • az eljáró képviselő adatait, valamint képviseleti jogát igazoló okmány,
  • egyéni vállalkozó esetén nyilatkozat vagy vállalkozói igazolvány.
Amennyiben a megállapodást kedvezményezett (jogszerző) javára kötik, a megállapodást kötő személy köteles bemutatni a jogszerző eredeti okmányainak (hatósági bizonyítványainak) hitelesített másolatait.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

A megállapodás megkötésével kapcsolatos eljárás illeték és költségmentes.

Hol intézhetem el?

Az eljáró hatóság az ügyfél lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerint illetékes általános hatáskörű nyugdíj-megállapító szerv, a magyarországon lakóhellyel nem rendelkező, külföldön élő személy esetében a Budapest Főváros Kormányhivatalának nyugdíjbiztosítási igazgatási szervként eljáró VIII. Kerületi Hivatala.

Ügyintézés határideje

Az ügyintézési határidő negyvenöt nap.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Nincs lehetőség fellebbezésre.

Jogorvoslati lehetőség részletei:

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv):

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta):

A benyújtási határidő:

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Megszűnt a munkaviszonyom, nincs biztosításom, van-e lehetőségem arra, hogy saját magam fizessem a nyugdíjjárulékot?
Igen, az a belföldi nagykorú természetes személy, aki nem saját jogú nyugdíjas, és a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 5. § és a 13. § szerinti biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyban nem áll, vagy e törvény 11. § szerint a biztosítás nem terjed ki rá, vagy a biztosítása szünetel, nyugellátásra jogosító szolgálati idő és nyugdíjalapot képező jövedelem szerzése céljából 24 százalék nyugdíjjárulék fizetésének vállalása mellett megállapodást köthet. A járulékfizetés alapja a megállapodást kötő személy által megjelölt jövedelem, de legalább a megállapodás megkötése napján érvényes minimálbér összege.

Fizetnem kell akkor is a járulékot, ha a megállapodás időtartama alatt rövid munkaviszonyt létesítek?
Nem, ha a megállapodást kötő személy, kedvezményezett javára kötött megállapodás esetén, a kedvezményezett a megállapodás időtartama alatt biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyban áll, a megállapodás alapján történő járulékfizetési kötelezettség szünetel.

Mi történik akkor, ha már nem tudom fizetni a járulékot?
A befizetés elmulasztása a megállapodás megszűnését vonja maga után.

Fontosabb fogalmak

Szolgálati idő: az az időszak, amely alatt a biztosított nyugdíjjárulék fizetésére kötelezett volt, illetve megállapodás alapján nyugdíjjárulékot fizetett. A nyugdíjjárulék-fizetési kötelezettség nélkül szolgálati időnek minősülő időszakokat a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény külön határozza meg.

Nyugdíj alapjául szolgáló havi átlagkereset: a biztosított nyugdíjjárulék-fizetési kötelezettségének külön törvényben (a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény) meghatározott alapját képező keresetnek, jövedelemnek a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény rendelkezései szerint számított átlaga.

Biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony: a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 5. § szerinti jogviszonyok (pl. munkaviszony, megbízási jogviszony, egyéni vállalkozó, társas vállalkozó, mezőgazdasági őstermelő)

Biztosítás szünetelése: a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 8. §-a szerinti időszakok, például fizetés nélküli szabadság időszaka, előzetes letartóztatás, szabadságvesztés tartama, ügyvéd, közjegyző, szabadalmi ügyvivő kamarai tagságának szüneteltetésének, az egyéni vállalkozói tevékenység szünetelésének időszaka.

Vonatkozó jogszabályok

a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény

a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetésről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtására kiadott 195/1997.(XI.5.) Korm.rendelet

a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény

az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

Kulcsszavak

megállapodás, biztosítás, biztosítás szünetelése, szolgálati idő, nyugdíjalapot képező jövedelem

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858