Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a kormányablakok és okmányirodák

- a karácsonyi ünnepekhez kapcsolódó munkarendváltozásra tekintettel -

egységesen az alábbiak szerint tartanak ügyfélfogadást:

2021. december 11. (szombat)    8-12 óráig,

2021. december 24. (péntek)   zárva,

2021. december 31. (péntek)   8-12 óráig.

(A többi munkanapon a szokásos rendben fogadják az ügyfeleket.)

 

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy

a kormányablakokban, okmányirodákban és valamennyi kormányhivatali ügyfélszolgálaton

- a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében -

kötelező a szájat és az orrot eltakaró maszkot viselni.

Vigyázzunk egymásra!

Vámkontingens mennyiséget elosztó EU rendelet alapján vámkontingens engedély kiadására irányuló kérelem behozatali jog alapján kezelt meghatározott minőségű termékek előállítása céljából feldolgozásra szánt fagyasztott marhahús kapcsán

Kódszám

MKEHK00046

Az ügy rövid leírása

Az Európai Unió és a Kereskedelmi Világszervezet megállapodása, egyes, továbbfeldolgozásra szánt fagyasztott marhahús termék az unió piacára történő kedvezményes vámtételű importjáról. A kontingenseket a Közösség import behozatali jog alapján kérelmezett AGRIM engedélyekkel osztja szét azon piaci szereplők (de kizárólag szarvasmarhahús feldolgozóüzemek) között, amelyek megfelelnek a kérelmezési feltételeknek, illetve a kontingens hozzáféréshez szükséges előfeltételeknek. A kontingensek az alábbi számok alatt futnak: 09.4057 ( kizárólag „A” termék előállítása céljából), 09.4058 (kizárólag „B” termék előállítása céljából). Az "A" és "B" termékek pontos specifikációja az MKEH honlapján levő tájékoztatóban, illetve az uniós szabályozó rendeletben megtalálható. A kontingens évek minden év július 1.-következő év június 30.-ig tartanak, és naptári negyedéves ütemezésben négy alidőszakra vannak osztva. A kérelmezés két lépcsőben történik. Az első lépésben behozatali jogra kell kérelmet benyújtani fix kérelmezési időszakokban, majd az odaítélt behozatali jog alapján folyamatosan a behozatali év végéig AGRIM engedély kérelmekkel lehet és kell a behozatali joggal odaítélt mennyiségeket kérelmezni/lehívni. A behozatali jogra alidőszakonként lehet pályázni és az első alidőszakban az éves kontingens mennyiségre a következő alidőszakokban az előző alidőszakos kérelmezésből mindenkor rendelkezésre álló mennyiségek volumenében lehet rájuk behozatali jogkérelmeket benyújtani a negyedéveket megelőző hónap 1-7. napja között. Egy pályázó által egy alidőszakban kérelmezhető mennyiség az adott kontingensre éves szinten rendelkezésre álló mennyiség maximum 10%-a, azaz 5000 tonna „A termék”, illetve 1370,3 tonna „B-termék lehet, minimum kérelmezhető mennyiség nincs rendeletileg meghatározva. Egy kérelmező egy kontingensre negyedévenként egy behozatali jog kérelmet nyújthat be, több kérelem esetében, minden kérelem érvénytelennek minősül. A két kontingensre kizárólag olyan marhahús feldolgozóüzemek pályázhatnak, melyek a 853/2004/EK rendelet 4. cikke szerinti feldolgozó létesítményi engedéllyel rendelkeznek, és hitelt érdemlően tudják bizonyítani, hogy a kontingensévben történő első behozatali jog kérelmezésüket megelőző 2 x 12 hónapban marhahúst tartalmazó feldolgozott termékek előállításával foglalkoztak. Mind a behozatali jog, mind az abból származtatott AGRIM engedély kérelmezése és az AGRIM engedély birtoklása/használata/felhasználása biztosíték köteles. A biztosíték mértéke 6 EUR/100 kg termék a behozatali jogra és további 12 EUR/100 kg az AGRIM engedélyre HUF-ra konvertálva, mely a kérelmezést megelőző hónap utolsó munkanapi Európai Központi Bank (EKB) által közzétett EUR:HUF közép árfolyam alapján (Az EKB árfolyamok az EU hivatalos lapjának - EURLEX C- sorozatában jelennek meg naponta) kerül kiszámításra. A kontingens mennyiségekről, a vámkedvezmény mértékéről, a kérelmezés részletes feltételeiről, az "A" és "B" termék pontos minőségi specifikációjáról, a behozatali jogról, az AGRIM engedélyek érvényességi idejéről, átruházhatóságáról, részengedélyekre oszthatóságáról, elszámolásáról egyéb (vámkedvezmény igénybevételével kapcsolatos) kérdésekről, az importált termék rendeltetésszerű feldolgozásának monitoringjáról stb. az MKEH minden kontingens év előtt néhány nappal frissíti a tájékoztatóját, amely a http://mkeh.gov.hu/kereskedelmi/mezogazdasag/marha honlapon a "412/2008/EK rendelet - Útmutató a feldolgozásra szánt fagyasztott marhahúsra vonatkozó behozatali vámkontingens megnyitásáról és kezeléséről" linkbe kattintva érhető el.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Az MKEH-nál csak magyarországi székhellyel rendelkező, és Magyarországon ÁFA nyilvántartásba vett természetes- vagy jogi személy pályázhat mezőgazdasági import kontingensekre.·        

Kizáró okok: A két kontingensre kizárólag olyan marhahús feldolgozóüzemek pályázhatnak, melyek a 853/2004/EK rendelet 4. cikke szerinti feldolgozó létesítményi engedéllyel rendelkeznek, és hitelt érdemlően tudják bizonyítani, hogy a kontingensévben történő első behozatali jog kérelmezésüket megelőző 2 x 12 hónapban marhahúst tartalmazó feldolgozott termékek előállításával foglalkoztak.

Milyen adatokat kell megadni?

Az ügyfélnek, mint kérelmezőnek önmagára vonatkozóan kizárólag a behozatali jogra irányuló, valamint a behozali jog alapján kért AGRIM engedélykérelem adatlap 4. rovatában szereplő adatokat kell megadnia; Kérelmező (név, teljes cím, tagállam, adószám ), valamint a kérelmezés tárgyára vonatkozóan meg adni az áru vámtarifaszámát nyolc számjegy mélységben (KN kód) (16. rovatban), a KN szerinti megnevezését(15. rovatban), és a kereskedelmi megnevezését (14. rovatban). A behozatali jogból származtatott kérelmeken és az MKEH által kiadott engedélyen csak egy KN kód szerepelhet, több KN-kódra történő kérelmezés esetében KN kódonként külön AGRIM engedély kerül kiállításra. Az áru tervezett származási országát névvel és ISO kódjával a 8. rovatban kell megadni, de mivel a származás betartása nem kötelező, így a „nem” választ kell választ kell x-szel megjelölni. Meg kell adni továbbá a kérelmezett mennyiséget számmal és betűvel, kilogrammban kifejezve, KN kódonkénti bontásban (a 17., 18.rovatban) a kérelemhez tartozó biztosíték összegét Ft-ban.(11. rovatban) . A 20. rovatba a következı bejegyzést kell írni: „Az engedély Magyarország területén érvényes (Feldolgozásra szánt hús …[”A” termék][„B” termék ] (a nem kívánt rész törlendő)… (a pontos rendeltetési hely és a feldolgozást végző létesítmény engedélyezési száma), 412/2008/EK rendelet -09.**** sz. kontingens” (A csillagok helyébe a konkrét kontingensnek megfelelı 4 számot kell beírni az A/B termék elıállítás szerint.) Egy kérelmező egynél több kérelmet -főszabályként- nem nyújthat be egy kontingensre egy kérelmezési időszakban.

Milyen iratok szükségesek?

A vámkontingens behozatali jogra irányuló kérelemhez a következő dokumentumok csatolása szükséges: Hiteles igazolás arról, hogy a feldolgozóüzem rendelkezik a 853/2004/EK rendelet 4. cikke szerinti feldolgozó létesítményi engedéllyel, valamint a referencia időszakra vonatkozó, a kontingens tárgyát képező marhahús feldolgozást igazoló dokumentumok hiteles másolatait (a referencia időszak a kontingensre történő első behozatali jog kérelmezést megelőző 2 szer 12 hónapos időszak). A behozatali jog alapján kérelmezett AGRIM engedélykérelemhez a vonatkozó behozatali jogról szóló MKEH értesítést kell benyújtania a kérelmezőnek eredeti példányban. Mivel a biztosíték, mind a behozatali jogra mind az AGRIM engedély kérelmezésére, biztosítható készpénzben , vagy bankgarancia/pénzintézeti kezességvállalás formájában és mindhárom formában nyújtott biztosítékot egyedileg , vagy keret biztosítékként is fel lehet használni, ezért az erre vonatkozóan nyilatkozni kell, a nyilatkozat letölthető az MKEH honlapról (http://mkeh.gov.hu/kereskedelmi/mezogazdasag/mg_importeng) . A nyilatkozaton meg kell jelölni a szarvasmarha termékpályát (1-es kód), mely területére eső engedélyezési tranzakcióra a biztosíték felhasználható, a készpénzben nyújtott biztosíték esetében meg kell adni a számlaszámot, ahonnan a biztosíték átutalásra kerül az MKEH-nak a MÁK-nál vezetett letéti számlájára és ahová az engedély elszámolás után a jogosan visszajáró biztosíték utalható, bankgarancia formájában nyújtott biztosíték esetében pedig csatolni kell a kérelemhez a garancia levelet/pénzintézeti kezességvállálást.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárást az EU szabályozás szerint nem terheli eljárási díj, sem szolgáltatási díj, sem illeték.

Hol intézhetem el?

A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Kereskedelmi Hatósága országos hatáskörrel kijelölt illetőségű szervként látja el az AGRIM kontingens engedélyezést, a magyarországi ÁFA (HÉA) nyilvántartásába vett -adószámmal rendelkező- természetes, vagy jogi személy részére

Ügyintézés határideje

Az elsőfokú hatósági eljárás (a behozatali jog és az AGRIM engedély kiadás) időkorlátait nem a Ket, hanem az uniós végrehajtási rendelet szabályozza. A szabály szerint a behozatali jogról szóló értesítést a kérelmek benyújtását követően az uniós szinten, mind a 27 tagországban azonos időszakokban kérelmezett és a Bizottság felé lejelentett mennyiségek és az adott kontingens időszakra rendelkezésre álló mennyiségek normatív elosztásra vonatkozóan megjelenő Bizottsági döntést (az odaítélési/allokációs koefficienseket) tartalmazó jogszabály megjelenése után (amennyiben túlkérelmezés esete fordulna elő) a kérelmezési hónap 23. napjától a hónap utolsó napjáig terjedő időintervallumban kell kibocsátani. Ez jellemzően a kérelem benyújtásától számított 15-30. nap közé esik. A behozatali jog alapján kiadásra kerülő AGRIM engedély az AGRIM engedélyre történő kérelem benyújtásától számított 1-2 munkanapon belül kerül kiadásra.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Van lehetőség a döntés megfellebezésére.

Jogorvoslati lehetőség részletei: A fellebbezést a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Főigazgatójához kell címezni.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): A fellebbezést az első fokon eljáró hatósághoz, a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Kereskedelmi Hatóságahoz kell benyújtani.

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): 15 nap

A benyújtási határidő: 5000 forint

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Kérdés 1, Szarvasmarha terméket (hús, élőállat stb.) szeretnék behozni az Unión belülről Magyarországra, engedélyköteles-e?
Válasz 1, A 2004. májusi csatlakozásunk óta az Unió más tagországából Magyarországra érkező import nem esik import vámkezeltetés hatálya alá, azaz engedélyezési szempontból nem tekinthető importnak.
Kérdés 6. Mely a szarvasmarha termék importhoz szükséges engedélyek, igazolások, vagy dokumentumok kiadásában illetékes még az MKEH?
Válasz 6. Csak az AGRIM (előzetes megfigyelésre, vagy kontingens kiosztásra irányuló) engedélyek kiadásában!

Fontosabb fogalmak

KONTINGENS IDŐSZAK/KONTINGENS ÉV, KONTINGENS ALIDŐSZAK: azt a 12 hónapos időintervallumot jelenti, amelyre a kontingens keretében meghirdetett vámkedvezményes mennyiség behozatala kérelmezhető, illetve engedélyezhető. A kontingensév egybeeshet a naptári évvel (jan. 1-dec.31), vagy naptári keresztévvel (júl. 1-jún. 30) de lehet más gazdasági év is, attól függően, hogy az adott kontingensre milyen szabályozást állapítottak meg. A kontingens évet gyakran osztják alidőszakokra, pl. 4 szer negyedév, vagy 12 szer egy hónap), Az alidőszakokkal az éves kontingens mennyiséget ütemezni lehet. KONTINGENS SZÁM (vagy Tételszám): A vámkontingens rendeletek megkülönböztetésül számmal jelölik az adott származási relációhoz és KN kódhoz tartozó mennyiséget amikre a kedvezményes behozatali vámtétel vonatkozik,az adott kontingens időszakban. A kontingesszámok képzése: 09.(+4 szám) A KONTINGENS KEZELÉS TÍPUSAI: 1, AGRIM engedéllyel, amikor az engedély tulajdonosának a joga, de egyben kötelezettsége is az engedélyezett mennyiség behozatala az engedély érvényességi idején belül. A kötelezettségének biztosítéka az engedélyhez kapcsolódó kaució befizetése. 2, Érkezési sorrenden alapuló kontingens kiosztás (angolul "first come first served" kontingens kezelés) ahol a kontingens vámkedvezmények igénybevételének lehetősége az import vámkezeltetéskor derül ki. Ameddig létezik kontingens mennyiség addig igénybevehető a vámkedvezmény a vámon (és ehhez nem szükséges AGRIM engedély), amikor kimerült a vámkontingens akkortól már csak a "harmadik ország vámtételén" azaz az alapvámon lehet vámkezeltetni a terméket.

Vonatkozó jogszabályok

A Bizottság 412/2008/EK (2008. május 8.-i) rendelete a feldolgozásra szánt fagyasztott marhahúsra vonatkozó behozatali vámkontingens megnyitásáról és kezeléséről. Az Európai Parlament és a Tanács 853/2004/EK rendelete (2004. április 29.) az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról
A Bizottság 382/2008/EK 2008. április 21.-i rendelete a marha- és borjúhús ágazatbeli behozatali és kiviteli engedélyekre vonatkozó alkalmazási szabályokról (II. Fejezet 2-8. cikk a szarvasmarha termékpálya szektorális szintű behozatali engedélyezését szabályozó háttérrendelet)
A Bizottság 376/2008/EK rendelete (2008. április 23.) a mezőgazdasági termékekre vonatkozó behozatali és kiviteli engedélyek és előzetes rögzítési igazolások rendszerének alkalmazására kialakított részletes közös szabályok megállapításáról (horizontális háttérrendelet)
A Bizottság 1301/2006/EK rendelete (2006. augusztus 31.) az importengedélyek rendszere alá tartozó mezőgazdasági termékek behozatali vámkontingenseinek kezelésére vonatkozó közös szabályok megállapításáról. (horizontális háttérrendelet)
Tanács 1234/2007/EK rendelete (2007. október 22) a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről; 320/2010.(XII.27.) Korm. rendelet a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról; 2004.évi CXL.törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól; Ket. 98. §, Ket. 102. § (1) bekezdés, Ket 116 §, Ket. 40. §, 40/A. § , Ket 38/A.§, Ket. 36. § (2) 17/2004. (II. 13.) Korm. rendelet a mezőgazdasági és élelmiszer-ipari termékekhez kapcsolódó biztosítékrendszer szabályairól 85/2012 (IV 21.) Korm rendelet az elektronikus ügyintézésről. 907/2014(EU)felhatalmazáson alapuló rendelete (2014.augusztus 6.) a 1306/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kifizető ügynökségek és más szervek, a pénzgazdálkodás, a számlaelszámolás, a biztosítékok és az euro használata tekintetében történő kiegészítésről szóló rendelet, IV fejezet; A 908/2014(EU) végrehajtási rendelete (2014.augusztus 6.) a 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kifizető ügynökségek és más szervek, a pénzgazdálkodás, a számlaelszámolás, az ellenőrzési szabályok, a biztosítékok és az átláthatóság tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról, V. fejezet.

Kulcsszavak

fagyasztott marhahús import kontingens, marhahús kontingens feldolgozó üzemek részére, behozatal, marhahús GATT kontingens, AGRIM

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858