Akadálymentes verzió

Figyelem!

Kérjük ellenőrizze okmányai érvényességét és gondoskodjon időben

lejárt személyi igazolványa, jogosítványa és útlevele cseréjéről!

További részletekért kattitntson IDE!

Eredetigazolással, Argentínából és egyéb országokból importálható, fagyasztott, sovány dagadó import vámkontingens engedély kiadására irányuló kérelem

Kódszám

MKEHK00048

Az ügy rövid leírása

Az Európai Unió és a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) megállapodása (GATT CXL jegyzék), egy évi 1500 tonnás a 0206 29 91 KN kód alá tartozó, szarvasmarhafélék fagyasztott sovány dagadójának az unió piacára történő kedvezményes vámtételű importjáról, melyből 700 tonna Argentin származáshoz kötött mennyiség és 800 tonna "erga omnes", tehát a WTO összes tagországából származható (kivéve Argentinából). A kontingenseket a Közösség AGRIM engedélyekkel osztja szét azon piaci szereplők között, amelyek megfelelnek a kérelmezési feltételeknek, illetve a kontingens hozzáféréshez szükséges előfeltételeknek. A kontingensek a következő számok alatt futnak: 09.4460 az argentin származáshoz kötött mennyiségre és 09.4020 az "erga omnes" tehát származáshoz nem kötött mennyiségre. A kontingens évek minden év július 1-következő év június 30.-ig tartanak, ezen belül nincsenek alidőszakokra osztva. Mindkét kontingensre csak olyan piaci szereplők nyújthatnak be kérelmet amelyek hitelt érdemlően tudják
igazolni, hogy a kontingens év szerinti (első) kérelmüket megelőző 12 + 12 hónapos időszak mindegyikében legalább egy-egy alkalommal kereskedtek (import és/vagy export) a (szarvasmarha termékkör) harmadik országgal. Ennek igazolása az export/import tevékenységet igazoló eredeti vámdokumentumokkal, vagy a vámhatóságok által hitelesített másolatok bemutatásával történik. A kérelmek benyújtása a 09.4460 számú argentin kontingens esetében folyamatosan történhet minden behozatali év első napjától (július 1.-től) kezdve a behozatali év utolsó napjáig (június 30.). Az argentin kontingens kérelmezéséhez azonban szükséges egy Argentinában, az arra az uniós rendeletben kijelölt argentin hatóság által, a kérelmezett áru mennyiségét, minőségét és származását stb. igazoló export dokumentum, egy u.n. Eredetigazolás csatolása is. A nem argentin származású kontingenseknél (09.4020) a kérelmek benyújtása egy évben csak egy alkalommal, a kontingensévek első 10 napján (július 1-10 között) lehetséges, és a kérelemhez nem szükséges a harmadik országban kiállított Eredetigazolás bemutatása. Az AGRIM engedély kérelmezése és az AGRIM engedély birtoklása/használata/felhasználása biztosíték köteles. A biztosíték mértéke 12 EUR/100 kg HUF-ban, mely a kérelmezést megelőző hónap utolsó munkanapi Európai Központi Bank (EKB) által közzétett EUR:HUF közép árfolyam alapján (Az EKB árfolyamok az EU hivatalos lapjának - EURLEX C- sorozatában jelennek meg naponta) kerül kiszámításra. A kontingens mennyiségekről, a vámkedvezmény mértékéről, a kérelmezés részletes feltételeiről, a kontingens tárgyát képező marhahús termék minőségi specifikációjáról, az argentin Eredetigazolás specifikumairól, kibocsátó hatóságáról az AGRIM engedélyek érvényességi idejéről, átruházhatóságáról, részengedélyekre oszthatóságáról, elszámolásáról egyéb (vámkedvezmény igénybevételével kapcsolatos) kérdésekről, stb. az MKEH minden kontingens év előtt néhány nappal frissíti a tájékoztatóját, amely a http://mkeh.gov.hu/kereskedelmi/mezogazdasag/marha honlapon a "748/2008/EK rendelet - Útmutató a 0206 29 91 KN-kód alá tartozó szarvasmarhafélék fagyasztott sovány dagadójára vonatkozóan behozatali vámkontingens megnyitásáról és kezeléséről" linkbe kattintva érhető el.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Az MKEH-nál csak magyarországi székhellyel rendelkező, és Magyarországon ÁFA nyilvántartásba vett természetes- vagy jogi személy pályázhat mezőgazdasági import kontingensekre. Mindkét kontingensre csak olyan piaci szereplők jogosultak kérelmeket benyújtani, amelyek hitelt érdemlően tudják igazolni, hogy kontingens év szerinti (első) kérelmüket megelőző 12 + 12 hónapos időszak mindegyikében legalább egy-egy alkalommal kereskedtek (import és/vagy export) a harmadik országgal. Ennek igazolása az export/import tevékenységet igazoló eredeti vámdokumentumokkal, vagy a vámhatóságok által hitelesített másolatok bemutatásával történik.

Kizáró okok: Meghatalmazott, vagy képviselet is eljárhat az ügyben a kérelmező piaci szereplő erre jogosult vezetőjének szabályos írásos meghatalmazásával.

Milyen adatokat kell megadni?

Az ügyfélnek, mint kérelmezőnek önmagára vonatkozóan kizárólag a behozatali jogra irányuló AGRIM engedélykérelem adatlap 4. rovatában szereplő adatokat kell megadnia; Kérelmező (név, teljes cím, tagállam, adószám ), valamint a kérelmezés tárgyára vonatkozóan meg adni az áru vámtarifaszámát nyolc számjegy mélységben KN kódonként a 16. rovatban, és a KN szerinti megnevezését a 15. rovatban, valamint a kereskedelmi megnevezését a 14. rovatban. A 8. rovatban a 09.4460-as kontingens esetében, a származás kötelező "Argentína", vagy „AR” és az „igen”-t jelölő rubrikát kell X-el bejelölni, A 09.4020-as kontingens esetében, a „tervezett” származási ország ISO kóddal történő megadása szükséges a kérelmen, azonban a tervezett származási ország betartása az importteljesítésnél „nem” kötelező, így a „nem” rubrikát kell X-el bejelölni. Meg kell adni továbbá a kérelmezett mennyiséget számmal és betűvel, kilogrammban kifejezve a 17., 18.rovatban, valamint a kérelemhez tartozó biztosíték összegét Ft-ban HUF-ra konvertálva a 11. rovatban . A 20. rovatba a következı bejegyzést kell írni: „Sovány dagadó 748/2008/EK rendelet -09.4460 (vagy 09.4020) sz. kontingens”. A kiadott AGRIM engedélyek érvényességi időn belül történő átruházása esetén, melyre a jelen kontingenseknél jogosultságvizsgálat függvényében lehetőség van, a kérelmezőnek újra ki kell töltenie az AGRIM engedélykérelem adatlapját a fentiek tekintetében, valamint a 6. rovatban az átruházás kedvezményezettjének (név, teljes cím, tagállam, adószám ) adataival.

Milyen iratok szükségesek?

Mindkét kontingensre (09.4460 és 09.4020) csak olyan piaci szereplők nyújthatnak be kérelmet amelyek hitelt érdemlően tudják igazolni, hogy kontingens év szerinti (első) kérelmüket megelőző 12 + 12 hónapos időszak mindegyikében legalább egy-egy alkalommal kereskedtek (import és/vagy export) a 1234/2007/EK Tanácsi rendelet I. melléklet XV. rész hatálya alá tartozó termékekből (szarvasmarha termékkör) harmadik országgal. Ennek igazolása az export/import tevékenységet igazoló eredeti vámdokumentumok, vagy a vámhatóságok által hitelesített másolatok bemutatásával történik. Az argentin kontingens (09.4460) kérelmezéséhez szükséges egy Argentinában, az arra az uniós rendeletben kijelölt argentin hatóság által, a kérelmezett áru mennyiségét, minőségét és származását stb. igazoló export dokumentum, egy u.n. Eredetigazolás csatolása is. Mivel a biztosíték, mind a behozatali jogra mind az AGRIM engedély kérelmezésére, biztosítható készpénzben , vagy bankgarancia/pénzintézeti kezességvállalás formájában és mindhárom formában nyújtott biztosítékot egyedileg , vagy keret biztosítékként is fel lehet használni, ezért erre vonatkozóan nyilatkozni kell. A nyilatkozat letölthető az MKEH honlapról (http://mkeh.gov.hu/kereskedelmi/mezogazdasag/mg_importeng) . A nyilatkozaton meg kell jelölni a szarvasmarha termékpályát (1-es kód), mely területére eső engedélyezési tranzakcióra a biztosíték felhasználható, a készpénzben nyújtott biztosíték esetében meg kell adni a számlaszámot, ahonnan a biztosíték átutalásra kerül az MKEH-nak a MÁK-nál vezetett letéti számlájára és ahová az engedély elszámolás után a jogosan visszajáró biztosíték utalható, bankgarancia formájában nyújtott biztosíték esetében pedig csatolni kell a kérelemhez a garancia levelet/pénzintézeti kezességvállálást. A kiadott engedélyek átruházhatóak olyan piaci szereplőkre, akik ugyancsak megfelelnek az átruházásra kerülő engedélyek kérelmezői jogosultságának, ennek tényét a az átruházást kérőnek igazolnia kell, vagy hiteles export-import dokumentum másolatokkal, vagy egy a Tagországok között kialakult gyakorlattal -más Tagországok engedélyező hatóságai által bevizsgált külföldi piaci szereplőkre történő átruházás esetén- a Tagországi engedélyező hatóság a kérelmezési jogosultságot tanusító igazolásával történik.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárást az EU szabályozás szerint nem terheli eljárási díj, sem szolgáltatási díj, sem illeték.

Hol intézhetem el?

A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Kereskedelmi Hatósága országos hatáskörrel kijelölt illetőségű szervként látja el az AGRIM kontingens engedélyezést, a magyarországi ÁFA (HÉA) nyilvántartásába vett -adószámmal rendelkező- természetes, vagy jogi személy részére

Ügyintézés határideje

Az elsőfokú hatósági eljárás (az AGRIM engedély kiadás) időkorlátait nem a Ket, hanem az uniós végrehajtási rendelet szabályozza. A szabály szerint a 09.4460-as argentin kontingens esetén, ahol a kérelem és az eredetigazolás benyújtása a kontingens év első napjától (július 1.) az utolsóig (június 30.) folyamatosan történhet, az ügyintézési határidő a kérelem és az eredetigazolás benyújtását (és annak az MKEH általi ellenőrzését) követően 1-3 munkanapon belül történik. A 09.4020-as argentin származáson kívüli "erga omnes" azaz bármely WTO tagországi származással rendelkező termékek kontingens kérelmeinél az EU-s mennyiség visszaosztási/allokációs eljárás eljárás után bocsátható ki az AGRIM engedély. Ennek átlagos ügyintézési ideje a kérelem benyújtásától számított 18-30 nap, függően attól, hogy a kérelmet a kérelmi időszak melyik napján adták be, illetve az uniós szabályozó rendelet az engedélyek kiadására is ad egy kb. egy hetes időszakot.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Van lehetőség a döntés megfellebezésére.

Jogorvoslati lehetőség részletei: A fellebbezést a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Főigazgatójához kell címezni.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): A fellebbezést az első fokon eljáró hatósághoz, a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Kereskedelmi Hatóságahoz kell benyújtani.

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): 15 nap

A benyújtási határidő: 5000 forint

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Kérdés 1, Szarvasmarha terméket (hús, élőállat stb.) szeretnék behozni az Unión belülről Magyarországra, engedélyköteles-e?Válasz 1, A 2004. májusi csatlakozásunk óta az Unió más tagországából Magyarországra érkező import nem esik import vámkezeltetés hatálya alá, azaz engedélyezési szempontból nem tekinthető importnak. Kérdés 2, Mely a szarvasmarha termék importhoz szükséges engedélyek, igazolások, vagy dokumentumok kiadásában illetékes még az MKEH?
Válasz 2 .Csak az AGRIM (előzetes megfigyelésre, vagy kontingens kiosztásra irányuló) engedélyek kiadásában!

Fontosabb fogalmak

KONTINGENS IDŐSZAK/KONTINGENS ÉV, KONTINGENS ALIDŐSZAK: azt a 12 hónapos időintervallumot jelenti, amelyre a kontingens keretében meghirdetett vámkedvezményes mennyiség behozatala kérelmezhető, illetve engedélyezhető. A kontingensév egybeeshet a naptári évvel (jan. 1-dec.31), vagy naptári keresztévvel (júl. 1-jún. 30) de lehet más gazdasági év is, attól függően, hogy az adott kontingensre milyen szabályozást állapítottak meg. A kontingens évet gyakran osztják alidőszakokra, pl. 4 szer negyedév, vagy 12 szer egy hónap), Az alidőszakokkal az éves kontingens mennyiséget ütemezni lehet. KONTINGENS SZÁM (vagy Tételszám): A vámkontingens rendeletek megkülönböztetésül számmal jelölik az adott származási relációhoz és KN kódhoz tartozó mennyiséget amikre a kedvezményes behozatali vámtétel vonatkozik,az adott kontingens időszakban. A kontingesszámok képzése: 09.(+4 szám) A KONTINGENS KEZELÉS TÍPUSAI: 1, AGRIM engedéllyel, amikor az engedély tulajdonosának a joga, de egyben kötelezettsége is az engedélyezett mennyiség behozatala az engedély érvényességi idején belül. A kötelezettségének biztosítéka az engedélyhez kapcsolódó kaució befizetése. 2, Érkezési sorrenden alapuló kontingens kiosztás (angolul "first come first served" kontingens kezelés) ahol a kontingens vámkedvezmények igénybevételének lehetősége az import vámkezeltetéskor derül ki. Ameddig létezik kontingens mennyiség addig igénybevehető a vámkedvezmény a vámon (és ehhez nem szükséges AGRIM engedély), amikor kimerült a vámkontingens akkortól már csak a "harmadik ország vámtételén" azaz az alapvámon lehet vámkezeltetni a terméket.

Vonatkozó jogszabályok

A Bizottság 748/2008/EK (2008. július 30.-i) rendelete a 0206 29 91 KN-kód alá tartozó szarvasmarhafélék fagyasztott sovány dagadójára vonatkozóan behozatali vámkontingens megnyitásáról és kezeléséről.
A Bizottság 382/2008/EK 2008. április 21.-i rendelete a marha- és borjúhús ágazatbeli behozatali és kiviteli engedélyekre vonatkozó alkalmazási szabályokról (II. Fejezet 2-8. cikk a szarvasmarha termékpálya szektorális szintű behozatali engedélyezését szabályozó háttérrendelet)
A Bizottság 376/2008/EK rendelete (2008. április 23.) a mezőgazdasági termékekre vonatkozó behozatali és kiviteli engedélyek és előzetes rögzítési igazolások rendszerének alkalmazására kialakított részletes közös szabályok megállapításáról (horizontális háttérrendelet)
A Bizottság 1301/2006/EK rendelete (2006. augusztus 31.) az importengedélyek rendszere alá tartozó mezőgazdasági termékek behozatali vámkontingenseinek kezelésére vonatkozó közös szabályok megállapításáról. (horizontális háttérrendelet)
Az Európai Parlament és a Tanács 1308/2013/EU rendelete ( 2013. december 17. ) a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről I. melléklet 320/2010.(XII.27.) Korm. rendelet a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról; 15.§ (2) 2004.évi CXL.törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól; Ket. 98. § , Ket. 102. § (1) bekezdés, Ket 116 §, Ket. 40. §, 40/A. § , Ket 38/A.§, Ket. 36. § (2) 17/2004. (II. 13.) Korm. rendelet a mezőgazdasági és élelmiszer-ipari termékekhez kapcsolódó biztosítékrendszer szabályairól 85/2012 (IV 21.) Korm rendelet az elektronikus ügyintézésről. A 907/2014(EU)felhatalmazáson alapuló rendelete (2014.augusztus 6.) a 1306/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kifizető ügynökségek és más szervek, a pénzgazdálkodás, a számlaelszámolás, a biztosítékok és az euro használata tekintetében történő kiegészítésről szóló rendelet, IV fejezet; A 908/2014(EU) végrehajtási rendelete (2014.augusztus 6.) a 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kifizető ügynökségek és más szervek, a pénzgazdálkodás, a számlaelszámolás, az ellenőrzési szabályok, a biztosítékok és az átláthatóság tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról, V. fejezet.

Kulcsszavak

fagyasztott szarvasmarhafélék sovány dagadója import kontingens, AGRIM, marhahús kontingens, behozatal, argentin import kontingens,

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858