Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a 2022. december 22. és 2023. január 6. közötti

igazgatási szünet időszakában a kormányablakok és az okmányirodák többsége zárva tart.

A fenti időszakban országszerte 60 kijelölt kormányablak és a Központi Okmányiroda

tart nyitva.

AZ IGAZGATÁSI SZÜNETBEN NYITVA TARTÓ KORMÁNYABLAKOK LISTÁJA 

Minden kedves Ügyfelünknek áldott karácsonyt és boldog újévet kívánunk!

Tejtermékek import-kontingens engedély (CXL jegyzék, svájci, norvég, török, moldáv, ukrán, új-zélandi és izlandi megállapodások, egyezmények) kiadására irányuló kérelem

Kódszám

MKEHK00056

Az ügy rövid leírása

Az Európai unió és a Világ Kereskedelmi Szervezet (WTO-CXL jegyzék), valamint az Európai unió bilaterális megállapodásai Svájccal, Izlanddal, a Norvég Királysággal és a Moldáv Köztársasággal egyes tejtermékek a Közösség piacára történő kedvezményes vámtételű, de mennyiségében behatárolt, kontingentált, importjáról. A kontingensek az alábbi számok alatt futnak: a WTO-CXL jegyzék kontingensei: 09.4590-09.4596 (7 db kontinges) és a 09.4599; Svájc 09.4155; Izland 09.4205 és 09.4206 Norvégia 09.4179; Moldávia 09.4210, Új-Zéland 09.4515, 09.4514. A kontingens évek közül a novég és a moldáv és új-zélandi minden év január 1-dec. 31.-ig tart, a WTO-CXL, a svájci és az izlandi pedig július 1-június 30.-ig. Az új zelandi, 2013 évben még IMA-1-es (tehát MKEHK00058-es) módszerrel kezelt, kontingensek 2014. január 1. től kerülnek jelen (MKEHK00056-os) eljárásrend által szabályozott kontingensek közé. A kontingensek két naptári féléves alidőszakra vannak osztva, melyen belül általában az éves mennyiségek fele kerül meghirdetésre/ütemezésre. Ezekre a kontingens félévekre kétszer egy évben, június 1-10.-ig a július-decemberi alidőszak kontingens mennyiségekre illetve november 20-30-ig a január-júniusi mennyiségekre, lehet pályázni minden olyan piaci szereplőnek, amelyik a július 1. és június 30.-i közötti tejgazdasági évet közvetlenül megelőző április 1.-je előtt regisztrált/jóváhagyását kérte a tejtermék kontingensek lehetséges kérelmezői közé, a regisztrációját megelőző két naptári év (referencia időszak) vonatkozásában 25-25 tonna a KN nómenklatúra 4-es árucsoportjába tartozó tejtermék importjával és vagy exportjával. A KN nómenklatúra 4-es főcsoportja megfelel a Tanács 1234/2007/EK rendeletének I. mellékletének XVI. részével. Ezt a regisztrációt "előzetes jóváhagyási eljárásnak hívjuk". Egy jóváhagyott pályázó által a tejgazdasági keresztévre eső két féléves alidőszakban kérelmezhető mennyiség az uniós szinten az al időszakban rendelkelzésre álló mennyiség maximum a 10%-a, minimum 10 tonna a WTO-CXL jegyzék esetében, míg maximum a rendelkezésre álló mennyiség 100%-a és minimum 10 tonna az összes többi kontingens esetében. Egy kérelmező egy kontingensre fél évenként egy kérelmet nyújthat be, több kérelem esetében, minden kérelem érvénytelennek minősül. A kérelmezés, és az AGRIM engedély birtoklása/használata/felhasználása biztosíték köteles. A biztosíték mértéke 35 EUR/100 kg termék (HUF-ban) a kérelmezést megelőző hónap utolsó munkanapi Európai Központi Bank (EKB) által közzétett EUR:HUF közép árfolyam alapján (Az EKB árfolyamok az EU hivatalos lapjának - EURLEX C- sorozatában jelennek meg naponta) kerül kiszámításra. Az előzetes jóváhagyási eljárásról, a 2535/2001/EK rendelet 5. cikke szerinti kontingens mennyiségekről, a vámkedvezmény mértékéről, a kérelmezés részletes feltételeiről, az AGRIM engedélyek érvényességi idejéről, átruházhatóságáról, részengedélyekre oszthatóságáról, elszámolásáról stb. az MKEH a jóváhagyási eljárás és a féléves pályázati időszak előtt néhány nappal frissíti a tájékoztatóját, amely a http://mkeh.gov.hu/kereskedelmi/mezogazdasag/tejbevezeto WEB oldalon a "2. Az Európai Közösség által Brüsszelben elbírálásra kerülő, importengedély alapú vámkontingensek" és a "2/A. Előzetes jóváhagyási eljárás a .....július 1-..... június 30-ig terjedő időszakra" linkbe kattintva érhető el.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Központi Szerve

Kizáró okok: Az előző pontban leírt jogosultsági kritériumok nem teljesülése. Vámügynökök vagy képviselők (úgymond bizományi konstrukcióban) nem kérelmezhetnek e rendelet hatálya alá tartozó behozatali engedélyt.

Milyen adatokat kell megadni?

Az előzetes jóváhagyással rendelkező ügyfélnek, mint kérelmezőnek önmagára vonatkozóan kizárólag az AGRIM engedélykérelem adatlap 4. rovatában szereplő adatokat kell megadnia; Kérelmező (név, teljes cím, tagállam, adószám, és az MKEH által adott jóváhagyási szám ), valamint a kérelmezés tárgyára vonatkozóan meg adni az áru vámtarifaszámát nyolc számjegy mélységben (KN kód) (16. rovatban), és a KN szerinti megnevezését(15. rovatban), a kereskedelmi megnevezését (14. rovatban). Ha egy kontingensen belül több KN kód is szerepel, akkor többet is meg lehet adni a 15. és 16. rovatban. Az áru származási országát (a 8. rovatban), és amennyiben a származás betartása kötelező (a svájci, izlandi, norvég és moldáv kontingensek esetében) akkor az „igen”,- amennyiben nem kötelező (a CXL jegyzék kontingensei esetében), akkor a "nem" választ kell választ kell x-szel megjelölni. Meg kell adni továbbá a kérelmezett mennyiséget (több KN kód esetén, KN kódonként külön-külön is) számmal és betűvel, kilogrammban kifejezve (17., 18.rovatban) és az ehhez tartozó biztosíték összegét HUF-ban.(11. rovatban) . A vonatkozó uniós szabályozó rendelet számát, "2535/2001/EK 5. "cikk valamint a kérelem tárgyát képező "09.****" kontingens számot (20. rovatban). Egy kérelmező egynél több kérelmet -főszabályként- nem nyújthat be egy kontingensre egy kérelmezési időszakban. A kiadott AGRIM engedélyek érvényességi időn belül történő átruházása esetén, melyre a jelen kontingenseknél jogosultságvizsgálat függvényében lehetőség van, a kérelmezőnek újra ki kell töltenie az AGRIM engedélykérelem adatlapját a fentiek tekintetében, valamint a 6. rovatban az átruházás kedvezményezettjének (név, teljes cím, tagállam, adószám és az MKEH, vagy más tagállami engedélyező hatóság által az átruházásra kerülő engedély kontingensidőszakára vonatkozó jóváhagyási szám ) adataival.

Milyen iratok szükségesek?

Mivel a biztosíték nyújtható készpénzben , vagy bankgarancia/pénzintézeti kezességvállalás formájában és mindhárom formában nyújtott biztosítékot egyedileg , vagy keret biztosítékként is fel lehet használni, ezért az erre vonatkozóan nyilatkozni kell, valamint arra vonatkozóan is, hogy a biztosítékot az MKEH, a nála 10-es termékpályakódon szereplő tejtermék AGRIM engedélyezés céljából felhasználhatja. A nyilatkozat letölthető az MKEH honlapról (http://mkeh.gov.hu/kereskedelmi/mezogazdasag/mg_importeng). A nyilatkozaton a készpénzben nyújtott biztosíték esetében meg kell adni a számlaszámot, ahonnan a biztosíték átutalásra kerül az MKEH-nak MÁK-nál vezetett letéti számlájára és ahová az engedély elszámolás után a jogosan visszajáró biztosíték utalható, bankgarancia formájában nyújtott biztosíték esetében pedig csatolni kell a kérelemhez a garancia levelet/pénzintézeti kezességvállálást.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárást az EU szabályozás szerint nem terheli eljárási díj, sem szolgáltatási díj, sem illeték.

Hol intézhetem el?

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Kereskedelmi Hatósága

Ügyintézés határideje

Az elsőfokú hatósági eljárás (az AGRIM engedély kiadás) időkorlátait az uniós végrehajtási rendelet szabályozza. A szabály szerint a behozatali engedélyt a kérelmek benyújtását követően az uniós szinten, mind a 27 tagországban azonos időszakokban kérelmezett és a Bizottság felé a kérelmezés végétől számított 5 munkanapon belül lejelentett mennyiségek, valamint az adott kontingens időszakra rendelkezésre álló mennyiségek normatív elosztásra vonatkozóan megjelenő Bizottsági döntést (az odaítélési/allokációs koefficienseket) tartalmazó jogszabály megjelenése napjától (melynek az előző határidőtől számítottan újabb 5 munkanapon belül kell megtörténnie) kezdve kell haladéktalanul kiadni. Ez jellemzően a kérelem benyújtásától számított 15-25. nap közé esik, függően elsősorban attól, hogy a kérelmeket a kérelmezési időszak elején, vagy végén nyújtják be. Az ügyben írt határozat, az eljárással kapcsolatos végzés stb., ügyintézési határideje azonban 21 nap.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Van lehetőség a döntés megfellebezésére. A fellebbezésre jogosult hatóság a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

Jogorvoslati lehetőség részletei: A fellebbezést a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Főigazgatójához kell címezni.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): A fellebbezést az első fokon eljáró hatósághoz, a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Kereskedelmi Hatóságahoz kell benyújtani.

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): 15 nap

A benyújtási határidő: 5000 forint

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Az ügyintézés során az ügyfél oldaláról felmerülő tipikus probléma , hogy nem tudja igazolni, a kontingens kérelmezési jogosultságot, azaz nem rendelkezik a kérelmezés időszakára vonatkozó előzetes jóváhagyással. Ez vagy abból adódik, hogy nem rendelkezik harmadik ország viszonylatában elegendő export-import forgalommal, vagy abból adódik, hogy elfelejti a jóváhagyási kérelmét benyújtani minden év április 1.-ig. A kontingensek egy része uniós szinten rendkívül túligényelt (mivel a kontingens kedvezmények piacképesek és kontingens engedély kereskedelem folyik, mely keretében a kontingens kereskedő cégek a kérelmezési jogosultsághoz szükséges mennyiségeket mesterségesen rápakolják a olyan "strómann cégekre" melyeknek a tejtermék export-import kerekedelemhez egyébként nincs sok közük. Az általában az egy kérelmező által kérelmezhető maximális mennyiségekre pályázó cégek uniós összesítésben néhány kontingensnél (pl a 09.4595-ös cheddar sajt kontingens, jellemzően új zelandi, vagy ausztrál származással) a rendelkezésre állló mennyiség 100-200 szoros mennyiségét igénylik meg így a Bizottság által alkalmaztatott visszaosztási együttható/allokációs koefficiens néha a fenti kontingenseknél a mennyiségek 0,5-1% -nak kiadását teszik csak lehetővé. A biztosítékot viszont a kérelmezett mennyiség 100%-os értékére kell letétbe helyezni a kérelemezéstől a visszaosztott mennyiségek kiadásáig. Ez a független újbeszállók számára, melyek mögött nincsen meg a kontingens kereskedő cégek biztosíték finanszírozási vonala a kontingenshez férést gazdaságilag ellehetetleníti. A kontingensek túlnyomó többsége viszont a kontingenskedvezményekkel együtt sem piacképesek, így évek óta kihasználatlanok.

Fontosabb fogalmak

KONTINGENS IDŐSZAK/KONTINGENS ÉV, KONTINGENS ALIDŐSZAK: azt a 12 hónapos időintervallumot jelenti, amelyre a kontingens keretében meghirdetett vámkedvezményes mennyiség behozatala kérelmezhető, illetve engedélyezhető. A kontingensév egybeeshet a naptári évvel (jan. 1-dec.31), vagy naptári keresztévvel (júl. 1-jún. 30) de lehet más gazdasági év is, attól függően, hogy az adott kontingensre milyen szabályozást állapítottak meg. A kontingens évet gyakran osztják alidőszakokra, pl. 4 szer negyedév, vagy 12 szer egy hónap), Az alidőszakokkal az éves kontingens mennyiséget ütemezni lehet. KONTINGENS SZÁM (vagy Tételszám): A vámkontingens rendeletek megkülönböztetésül számmal jelölik az adott származási relációhoz és KN kódhoz tartozó mennyiséget amikre a kedvezményes behozatali vámtétel vonatkozik,az adott kontingens időszakban. A kontingesszámok képzése: 09.(+4 szám) A KONTINGENS KEZELÉS TÍPUSAI: 1, AGRIM engedéllyel, amikor az engedély tulajdonosának a joga, de egyben kötelezettsége is az engedélyezett mennyiség behozatala az engedély érvényességi idején belül. A kötelezettségének biztosítéka az engedélyhez kapcsolódó kaució befizetése. 2, Érkezési sorrenden alapuló kontingens kiosztás (angolul "first come first served" kontingens kezelés) ahol a kontingens vámkedvezmények igénybevételének lehetősége az import vámkezeltetéskor derül ki. Ameddig létezik kontingens mennyiség addig igénybevehető a vámkedvezmény a vámon (és ehhez nem szükséges AGRIM engedély), amikor kimerült a vámkontingens akkortól már csak a "harmadik ország vámtételén" azaz az alapvámon lehet vámkezeltetni a terméket. KN kód (Kombinált Nómenklatúra kód): 8 pozíciós részletezettségű közösségi harmonizált vámtarifaszám. TARIC kód: 10 pozíciós részletezettségű közösségi harmonizált vámtarifaszám.

Vonatkozó jogszabályok

A Bizottság 2535/2001/EK (2001. december 14-i) rendelete a tejre és tejtermékekre vonatkozó behozatali szabályok és a vámkontingensek megnyitása tekintetében az 1255/1999/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról (2. CÍM/ I. FEJEZET), a rendelet 5 (a,f,h,i,j,k) cikkben felsorolt EU megállapodások, és szerződések.
A Bizottság 376/2008/EK rendelete (2008. április 23.) a mezőgazdasági termékekre vonatkozó behozatali és kiviteli engedélyek és előzetes rögzítési igazolások rendszerének alkalmazására kialakított részletes közös szabályok megállapításáról (horizontális háttérrendelet)
A Bizottság 1301/2006/EK rendelete (2006. augusztus 31.) az importengedélyek rendszere alá tartozó mezőgazdasági termékek behozatali vámkontingenseinek kezelésére vonatkozó közös szabályok megállapításáról. (horizontális háttérrendelet)
Az Európai Parlament és a Tanács 1308/2013/EU rendelete ( 2013. december 17. ) a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről I. 320/2010.(XII.27.) Korm. rendelet a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról; 3§ (1) (2) és 15.§ (2)
2004.évi CXL.törvény A fellebbezés lehetőségéről a Ket. 98. § (1) bekezdés és a 99.§ rendelkezik.A fellebbezés illetékkötelezettségét az illetékekről szóló többször módosított 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) 29. § (2) bekezdés írja elő. Ket. 13. § (4) bekezdés és a 33. § (1) bekezdése, Ket. 40. §, 40/A. §, Ket 38/A.§, Ket. 36. § (2) 17/2004. (II. 13.) Korm. rendelet a mezőgazdasági és élelmiszer-ipari termékekhez kapcsolódó biztosítékrendszer szabályairól 85/2012 (IV 21.) Korm rendelet az elektronikus ügyintézésről. A 907/2014(EU)felhatalmazáson alapuló rendelet a 1306/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kifizető ügynökségek és más szervek, a pénzgazdálkodás, a számlaelszámolás, a biztosítékok és az euro használata tekintetében történő kiegészítésről szóló rendelet

Kulcsszavak

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858