Akadálymentes verzió

Társadalombiztosítási Azonosító Jellel rendelkező magyar állampolgár külföldi biztosításának bejelentése

Kódszám

EGBIZ00075

Az ügy rövid leírása

Valamely EGT tagállamban, illetve Svájcban,valamint a Magyarország által kötött nemzetközi egyezmény hatálya alá tartozó személy, valamint a vele együtt külföldön tartózkodó biztosított családtagjai, aki TAJ-jal rendelkezik, köteles a külföldön, illetve a nemzetközi szervezet szociális biztonsági rendszerében létrejött biztosítását és annak megszűnését 15 napon belül bejelenteni az egészségbiztosítási szakigazgatási szervnek.  A bejelentést az OEP által rendszeresített, letölthető nyomtatvány igénybevételével kell teljesíteni. A bejelentés alapján a külföldi munkavállalás időtartamára az érintett személy TAJ számát ideiglenesen érvényteleníteni kell.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Az eljárás indítására jogosult: a bejelentésre kötelezett személy, annak képviselője, meghatalmazottja, amennyiben eljárási képességgel rendelkezik, meghatalmazás vagy ügyintézési rendelkezés alapján.

Kizáró okok: Képviseletre van lehetőség.

Milyen adatokat kell megadni?

Személyazonosításra alkalmas irat, információ, TAJ, külföldi munkavállalást alátámasztó foglalkoztatói igazolás, illetve az illetékes intézmény (külföldi biztosító) igazolása pl. külföldi biztosító megnevezése, a biztosítási száma

Milyen iratok szükségesek?

Személyazonosításra alkalmas irat, információ, TAJ, külföldi munkavállalást alátámasztó foglalkoztatói igazolás, illetve az illetékes intézmény (külföldi biztosító) igazolása pl. külföldi biztosító megnevezése, a biztosítási száma

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás díj- és költségmentes.

Hol intézhetem el?

Az illetékességgel rendelkező fővárosi és megyei kormányhivatalok egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szerve.

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Nincs

Jogorvoslati lehetőség részletei: Nincs

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): Nincs

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): Nincs

A benyújtási határidő: Nincs

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Mivel igazolhatom magam? Az ügyfél által kezdeményezett hatósági eljárás lefolytatásához szükséges a személyazonosításra alkalmas okmányok, TAJ kártya
Eljárhat-e más személy az ügyben? Az érintett ügyfél helyett eljárhat képviselője, meghatalmazottja a képviseleti jogosultság igazolásának birtokában (meghatalmazás, megbízás).
Azonnal érvénytelenítésre kerül-e a TAJ számom? A bejelentőlap rögzítését, adattartalmának ellenőrzését követően átmenetileg érvénytelenítésre kerül a TAJ szám.
A külföldi munkaviszonyom megszűnését is be kell-e jelentenem, mi a határideje? Igen, a biztosítási jogviszony megszűnését követően 15 napon belül jelentési kötelezettsége van.

Fontosabb fogalmak

Személyazonosításra alkalmas okmány, meghatalmazás, képviselet, lakcímkártya a magyarországi lakóhelyről, egyéb személyazonosságot igazoló okirat, külföldi biztosítási jogviszony igazolása, bejelentési határidő, tájékoztatás, TAJ szám, külföldi biztosító, nemzetközi szervezet, Európai Gazdasági Térség (EGT)

Vonatkozó jogszabályok

Az egészségbiztosítási szervekről szóló 319/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet   2. § (7) bekezdés, 3. § (3) bekezdés, 4. § (2) bekezdés a) pont ae) alpont 2.,  A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (Ebtv.), valamint a végrehajtására kiadott 217/1997. (XII.1.) Korm. rendelet  (Ebtv. vhr.) A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 116. §. A polgárok személyiadatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 13. § (2) bekezdés, A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény 25. §, 1408/71/EGK rendelet a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásról 13. cikk (1) bekezdés, 13. cikk (2) bekezdés b) pont, (1408/71/EGK rendelet, valamint az 574/72/EGK rendelet vonatkozó szabályait jelenleg is alkalmazni kell azokban az esetekben, amikor a 883/04/EK rendelet hatályba lépését megelőzően fennálló tényállásA okat kell egyeztetni.) 883/04/EK rendelet a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról 11. cikk (1) bekezdés, 11. cikk (3) bekezdés a) pontja, A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (Tbj.)  A 2008. évi LXXII. törvény a Magyar Köztársaság valalmint Montenegro Köztársaság között a társadalombiztosításról és a szociális biztonság egyes kérdéseiről szóló Budapesten, 2008. május 20. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről, A 2009. évi II. törvény a Magyar Köztársaság és Bosznia-Hercegovina között a társadalombiztosításról és szociális biztonságról szóló egyezmény kihirdetéséről. A 1959. évi 20. törvény.a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Jugoszláv Szövetségi Népköztársaság Kormánya között állampolgáraik szociális biztonságával kapcsolatos kérdések rendezése tárgyában Budapesten, az 1957. évi október hó 7. napján kötött egyezmény kihirdetéséről. (alkalmazzuk: Szerbiára, Macedóniára, Koszovóra), Az 1963. évi 16. tvr.a Magyar Népköztársaság és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége között a szociális ellátás területén való együttműködés tárgyában Budapesten, az 1962. december 20-án kötött egyezmény kihirdetéséről. Szovjetunióval, a FÁK tagállamokkal alkalmazzuk, (Oroszország, Ukrajna) A 2003. évi LXIX. törvény a Magyarország és Kanada között a szociális biztonságról szóló, 2002. március 4-én, Budapesten aláírt Egyezmény kihirdetéséről, A 2006. évi XVII. törvény a Magyarország és Québec Kormánya között a szociális biztonságról szóló, Ottawában, 2004. május 12-én aláírt Megállapodás kihirdetéséről, A 2006. évi LXXIX. törvény a Magyarország és a Koreai Köztársaság között a szociális biztonságról szóló, Budapesten, 2006. május 12-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről, a  2013. évi CCXXXIV. törvény  Magyarország és a Szerb Köztársaság között a szociális biztonságról szóló egyezmény kihirdetéséről; 2013. évi CCXXXIII. törvény Magyarország és a Moldovai Köztársaság között a szociális biztonságról szóló egyezmény kihirdetéséről.

Kulcsszavak

Személyazonosításra alkalmas okmány, TAJ szám, külföldi munkaviszony, EGT tagországok, Svájc, nemzetközi egyezmény, saját biztosítási rendszer, kék lámpa, egészségügyi szolgáltatás, orvosi ellátásbejelentőlap, orvosi ellátásbejelentőlap

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858