Akadálymentes verzió

Külföldinek minősülő - a foglalkoztató kérelmére Társadalombiztosítási Azonosító Jellel már rendelkező - biztosított kérelme a Társadalombiztosítási Azonosító Jelet igazoló okmány iránt

Kódszám

EGBIZ00083

Az ügy rövid leírása

Az ügytípus a belföldi, illetve külföldi biztosított, vagy egészségügyi szolgáltatásra jogosult személyek részére új TAJ szám képzésére irányuló kérelem,(pl.: munkavállaló, hallgató
, újszülött 883/04/EK rendelet alapján biztosított személy,) valamint a már a létező TAJ-t igazoló hatósági igazolvány pótlására (pl.. elvesztés, rongálódás), névváltozásra irányuló kérelem leírása.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Az eljárás indítására jogosult: az ügyfél (biztosított, vagy egészségügyi szolgáltatásra jogosult személy), meghatalmazottja, amennyiben eljárási képességgel rendelkezik. Kiskorú esetén a törvényes képviselő, vagy annak meghatalmazottja, aki foglalkoztatói TAJ szám értesítővel már rendelkezik.

Kizáró okok: nincs,
meghatalmazott, vagy képviselő is eljárhat

Milyen adatokat kell megadni?

A TAJ kiadására vonatkozó információ (első TAJ, elvesztés, név/adat változás) foglalkoztatóra, jogosultságra vonatkozó információ.

Milyen iratok szükségesek?

Személyazonosításra alkalmas okmányok, idegenrendészeti hatóság által kiállított tartózkodásra jogosító okmány, lakcímkártya, szálláshely bejelentőlap, TAJ igénylőlap, biztosítási jogviszonyt alátámasztó igazolás (foglalkoztatói igazolás, kinevezési okirat; magyar hatóság által ideiglenes hatállyal elhelyezett, otthont nyújtó ellátás keretében átmeneti és tartós nevelésbe vett külföldi kiskorú gyermek esetében az erről szóló határozat,középfokú nevelési-oktatási vagy felsőoktatási intézmény nappali oktatásról szóló igazolása és egészségügyi szolgáltatásra jogosító ösztöndíj igazolás.

Név/adat változás esetén az új személyi adatokat tartalmazó személyi okmányok, rendőrségi jegyzőkönyvvel igazolt lopás kivételével a másodlat kiadása esetén az igazgatási szolgáltatási díj befizetéséről szóló igazolás, vagy költségmentességi kérelem benyújtása.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az első TAJ-okmány kiállítása eljárási díj- és költségmentes.

Igazgatási szolgáltatási díjat fizet a polgár, ha az új hatósági igazolvány kiadása a birtokából való elkerülés (elvesztés, megsemmisülés) vagy megrongálódás miatt válik szükségessé, melynek összege 3.000,- Ft.. Nem kell igazgatási szolgáltatási díjat fizetni, ha eltulajdonított okmányok pótlására irányul az eljárás. (Az eltulajdonítás igazolni szükséges pl.: rendőrségi jegyzőkönyvvel, vagy áldozat segítésről szóló dokumentummal)

(A díjfizetést az eljáró egészségbiztosítási szervhez kell teljesíteni, nem róható le illetékbélyeg formájában. Költségmentesség kérhető.)

Hol intézhetem el?

Bármely fővárosi és megyei kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró főosztálya/osztálya.

Ügyintézés határideje

21 nap, újszülött esetében 8 nap.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: A kormányhivatal által az egészségbiztosítási pénztári ügyekben hozott hatósági döntés elleni fellebbezést az OEP bírálja el.


Jogorvoslati lehetőség részletei: Az ügyfél az elsőfokú döntés ellen fellebbezést nyújthat be.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) Nemzetközi Kapcsolatok és Jogviszony Nyilvántartási Főosztály

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): Az első fokon eljáró: fővárosi/megyei kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró főosztályához kell benyújtani az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Nemzetközi Kapcsolatok és Jogviszony Nyilvántartási Főosztálynak címezve.

A benyújtási határidő: 15 nap

A fellebbezési illeték mértéke: nincs fellebbezési illeték

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Milyen okmányokat kell csatolni a foglalkoztatónak a külföldi részére történő TAJ szám igénylésekor?
A biztosított személyazonosságának igazolása (útlevél, munkavállalási tartózkodási engedély másolat), magyarországi lakóhely/szálláshely igazolása.
Eljárhat-e más személy az ügyben? Az érintett foglalkoztató helyett eljárhat képviselője, meghatalmazottja a képviseleti jogosultság igazolásának birtokában (meghatalmazás, megbízás).
Azonnal megkapja-e a biztosított a hatósági igazolványt?
A TAJ képzést követően a hatósági igazolvány átvételének lehetőségéről az egészségbiztosítási szerv a foglalkoztatót tájékoztatja. Az érintett biztosított ezt követően igényelheti a hatósági igazolvány kiadását, melyet bármely kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró főosztályának ügyfélszolgálatán meg is kaphatja.
Mennyit kell fizetni a kártyáért?
A TAJ számot tartalmazó okmány kiállítása első alkalommal díjmentes, másodlat esetén igazgatási szolgáltatási díj köteles.

Fontosabb fogalmak

Személyi azonosításra alkalmas okmány, meghatalmazás, képviselet, munkaviszony/jogviszony, ügyintézési határidő, tájékoztatás, TAJ szám, hatósági igazolvány,

Vonatkozó jogszabályok

66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalokról valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról 2. § (1) bekezdés, 319/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet az egészségbiztosítási szervekről 4. § (2) bekezdés a) pont af) alpont, A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény valamint a végrehajtására kiadott 217/1997 (XII.1.) Korm. rendelet 12/A. § (8) bekezdés, A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény 9. § (1) és (2) bekezdés, 21. és 22. §, A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 15 . §, 33. § 34. §, 36. § 40§, 40/A. § 116. §, A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény.


Kulcsszavak

Személyi azonosításra alkalmas okmány, TAJ szám, EGT tagállam, egészségügyi szolgáltatás, orvosi ellátás, hatósági igazolvány, gyermek, TAJ kártya,

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858