Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a kormányablakok és okmányirodák

- a karácsonyi ünnepekhez kapcsolódó munkarendváltozásra tekintettel -

egységesen az alábbiak szerint tartanak ügyfélfogadást:

2021. december 11. (szombat)    8-12 óráig,

2021. december 24. (péntek)   zárva,

2021. december 31. (péntek)   8-12 óráig.

(A többi munkanapon a szokásos rendben fogadják az ügyfeleket.)

 

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy

a kormányablakokban, okmányirodákban és valamennyi kormányhivatali ügyfélszolgálaton

- a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében -

kötelező a szájat és az orrot eltakaró maszkot viselni.

Vigyázzunk egymásra!

Bejelentés növényegészségügyi vizsgálathoz, ellenőrzéshez

Kódszám

NOVTA00007

Az ügy rövid leírása

A növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatal nyilvántartásba veszi azt a termelőt, előállítót, raktározót, forgalmazót, akinek nyilvántartásba való bejelentkezése jogszabály alapján kötelező. A nyilvántartott köteles évente a jogszabályban meghatározott időpontig a tevékenységét bejelenteni, éves szemlét kérni.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: a) a vonatkozó rendelet 6. számú melléklet A. részében meghatározott növények, növényi termékek, egyéb anyagok, az 5. számú melléklet A. részének II. szakaszában felsorolt lágyszárú palánták – különösen Capsicum annuum, Lycopersicon lycopersicum, Musa L., Nicotiana L., Solanum melongena –, továbbá Helianthus annuus, Lycopersicon lycopersicum, Medicago sativa, Phaseolus L. vetőmagvai, valamint áruburgonya termelői, előállítói, felvásárlói, gyűjtőraktározói, nagykereskedelmi forgalmazói, b) a Citrus, Fortunella, Poncirus fajok termésének gyűjtőraktározói,

Kizáró okok: c) a vonatkozó rendelet 6. számú melléklet B. részében meghatározott növények importőrei, valamint

Milyen adatokat kell megadni?

Termelő/gazdálkodó szervezet neve, címe, telefon- és faxszáma, e-mail címe, adóazonosító jele vagy adószáma; a kapcsolattartó neve címe, telefon-, faxszáma, e-mail címe, végzettsége; a tevékenység megjelölése, a termelés részletes adatai

Milyen iratok szükségesek?

Fa csomagolóanyagot előállító, hőkezelő üzem nyilvántartásba vétele esetén az akkreditált vizsgáló intézet tanúsítványát arról, hogy rendelkezik a szükséges technológiával

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

az eljárás illeték- és díjmentes

Hol intézhetem el?

a növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatal Növény és Talajvédelmi Osztálya

Ügyintézés határideje

A határozatot, az eljárást megszüntető végzést, a kérelemnek az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz történő megérkezését követő naptól számított 21 napon belül kell meghozni és gondoskodni a döntés közléséről.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: nyilvántartásba vétel esetén fellebbezésre van lehetőség;

Jogorvoslati lehetőség részletei: A növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatal által elsőfokon hozott döntés esetén másodfokon a Pest Megyei Kormányhivatal országos illetékességgel jár el.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): az illetékes növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatalhoz

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): A fellebbezést – ha törvény vagy kormányrendelet eltérően nem rendelkezik – a döntés közlésétől számított tizenöt napon belül lehet előterjeszteni. Az ügyfél jogorvoslati kérelmének benyújtására nyitva álló határidő akkor kezdődik, amikor a jogszabálysértő vagy hibás adat bejegyzése vagy a mulasztás az ügyfél tudomására jutott.

A benyújtási határidő: A fellebbezés illetéke 5000 forint.

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

• Mi történik, ha nem jelentettem be időben a vizsgálati igényemet? - Válasz: a bejelentést a hatóság elfogadja, a vizsgálatot lehetőség szerint elvégzi. Ha a vizsgálat már nem végezhető el, az alkalmassági záradékot nem állítja ki, így a szaporítóanyag nem hozható forgalomba, nem használható fel. A hatóság bírságot is kiszabhat.
• Milyen adatok kellenek a nyilvántartásba vételhez? - Válasz: Termelő és a kapcsolattartó neve, címe, telefon-, faxszáma, e-mail címe, adóazonosító jele vagy adószáma, végzettsége, a tevékenység megjelölése, a termelés részletes adatai
• Mit jelent a termelők nyilvántartásba vétele? - Válasz: Az ellenőrzésköteles növények, növényi termékek és egyéb anyagok előállítói, felvásárlói, forgalmazói, raktározói, importőrei nyilvántartásra kötelezettek. Valamennyi érintett egyedileg azonosítható nyilvántartási számot kap. A termelői nyilvántartás és a termelési folyamatban történő növény-egészségügyi ellenőrzések (helyszíni és laboratóriumi vizsgálatok) képezik a növényútlevél-rendszer alapját.
• Hogyan történik a nyilvántartásba vétel? - Válasz: A nyilvántartásra kötelezetteket bejelentkezés alapján veszi nyilvántartásba az illetékes növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatal. A bejelentkezés bejelentési űrlapon történik, amely a rendelet 10. számú melléklete (Bejelentési űrlap növény-egészségügyi vizsgálathoz, ellenőrzéshez-hivatkozás.) Az űrlapot a termelő tevékenységének megfelelően kitöltve a rendelet 9. számú mellékletben meghatározott határidők betartásával évente kell megküldeni az illetékes növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatal részére. A megadott információk, ha nem felelnek meg az előírásoknak, a nyilvántartásra kötelezett csak a szükséges adatok pótlása után kerülhet be a hivatalos regiszterbe. Amennyiben a nyilvántartásra kötelezett az adatszolgáltatási kötelezettségét nem teljesíti, akkor az ellenőrzésköteles termékekre vonatkozó tevékenységét nem végezheti a már előállított terméket nem forgalmazhatja. Tevékenysége évközben történő változását az illetékes növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatalnak be kell jelentenie.
• Milyen kötelezettségei vannak a nyilvántartottnak? - Válasz: A nyilvántartásra kötelezett köteles: naprakész nyilvántartást vezetni -és ahol ez értelmezhető naprakész helyszínrajzott készíteni -azokról a helyekről, ahol az ellenőrzésköteles árut termeszti, előállítja, tárolja, tartja vagy felhasználja,
nyilvántartást vezetni azokról az ellenőrzésköteles árukról, amelyeket tárolásra vásárolt vagy a telephelyen termeszt, termelésbe von vagy bármilyen célból továbbít,
a termeléssel és a forgalmazással, valamint az ellenőrzéssel kapcsolatos okmányokat legalább három évig megőrizni,
személyesen vagy a növényvédelem és egyéb növény-egészségügyi témában szakmai tapasztalattal rendelkező megbízottja útján a növényvédelmi hatósággal kapcsolatot tartani,
szükség szerint és a megfelelő időben, a hatóság által meghatározott módon megfigyeléseket folytatni,
az ellenőrzést végző növényvédelmi felügyelő számára lehetővé tenni a vizsgálatot, a mintavételezést, valamint a vonatkozó okmányok megtekintését, illetve együttműködni a hatósággal,
a hatóság intézkedésére a telephelyek növény-egészségügyi helyzetének fenntartására, illetve az anyagok azonosságának megőrzésére vonatkozó különleges kötelezettségeket (különleges vizsgálat, mintavételezés, elkülönítés, felszámolás, kezelés, megsemmisítés) betartani,
értesíteni az illetékes hatóságot valamely zárlati károsító, annak tünete, illetve bármely más növényi rendellenesség előfordulásáról. • Ki mentesül a nyilvántartási kötelezettség alól? - Válasz: Mentesül a nyilvántartási és a növény-egészségügyi ellenőrzési kötelezettség alól – amennyiben a zárlati károsító elterjedésének veszélye nem áll fenn - az a kistermelő, aki a teljes növény, növényi termék vagy egyéb anyagkészletét saját célra használja, vagy a helyi piacon* végső felhasználó számára értékesíti. Saját célú felhasználás vagy végső felhasználás céljára történő értékesítés azt jelenti, hogy a termék nem kerül vissza a szaporítási folyamatba. Például: lágyszárú, gumós, hagymás növényeket tovább nevelő termelők. A rendelet 6.számú melléklet A részének 1.1,1.4,1.5, és 2.1 pontjaiban felsorolt fás szárú szaporítóanyagot előállítók nem mentesülnek nyilvántartási és ellenőrzési kötelezettség alól még akkor sem, ha saját célra állítják elő terméküket. * Helyi piac fogalma: A növény, növényi termék és egyéb anyag nem kereskedelmi célú eladására szolgáló, egy adott megyére, illetve a szomszédos megyékre kiterjedő értékesítési vonzáskörzete.

Fontosabb fogalmak

Szaporítóanyag: a növényfajták állami elismeréséről, valamint a vetőmagvak és a vegetatív szaporítóanyagok előállításáról és forgalmazásáról szóló külön jogszabályban (a továbbiakban: vetőmagtörvény) meghatározott, a növényegészségügyi követelményeknek megfelelő vetőmag, vegetatív növényi rész vagy gyökeres növény. Termőhely: termesztő berendezés(ek), vagy földterületek együttese, amelyet termelési vagy gazdálkodási egységként használnak, és amely növény-egészségügyi célból külön kezelt részekből is állhat.
Helyi piac: olyan, egy adott megyére vagy szomszédos megyékre kiterjedő körzet, ahol a kistermelő vagy feldolgozó növényt, növényi terméket végső felhasználás céljából értékesít.

Vonatkozó jogszabályok

• a növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 7/2001. (I.17.) FVM rendelet 1. § 11., 18., 21. pontok, 33. § (1)-(5), (7), (10) bekezdés, 36. § (1) és (3) bekezdés, 9., 10. és 23. számú melléklet
• az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 32. § (4) bekezdés c) pont, 37. § (2) bekezdés g) pont, 38. § (2) bekezdés b)-c) pont, 45. § (5) bekezdés, 60. § (1) bekezdés o) pont
• a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. Rendelet 14. § (2) bekezdés
• a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 21. § (1) bekezdés a) és c) pont, 33. § (1) bekezdés, 82. § (2) bekezdés, 86. § (2), (4) bekezdés, 98. § (1) bekezdés, 99. § (1) bekezdés, 102. § (1) bekezdés, 116. §
• a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet 1. § (1) bekezdés, 2. § (2), (4) bek, 3. § (1) bekezdés, 6. § (1) bekezdés, 1. melléklet 10.1.1.-10.1.8.2., 10.1.11., 2. melléklet
• az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdés
• az élelmiszerlánc felügyeletével összefüggő bírságok kiszámításának módjáról és mértékéről szóló 194/2008. (VII. 31.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet A) táblázat o) pont

Kulcsszavak

termelői nyilvántartás, szaporítóanyag, bejelentés, regisztrációs szám, növény-egészségügyi nyilvántartási szám

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858