Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a kormányablakok és okmányirodák

- a karácsonyi ünnepekhez kapcsolódó munkarendváltozásra tekintettel -

egységesen az alábbiak szerint tartanak ügyfélfogadást:

2021. december 11. (szombat)    8-12 óráig,

2021. december 24. (péntek)   zárva,

2021. december 31. (péntek)   8-12 óráig.

(A többi munkanapon a szokásos rendben fogadják az ügyfeleket.)

 

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy

a kormányablakokban, okmányirodákban és valamennyi kormányhivatali ügyfélszolgálaton

- a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében -

kötelező a szájat és az orrot eltakaró maszkot viselni.

Vigyázzunk egymásra!

Növényegészségügyi importvizsgálat iránti kérelem

Kódszám

NOVTA00009

Az ügy rövid leírása

export: (EU-n kívüli harmadik országba történő) kiviteli forgalomban a feladó kérelmezi a növények, növényi termékek, járművek növény-egészségügyi szempontú vizsgálatát
import: a vizsgálatköteles áruk(nak EU-n kívüli harmadik országból történő) behozatala esetén a vámhatóság értesíti az növény-egészségügyi ellenőrzést végző hatóságot a szállítmány érkezéséről. Engedélyezett ellenőrzési helyre történő behozatal esetén az importőr kéri a hatóságtól a növény-egészségügyi vizsgálatot.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: export esetén a feladó,
kiviteli posta- és utasforgalom esetén a feladó és az utas,
import esetén behozatali és átmenő forgalomban a határátkelőhelyen
a) vasúti, közúti, vízi és légi szállítmánynál a szállító, fuvarozó szállítmányozó, illetve annak megbízottja,
b) postaforgalomban a nemzetközi postahivatal,
c) utasforgalomban az utas köteles a vizsgálatra bejelentést tenni.
engedélyezett ellenőrzési helyen történő vizsgálatot az importőr kéri

Kizáró okok: Nincs ilyen eltérés.

Milyen adatokat kell megadni?

export: Feladó neve és címe, és ha eltér, a bejelentő neve és elérhetősége, berakodás időpontja, rendeltetési hely, szállító eszköz neme a termék megjelölése és mennyisége
import: Importőr neve, címe, kapcsolattartó neve, elérhetősége, származási ország, szállító eszköz neme, a szállítmány megjelölése és mennyisége, a vizsgálat helye és ideje

Milyen iratok szükségesek?

Nem kell csatolni semmit.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

az igazgatási szolgáltatási díjakat a kérelem benyújtásával egyidejűleg, átutalás vagy fizetési számlára történő készpénzbefizetés (csekk) útján kell megfizetni.
• Külső növényegészségügyi vizsgálatok:
• Postaküldemények, útipoggyász, darabáru okmány, azonosság és növény-egészségügyi vizsgálata laboratóriumi vizsgálat nélkül: - 1 000 Ft értékhatárig díjmentes, növény-egészségügyi bizonyítvány kiállítása esetén azonban 270 - 1 000-5 000 Ft közötti értéknél 1 100
- 5 000 Ft feletti értéknél, két tonna összsúlyt meg nem haladó küldemény esetén 2 200
• Vasúti kocsi, gép- és egyéb jármű, repülőgép, illetve hajóküldemények vizsgálata megkezdett tíz tonnánként, laboratóriumi vizsgálat nélkül:
Vegetatív, gumós, hagymás szaporítóanyagok, élő növény, vetőmagvak, vetőburgonya 9 800
Gabona, hüvelyes, olajos és rostnövények magvai, azok őrleményei, azokból készült takarmánykeverékek és alapanyagok, friss zöldség és gyümölcs, héjas gyümölcsűek, étkezési és ipari burgonya 3 900
- 500 tonna felett a küldemény vizsgálatára átalánydíj fizetendő, melynek összege 200 000
- Egyéb növényi termékek, vágott virágok 2 600
- Nyitott vasúti vagonban szállított tranzit, re-export szállítmányok vizsgálat nélkül 3 350
• Külső növényegészségügyi vizsgálatok - Import vizsgálatok Növényegészségügyi követelmények teljesítését igazoló okmányok vizsgálata szállítmányonként 1 800
- A termék származásának és azonosságának megállapítása szállítmányonként
Egy teherautó, vasúti vagon, illetve hasonló méretű tartály mennyiségig 1 800
nagyobb mennyiség esetén 3 500
Növényegészségügyi vizsgálat
Dugványok, magról nevelt növények (kivéve erdészeti szaporítóanyagok), fiatal szamóca- és zöldségnövények vizsgálata szállítmányonként 10 000 darabig 4 300, minden további 1 000 egység 180, a vizsgálat maximális összege 35 000
Cserjék, fák (kivéve kivágott karácsonyfák), fás szárú faiskolai növények, erdészeti szaporító anyagok vizsgálata szállítmányonként 1 000 darabig 4 300, minden további 100 egység 110, a vizsgálat maximális összege 35 000
Ültetésre szánt hagymák, gyökerek, rizómák, gyökérgumók ellenőrzése szállítmányonként (burgonyagumók kivételével) 200 kg tömegig 4 300, minden további 10 kg 40, a vizsgálat maximális összege 35 000
Vetőmagok, szövettenyészetek vizsgálata szállítmányonként 100 kg tömegig 1 800, minden további 10 kg 40, a vizsgálat maximális összege 35 000
Egyéb ültetésre szánt növények vizsgálata szállítmányonként 50 000 darabig 4 300, minden további 100 egység 50, a vizsgálat maximális összege 35 000
Növényegészségügyi vizsgálat: Vágott virágok vizsgálata szállítmányonként 20 000 darabig 4 300, minden további 1 000 egység 40, a a vizsgálat maximális összege 35 000
Lombos ágak, tűlevelűek részeinek vizsgálata szállítmányonként (kivágott karácsonyfák kivételével) 100 kg tömegig 4 300, minden további 10 kg 440, a vizsgálat maximális összege 35 000
Kivágott karácsonyfák vizsgálata szállítmányonként 1 000 darabig 4 300, minden további 100 egység 440, a vizsgálat maximális összege 35 000
Növények leveleinek vizsgálata szállítmányonként (pl. gyógyfüvek, fűszernövények, leveles zöldségek) 100 kg tömegig 4 30, minden további 10 kg 440 a vizsgálat maximális összege 35 000 Gyümölcsök, zöldségek vizsgálata szállítmányonként (leveles zöldségek kivételével) 25 000 kg tömegig 4 300 Minden további 1000 kg 180 Burgonyagumók vizsgálata tételenként 25 000 kg tömegig 13 000 Minden további (megkezdett) 25 000 kg-ként 13 000 Faanyag vizsgálata szállítmányonként (fakéreg kivételével) 100 m3 térfogatig 4 300 Minden további m3 40 Talaj és táptalaj, fakéreg vizsgálata szállítmányonként 25 000 kg tömegig 4 300 Minden további 1000 kg 180 a vizsgálat maximális összege 35 000 Gabona, hüvelyes, olajos és rostnövények magvainak vizsgálata szállítmányonként 25 000 kg tömegig 4 300 Minden további 1 000 kg 180 a vizsgálat maximális összege 35 000 Egyéb növények, illetve növényi termékek szállítmányonként (az őrléssel feldolgozottak kivételével) vizsgálata szállítmányonként 4 300

Hol intézhetem el?

export esetében a berakóhely szerint illetékes növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatal Növény és Talajvédelmi Osztálya, illetve ha a berakóhelyen nem a feladó mulasztása miatt meghiúsult ellenőrzés esetén a kilépő növény-egészségügyi határállomás szerint illetékes a növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatal Növény és Talajvédelmi Osztálya; kiviteli posta- és utasforgalom esetén a feladó, utas lakóhelye szerint illetékes növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatal Növény és Talajvédelmi Osztálya, import esetén az engedélyezett ellenőrzési hely szerint illetékes növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatal Növény és Talajvédelmi Osztálya

Ügyintézés határideje

• Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a hatósági bizonyítványt a kérelem előterjesztésétől számított tíz napon belül kell kiadni, illetve az ügyfél által benyújtott iratot záradékkal ellátni.
• A kérelemnek a berakást megelőző munkanap 15 óráig kell beérkezni a növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatalhoz, tehát a kormányablaknál ettől korábban kell leadni a kérelmet!

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: export: fellebbezésre van lehetőség

Jogorvoslati lehetőség részletei: import: fellebbezésre nincs lehetőség

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): export: A növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatal által első fokon hozott döntés esetében másodfokon a Pest Megyei Kormányhivatal országos illetékességgel jár el.

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): import: a bíróság illetékességét a felperes belföldi lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye alapítja meg; jogi személyek, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetében az a bíróság illetékes, ahol a szervezet belföldi székhelye található.

A benyújtási határidő: export a növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatalhoz

A fellebbezési illeték mértéke: import: a növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatalhoz

Amit még érdemes tudni (GYIK)

• Milyen módon tehető meg az export vizsgálat iránti bejelentés? - Válasz: az illetékes hatóság számára közvetlenül is megtehető, írásban, faxon vagy telefonon.

Fontosabb fogalmak

Feladó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe, aki, amely a vizsgálatköteles árut termeli, előállítja, felvásárolja, raktározza, feldolgozza Kiegészítő nyilatkozat: az importáló ország által kért és a növényegészségügyi bizonyítványra felvezetett, a küldemény növényegészségügyi helyzetére vonatkozó tájékoztatás.
Visszautasítás: a növényegészségügyi előírásoknak nem megfelelő küldemény vagy más vizsgálatköteles áru behozatalának, kivitelének és átvitelének hatósági megtiltása
Belépési hely: az a hely, ahol a növények, növényi termékek és egyéb anyagok először lépnek az Európai Közösség (a továbbiakban: Közösség) vámterületére; légi szállítás esetén a repülőtér, tengeri vagy folyami szállítás esetén a kikötő, vasúti szállítás esetén a vasútállomás, más szállítás esetén pedig a Közösség határának átlépési helye szerint illetékes vámhivatal.
Rendeltetési hely/rendeltetési vámhivatal: az a vámhivatal, ahol a közösségi árutovábbítási eljárás alá vont árukat az eljárás lezárása céljából be kell mutatni. Szállítmány: egy vagy több tételből álló, a vámeljáráshoz vagy más eljáráshoz előírt egyetlen okmánnyal (növényegészségügyi bizonyítvány, más okmány vagy jelölés) kísért árumennyiség


Vonatkozó jogszabályok

• az élelmiszerlácról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 32. § (4) bekezdés b) pont, 33. § b), 37. § (2) bekezdés c) pont, 39. § (4) bekezdés j) pont 
• a növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 7/2001. (I.17.) FVM rendelet 1. § 6., 14., 27., 33., 34., és 35. pont, 39. § (1)-(2) bekezdés, 41. § (3)-(4) bekezdés, 46. § (2) bekezdés, 47. § (2) bekezdés, 48. § (1) bekezdés, 51. § (1) bekezdés, 55/B. § (2), (8), (11) bek, 58. § (1), (3)-(4) bekezdés, 59. § (1)-(4) bekezdés, 60. § (1) bekezdés;
• a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdés, 18. § (3) bekezdés b) és c) pont;
• a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 83. § (2) bekezdés b) pont, 83. § (3) bekezdés, 98. § (1) bekezdés, 99. § (1) bekezdés, 102. § (1) bekezdés, 116. §
• a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet 1. § (1) bekezdés, 2. § (2), (4) bek, 3. § (1) bekezdés, 6. § (1) bekezdés, 1. melléklet 10.2., 10.3., 10.4., 2. melléklet
• a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 326. § (2) bekezdés, 330. § (2) bekezdés
• az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdés, 43. § (3) bekezdés

Kulcsszavak

export, import, növény-egészségügyi bizonyítvány, feladó, visszautasítás, berakóhely, határállomás, ellenőrzési hely, rendeltetési hely, szállítmány

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858