Akadálymentes verzió

Nádas égetésének engedélyezésére irányuló kérelem

Kódszám

JARAS00019

Az ügy rövid leírása

A nádas égetése csak kivételesen, a környezetvédelmi és természetvédelmi és egyéb jogszabályok előírásaira figyelemmel, illetve a jogszabály szerint szükséges hatósági engedélyekkel végezhető.
Az engedélyezési eljárásra természeti, illvetve védett természeti területen a természetvédelmi hatóság, egyéb területeken a területileg illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala rendelkezik hatáskörrel, amennyiben arról kormányrendelet másként nem rendelkezik

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: A természetes vizek medrének fenntartója, illetve tulajdonosa.

Kizáró okok: A megbízás alapján eljáró tervező esetén a megbízás másolatát vagy az arról szóló igazolást

Milyen adatokat kell megadni?

A természetes vizmeder fenntartója, illetve tulajdonosa természetes személyazonosító adatai, lakcíme, gazdálkodó szervezet neve, székhelye, cégjegyzékszáma képviselője;
Az ügy tárgyát képező ingatlan adatai. A kérelmező személye,beazonosítható módon meg kell jelölni a tervezett égetéssel érintett területet (helyrajzi számok)
és az égetés időpontját/időtartamát.

Milyen iratok szükségesek?

A természetes vizmeder fenntartója, illetve tulajdonosa természetes személyazonosító adatai, lakcíme, gazdálkodó szervezet neve, székhelye, cégjegyzékszáma képviselője;
Az ügy tárgyát képező ingatlan adatai. Állam tulajdonában álló vizek medrében és azok csatlakozó szárazulatain a vagyonkezelő hozzájárulása. Ket. 35. § (1) Ha jogszabály további követelményt nem állapít meg, a kérelem tartalmazza az ügyfélnek és képviselőjének a nevét, lakcímét vagy székhelyét, az ügyfélnek a hatóság döntésére való kifejezett kérelmét, továbbá meg lehet adni az elektronikus levélcímet vagy a telefonos elérhetőséget.
(2) Ha jogszabály előírja, a kérelemben az ügyfél azonosíthatósága érdekében fel kell tüntetni az ügyfélnek az ügy jellege szerinti és az eljáró hatóság által törvény alapján kezelhető azonosítóját.

Ket. 36. § (1) A kérelemhez csatolni kell a jogszabályban előírt mellékleteket. Mellékletként nem lehet az ügyféltől szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági hozzájárulás csatolását kérni.
(2) Az ügyfél azonosításához szükséges adatok kivételével az ügyféltől nem kérhető olyan adat igazolása, amely nyilvános, vagy amelyet valamely hatóság, bíróság vagy a Magyar Országos Közjegyzői Kamara jogszabállyal rendszeresített nyilvántartásának tartalmaznia kell. Az adatszolgáltatás iránti kérelmet nyolc nap alatt kell teljesíteni.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az első fokú közigazgatási hatósági eljárásért – ha e törvény melléklete másként nem rendelkezik – 3000 forint illetéket kell fizetni (általános tételű eljárási illeték).

A fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalánál (a továbbiakban: járási hivatal) nem elektronikus úton kezdeményezett közigazgatási hatósági eljárás illetékét
a) az eljárás megindítását megelőzően készpénzátutalási megbízás útján, vagy
b)amennyiben a járási hivatalban erre lehetőség van, az eljárás megindításával egyidejűleg bankkártyával vagy házipénztárba készpénzzel
kell megfizetni az adópolitikáért felelős miniszter rendeletében megjelölt számla javára azzal, hogy a házipénztárba fizetett illetéket készpénzátutalási megbízással a járási hivatal naponta fizeti meg az említett számla javára.

Hol intézhetem el?

Az engedélyezési eljárás védett természeti területen valósul meg: elsőfokú hatóság: területi természetvédelmi hatóság---->járási hivatal másodfokú hatóság: országos természetvédelmi hatóság---->Pest Megyei Kormányhivatal Az engedélyezési eljárás egyéb területen valósul meg: elsőfokú hatóság: járási hivatal másodfokú hatóság: fővárosi/megyei kormányhivatal

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Van fellebbezési lehetőség.

Jogorvoslati lehetőség részletei: a fellebbezést elbíráló szerv A fővárosi és megyei kormányhivatalt vezető kormánymegbízott; másodfokú természetvédelmi hatóság.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): Benyújtás: védett természeti terüelt esetében: terüelti természetvédelmi hatóság-----> járási hivatal Fellebbezést elbírálja: országis természetvédelmi hatóság----->Pest Megyei Kormányhivatal Benyújtást: egyéb területen: járási hivatal Fellebbezést elbírálja: fővárosi/megyei kormányhivatal

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta):

A benyújtási határidő:

A fellebbezési illeték mértéke: A fellebbezést a döntés közlésétől számított tizenöt napon belül lehet előterjeszteni.

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Szükséges-e hatósági engedély a nádas égetéséhez?
Nádas égetése csak kivételesen, a környezetvédelmi és természetvédelmi és egyéb jogszabályok előírásaira figyelemmel, illetve a jogszabály szerint szükséges hatósági engedélyekkel végezhető.
Mikor és milyen módón és engedélyel lehet nádas égetést végezni?
Nádas égetése csak kivételesen, a környezetvédelmi és természetvédelmi és egyéb jogszabályok előírásaira figyelemmel, illetve a jogszabály szerint szükséges hatósági engedélyekkel végezhető.

Fontosabb fogalmak

fenntartás: a vizeken és a közcélú vízi létesítményeken végzett munka, amelyet a biztonságos üzemelés és a rendeltetésszerű használat érdekében rendszeresen vagy eseti jelleggel el kell végezni, beleértve az építmény, illetőleg egyéb tárgyi eszköz alkotórészei lényeges elemeinek részleges cseréjét, valamint a vis maior következtében közvetlenül szükséges hibaelhárítást, továbbá ezzel közvetlenül összefüggésben más tárgyi eszközökön végzett bontást és helyreállítást;
fenntartó: a vizek és a közcélú vízilétesítmények tulajdonjogából, a vízgazdálkodási közfeladat ezzel összefüggő ellátási kötelezettségéből eredő jogokat gyakorló, az 1. pontban meghatározott kötelezettségek teljesítésért felelős személy (így például tulajdonos, vagyonkezelő);
tulajdonos: a tulajdonos, valamint - állami tulajdonban álló ingatlan esetében - az állami tulajdonban álló ingatlan felett jogszabály vagy szerződés alapján tulajdonosi jogokat gyakorló személy vagy szervezet.

Vonatkozó jogszabályok


a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Kormány rendelet az illetékekről szóló 1990. évi XCIII.. törvény a vizek és a közcélú vízilétesítmények fenntartására vonatkozó feladatokról szóló 120/1999. (VIII. 6.) Korm. rendelet


Kulcsszavak

Nádas, nádégetés, természetes vizek, vízmeder, természetvédelem

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858