Akadálymentes verzió

Pénzügyi fogyasztóvédelmi panasz, közérdekű bejelentés

Kódszám

MNBFO00001

Az ügy rövid leírása

Fogyasztóvédelmi eljárás: az MNB a kérelemre indult fogyasztóvédelmi eljárásban azt vizsgálja, hogy a pénzügyi szolgáltató a rá vonatkozó fogyasztóvédelmi rendelkezéseket megtartja-e, illetve amennyiben a pénzügyi szolgáltató eljárása, mulasztása jogszabályt sért, eljár annak érdekében, hogy a pénzügyi szolgáltató jogszerű működését helyreállítsa. 

Közérdekű bejelentés: Az MNB-hez benyújtható közérdekű bejelentés olyan körülményre hívja fel az MNB figyelmét, amely alapján megalapozottan feltehető az MNB tv. 39. §-ban meghatározott személy vagy szervezet működésére vonatkozó törvényben vagy egyéb jogszabályban meghatározott – fogyasztóvédelmi rendelkezések körébe nem tartozó – rendelkezés megsértése. A közérdekű bejelentés javaslatot is tartalmazhat. Az MNB-hez az MNB tv.  39. §-ban meghatározott személy vagy szervezet működésének a szabálytalanságával kapcsolatban bárki bejelentéssel élhet.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Fogyasztóvédelmi eljárás: A fogyasztóvédelmi eljárást kizárólag fogyasztó - az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy - kezdeményezheti.


Közérdekű bejelentés: Közérdekű bejelentést bárki, korlátozás nélkül tehet az MNB hatáskörébe tartozó pénzügyi felügyelettel összefüggő témakörben.

Kizáró okok: Fogyasztóvédelmi eljárás: A fogyasztóvédelmi eljárást eredeti aláírással ellátva szükséges leadni. Amennyiben a kérelmező a formanyomtatványt kitöltötte, vagy kérelmét megírta, eredeti aláírással ellátta, a kérelmet nevében bárki leadhatja.


Közérdekű bejelentés: Nincs korlátozás.

Milyen adatokat kell megadni?

Az MNB fogyasztóvédelmi eljárásának megindításához nem kötelező kérelem nyomtatványt használni. A kérelem megírásához azonban segítséget nyújt az MNB honlapján található, vagy a Kormányablak munkatársainál is beszerezhető formanyomtatvány, amely hasznos információt tartalmaz arról is, hogy milyen esetben kezdeményezhető fogyasztóvédelmi eljárás.

A kérelem kötelező tartalmi elemei:
• a fogyasztó vagy képviselőjének: neve, lakcíme (hasznos lehet e-mail cím és telefonszám megadása),
• meghatalmazott útján történő eljárás esetén az MNB fogyasztóvédelmi eljárására vonatkozó meghatalmazás,
• a panaszolt pénzügyi szolgáltató neve,
• az MNB döntésére vonatkozó kifejezett kérelem, panasz összefoglalása,
• a fogyasztó eredeti aláírása.

Közérdekű bejelentés kötelező tartalmi elemei:
• az MNB által felügyelt pénzügyi szolgáltató neve
• az a körülmény, amelynek orvoslása vagy megszüntetése a közösség vagy az egész társadalom érdekét szolgálja
• a közérdekű bejelentés javaslatot is tartalmazhat

Milyen iratok szükségesek?

Fogyasztóvédelmi eljárás:
A kérelemhez csatolni szükséges:
• a pénzügyi szolgáltató felé tett panasz másolatát,
• a pénzügyi szolgáltató válaszát a panaszra,
• amennyiben nem kapott választ, akkor a nyilatkozatot arról, hogy nem kapott választ,
• amennyiben meghatalmazott útján jár el, akkor a meghatalmazotti nyilatkozatot,
• minden olyan egyéb dokumentumot melyről a fogyasztó úgy gondolja, hogy a kérelmét alátámasztja.

Közérdekű bejelentés:
Közérdekű bejelentés esetén a bejelentőnek célszerű csatolnia minden olyan dokumentum másolatát, amely állítását alátámasztja.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Díjmentes

Hol intézhetem el?

Magyar Nemzeti Bank

Ügyintézés határideje

Fogyasztóvédelmi eljárás: A kérelemre indult fogyasztóvédelmi eljárás esetén az ügyintézési határidő 6 hónap. A tényállás tisztázásához szükséges, illetve az MNB végzéseiben szabott hiánypótlási határidő az ügyintézési határidőbe nem számít bele.

Közérdekű bejelentés: Az MNB a közérdekű bejelentést a beérkezésétől számított tizenöt napon belül megvizsgálja és harminc napon belül elbírálja. Amennyiben azonban a vizsgálat előreláthatólag több időt vesz igénybe, az elintézés várható időpontjáról és az eljárás meghosszabbodásának indokáról a bejelentőt tájékoztatni kell.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Fogyasztóvédelmi eljárás: Fellebbezésre nincs lehetőség, további jogorvoslatra bírósági úton van lehetőség.

Közérdekű bejelentés: A bejelentő – az általa vélelmezett visszásság orvoslása érdekében – beadvánnyal fordulhat az alapvető jogok biztosához.

Jogorvoslati lehetőség részletei: Nincs jogorvoslat

Amit még érdemes tudni (GYIK)

1. Melyek a fogyasztóvédelmi eljárás megindításának feltételei?
A fogyasztóvédelmi eljárást a fogyasztó kizárólag azt követően kezdeményezheti, miután a pénzügyi szolgáltatónál (pl.: bank, biztosító) panaszát már korábban előterjesztette, azonban
• panaszára a pénzügyi szolgáltató 30 napon, pénzforgalmi szolgáltatással összefüggő írásbeli panasza esetén 15 munkanapon belül nem küld választ, illetőleg amennyiben a pénzforgalmi szolgáltatással összefüggő panasz valamennyi eleme 15 munkanapon belül nem válaszolható meg, a szolgáltató nem küld ideiglenes választ, majd pedig a végső választ a panasz közlését követő 35. munkanapon belül nem küldi meg;
• a válasz nem érdemi vagy nem teljes körű, illetve a szolgáltató a panaszt nem a jogszabályban előírt módon kezelte, vizsgálta ki, avagy
• a válasz alapján egyéb jogsértés feltételezhető (pl.: engedély nélküli tevékenységet folytatott).
2. Van-e határidő a fogyasztóvédelmi eljárás megindítására?
Igen, a jogszabály szerint az MNB-hez fordulni csak a sérelmezett jogsértés bekövetkezését követő 5 éven belül van lehetőség. Amennyiben a sérelmezett jogsértés folyamatos, úgy e határidő a sérelmezett magatartás megszüntetésekor kezdődik.
3. Kötelező személyesen eljárni?
Nem, a felek (mind a fogyasztó, mind a pénzügyi szolgáltató) meghatalmazott útján is eljárhatnak. Meghatalmazott bárki lehet. Fontos azonban, hogy a meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokiratba szükséges foglalni és eredeti példányát csatolni szükséges a fogyasztói kérelemhez.
4. Mi történik a hiányosan beadott kérelemmel?
Amennyiben a fogyasztó által benyújtott kérelem nem teljeskörű, az MNB a kérelmezőt hiánypótlásra szólítja fel határidő megjelölésével és a mulasztás jogkövetkezményeire történő felhívással.
A hiánypótló felhívást az MNB a kérelmező által megadott címre tértivevényes levélben postázza. Amennyiben a kérelmező a kérelem benyújtásakor meghatalmazottat jelölt meg, abban az esetben az MNB a meghatalmazottat értesíti a hiányokról, kivéve, ha a kérelmező az eljárás megindításakor erről másképp rendelkezett. 
5. A közérdekű bejelentő védelme
A bejelentőt főszabály szerint nem érheti hátrány a közérdekű bejelentés megtétele miatt. A közérdekű bejelentő számára hátrányos intézkedések, amelyekre a közérdekű bejelentés miatt kerül sor, jogellenesnek minősülnek, az alábbi kivétellel (rosszhiszemű bejelentő):
Kivétel: Ha a nyilvánvalóan rosszhiszemű közérdekű bejelentő döntően valótlan információt közölt, és:
• bűncselekmény vagy szabálysértés gyanúja merül fel (ebben az esetben a közérdekű bejelentő személyes adatait az eljárás lefolytatására jogosult szerv vagy személy részére át kell adni),
• ha alappal valószínűsíthető, hogy a bejelentő másnak jogellenesen kárt vagy egyéb jogsérelmet okozott (ebben az esetben a közérdekű bejelentő személyes adatait az eljárás kezdeményezésére, illetve lefolytatására jogosult szervnek vagy személynek, kérelmére, át kell adni.
6. A bejelentő értesítése
Az MNB az eljárás megindításáról vagy annak mellőzéséről, továbbá az eljárás mellőzésének esetén annak indokairól tájékoztatja a bejelentőt.
Az írásbeli értesítés mellőzésének esete: Amennyiben a közérdekű bejelentés elintézéséről a közérdekű bejelentőt szóban tájékoztatták, és a közérdekű bejelentő azt tudomásul vette, az írásbeli értesítés mellőzhető.
7. Hasznos információk, elérhetőségek
A pénzügyi szolgáltatók általános panaszkezelési eljárásáról, az MNB fogyasztóvédelmi eljárásról további információt talál az alábbi elérhetőségen: 
https://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/penzugyi-panasz 
Pénzügyi intézménnyel kapcsolatos panaszai kapcsán további kérdéseivel az MNB-hez fordulhat: 
MNB levelezési címe: 1534 Budapest BKKP Postafiók: 777.
MNB személyes ügyfélszolgálat címe: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.
MNB ügyfélszolgálat telefonszáma: +36-80-203-776
MNB ügyfélszolgálat e-mail címe: ugyfelszolgalat@mnb.hu
MNB Fogyasztóvédelmi aloldal elérhetősége: www.mnb.hu/fogyasztovedelem

Fontosabb fogalmak

Fogyasztó: az MNB tv. 81. § (2) bekezdése alapján, az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy.
Fogyasztóvédelmi ellenőrzési eljárás, fogyasztóvédelmi eljárás: az MNB pénzügyi felügyeleti hatósági feladatainak részeként, a fogyasztóvédelmi feladataival kapcsolatos, az MNB tv-ben meghatározott eljá-rás.
Írásbeli kérelem: a postai úton, elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül, személyesen átadott, Kormányablakon keresztül benyújtott, meghatalmazott vagy kézbesítő útján előterjesztett beadvány az MNB fogyasztóvédelmi ellenőrzési eljárásának kezdeményezésére.
Panasz: a pénzügyi szolgáltató magatartására, tevékenységére, vagy a szolgáltató mulasztásával összefüggésben, jogai érvényesítése érdekében a fogyasztó által tett kifogás.
Pénzforgalmi szolgáltatás: pénzforgalmi szolgáltatásnak minősül:
• a fizetési számlára történő készpénzbefizetést lehetővé tevő szolgáltatás, valamint a fizetési számla vezetéséhez szükséges összes tevékenység,
• a fizetési számláról történő készpénzkifizetést lehetővé tevő szolgáltatás, valamint a fizetési számla vezetéséhez szükséges összes tevékenység,
• a fizetési műveletek fizetési számlák közötti teljesítése és,
• ugyanez a művelet akkor is, ha a fizetési művelet teljesítése a pénzforgalmi szolgáltatást igénybe vevő ügyfél rendelkezésére álló hitelkeretéből történik,
• a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz – ide nem értve a csekket és az elektronikus pénzt – kibocsátása, valamint fizetési műveletek elfogadása,
• a készpénzátutalás,
• a fizetés-kezdeményezési szolgáltatás,
• a számlainformációs szolgáltatás.

Pénzügyi fogyasztóvédelmi panasz, fogyasztói kérelem: az MNB fogyasztóvédelmi eljárásának kezdeményezésére szolgáló kérelem.
Pénzügyi szolgáltató: az MNB tv. 39. § szakaszában meghatározott törvények hatálya alá tartozó személy vagy szervezet, melyek felügyeletét az MNB látja el. Jellemzően az alábbiak lehetnek: hitelintézetek, pénzügyi vállalkozások, biztosítók, pénztárak, befektetési vállalkozások.
Ügyfélkapu: az Ügyfélkapu a magyar kormányzat elektronikus azonosító- és ügyfélbeléptető rendszere. Biztosítja, hogy használói a személyazonosság igazolása mellett egyszeri belépéssel biztonságosan kapcsolatba léphessenek az elektronikus közigazgatási ügyintézést és szolgáltatást nyújtó szervekkel.

Az MNB-hez benyújtható közérdekű bejelentés olyan körülményre hívja fel az MNB figyelmét, amely alapján megalapozottan feltehető az MNB tv 39. §-ban meghatározott személy vagy szervezet működésére vonatkozó törvényben vagy egyéb jogszabályban meghatározott – fogyasztóvédelmi rendelkezések körébe nem tartozó – rendelkezés megsértése. A közérdekű bejelentés javaslatot is tartalmazhat.
Pénzügyi szolgáltató: az MNB tv. 39. § szakaszában meghatározott törvények hatálya alá tartozó személy vagy szervezet, melyek felügyeletét az MNB látja el. Jellemzően az alábbiak lehetnek: hitelintézetek, pénzügyi vállalkozások, biztosítók, pénztárak, befektetési vállalkozások. 

Vonatkozó jogszabályok

2013. évi CXXXIX. Törvény a Magyar Nemzeti Bankról, 
A panaszokról és közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény

Kulcsszavak

panasz, kérelem, pénzügyi szolgáltató, meghatalmazás, fogyasztóvédelem, eredeti aláírás

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858