Akadálymentes verzió

Pénzügyi Békéltető Testület eljárására irányuló kérelem

Kódszám

MNBFO00002

Az ügy rövid leírása

A Pénzügyi Békéltető Testület a fogyasztó és a pénzügyi szolgáltató közötti - szolgáltatás igénybevételére vonatkozó – jogviszony létrejöttével és teljesítésével kapcsolatos pénzügyi fogyasztói jogvitában a jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezését, illetve méltányossági kérelemmel kapcsolatos eljárásban egyezség létrehozását kísérli meg létrehozni a felek között. 

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: A Pénzügyi Békéltető Testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul.
Fogyasztó: az önálló foglalkozásán vagy gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy. 

Kizáró okok: A Pénzügyi Békéltető Testületi eljárást eredeti aláírással ellátva szükséges leadni. Amennyiben a kérelmező a formanyomtatványt kitöltötte, vagy méltányossági kérelmét megírta, eredeti aláírással ellátta, a kérelmet a mellékletekkel bárki leadhatja.

Milyen adatokat kell megadni?

A kérelemnek tartalmaznia kell: 
- a kérelmező nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét, 
- az érintett pénzügyi szolgáltató nevét, székhelyét, 
- a kérelmező nyilatkozatát a méltányosság megkísérléséről a szolgáltatónál, 
- a szolgáltató elutasítását vagy a kérelmező arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a pénzügyi szolgáltató a benyújtást követő 30 napon belül nem válaszolt a méltányossági kérelmére
- azokat az okiratokat, illetve azok másolatát, kivonatát, melyekre a kérelmező hivatkozik, 
- a polgári jog szabályai szerinti teljes cselekvőképességgel rendelkező képviselő teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt meghatalmazását, ha a kérelmező meghatalmazott útján kíván eljárni, 
- amennyiben a kérelemhez különleges adat is kapcsolódik, a kérelmező nyilatkozatát arra nézve, hogy kérelme benyújtásával egyidejűleg különleges adata tekintetében hozzájárul ezek kezeléséhez és átadásához az MNB törvény rendelkezései szerint, 
- kérelmező nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy ugyanabból a ténybeli alapból, ugyanazon jog iránt korábban nem terjesztett elő méltányossági kérelmet.

Milyen iratok szükségesek?

A kérelemhez csatolni szükséges:
- pénzügyi szolgáltató részére benyújtott panasz másolata
- pénzügyi szolgáltató által, a fogyasztó panaszára adott válaszának másolata
- pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó szerződéses jogviszonyt alátámasztó irat másolata (pl.: szerződés, biztosítási ajánlat, kötvény)
- minden olyan dokumentum másolata, amellyel a fogyasztó az állítását alátámasztja
- meghatalmazott megadása esetén, eredeti aláírással ellátott meghatalmazás

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Díjmentes.

Hol intézhetem el?

Pénzügyi Békéltető Testület a Magyar Nemzeti Bank szervezeti keretein belül működik, nem hatóság.

Ügyintézés határideje

A PBT az eljárást annak megindulását követően 90 napon belül befejezi. Indokolt esetben ezt a határidőt a PBT elnöke legfeljebb 30 nappal meghosszabbíthatja. Hosszabbítás általában akkor történik, amikor komoly esély van a megegyezésre, de a feleknek időre van szükségük ahhoz, hogy az egyezség valóban létrejöhessen.

Jogorvoslati lehetőség

Fellebbezésre nincs lehetőség, további jogorvoslatra bírósági úton van lehetőség.

Amit még érdemes tudni (GYIK)

1.Melyek az eljárás megindításának feltételei?
Fogyasztói panaszával, méltányossági kérelmével mindenekelőtt pénzügyi szolgáltatóját (pl.: bank, biztosító) kell felke-resnie, és vele egyeztetni a problémát.
Kérelmével abban az esetben fordulhat a Pénzügyi Békéltető Testülethez, amennyiben a pénzügyi szolgáltatónál már megkísérelte a vita rendezését, és panaszára a pénzügyi szolgáltató 30 napon belül nem válaszolt vagy a kapott válasszal nem elégedett. 
Pénzforgalmi szolgáltatással összefüggő panasz esetén Ön akkor fordulhat a Pénzügyi Békéltető Testülethez, ha a szolgáltató az írásbeli panasz közlését követő 15 munkanapon belül egyáltalán nem válaszol és ideiglenes választ sem ad, illetőleg 35 munkanapon belül nem küld végső választ a panasszal kapcsolatban. 
2. Mit vigyen magával az ügyfél a Kormányablakos ügyintézéshez?
A Kormányablaknál történő ügyintézés során mindenképpen szükség lesz 
• személyes irataira (személyi igazolvány, lakcímkártya) 
• a korábban már a pénzügyi szolgáltatónak benyújtott panasz másolatára,
• ha van, a pénzügyi szolgáltató válaszára, melyet az Ön panasza kapcsán írt,
• a szolgáltatónál az Ön azonosítására szolgáló adatra (pl: bankszámlaszám, szerződésszám).
Amennyiben még nem tett panaszt korábban, az ügyintéző ad ehhez egy formanyomtatványt. Először ezzel a kitöltött dokumentummal kell felkeresnie pénzügy szolgáltatóját (pl.: bankját, biztosítóját). A pénzügyi szolgáltató válaszát követően elképzelhető, hogy már nem is lesz szükség további eljárást kezdeményeznie, mert panasza/kérelme rendezést nyer.  
Amennyiben fogyasztói jogvitát kezdeményez a 150. Általános Fogyasztói Kérelem nyomtatványt kell kitöltenie, Méltányossági ügyben nem kötelező, de javasolt a 180. Méltányossági Kérelem nyomtatvány használata.  Az eljárás megindítására irányuló kérelmét annak mellékleteivel együtt kell átadnia az ügyintézőnek. Az ügyintéző rendszerezi, majd továbbítja az Ön beadványát a Magyar Nemzeti Bank szervezeti keretein belül működő Pénzügyi Békéltető Testület felé.
Ha az eljárás megindításához a becsatolt adatok, dokumentumok, nyilatkozatok nem elégségesek – de a hiány pótolható - a Pénzügyi Békéltető Testület hiánypótlásra szólítja fel.
3. Nyomtatvány használata kötelező?
Általános fogyasztói jogvita kezdeményezése esetén a 150. Kérelem Nyomtatvány használata kötelező, méltányossági kérelem esetén a 180. Méltányossági Kérelem nyomtatvány használata ajánlott.
A kérelem nyomtatványok akár kézzel, akár géppel írottan kitölthetők. Méltányossági kérelem szabadszövegesen nyomtatvány használata nélkül is benyújtható. 
4. Mit kell tartalmaznia a kérelemnek?
A kérelemnek tartalmaznia kell: 
a)  a kérelmező nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét, 
b)  az érintett pénzügyi szolgáltató nevét, székhelyét, 
c)  a kérelmező nyilatkozatát a panasza/méltányosság megkísérléséről a szolgáltatónál, 
d)  a szolgáltató elutasítását vagy a kérelmező arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a pénzügyi szolgáltató a benyújtást követő 30 napon belül nem válaszolt,
e)  azokat az okiratokat, illetve azok másolatát, kivonatát, melyekre a kérelmező hivatkozik, 
f)  a polgári jog szabályai szerinti teljes cselekvőképességgel rendelkező képviselő teljes bizonyító erejű magánok-iratba vagy közokiratba foglalt meghatalmazását, ha a kérelmező meghatalmazott útján kíván eljárni, 
g)  amennyiben a kérelemhez különleges adat is kapcsolódik, a kérelmező nyilatkozatát arra nézve, hogy kérelme benyújtásával egyidejűleg különleges adata tekintetében hozzájárul ezek kezeléséhez és átadásához az MNB tör-vény rendelkezései szerint, 
h)  a kérelmező nyilatkozatát a korábbi Pénzügyi Békéltető Testület előtt, vagy más közvetítő előtt kezdeményezett eljárással, illetőleg polgári peres eljárás kezdeményezésével kapcsolatban, 
i)      döntési indítványt
A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a pénzügyi szolgáltató írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az egyeztetés megkísérléséről. 
5. Kötelező-e személyesen eljárni?
Nem a Pénzügyi Békéltető Testület előtti eljárásban a fogyasztó helyett meghatalmazott is eljárhat. Meghatalmazott tulajdonképpen bárki lehet, természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet.
Ha a kérelmező meghatalmazott útján jár el a kérelemhez csatolni kell a képviselő eredeti meghatalmazását. Fogyasztói meghatalmazás minta elérhető  https://www.mnb.hu/bekeltetes/kerelem-es-egyeb-nyomtatvanyok/meghatalmazas-minta
6. Mi történik a hiányosan beadott kérelmekkel? 
Ha a kérelem nem felel meg a törvényi követelményeknek, de a hiány orvosolható, a Pénzügyi Békéltető Testület hiánypótlásra szólítja fel a fogyasztót határidő megjelölésével és a mulasztás jogkövetkezményeire történő felhívással. 
7. Hasznos információk, elérhetőségek:
A Pénzügyi Békéltető Testület eljárásával kapcsolatos kérdéseivel fordulhat a Magyar Nemzeti Bank ügyfélszolgálatához.  
Cím: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.
Levélcím: H-1534 Budapest BKKP Postafiók: 777.
Telefon: +36-80-203-776
Fax: (36-1) 429-8000
A Pénzügyi Békéltető Testület honlapján mind az eljárás kezdeményezésével, mind az eljárással kapcsolatos tájékoztatást megtalálja. Honlap: https://www.mnb.hu/bekeltetes

Fontosabb fogalmak

A kérelem kötelező elemei: Ügyfél neve, címe, pénzügyi szolgáltató neve, székhelye, a panasz rövid leírása, továbbá a pénzügyi szolgáltatónak benyújtott panasz/méltányossági kérelem és az arra adott válasz, vagy utalás szükséges a beadványban a válasz hiányára. Kötelező kellék, hogy a kérelmet a fogyasztó saját kezű aláírásával lássa el. Képviselővel történő eljárás esetén szükséges csatolni a beadványhoz az eredeti meghatalmazást. Nem kötelező, de az eljárást segíti, a kérelemben előadottak alátámasztására szolgáló okiratok, dokumentumok csatolása is. Eredeti aláírás: saját kézzel írott eredeti példányon lévő aláírás, ügyfélkapun keresztül benyújtott dokumentum "elektronikus aláírása".
Panasz: a pénzügyi szolgáltató magatartásával, tevékenységével, eljárásával, szolgáltatásával kapcsolatos kifogás, és azok az információk (pl. a panasszal érintett szerződés száma stb.), amelyek a panasz alapjául szolgálnak, vagy a panaszt tevő fogyasztó álláspontját igazolják. 
Pénzügyi Békéltető Testület eljárása: a fogyasztó és az MNB által felügyelt pénzügyi szolgáltató között - szolgáltatás igénybevételére vonatkozó - jogviszony létrejöttével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (pénzügyi fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése, méltányossági ügyekben egyezség létrehozása. A Pénzügyi Békéltető Testület egyezség létrehozását kísérli meg, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. Méltányossági ügyekben a Pénzügyi Békéltető Testület egyezség létrehozatala érdekében közvetít a pénzügyi szolgáltató és a kérelmező között, egyezség hiányában az eljárást megszünteti. 

Pénzügyi Békéltető Testület eljárására irányuló kérelem: a fogyasztó kérelme a Pénzügyi Békéltető Testület előtti eljárás lefolytatására.
Pénzügyi szolgáltató: az MNB törvény 39. §-ában meghatározott szervezetek és személyek. Tipikusan: bankok, egyéb hitelintézetek, biztosítók, pénzügyi vállalkozások, pénztárak (önkéntes, nyugdíj, egészségbiztosítási), befektetési szolgáltatók. 

Vonatkozó jogszabályok

2013. évi CXXXIX. törvény a Magyar Nemzeti Bankról

Kulcsszavak

panasz, fogyasztóvédelem, kérelem, pénzügyi szolgáltató, pénzügyi békéltető testület, pénzügyi békéltetés, méltányosság, pénzügyi panasz, pénzügyi fogyasztóvédelem

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858