Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy

a kormányablakokban, okmányirodákban és valamennyi kormányhivatali ügyfélszolgálaton

- a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében -

kötelező a szájat és az orrot eltakaró maszkot viselni.

Vigyázzunk egymásra!

Közúti járművezetők egészségi alkalmasságára vonatkozó szakértői vizsgálat lefolytatása iránti kérelem

Kódszám

NRSZH00009

Az ügy rövid leírása

A közúti járművezetők egészségi alkalmassága vizsgálatának célja annak megállapítása, hogy a közúti járművezető-jelöltnek, illetőleg a közúti járművezetőnek nincs-e olyan betegsége, testi vagy szellemi, illetőleg érzékszervi fogyatékossága, amely őt a közúti járművezetésre egészségi szempontból alkalmatlanná teszi; továbbá azoknak a feltételeknek, illetőleg korlátozásoknak a meghatározása, amelyek mellett a vizsgált személy betegség, testi vagy érzékszervi fogyatékosság fennállása esetén is vezethet közúti járművet.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Az ügyfél kérelmére az előzetes és az időszakos egészségi alkalmassági vizsgálatot szakértői bizottság végzi.
Ha az orvosnak tudomása van arról, hogy az általa kezelt személy járművezetésre jogosító okmánnyal rendelkezik és nála olyan betegséget, illetőleg állapotot észlel, amely közúti járművezetésre való alkalmasságát kérdésessé teszi, köteles haladéktalanul soron kívüli vizsgálatot kezdeményezni meghatározott esetekben az orvosszakértői szervnél. Így, ha az általa vizsgált személynél: a) elmebetegséget vagy annak maradványállapotát, b) bármely eredetű tudatzavart, c) epilepsziás tüneteket, d) forgalomban való részvételt befolyásoló látás- vagy hallászavart, e) a mozgásképesség és összerendezettség ismétlődő vagy tartós zavarát, f) alkoholelvonó kezelést, g) kábítószer - függőséget állapított meg. Az előzetes és az időszakos egészségi alkalmassági vizsgálatot - a (7) bekezdésre is figyelemmel - az e célra szervezett szakértői bizottság végzi, akkor ha
a) a közúti járművezető-jelöltnél, illetőleg a közúti járművezetőnél a közúti járművezetéshez művégtag használata szükséges;
b) a közúti járművezető-jelölt vagy a közúti járművezető csak meghatározott típusú vagy a számára szükséges módon átalakított, illetőleg segédberendezéssel ellátott közúti járművel lehet alkalmas közúti járművezetésre;
c) a közúti járművezető-jelölt vagy a közúti járművezető az 1. melléklet 1.1.6. pontjába tartozik;
d) a közúti járművezető-jelölt vagy a közúti járművezető hallássérülése legalább az egyik fülön meghaladja a 60 dB-t.

Kizáró okok: személyesen járhat el

Milyen adatokat kell megadni?

Személyazonosító adatok,
TAJ szám
Állandó bejelentett lakcím, vagy tartózkodási hely. Gépjárművezetői Engedély

Milyen iratok szükségesek?

Az egészségi állapotára, gyógykezelésére, rehabilitációjára vonatkozó összefoglaló adatokat tartalmazó háziorvosi, kezelőorvosi véleményt, orvosi beutalót.
Az eljárási díj befizetését igazoló készpénzátutalási megbízást, vagy banki átutalást igazoló dokumentumot.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

3. Gépjármű-vezetői, időszakos és soron kívüli alkalmassági vizsgálata
a) ha az 50. életévét még nem töltötte be:
aa) első fokon 7.200 Ft
ab) másodfokon 10.800Ft
b) ha az 50. életévét betöltötte, de a 60. életévét még nem érte el:
ba) első fokon 4.800 Ft
bb) másodfokon 7.200 Ft
c) ha a 60. életévét betöltötte, de a 70. életévét még nem érte el::
ca) első fokon 2.500 Ft
cb) másodfokon 4.800 Ft d) ha a 70. életévét betöltötte:
da) első fokon 1.700 Ft
db) másodfokon 3.200 Ft

Hol intézhetem el?

Az ügyfél állandó bejelentett lakcíme, vagy tartózkodási helye szerint illetékes megyeszékhely szerinti járási hivatal (Kormányhivatal) Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály

Ügyintézés határideje

A rehabilitációs hatóság eljárására irányadó ügyintézési határidő 21 nap.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség:

Az első fokú orvosi megállapítás felülvéleményezését, a vélemény kézhezvételétől számított 15 napon belül az első fokon eljárt szervnél lehet írásban kérni.
   

Jogorvoslati lehetőség részletei: Van lehetőség II. fokú eljárást kezdeményezni.A felülvéleményezési kérelem benyújtására az érintett személy, illetve a közúti járművezető munkáltatója, ha a munkavállaló munkaköre ellátásával kapcsolatban közúti járművet vezet;

a pályaalkalmasságot vizsgáló szerv; bármely orvos, az NM rendelet 20-21. §-okra figyelemmel; továbbá az  orvosszakértői szerv, kivéve ha a közúti járművezető soron kívüli egészségi alkalmassági vizsgálatát az NM rendelet  21. § (1) bekezdés a)-g) pontjában meghatározott esetekben az adott állapotra vonatkozóan első alkalommal vagy állapotváltozás esetén az orvosszakértői szervnek a külön jogszabályban meghatározott elsőfokú szakértői bizottsága végezte.

Az első fokú soron kívüli egészségi alkalmassági vizsgálat megállapításainak felülvéleményezését az eljáró hatóság a közlekedési igazgatási hatósági is kérheti.  

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): A területileg illetékes megyeszékhely szerinti Járási hivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztálya, Budapest és Pest megyei illetékesség esetén esetén Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Hivatal.


Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): Az első fokú orvosi megállapítás felülvéleményezését, a vélemény kézhezvételétől számított 15 napon belül az első fokon eljárt szervnél lehet írásban kérni.Amennyiben a vezetői engedélyt háziorvos, kezelőorvos, üzemorvos aggályosította, a  járási hivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály Orvosi Bizottságához lehet fordulni jogorvoslatért.

A benyújtási határidő: Az első fokú orvosi megállapítás felülvéleményezését, a vélemény kézhezvételétől számított 15 napon belül az első fokon eljárt szervnél lehet írásban kérni.

A fellebbezési illeték mértéke: Gépjármű-vezetői, időszakos és soron kívüli alkalmassági vizsgálata szolgáltatási díja a mellékelt jogszabály szerint fizetendő.

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Mi az eljárás menete?
Amennyiben az ügyfél vezetői engedélyét a háziorvos aggályosította, valamely betegségére tekintettel, a lakóhely (tartózkodási hely) szerinti illetékes járási hivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály Orvosi Bizottságához fordulhat, a döntés felülvéleményezése érdekében.
Kérelemmel fordul a bizottság fele /személyesen, vagy levelezés útján/ csatolja a korábban kiállított alkalmatlanságot minősítő adatlapot amennyiben felülvizsgálati véleményt kér.
Az orvosi bizottság kérdőívet és készpénz átutalási megbízást küld az ügyfélnek.
A szolgáltatási díj befizetését igazoló eredeti postai feladóvevényt, illetve a kitöltött kérdőívet az ügyfél visszajuttatja a bizottsághoz. A bizottság értesíti a vizsgálat időpontjáról, melyen személyesen köteles megjelenni. A vizsgálatra a háziorvos által kiállított orvosi beutalót, az egészségi problémát feltáró leleteket, zárójelentéseket, személyazonosításra alkalmas okmányt, TAJ kártyát, lakcímkártyát szükséges benyújtania.
A bizottság a vizsgálatról szakvéleményt készít, melyet átad az ügyfélnek, megküld a háziorvosnak, illetve a területileg illetékes okmányirodának.

Mennyit kell fizetnem a vizsgálatért?
Gépjármű-vezetői, időszakos és soron kívüli alkalmassági vizsgálata
a) ha a 50. életévét még nem töltötte be:
aa) első fokon 7.200 Ft
ab) másodfokon 10.800Ft
b) ha a 50. életévét betöltötte, de a 60. életévét még nem érte el:
ba) első fokon 4.800 Ft
bb) másodfokon 7.200 Ft
c) ha a 60. életévét betöltötte, de a 70. életévét még nem érte el:
ca) első fokon 2.500 Ft
cb) másodfokon 4.800 Ft
d) ha a 70. életévét betöltötte:
da) első fokon 1.700 Ft
db) másodfokon 3.200 Ft


Ki hoz hatósági döntést az ügyekben?
A rehabilitációs hatóság által készített szakvélemény birtokában a hatáskörrel rendelkező illetékes hatóság hozza a kedvezmény/támogatás/mentesség megállapításáról döntést.
Mit tehetek, ha a döntéssel nem értek egyet?
Ha a hatóság döntésével nem ért egyet, a határozatban foglaltak szerint élhet a jogorvoslati jogával. A jogorvoslati eljárásában az Mmr. 5. melléklete szerinti, rehabilitációs hatáskörben másodfokon eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalok végzik el a minősítést.
Mit tehetek, ha nem értek egyek a szakvéleménnyel?
Közvetlenül a szakvélemény ellen nem nyújtható be fellebbezés; megtámadni kizárólag a szakvélemény alapján hozott hatósági döntést lehet, feltéve, hogy abban az ügyfél fellebbezési joga biztosítva van.

Fontosabb fogalmak

szolgáltatási díj: a vizsgálatért fizetendő összeg;

Vonatkozó jogszabályok

A közúti járművezetők egészségi alkalmasságának megállapításáról szóló 13/1992. (VI. 26.) NM rendelet a közúti járművezetők egészségi alkalmasságának megállapításáról;
Térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló 284/1997. (XII.23.) Korm. rendelet;
A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 

Kulcsszavak

egészségi alkalmasság, jogosítvány, szakértői vélemény

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858