Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a 2022. december 22. és 2023. január 6. közötti

igazgatási szünet időszakában a kormányablakok és az okmányirodák többsége zárva tart.

A fenti időszakban országszerte 60 kijelölt kormányablak és a Központi Okmányiroda

tart nyitva.

AZ IGAZGATÁSI SZÜNETBEN NYITVA TARTÓ KORMÁNYABLAKOK LISTÁJA 

Minden kedves Ügyfelünknek áldott karácsonyt és boldog újévet kívánunk!

Földműves nyilvántartásból való törlés

Kódszám

FOLDH00075

Az ügy rövid leírása

A nyilvántartásba bejegyzett földműves, mezőgazdasági termelőszervezet, illetve újonnan
alapított mezőgazdasági termelőszervezet kérelmezheti a nyilvántartásból való törlését, valamint a járási hivatal meghatározott feltételek mellett
hivatalból törli a földművest, a mezőgazdasági termelőszervezetet, és az újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezetet a nyilvántartásból. Amennyiben a
földműves elhalálozott, bárki kérheti a nyilvántartásból való törlését.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: A bejegyzett földműves, mezőgazdasági termelőszervezet, illetve újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezet kérheti a saját törlését a nyilvántartásból. A

Kizáró okok: bejegyzett földműves elhalálozása esetén a földműves nyilvántartásból való törlését bárki kérelmezheti.

Milyen adatokat kell megadni?

1. Ha természetes személy kéri a a törlést:
- természetes személyazonosító adatai (családi és utónév, születési családi és utónév, születési hely és idő, anyja születési családi és utóneve),
- személyi azonosítója/belső egyedi azonosítója,
- állampolgársága,
- lakóhelye.

A bejelentés indoka:
nyilvántartásból történő törlés.


2. Ha szervezet kéri a törlést / Bejegyzett mezőgazdasági termelőszervezet/újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezet esetén:
− megnevezése,
− statisztikai azonosítója/belső egyedi azonosítója,
− cég esetében a cégjegyzékszám,
− székhelye (telephelye),

A szervezet vezető tisztségviselőjének vagy cégvezetőjének:
- természetes személyazonosító adatai,
- személyi azonosítója/belső egyedi azonosítója,
- állampolgársága,
- lakóhelye.


A mezőgazdasági üzemközpontnak minősülő ingatlan adatai: - település, helyrajzi szám,
- az ingatlanon fennálló jogosultság (tulajdonjog, haszonélvezeti jog, vagyonkezelői jog, használati jog).

A bejelentés indoka:
nyilvántartásból történő törlés.

Milyen iratok szükségesek?

A földművesnek, a mezőgazdasági termelőszervezetnek/újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezetnek a nyilvántartásból való törlése iránti kérelmét a földügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium, valamint a járási hivatalok hivatalos honlapján közzétett formanyomtatványon kell benyújtania. A kérelem adattartalmát a 38/2014. (II. 24.) Korm. rendelet 5. melléklete határozza meg. A törlés iránti kérelmet nem kell megindokolni.
A földművesnek a nyilvántartásból való törlését a földműves elhalálozásának a tényére való hivatkozással bárki kérelmezheti. A kérelemhez nem kell okiratot csatolni, amennyiben a földműves elhalálozása a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban szereplő adatokból kétségtelenül megállapítható.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

A földműves nyilvántartással kapcsolatos eljárás (bejegyzés, változás-átvezetés, törlés) mentes az igazgatási szolgáltatási díj- és illetékfizetési kötelezettség alól.

Hol intézhetem el?

járási (fővárosi kerületi) hivatal

Ügyintézés határideje

A földműves nyilvántartással kapcsolatos eljárás (bejegyzés, változás-átvezetés, törlés) ügyintézési határideje - az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvényben meghatározott feltételek fennállása esetén - sommás eljárásban 8 nap, teljes eljárás lefolytatása esetén 60 nap.

Speciális szabályok törlés esetén:
1.) hivatalbóli törlés esetén:
a) jogellenes bejegyzés esetén annak megállapítását követően haladéktalanul, de legkésőbb 5 napon belül ,
b) a tulajdonjognak, haszonélvezeti jognak, vagyonkezelői
jognak az ingatlan-nyilvántatásból való törlésétől, illetve a használati jog megszűnésétől számított 30 napon belül,
c) - a b) pontban foglaltak kivételével - a mezőgazdasági üzemközpont bejegyzése valamely feltétele megszűnésének megállapításától számított, a mezőgazdasági üzemközpontként más ingatlan bejelentésére nyitva álló 30 napos határidő eredménytelen elteltét követő 30 napon belül,
d) a földműves elhalálozása esetén az elhalálozás tényéről való tudomásszerzéstől számított 8 napon belül,
e) az újonnan alapított mezőgazdasági
termelőszervezetet a földhasználati szerződés hatálybalépését követő 1 év elteltétől számított 45 napon belül kell törölni a nyilvántartásból,
amennyiben földhasználati jogosultságot szerez, de nem létesít mezőgazdasági üzemközpontot, vagy létesít, de annak adatait nem jelenti be határidőben a járási hivatalnak.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Az ügyfél az első fokú határozat ellen fellebbezhet.

Jogorvoslati lehetőség részletei: Az ügyfél, vagy akire a döntés rendelkezést tartalmaz, az elsőfokú döntés ellen fellebbezéssel élhet.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): Ügyfél az a természetes vagy jogi személy, egyéb szervezet, akinek (amelynek) jogát vagy jogos érdekét az ügy közvetlenül érinti, akire (amelyre) nézve a hatósági nyilvántartás adatot tartalmaz, vagy akit (amelyet) hatósági ellenőrzés alá vontak. Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet.

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

A benyújtási határidő: A fellebbezést a döntés közlésétől számított tizenöt napon belül az azt meghozó hatóságnál lehet előterjeszteni.

A fellebbezési illeték mértéke: A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról lemondhat. A fellebbezési jogról történő lemondás nem vonható vissza, arra egyebekben a kérelemre vonatkozó szabályok az irányadóak.

Amit még érdemes tudni (GYIK)


1.) Mindig kötelező-e a földműves nyilvántartással kapcsolatos eljárásban formanyomtatvány használata?
Válasz: Igen, a földműves nyilvántartással kapcsolatos kérelmet az erre a célra rendszeresített és kötelezően használandó formanyomtatványon kell előterjeszteni.

2.) Hogyan kell kitölteni a formanyomtatvány kérelmet?
Válasz: A formanyomtatványt teljes körűen ki kell tölteni, fel kell tüntetni benne az ott megjelölt adatokat, és ki kell
tölteni a kérelmező személyétől függően a szükséges nyilatkozatokat.

Fontosabb fogalmak

földműves nyilvántartás: A föld tulajdonjoga vagy a földhasználati jogosultság megszerzésének a hatósági jóváhagyása iránti eljárásban, továbbá a szerzési korlátozások hatósági ellenőrzése során, az e feladatkörébe tartozó ügy elbírálása, ellenőrzése érdekében a mezőgazdasági igazgatási szerv a földművesekről, a mezőgazdasági termelőszervezetekről és a mezőgazdasági üzemközpontokról nyilvántartást vezet, amely - a természetes személyazonosító és lakcím-azonosító adatok, valamint a gazdálkodó szervezetek esetében az azonosító adatok kivételével - közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.

földműves: Magyarországon nyilvántartásba vett belföldi természetes személy, illetve tagállami állampolgár, aki e törvény végrehajtására kiadott
rendeletben meghatározott mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú képzettséggel rendelkezik vagy ennek hiányában igazoltan legalább 3 éve
a) mező-, erdőgazdasági tevékenységet, illetve kiegészítő tevékenységet saját nevében és saját kockázatára folyamatosan Magyarországon folytat, és
ebből igazoltan árbevétele származott, vagy az árbevétel azért maradt el, mert a megvalósult mező- vagy erdőgazdasági célú beruházás még nem
hasznosulhatott, vagy
b) a legalább 25%-ban tulajdonában álló, Magyarországon bejegyzett mezőgazdasági termelőszervezet olyan tagjának minősül, aki mező-,
erdőgazdasági tevékenységet, illetve mező-, erdőgazdasági és az azokat kiegészítő tevékenységet személyes közreműködésként végzi;

fiatal földműves: az a földműves, aki az elővásárlási, illetve előhaszonbérleti jog gyakorlása időpontjában elmúlt 16 éves, de a 40. életévét még nem töltötte be;

földműves nyilvántartással kapcsolatos formanyomtatvány: a földügyért felelős miniszter által rendszeresített nyomtatvány, melyet közzé kell tenni a földügyi szakigazgatás hivatalos honlapján és a földügyért
felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján.

mezőgazdasági termelőszervezet: a mezőgazdasági igazgatási szerv által e törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott feltételek alapján nyilvántartásba vett, tagállami székhelyű jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,
a) amelynek
aa) alaptevékenysége olyan mező-, erdőgazdasági tevékenység, illetve kiegészítő tevékenység, amelyet a jogügyletet megelőzően legalább 3 éve
folyamatosan folytat,
ab) éves értékesítése nettó árbevételének több mint a fele a mező-, erdőgazdasági tevékenységből, illetve a kiegészítő tevékenységből származik, és
ac) legalább egy vezető tisztségviselője, vagy a cégvezetője a mező-, erdőgazdasági tevékenységet, illetve a kiegészítő tevékenységet a szervezetben fennálló tagsági viszonyához kapcsolódóan gyakorolja, és e törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú képzettséggel, vagy a mezőgazdasági igazgatási szerv által igazolt legalább 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik, vagy
b) amely újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezetnek minősül;

mezőgazdasági üzemközpont: a földműves vagy mezőgazdasági termelőszervezet tulajdonában, illetve használatában álló, a mező- és erdőgazdasági
tevékenység vagy a mező- és erdőgazdasági tevékenység és a kiegészítő tevékenység célját szolgáló gazdasági, lakó, illetve iroda épülettel beépített ingatlan vagy a tanya, amely a gazdálkodás végzésének vagy megszervezésének a mezőgazdasági igazgatási szervnél bejelentett helyéül szolgál;

újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezet: Magyarországon nyilvántartásba vett tagállami székhelyű jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet
a) amelynek alaptevékenysége a mező-, erdőgazdasági tevékenység, illetve kiegészítő tevékenység,
b) amely nem rendelkezik az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, valamint a nemzetközi szerződés alapján velük egy tekintet alá eső államban fekvő föld felett használati joggal,
c) amelynek legalább egy vezető tisztségviselője, vagy a cégvezetője a mező-, erdőgazdasági tevékenységet, illetve kiegészítő tevékenységet a szervezetben fennálló tagsági viszonyához kapcsolódóan gyakorolja és e törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú képzettséggel, vagy a mezőgazdasági igazgatási szerv által igazolt legalább 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik, és
d) a szervezet nem különválással, kiválással, szervezeti formaváltással, egyéb jogutódlás folytán keletkezett;

Vonatkozó jogszabályok

a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 5. § 6-7. pont, 19. pont, 21. pont, 26. pont, 10. §, 16. §, 40. §;

a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény XIV. fejezet;

az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény;

a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 43. § (1) bekezdése, 1. melléklet

a földművesekről, a mezőgazdasági termelőszervezetekről, valamint a mezőgazdasági üzemközpontokról vezetett nyilvántartás részletes szabályairól szóló 38/2014. (II. 24.) Korm. rendelet;

Kulcsszavak

Földműves, mezőgazdasági termelőszervezet, mezőgazdasági üzemközpont, föld, földműves nyilvántartás

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858