Akadálymentes verzió

Földműves nyilvántartásban szereplő adatok módosítása

Kódszám

FOLDH00076

Az ügy rövid leírása

A járási hivatal a földművesnek minősülő természetes személyekről, a mezőgazdasági termelőszervezeteknek, illetve újonnan alapított mezőgazdasági
termelőszervezeteknek minősülő gazdálkodó szervezetekről, valamint a mezőgazdasági üzemközpontokról nyilvántartást vezet, amely közhiteles nyilvántartásnak minősül. Az a természetes személy, aki földön tulajdonjogot vagy földhasználati jogosultságot
szeretne szerezni és az a gazdálkodó szervezet, amely földhasználati jogosultságot szeretne szerezni, annak főszabályként be kell jegyeztetnie magát
a földműves nyilvántartásba, földművesként, illetve mezőgazdasági termelőszervezetként/újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezetként. A nyilvántartásba bejegyzett földműves, mezőgazdasági termelőszervezet,
illetve újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezet köteles bejelenteni a nyilvántartásba bejegyzett adataiban utólag bekövetkező változást meghatározott határidőn belül a járási hivatalnak, vagy a járási hivatal hivatalból vezeti át az adatváltozást.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: A földműves nyilvántartásba bejegyzett természetes személy (földművesként), a gazdálkodó szevezet (mezőgazdasági termelőszervezetként, vagy újonnan alapított mezőgazdasági

Kizáró okok: termelőszervezetként) kérelmezheti a nyilvántartásban az adatváltozások átvezetését.

Milyen adatokat kell megadni?

1. Ha természetes személy kéri a bejegyzést / bejegyzett földműves esetén:
- természetes személyazonosító adatai (családi és utónév, születési családi és utónév, születési hely és idő, anyja születési családi és utóneve),
- személyi azonosítója/belső egyedi azonosítója,
- állampolgársága,
- lakóhelye.
(Mindezen adatra a bejegyzési, adatváltozás átvezetési és törlési kérelem esetén is szükség van.)

Bejegyzési kérelemnél továbbá:
Mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú képzettség hiányában a kérelmező nyilatkozata arról, hogy igazoltan legalább 3 éve
a) mező-, erdőgazdasági tevékenységet, illetve kiegészítő tevékenységet saját nevében és saját kockázatára folyamatosan Magyarországon folytat, és ebből igazoltan árbevétele származott, vagy az árbevétel azért maradt el, mert a megvalósult mező- vagy erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, vagy
b) a legalább 25%-ban tulajdonában álló, Magyarországon bejegyzett mezőgazdasági termelőszervezet olyan tagjának minősül, aki mező-, erdőgazdasági tevékenységet, illetve mező-, erdőgazdasági és az azokat kiegészítő tevékenységet személyes közreműködésként végzi.

A mezőgazdasági üzemközpontnak minősülő ingatlan adatai: - település, helyrajzi szám,
- az ingatlanon fennálló jogosultság (tulajdonjog, haszonélvezeti jog, vagyonkezelői jog, használati jog).

Adatváltozás átvezetése / törlési kérelem, bejelentés esetén továbbá:
A bejelentés indoka:
a) adatváltozás bejelentése,
b) nyilvántartásból történő törlés.

Adatváltozás átvezetése iránti kérelem esetén továbbá:
- a változással érintett adat megjelölése
- az adatváltozás megnevezése.

2. Ha szervezet kéri a bejegyzést / Bejegyzett mezőgazdasági termelőszervezet/újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezet esetén:
− megnevezése,
− statisztikai azonosítója/belső egyedi azonosítója,
− cég esetében a cégjegyzékszám,
− székhelye (telephelye),
− bejegyzési kérelem benyújtásakor újonnan alapított termelőszervezet esetén ennek ténye

A szervezet vezető tisztségviselőjének vagy cégvezetőjének:
- természetes személyazonosító adatai,
- személyi azonosítója/belső egyedi azonosítója,
- állampolgársága,
- lakóhelye.
(Mindezen adatra a bejegyzési, adatváltozás átvezetési és törlési kérelem esetén is szükség van.)

Bejegyzési kérelemnél továbbá:
Nyilatkozat arról, hogy a szervezet
a) főtevékenysége olyan mező-, erdőgazdasági tevékenység, illetve kiegészítő tevékenység, amelyet a kérelem benyújtását megelőzően legalább 3 éve folyamatosan folytat,
b) éves értékesítése nettó árbevételének több mint a fele igazoltan a mező-, erdőgazdasági tevékenységből, illetve a kiegészítő tevékenységből származik.

Újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezet esetén nyilatkozat arról, hogy a szervezet
a) főtevékenysége mező és erdőgazdasági tevékenység illetve kiegészítő tevékenység,
b) nem rendelkezik az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, valamint a nemzetközi szerződés alapján velük egy tekintet alá eső államban fekvő föld felett használati joggal,
c) nem különválással, kiválással, szervezeti formaváltással, egyéb jogutódlás folytán keletkezett.

Mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú képzettség hiányában nyilatkozat arról, hogy a szervezet vezető tisztségviselője vagy cégvezetője a kérelem benyújtását megelőzően igazoltan legalább 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik.

A mezőgazdasági üzemközpontnak minősülő ingatlan adatai: - település, helyrajzi szám,
- az ingatlanon fennálló jogosultság (tulajdonjog, haszonélvezeti jog, vagyonkezelői jog, használati jog).

Újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezet esetén mezőgazdasági üzemközpont hiányában nyilatkozat arról, hogy földhasználati jogosultság megszerzésétől számított egy éven belül mezőgazdasági üzemközpontot létesít, és annak fenti adatait bejelenti.

Adatváltozás átvezetése / törlési kérelem, bejelentés esetén továbbá:
A bejelentés indoka:
a) adatváltozás bejelentése,
b) nyilvántartásból történő törlés.

Adatváltozás átvezetése iránti kérelem esetén továbbá:
- a változással érintett adat megjelölése
- az adatváltozás megnevezése.

Milyen iratok szükségesek?

Adatváltozás átvezetése
A nyilvántartásba vett földműves, mezőgazdasági termelőszervezet, illetve újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezet a nyilvántartásban szereplő adataiban utólag bekövetkező változást a földügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium, valamint a járási hivatalok hivatalos honlapján közzétett formanyomtatványon köteles meghatározott határidőn belül bejelenteni a járási hivatalnak. A bejelentés adattartalmát a 38/2014. (II. 24.) Korm. rendelet 5. melléklete határozza meg.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

A földműves nyilvántartással kapcsolatos eljárás (bejegyzés, változás-átvezetés, törlés) mentes az igazgatási szolgáltatási díj- és illetékfizetési kötelezettség alól.

Hol intézhetem el?

járási (fővárosi kerületi) hivatal

Ügyintézés határideje

A földműves nyilvántartással kapcsolatos eljárás (bejegyzés, változás-átvezetés, törlés) ügyintézési határideje - az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvényben meghatározott feltételek fennállása esetén - sommás eljárásban 8 nap, teljes eljárás lefolytatása esetén 60 nap.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Az ügyfél az első fokú határozat ellen fellebbezhet.

Jogorvoslati lehetőség részletei: Az ügyfél, vagy akire a döntés rendelkezést tartalmaz, az elsőfokú döntés ellen fellebbezéssel élhet.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): Ügyfél az a természetes vagy jogi személy, egyéb szervezet, akinek (amelynek) jogát vagy jogos érdekét az ügy közvetlenül érinti, akire (amelyre) nézve a hatósági nyilvántartás adatot tartalmaz, vagy akit (amelyet) hatósági ellenőrzés alá vontak. Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet.

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

A benyújtási határidő: A fellebbezést a döntés közlésétől számított tizenöt napon belül az azt meghozó hatóságnál lehet előterjeszteni.

A fellebbezési illeték mértéke: A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról lemondhat. A fellebbezési jogról történő lemondás nem vonható vissza, arra egyebekben a kérelemre vonatkozó szabályok az irányadóak.

Amit még érdemes tudni (GYIK)


1.) Mindig kötelező-e a földműves nyilvántartással kapcsolatos eljárásban formanyomtatvány használata?
Válasz: Igen, a földműves nyilvántartással kapcsolatos kérelmet az erre a célra rendszeresített és kötelezően használandó formanyomtatványon kell előterjeszteni.

2.) Hogyan kell kitölteni a formanyomtatvány kérelmet?
Válasz: A formanyomtatványt teljes körűen ki kell tölteni, fel kell tüntetni benne az ott megjelölt adatokat, és ki kell
tölteni a kérelmező személyétől függően a szükséges nyilatkozatokat.

Fontosabb fogalmak

földműves nyilvántartás: A föld tulajdonjoga vagy a földhasználati jogosultság megszerzésének a hatósági jóváhagyása iránti eljárásban, továbbá a szerzési korlátozások hatósági ellenőrzése során, az e feladatkörébe tartozó ügy elbírálása, ellenőrzése érdekében a mezőgazdasági igazgatási szerv a földművesekről, a mezőgazdasági termelőszervezetekről és a mezőgazdasági üzemközpontokról nyilvántartást vezet, amely - a természetes személyazonosító és lakcím-azonosító adatok, valamint a gazdálkodó szervezetek esetében az azonosító adatok kivételével - közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.

földműves: Magyarországon nyilvántartásba vett belföldi természetes személy, illetve tagállami állampolgár, aki e törvény végrehajtására kiadott
rendeletben meghatározott mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú képzettséggel rendelkezik vagy ennek hiányában igazoltan legalább 3 éve
a) mező-, erdőgazdasági tevékenységet, illetve kiegészítő tevékenységet saját nevében és saját kockázatára folyamatosan Magyarországon folytat, és
ebből igazoltan árbevétele származott, vagy az árbevétel azért maradt el, mert a megvalósult mező- vagy erdőgazdasági célú beruházás még nem
hasznosulhatott, vagy
b) a legalább 25%-ban tulajdonában álló, Magyarországon bejegyzett mezőgazdasági termelőszervezet olyan tagjának minősül, aki mező-,
erdőgazdasági tevékenységet, illetve mező-, erdőgazdasági és az azokat kiegészítő tevékenységet személyes közreműködésként végzi;

fiatal földműves: az a földműves, aki az elővásárlási, illetve előhaszonbérleti jog gyakorlása időpontjában elmúlt 16 éves, de a 40. életévét még nem
töltötte be;

földműves nyilvántartással kapcsolatos formanyomtatvány: a földügyért felelős miniszter által rendszeresített nyomtatvány, melyet közzé kell tenni a földügyi szakigazgatás hivatalos honlapján és a földügyért
felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján.

mezőgazdasági termelőszervezet: a mezőgazdasági igazgatási szerv által e törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott feltételek alapján nyilvántartásba vett, tagállami székhelyű jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,
a) amelynek
aa) alaptevékenysége olyan mező-, erdőgazdasági tevékenység, illetve kiegészítő tevékenység, amelyet a jogügyletet megelőzően legalább 3 éve
folyamatosan folytat,
ab) éves értékesítése nettó árbevételének több mint a fele a mező-, erdőgazdasági tevékenységből, illetve a kiegészítő tevékenységből származik, és
ac) legalább egy vezető tisztségviselője, vagy a cégvezetője a mező-, erdőgazdasági tevékenységet, illetve a kiegészítő tevékenységet a szervezetben fennálló tagsági viszonyához kapcsolódóan gyakorolja, és e törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú képzettséggel, vagy a mezőgazdasági igazgatási szerv által igazolt legalább 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik, vagy
b) amely újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezetnek minősül;

mezőgazdasági üzemközpont: a földműves vagy mezőgazdasági termelőszervezet tulajdonában, illetve használatában álló, a mező- és erdőgazdasági
tevékenység vagy a mező- és erdőgazdasági tevékenység és a kiegészítő tevékenység célját szolgáló gazdasági, lakó, illetve iroda épülettel beépített ingatlan vagy a tanya, amely a gazdálkodás végzésének vagy megszervezésének a mezőgazdasági igazgatási szervnél bejelentett helyéül szolgál;

újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezet: Magyarországon nyilvántartásba vett tagállami székhelyű jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet
a) amelynek alaptevékenysége a mező-, erdőgazdasági tevékenység, illetve kiegészítő tevékenység,
b) amely nem rendelkezik az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, valamint a nemzetközi szerződés alapján velük egy tekintet alá eső államban fekvő föld felett használati joggal,
c) amelynek legalább egy vezető tisztségviselője, vagy a cégvezetője a mező-, erdőgazdasági tevékenységet, illetve kiegészítő tevékenységet a szervezetben fennálló tagsági viszonyához kapcsolódóan gyakorolja és e törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú képzettséggel, vagy a mezőgazdasági igazgatási szerv által igazolt legalább 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik, és
d) a szervezet nem különválással, kiválással, szervezeti formaváltással, egyéb jogutódlás folytán keletkezett;

Vonatkozó jogszabályok

a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 5. § 6-7. pont, 19. pont, 21. pont, 26. pont, 10. §, 16. §, 40. §;

a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény XIV. fejezet;

az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény;

a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 43. § (1) bekezdése, 1. melléklet

a földművesekről, a mezőgazdasági termelőszervezetekről, valamint a mezőgazdasági üzemközpontokról vezetett nyilvántartás részletes szabályairól szóló 38/2014. (II. 24.) Korm. rendelet;

a mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú épzettségekről szóló 504/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet;

az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről szóló 469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet;

az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény IV. melléklete

Kulcsszavak

Földműves, mezőgazdasági termelőszervezet, mezőgazdasági üzemközpont, föld, földműves nyilvántartás

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858