Akadálymentes verzió

Földműves nyilvántartásból papír alapú hiteles adatlap másolat kiadása iránti kérelem

Kódszám

FOLDH00077

Az ügy rövid leírása

A járási hivatal szolgáltathat a járási hivatal által vezetett földműves nyilvántartásból díjmentesen papír alapú hiteles adatlap másolatot.
Az adatlapról 2 típusú másolat szolgáltatható:
- teljes másolat (valamennyi fennálló és törölt bejegyzést tartalmazza)
- szemle -másolat (valamennyi fennálló bejegyzést tartalmazza)

Az adatlap másolat nem tartalmazza a természetes személy földműves esetében a személyi azonosítót, a gazdálkodó szervezet mezőgazdasági termelőszervezet/újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezet esetében a statisztikai azonosítót, valamint cég esetében a cégjegyzékszámot és vezető tisztségviselő esetén annak személyi azonosítóját.
Az adatlap-másolatot a következő szöveget tartalmazó záradékkal kell ellátni: „Az adatlap-másolat a megadott azonosító adatok alapján azonosított földművesnek/mezőgazdasági termelőszervezetnek/újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezetnek és a mezőgazdasági üzemközpontjának a kiadást megelőző napig a nyilvántartásba bejegyzett adatait tartalmazza”.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: A földműves nyilvántartásból adatlap (teljes másolat, szemle másolat) szolgáltatható a nyilvántartásba bejegyzett földműves, mezőgazdasági termelőszervezet, újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezet kérelmére.

Kizáró okok:

Milyen adatokat kell megadni?

A kérelmező adatai:
Adatlap másolat kiadása
Ha természetes személy földműves a kérelmező:
− természetes személyazonosító adatai (családi és utóneve, születési családi és utóneve, születési helye és ideje, anyja születési családi és utóneve),
−állampolgársága, lakcíme, személyi azonosítója.

Ha mezőgazdasági termelőszervezet a kérelmező:
− megnevezése,
− székhelye (telephelye, fióktelepe),
− statisztikai azonosítója,
− cég esetében cégjegyzékszáma

A kérelmezett az adatlap-másolat típusa:
a) az adatlap teljes másolata,
b) az adatlap szemle-másolata.

A kérelmezett adatlap-másolatok száma.

A kérelmet a kérelmezőnek alá kell írnia.

Milyen iratok szükségesek?

Az adatlap-másolat kiadása iránti kérelmet nem kell formanyomtatványon benyújtani, és ahhoz nem kell okiratot csatolni.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

A földműves nyilvántartás számítógépes adatbázisából kiadott papír alapú adatlap másolat díj -és illetékmentes.

Hol intézhetem el?

járási (fővárosi kerületi) hivatal

Ügyintézés határideje

Kérelemre az adatlap másolat kiadása azonnal teljesíthető a járási hivataloknál.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Az ügyfél az adatlap másolat kiadása iránti kérelmet elutasító elsőfokú határozat ellen fellebbezhet.

Jogorvoslati lehetőség részletei: Az ügyfél, vagy akire a döntés rendelkezést tartalmaz, az elsőfokú döntés ellen fellebbezéssel élhet.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): Ügyfél az a természetes vagy jogi személy, egyéb szervezet, akinek (amelynek) jogát vagy jogos érdekét az ügy közvetlenül érinti, akire (amelyre) nézve a hatósági nyilvántartás adatot tartalmaz, vagy akit (amelyet) hatósági ellenőrzés alá vontak. Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet.

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

A benyújtási határidő: A fellebbezést a döntés közlésétől számított tizenöt napon belül az azt meghozó hatóságnál lehet előterjeszteni.

A fellebbezési illeték mértéke: A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról lemondhat. A fellebbezési jogról történő lemondás nem vonható vissza, arra egyebekben a kérelemre vonatkozó szabályok az irányadóak.

Amit még érdemes tudni (GYIK)

1.) Lehetőség van-e betekintéssel élni a földműves nyilvántartásba?
Válasz: Nincs lehetőség a földműves nyilvántartás számítógépes adatbázisába való helyszíni betekintésre, az abból való adatszolgáltatás csak adatlap másolat kiadásával teljesíthető.
2.) Lehetőség van-e a papír alapú adatlap másolatot a kormányablakban igényelni?
Válasz: 2017. január 1-e óta a jogszabályi környezet adott, azonban az informatikai háttér még nem szabályozott.
3.) Lehetséges-e az adatlap másolat kiadása díjmentesen?
Válasz: Igen, a földműves nyilvántartásból történő adatszolgáltatás díjmentes.

Fontosabb fogalmak

adatlap teljes másolata: (valamennyi fennálló és törölt bejegyzést tartalmazza)
adatlap szemle-másolata: (valamennyi fennálló bejegyzést tartalmazza)
Földműves nyilvántartás: a hivatal által a földművesekről, a mezőgazdasági termelőszervezetekről és az újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezeteknek minősülő vezetett nyilvántartás, mely a bejegyzett adatokra vonatkozóan - a természetes személyazonosító és lakcím-azonosító adatok, valamint a gazdálkodó szervezetek esetében az azonosító adatok kivételével - közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.

földműves: Magyarországon nyilvántartásba vett belföldi természetes személy, illetve tagállami állampolgár, aki e törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú képzettséggel rendelkezik vagy ennek hiányában igazoltan legalább 3 éve
a) mező-, erdőgazdasági tevékenységet, illetve kiegészítő tevékenységet saját nevében és saját kockázatára folyamatosan Magyarországon folytat, és ebből igazoltan árbevétele származott, vagy az árbevétel azért maradt el, mert a megvalósult mező- vagy erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, vagy
b) a legalább 25%-ban tulajdonában álló, Magyarországon bejegyzett mezőgazdasági termelőszervezet olyan tagjának minősül, aki mező-, erdőgazdasági tevékenységet, illetve mező-, erdőgazdasági és az azokat kiegészítő tevékenységet személyes közreműködésként végzi;

mezőgazdasági termelőszervezet: a mezőgazdasági igazgatási szerv által e törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott feltételek alapján nyilvántartásba vett, tagállami székhelyű jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,
a) amelynek
aa) alaptevékenysége olyan mező-, erdőgazdasági tevékenység, illetve kiegészítő tevékenység, amelyet a jogügyletet megelőzően legalább 3 éve folyamatosan folytat,
ab) éves értékesítése nettó árbevételének több mint a fele a mező-, erdőgazdasági tevékenységből, illetve a kiegészítő tevékenységből származik, és
ac) legalább egy vezető tisztségviselője, vagy a cégvezetője a mező-, erdőgazdasági tevékenységet, illetve a kiegészítő tevékenységet a szervezetben fennálló tagsági viszonyához kapcsolódóan gyakorolja, és e törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú képzettséggel, vagy a mezőgazdasági igazgatási szerv által igazolt legalább 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik, vagy
b) amely újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezetnek minősül;

mezőgazdasági üzemközpont: a földműves vagy mezőgazdasági termelőszervezet tulajdonában, illetve használatában álló, a mező- és erdőgazdasági tevékenység vagy a mező- és erdőgazdasági tevékenység és a kiegészítő tevékenység célját szolgáló gazdasági, lakó, illetve iroda épülettel beépített ingatlan vagy a tanya, amely a gazdálkodás végzésének vagy megszervezésének a mezőgazdasági igazgatási szervnél bejelentett helyéül szolgál;


újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezet: Magyarországon nyilvántartásba vett tagállami székhelyű jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet
a) amelynek alaptevékenysége a mező-, erdőgazdasági tevékenység, illetve kiegészítő tevékenység,
b) amely nem rendelkezik az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, valamint a nemzetközi szerződés alapján velük egy tekintet alá eső államban fekvő föld felett használati joggal,
c) amelynek legalább egy vezető tisztségviselője, vagy a cégvezetője a mező-, erdőgazdasági tevékenységet, illetve kiegészítő tevékenységet a szervezetben fennálló tagsági viszonyához kapcsolódóan gyakorolja és e törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú képzettséggel, vagy a mezőgazdasági igazgatási szerv által igazolt legalább 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik, és
d) a szervezet nem különválással, kiválással, szervezeti formaváltással, egyéb jogutódlás folytán keletkezett.

Vonatkozó jogszabályok

a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 100. § (1), (2), (3), (4a), (5), (7) bekezdés
a földművesekről, a mezőgazdasági termelőszervezetekről, valamint a mezőgazdasági üzemközpontokról vezetett nyilvántartás részletes szabályairól szóló 38/2014. (II. 24.) Korm. rendelet 20. §, a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet
43. § (1) bekezdés, 1. melléklet, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény,
a kormányablakokban történő adatszolgáltatásnál:
a kormányablakokról szóló 515/2013. (XII.30.) Korm. rendelet 1. melléklet 53. pont

Kulcsszavak

Adatlap teljes másolata, adatlap részleges másolata, földműves, kérelmező

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858