Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a 2022. december 22. és 2023. január 6. közötti

igazgatási szünet időszakában a kormányablakok és az okmányirodák többsége zárva tart.

A fenti időszakban országszerte 60 kijelölt kormányablak és a Központi Okmányiroda

tart nyitva.

AZ IGAZGATÁSI SZÜNETBEN NYITVA TARTÓ KORMÁNYABLAKOK LISTÁJA 

Minden kedves Ügyfelünknek áldott karácsonyt és boldog újévet kívánunk!

Földműves nyilvántartás okirattárából iratmásolat kiadása iránti kérelem

Kódszám

FOLDH00078

Az ügy rövid leírása

Az ügyfél az eljárás bármely szakaszában és annak befejezését követően is betekinthet az eljárás során keletkezett iratba. Harmadik személy akkor tekinthet be a személyes adatot vagy védett adatot tartalmazó iratba, ha igazolja, hogy az adat megismerése joga érvényesítéséhez, illetve jogszabályon, bírósági vagy hatósági határozaton alapuló kötelezettsége teljesítéséhez szükséges. Az iratbetekintés során az arra jogosult másolatot, kivonatot készíthet vagy - kormányrendeletben meghatározott költségtérítés ellenében - másolatot kérhet, amelyet a hatóság kérelemre hitelesít. A hatóság a kérelem alapján az iratbetekintést biztosítja - az eljárás befejezését követően is -, vagy azt végzésben elutasítja.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?:

Kizáró okok: A földműves nyilvántartás okirattárából iratmásolatot a nyilvántartásban szereplő földműves/mezőgazdasági termelőszervezet kérhet.

Milyen adatokat kell megadni?

A földműves nyilvántartás okirattárából iratmásolat kiadása iránti kérelem kötelező adattartalmát jogszabály nem határozza meg, nincs erre a célra rendszeresített formanyomtatvány sem. Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 36. § (1) bekezdése szerint, ha jogszabály további követelményt nem állapít meg, a kérelem tartalmazza az ügyfél és képviselője azonosításához szükséges adatokat (természetes személyazonosító adatok, lakóhely) és elérhetőségét.

Milyen iratok szükségesek?

Az okirattárból iratmásolat kiadása iránti kérelem esetén amennyiben harmadik személy a kérelmező, a kérelemhez csatolnia kell a jogosultság igazolásához szükséges dokumentumot (pl.: a
földműves/mezőgazdasági termelőszervezet meghatalmazása)

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az államigazgatási eljárásban készített hitelesített vagy hitelesítetlen másolat, illetőleg kivonat illetéke oldalanként magyar nyelvű másolat esetében 100 forint, idegen nyelvű másolat esetében 300 forint. A nem hitelesített fénymásolat illetéke oldalanként 100 forint.

Hol intézhetem el?

Járási (fővárosi kerületi) hivatal

Ügyintézés határideje


A hatóság haladéktalanul, de legkésőbb nyolc napon belül gondoskodik az iratmásolat kiadása iránti kérelem teljesítéséről.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Az ügyfél az elsőfokú döntés ellen fellebbezéssel élhet.

Jogorvoslati lehetőség részletei: Az ügyfél, vagy akire a döntés rendelkezést tartalmaz, az elsőfokú döntés ellen fellebbezéssel élhet.Ügyfél az a természetes vagy jogi személy, egyéb szervezet, akinek (amelynek) jogát vagy jogos érdekét az ügy közvetlenül érinti, akire (amelyre) nézve a hatósági nyilvántartás adatot tartalmaz, vagy akit (amelyet) hatósági ellenőrzés alá vontak. Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): A fellebbezést a döntés közlésétől számított tizenöt napon belül az azt meghozó hatóságnál lehet előterjeszteni.

A benyújtási határidő: A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról lemondhat. A fellebbezési jogról történő lemondás nem vonható vissza, arra egyebekben a kérelemre vonatkozó szabályok az irányadóak.

A fellebbezési illeték mértéke: Ha a fellebbezés alapján a hatóság megállapítja, hogy döntése jogszabályt sért, azt módosítja vagy visszavonja.

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Van-e lehetőség helyszíni betekintéssel élni a földműves nyilvántartásba?
Válasz: Nincs lehetőség a földműves nyilvántartás számítógépes adatbázisába való helyszíni betekintésre, az abból való adatszolgáltatás csak
Mikor kaphatja meg az ügyfél a kérelmezett dokumentum másolatát?
Válasz: A járási hivatal haladéktalanul, de legkésőbb nyolc napon belül gondoskodik arról, hogy a iratmásolat kiadása iránti kérelmet teljesítse.

Hogyan tudja az ügyfél a legjobban beazonosítható módon megjelölni azt a dokumentumot, amelyről másolatot szeretne kapni?
Válasz: A földműves nyilvántartásba vétel iránti eljárás eredményeként kapott döntés ügyiratszámának a megadásával.

Fontosabb fogalmak

földműves nyilvántartás: A föld tulajdonjoga vagy a földhasználati jogosultság megszerzésének a hatósági jóváhagyása iránti eljárásban, továbbá a szerzési korlátozások hatósági ellenőrzése során, az e feladatkörébe tartozó ügy elbírálása, ellenőrzése érdekében a mezőgazdasági igazgatási szerv a földművesekről, a mezőgazdasági termelőszervezetekről és a mezőgazdasági üzemközpontokról nyilvántartást vezet, amely - a természetes személyazonosító és lakcím-azonosító adatok, valamint a gazdálkodó szervezetek esetében az azonosító adatok kivételével - közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.

Okirattár: a nyilvántartásba vételi eljárással összefüggő kérelmeket (ide értve a bejelentéseket is), a kérelemhez csatolt okiratokat, továbbá a nyilvántartásba vétellel és az adatszolgáltatással kapcsolatos más okiratokat tartalmazza.

Vonatkozó jogszabályok

a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 5. § 6-7. pont, 19. pont, 21. pont, 26. pont, 10. §, 16. §, 40. §;

a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény XIV. fejezet;

az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény;

a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 43. § (1) bekezdése, 1. melléklet

a földművesekről, a mezőgazdasági termelőszervezetekről, valamint a mezőgazdasági üzemközpontokról vezetett nyilvántartás részletes szabályairól szóló 38/2014. (II. 24.) Korm. rendelet;

a mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú épzettségekről szóló 504/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet;

az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről szóló 469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet;

az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény IV. melléklete

Kulcsszavak

okirattár, földműves nyilvántartás, iratmásolat

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858