Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a kormányablakok és okmányirodák

- a karácsonyi ünnepekhez kapcsolódó munkarendváltozásra tekintettel -

egységesen az alábbiak szerint tartanak ügyfélfogadást:

2021. december 11. (szombat)    8-12 óráig,

2021. december 24. (péntek)   zárva,

2021. december 31. (péntek)   8-12 óráig.

(A többi munkanapon a szokásos rendben fogadják az ügyfeleket.)

 

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy

a kormányablakokban, okmányirodákban és valamennyi kormányhivatali ügyfélszolgálaton

- a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében -

kötelező a szájat és az orrot eltakaró maszkot viselni.

Vigyázzunk egymásra!

A tulajdonjog átruházásáról szóló szerződés hatósági jóváhagyás alóli mentességének igazolására irányuló kérelem

Kódszám

FOLDH00079

Az ügy rövid leírása

A tulajdonjog átruházásáról szóló szerződést - főszabály szerint - a mezőgazdasági igazgatási szerv (jelen esetben a kormányhivatal) hagyja jóvá. A mezőgazdasági igazgatási szerv jóváhagyása a jogszabályban előírt egyéb érvényességi feltételeket és kellékeket nem pótolja, továbbá nem pótolja más hatóságok előzetes engedélyét, illetve jóváhagyását, amelyek a jogügylet létrejöttéhez vagy érvényességéhez ugyancsak szükségesek. A mezőgazdasági igazgatási szerv kérelemre igazolást állít ki arról, hogy a tulajdonjog átruházásáról szóló szerződés hatályosságához a Földforgalmi törvény előírásai alapján nem kell a jóváhagyása. A Földforgalmi törvény 36. § (1) bekezdése felsorolja azon tulajdonszerzési eseteket, amelyek mentesek a hatósási jóváhagyás alól.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Az adott jogügyletben érintett felek (természetes személy, gazdálkodó szervezet).

Kizáró okok: Nem áll fenn kizárólagos személyes eljárási kötelezettség.

Milyen adatokat kell megadni?

A tulajdonjog átuházásáról szóló szerződés hatósági jóváhagyás alóli mentességének igazolására irányuló kérelem kötelező adattartalmát jogszabály nem határozza meg, nincs erre a célra rendszeresített formanyomtatvány sem. Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 36. § (1) bekezdése szerint, ha jogszabály további követelményt nem állapít meg, a kérelem tartalmazza az ügyfél és képviselője azonosításához szükséges adatokat (természetes személyazonosító adatok, lakóhely) és elérhetőségét.

Milyen iratok szükségesek?

a tulajdonjog átruházásáról szóló szerződés, a közeli hozzátartozók között történt tulajdonjog átruházás esetén csatolnia kell a legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt, az érintett természetes személyeknek 30 napnál nem régebbi olyan tartalmú közös nyilatkozatát, miszerint közöttük a Földforgalmi törvény szerinti közeli hozzátartozói viszony áll fenn,
a földnek jogszabályba foglalt módon, támogatás feltételeként más földműves részére való átadásával megvalósuló adásvétele esetén csatolni kell a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv igazolását a feltétel fennállásáról.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás díj- és illetékmentes eljárás.

Hol intézhetem el?

fővárosi és megyei kormányhivatal

Ügyintézés határideje

A kérelmet az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény alapján 8 napon belül kell elintézni sommás eljárásban, ha megvalósulnak a sommás eljárás alkalmazhatóságának a feltételei (a kérelem és mellékletei, valamint a hatóság rendelkezésére álló adatok alapján – ide értve az olyan adatokat is, amelyek szolgáltatására a kérelmező nem kötelezhető – a tényállás tisztázott, nincs ellenérdekű ügyfél). Amennyiben a sommás eljárás feltételei nem állnak fenn, és 8 napon belül nem hoz döntést a hatóság (a kérelmet nem utasítja vissza, az eljárást nem szünteti meg, érdemben nem dönt, az eljárást nem függeszti fel, vagy az eljárás nem szünetel), úgy 8 napon belül függő hatályú döntést kell hozni és az eljárást teljes eljárásban lefolytatni, 60 napos ügyintézési határidőben.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: A hatósági bizonyítvány kiadása iránti kérelem tárgyában meghozott döntés ellen nincs helye fellebbezésnek, a döntés csak bírósági jogorvoslat útján támadható meg. Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 116. § (4) bekezdése értelmében nincs helye fellebbezésnek, ha nincs kijelölt másodfokú szerv.

Jogorvoslati lehetőség részletei: Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 114. § (1) bekezdése értelmében a véglegessé vált döntés ellen közigazgatási per indítható. A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (Kp.) 13. § (1) bekezdés és (2) bekezdés a) pontja szerint a közigazgatási perre az a bíróság illetékes, amelynek illetékességi területén a per tárgyává tett közigazgatási döntésben szereplő ingatlan fekszik (jelen esetben a föld fekvése szerint illetékes közigazgatási bíróság). A közigazgatási per megindítására az jogosult, akinek jogát vagy jogos érdekét a közigazgatási döntés közvetlenül érinti (Kp. 17. § a) pont). A pert az ellen a közigazgatási szerv ellen kell indítani, amely a jogvita tárgyát képező közigazgatási döntést meghozta (jelen esetben a járási hivatal) (Kp. 18. § (1) bekezdés). A keresetlevelet a vitatott közigazgatási döntés közlésétől számított harminc napon belül kell a vitatott döntést meghozó járási hivatalhoz benyújtani. (Kp. 39. § (1) bekezdés).

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): A keresetlevelet a benyújtásától számított tizenöt napon belül kell az ügy irataival együtt a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz továbbítania a kormányhivatalnak.(Kp. 40. § (1) bekezdés).

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

1.) Milyen esetekben mentes a jogügylet a hatósági jóváhagyás alól?
Válasz: A Földforgalmi törvény 36. § (1) bekezdése felsorolja ezen eseteket (az állam tulajdonszerzéséhez; az állam, illetve az önkormányzat tulajdonában álló föld elidegenítéséhez; a föld tulajdonjogának ajándékozás jogcímén történő átruházásához; a közeli hozzátartozók közötti tulajdonjog átruházásához; a tulajdonostársak közötti tulajdonjog átruházáshoz, ha ezzel a közös tulajdon megszűntetésére kerül sor; a földnek jogszabályban foglalt módon, támogatás feltételeként más földműves részére való átadásával megvalósuló adásvételhez; a telekalakítási engedélyezési eljárás keretében történő tulajdonszerzéshez; a Földforgalmi törvény 11. § (2) bekezdésében meghatározott tulajdonszerzéshez).

2.) Ki minősül közeli hozzátartozónak?
Válasz: A házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér.

3.) Ki szerezheti meg a föld tulajdonjogát ajándékozás jogcímén?
Válasz: A föld tulajdonjogát ajándékozás címén csak közeli hozzátartozó, bevett egyház, illetve annak belső egyházi jogi személye, önkormányzat, és az állam javára lehet átruházni.

Fontosabb fogalmak

közeli hozzátartozó: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér.
mező-, erdőgazdasági hasznosítású föld: a föld fekvésétől (belterület, külterület) függetlenül valamennyi olyan földrészlet, amely az ingatlan-nyilvántartásban szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), nádas, erdő és fásított terület művelési ágban van nyilvántartva, továbbá az olyan művelés alól kivett területként nyilvántartott földrészlet, amelyre az ingatlan-nyilvántartásban Országos Erdőállomány Adattárban erdőként nyilvántartott terület jogi jelleg van feljegyezve.
hatósági bizonyítvány: a hatóság a jogszabályban meghatározott esetekben az ügyfél kérelmére - a felhasználás céljának feltüntetésével - adat igazolására hatósági bizonyítványt ad ki.

Vonatkozó jogszabályok

a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 5. § 13. és 17. pontja, 12. § (2) bekezdése, 36. § (1)-(2) bekezdése;
a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 32. § (1) bekezdés;
a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 43. § (3) és (4) bekezdés;
az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 94-95. §;
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági termelők gazdaságátadásához nyújtandó támogatás részletes feltételeiről szóló 83/2007. (VIII. 10.) FVM rendelet

Kulcsszavak

hatósági bizonyítvány, föld, közeli hozzátartozó, ajándékozás

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858