Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy

a kormányablakokban, okmányirodákban és valamennyi kormányhivatali ügyfélszolgálaton

- a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében -

kötelező a szájat és az orrot eltakaró maszkot viselni.

Vigyázzunk egymásra!

Földhasználati szerződés hatósági jóváhagyása

Kódszám

FOLDH00089

Az ügy rövid leírása

Ha a Földforgalmi törvény eltérően nem rendelkezik, a föld használatának átengedéséről szóló szerződést a mezőgazdasági igazgatási szerv (jelen esetben a járási hivatal) hagyja jóvá. A mezőgazdasági igazgatási szerv jóváhagyása a jogszabályban előírt egyéb érvényességi feltételeket és kellékeket nem pótolja, továbbá nem pótolja más hatóságok előzetes engedélyét, illetve jóváhagyását, amelyek a jogügylet létrejöttéhez vagy érvényességéhez szükségesek. A földhasználat jogát főszabály szerint földműves és mezőgazdasági termelőszervezet szerezheti meg haszonbérlet, feles bérlet, részesművelés, szívességi földhasználat, alhaszonbérlet továbbá rekreációs földhasználat jogcímén. A földműves, valamint mezőgazdasági termelőszervezet a föld birtokát – a már birtokában lévő föld területnagyságának a beszámításával – legfeljebb 1200 hektár mértékig szerezheti meg (birtokmaximum). Az állattartó telep üzemeltetője, a szántóföldi és kertészeti növényfajok vetőmagjának előállítója esetében a birtokmaximum mértéke 1800 hektár területnagyság (kedvezményes birtokmaximum). A földhasználati szerződés mezőgazdasági igazgatási szerv általi záradékolása után jegyezhető be a földhasználat a földhasználati nyilvántartásba. A haszonbérleti szerződés módosítása abban az esetben hatósági jóváhagyáshoz kötött jogügylet, amennyiben a módosítással a szerződés időtartama kerül meghoszabbításra, illetve ha a módosítás a haszonbér mértékének a csökkentésére irányul. Fontos kiemelni, hogy az Evt. szerint erdőnek, valamint erdőgazdálkodási célt közvetlenül szolgáló földterületnek minősülő földre a Földforgalmi törvény rendelkezéseit az Evt., továbbá az erdőbirtokossági társulatról szóló törvényben foglalt eltéréssel kell alkalmazni. Ebből az következik, hogy ha az erdő vonatkozásában az Evt. tartalmaz rendelkezéseket, akkor az Evt. rendelkezései alkalmazandóak, minden olyan kérdésben azonban, melyre az Evt. kifejezett rendelkezést nem tartalmaz, a Földforgalmi törvény rendelkezéseit kell alkalmazni

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: A jogosultak körének meghatározása:Az eljárásban ügyfél: a) a földhasználati szerződésben résztvevő természetes személy, gazdálkodó szervezet, b) a Földforgalmi törvényen vagy más törvényen alapuló előhaszonbérleti jog jogosultja, c) a Földforgalmi törvény szerinti közeli hozzátartozó, amelynek feltétele a közeli hozzátartozó jogviszony fenállása d) mindazon egyéb jogosult, akinek a földre vonatkozó jogát a földhasználati szerződés érinti e) a földhasználati nyilvántartásból kitűnő egyéb jogosult, akinek a földre vonatkozó jogát az eljárás érinti. A hatósági jóváhagyáshoz kötött, haszonbérletnek nem minősülő földhasználati szerződést, illetve a módosított szerződést - annak aláírásától számított 8 napon belül - a földhasználati jogosultságot szerző félnek kell a mezőgazdasági igazgatási szerv részére megküldeni jóváhagyás céljából. Hatósági jóváhagyáshoz kötött haszonbérleti szerződés esetén a szerződést - annak aláírásától számított 8 napon belül - a haszonbérbeadónak közölni kell a Földforgalmi törvényen, valamint más törvényen alapuló előhaszonbérleti jog jogosultjaival. Ebben az esetben a haszonbérbeadó a közzétételi kérelmet (csatolva a szükséges okiratokat) a jegyző részére küldi meg, majd a jegyző a nyilatkozattételre nyitva álló határidő (15 nap) leteltét követő 8 napon belül a beérkezett jognyilatkozatokról iratjegyzéket készít, és azt a haszonbérleti szerződés eredeti példányával, valamint a jognyilatkozatokkal együtt megküldi a mezőgazdasági igazgatási szerv részére jóváhagyás céljából.

Kizáró okok: Nem áll fenn kizárólagos eljárási kötelezettség.

Milyen adatokat kell megadni?

Amennyiben a haszonbérleti szerződést hirdetményi úton közölni kell az előhaszonbérletre jogosultakkal (polgármesteri hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztés), a közzétételi kérelmet a földügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzétett formanyomtatványon kell benyújtani, melynek adattartalmát az Elővkr. 2., valamint 3. számú melléklete tartalmazza. Amennyiben előhaszonbérleti jog nem áll fenn, a hatósági jóváhagyás iránti eljárás lefolytatására irányuló kérelem kötelező adattartalmát jogszabály nem határozza meg, nincs erre a célra rendszeresített formanyomtatvány sem. Egyebekben a földhasználati szerződések tartalmára vonatkozó szabályokat a Földforgalmi törvény, a Fétv. és a Ptk. határozza meg.

Milyen iratok szükségesek?

1.) Földhasználati szerződés/módosított szerződés (közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalva) 3 eredeti példánya.
2.) Közös tulajdonban álló föld használata esetén - kivéve, ha egy tulajdonostárs használja a föld teljes területét, vagy a tulajdonostársak elkülönült használata a földnek az ingatlan-nyilvántartási térképen azonosítható alrészlete teljes területére vonatkozik - a térképi kimutatás.
3.) A földhasználati jogosultságot szerző félnek - ha a földhasználati szerződésben ezekről nem nyilatkozott - közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan nyilatkoznia kell arról, hogy megfelel a Földforgalmi törvényben meghatározott személyi feltételeknek, a föld használatát másnak nem engedi át, azt maga használja és ennek során eleget tesz a földhasznosítási kötelezettségének, valamint, hogy nincs jogerősen megállapított és fennálló földhasználati díjtartozása. A pályakezdő gazdálkodónak és az újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezetnek további kötelezettséget - a mezőgazdasági üzemközpont létrehozását - is vállalnia kell. 4.) Amennyiben a szerződés szerinti haszonbérlő rendelkezik előhaszonbérleti jogosultsággal, annak igazolására szolgáló okiratok (állattartó telep működésének igazolására az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv által kiadott hatósági bizonyítvány, ökológiai gazdálkodás folytatása esetén a Hungária Öko Garancia Kft. vagy a Biokontroll Hungária Ellenőrző és Tanúsító Nonprofit Kft. által kiadott ökológiai gazdálkodói tanúsítvány).
5.) Közzététel iránti kérelem, ha a haszonbérleti szerződést hirdetményi úton közölni kell az előhaszonbérletre jogosultakkal (polgármesteri hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztés). A kérelem adattartalmát az Elővkr. 2. számú melléklete tartalmazza. Az osztatlan közös tulajdonban álló földet érintően, ha a haszonbérleti szerződés a haszonbérbeadó tulajdonostársanként külön okiratonként készült, a haszonbérlőnek a nyilatkozata arról, hogy a tulajdonostársakkal önállóan kötött haszonbérleti szerződések tartalmilag megegyeznek, az eltérés kizárólag a haszonbérbeadó tulajdonostársak személyében, és az őket megillető tulajdoni hányadnak megfelelő azon terület tekintetében áll fenn, amelyet haszonbérlő részére használatra átengednek. Ez esetben a közzétételi kérelem adattartalmát az Elővkr. 3. melléklete tartalmazza. 6.) Amennyiben a földhasználati szerződés érvényességi feltétele a közeli hozzátartozói viszony fennállása, csatolnia kell a legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt, az érintett természetes személyeknek 30 napnál nem régebbi olyan tartalmú közös nyilatkozatát, miszerint közöttük a Földforgalmi törvény szerinti közeli hozzátartozói viszony áll fenn. 7.) Ha a szerző fél gazdálkodó szervezet – kivéve a cégnyilvántartásban nyilvántartott céget –, a kérelméhez csatolni kell a keletkezést tanúsító, illetőleg konstituáló bejegyzési határozat eredeti vagy közjegyző által hitelesített példányát vagy a regisztráló hatóság (cégbíróság, törvényszék) által vezetett közhiteles nyilvántartás tartalmáról kiállított hiteles másolatot vagy a közjegyzőkről szóló törvényben meghatározottak szerint, a közhitelességű nyilvántartás tartalmáról kiállított közjegyzői tanúsítványt és az eredeti vagy közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányt. Ha a jogügylet jóváhagyásához szükséges adatokat a cégnyilvántartás, az egyéni vállalkozók nyilvántartása, továbbá a 29. § (1) bekezdésében meghatározott valamely nyilvántartás tartalmazza és ezen adatok a nyilvántartásban elektronikus formában állnak rendelkezésre, a mezőgazdasági igazgatási szerv azokat elektronikus úton, közvetlen lekérdezéssel szerzi be.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás díj- és illetékmentes eljárás.

Hol intézhetem el?

Járási Hivatalok (fővárosi kerületi)

Ügyintézés határideje

Az általános ügyintézési határidő 60 nap. A hatósági jóváhagyás iránti eljárást teljes eljárásban kell lefolytatni, mivel a sommás eljárás alkalmazása kizárásra került. A módosított szerződés jóváhagyásáról, vagy annak megtagadásáról a mezőgazdasági igazgatási szerv a módosított szerződés beérkezésétől számított 30 napon belül határoz.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: A mezőgazdasági igazgatási szerv döntésével szemben jogorvoslatként csak a döntés bírósági felülvizsgálata kezdeményezhető.

Jogorvoslati lehetőség részletei: A földtulajdonszerzés hatósági jóváhagyása iránti kérelem tárgyában meghozott döntés ellen nincs helye fellebbezésnek, a döntés csak bírósági jogorvoslat útján támadható meg.Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 116. § (1) bekezdése értelmében csak akkor van helye fellebbezésnek, ha azt törvény kifejezetten megengedi. A földforgalmi törvények a mezőgazdasági igazgatási szerv elsőfokú döntésével szemben kizárják a fellebbezés lehetőségét. A hatóság véglegessé vált döntése ellen közigazgatási per indítható. A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (Kp.) 13. § (1) bekezdés és (2) bekezdés a) pontja szerint a közigazgatási perre az a bíróság illetékes, amelynek illetékességi területén a per tárgyává tett közigazgatási döntésben szereplő ingatlan fekszik (jelen esetben a föld fekvée szerint illetékes közigazgatási bíróság). A közigazgatási per megindítására az jogosult, akinek jogát vagy jogos érdekét a közigazgatási döntés közvetlenül érinti (Kp. 17. § a) pont). A pert az ellen a közigazgatási szerv ellen kell indítani, amely a jogvita tárgyát képező közigazgatási döntést meghozta (jelen esetben a járási hivatal) (Kp. 18. § (1) bekezdés). A keresetlevelet a vitatott közigazgatási döntés közlésétől számított harminc napon belül kell a vitatott döntést meghozó járási hivatalhoz benyújtani. (Kp. 39. § (1) bekezdés).

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): A keresetlevelet a benyújtásától számított tizenöt napon belül kell az ügy irataival együtt a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz továbbítania a járási hivatalnak (Kp. 40. § (1) bekezdés).

Amit még érdemes tudni (GYIK)

1.) A feles bérleti szerződés módosítása (időtartam meghosszabbítása, megtermelt termény hányadának csökkentése) hatósági jóváhagyáshoz kötött jogügylet-e a Földforgalmi tv. 58. § (1) bekezdése értelmében? A feles bérleti szerződésnek a kérdésben szereplő irányú módosítása hatósági jóváhagyáshoz kötött jogügylet, figyelemmel a Földforgalmi tv. 38. § (3) bekezdésére: „A feles bérletre, részesművelésre, és szívességi földhasználat tartalmára vonatkozó szabályokat a Fétv. állapítja meg azzal, hogy e földhasználatokra a 39–43. §-ban, és az 56–59. §-ban foglalt rendelkezéseket alkalmazni kell”. A hivatkozott jogszabályhelyek között szerepel a Földforgalmi tv. 58. §-a is, amely ezen két irányú módosítás hatósági jóváhagyáshoz kötöttségéről rendelkezik.
2.) Hogyan kell eljárni abban az esetben, ha a haszonbérleti szerződés hosszabbításával egyidejűleg a haszonbérleti díj mértékének az emelésére is sor kerül? Önmagában a haszonbérleti díj mértékének emelésére irányuló módosítás nincs hatósági jóváhagyáshoz kötve, azonban, ha egyidejűleg a haszonbérlet időtartamának meghosszabbítására is sor kerül, a jogügylet már a Földforgalmi tv. 58. § (1) bekezdése alapján hatósági jóváhagyáshoz kötött lesz. A haszonbérleti szerződés módosítást viszont már nem kell az előhaszonbérletre jogosultakkal való közlés érdekében az illetékes polgármesteri hivatalnál kifüggeszteni.
3.) Részesművelési szerződés és feles bérleti szerződés milyen időtartamra köthető? Mivel a Földforgalmi tv. 38. § (3) bekezdésében nem történik utalás a Földforgalmi tv. 44. §-ára – amely a haszonbérlet időtartamára vonatkozik –, így a 20 éves időtartam nem alkalmazandó. De a Fétv. az „időleges” kifejezést használja a feles bérlet esetében, így a feles bérlet is csak határozott időre köthető. Részesművelésre nincs időkorlátozás.
4.) Mennyi lehet a haszonbérlet időtartama? A földre vonatkozó haszonbérleti szerződés határozott időre köthető meg, amelynek időtartama legalább 1 gazdasági év és főszabályként legfeljebb húsz év lehet.

5.) Mikor nincs szükség térképi kimutatás benyújtására? Nincs szükség térképi kimutatásra, ha a használat az egész földrészletre, vagy a földrészletnek az ingatlan-nyilvántartási térképen azonosítható teljes alrészletére terjed ki, illetve közös tulajdonban álló föld esetében akkor, ha egy tulajdonostárs használja a föld teljes területét, vagy a tulajdonostársak elkülönült használata a földnek az ingatlan-nyilvántartási térképen azonosítható alrészlete teljes területére vonatkozik.

Fontosabb fogalmak

mező- és erdőgazdasági hasznosítású föld: a föld fekvésétől (belterület, külterület) függetlenül valamennyi olyan földrészlet, amely az ingatlan-nyilvántartásban szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), nádas, erdő, és fásított terület művelési ágban van nyilvántartva, továbbá az olyan művelés alól kivett területként nyilvántartott földrészlet, amelyre az ingatlan-nyilvántartásban Országos Erdőállomány Adattárban erdőként nyilvántartott terület jogi jelleg van feljegyezve.
Földhasználati szerződés: A földhasználati jogosultság átengedéséről szóló szerződés, melyet közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.
Haszonbérlet: Haszonbérleti szerződés alapján a haszonbérlő hasznot hajtó dolog időleges használatára vagy hasznot hajtó jog gyakorlására és hasznainak szedésére jogosult, és köteles ennek fejében haszonbért fizetni. Feles bérlet: A feles bérleti szerződés alapján a feles bérlő meghatározott föld időleges használatára és hasznainak szedésére jogosult, és köteles ennek fejében a megtermelt termény felét vagy más hányadát a használatba adónak természetben átadni.
Szívességi földhasználat: A szívességi földhasználati szerződés alapján a használatba adó a föld használatát, hasznosítását a Földforgalmi törvény szerinti közeli hozzátartozója részére ingyenesen engedi át.
Közeli hozzátartozó: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér.
Részesművelés: A részesművelési szerződés alapján a szerződő felek közösen határozzák meg, hogy a földön mit termeljenek, a föld hasznosításának, megművelésének egyes feladataiból – így különösen talaj-előkészítés, szántás, vetés, metszés, növényápolás, növényvédelem, betakarítás – a szerződő felek milyen részt vállalnak, a megtermelt terményből, a közös tevékenység nyereségéből milyen arányban részesednek, illetve a veszteség közöttük milyen arányban oszlik meg, az elemi csapás vagy más rendkívüli esemény okozta kár esetén egymás között milyen módon viselik a kárt, a föld használatához szükséges, a természetüknél fogva elhasználható dolgokat, munkaeszközöket, gazdasági felszerelési tárgyakat hogyan használják, maguk közül kit jogosítanak fel harmadik személlyel szembeni képviseletre. Alhaszonbérlet: Ha a haszonbérelt földön megtermelendő termény vetésforgó, illetve túlnyomó részben élőmunka ráfordítás alkalmazását igényli – ideértve a vetőmag előállítást is –, a haszonbérlő a haszonbérbeadó hozzájárulásával megállapodhat más földművessel vagy mezőgazdasági termelőszervezettel, hogy a részére a föld használatát egyes, a vetésforgó alkalmazásához szükséges vagy túlnyomó részben élőmunka ráfordítást igénylő mezőgazdasági munkák elvégzésének időtartamára, de legfeljebb a haszonbérleti szerződés lejártáig átengedi.
Birtokmaximum: A földműves, valamint a mezőgazdasági termelőszervezet a föld használatára - a már birtokában lévő föld területnagyságának a beszámításával - maximum 1200 hektár mértékig jogsult.
Kedvezményes birtokmaximum: Az állattartó telepet üzemeltető, illetőleg a szántóföldi és kertészeti növényfajok vetőmagjának előállításával foglalkozó 1800 hektár birtokmaximumra jogosult.

Vonatkozó jogszabályok

a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény IV. fejezet;
a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény I., III., és a VIII.-XI. fejezetei;
az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény;
a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 43. § (5)-(6) bekezdés;
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény XLV. fejezet;
az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet 6-13. §; a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 13. § (1) bekezdés, (2) bekezdés a) pont, 17. § a) pont, 18. § (1) bekezdés, 39. § (1) bekezdés, 40. § (1) bekezdés

Kulcsszavak

Földhasználati szerződés, föld, haszonbérlet, birtokmaximum, hatósági jóváahgyás, előhaszonbérleti jog

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858