Akadálymentes verzió

Őstermelői és közös őstermelői igazolvány kiadása iránti kérelem őstermelői vagy közös őstermelői igazolvánnyal rendelkező ügyfelek esetén

Kódszám

FOLDM00076

Az ügy rövid leírása

Tájékoztatás adása az őstermelői és közös őstermelői igazolvány kiadásáról az őstermelői vagy közös őstermelői igazolvánnyal rendelkező ügyfelek részére

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: A 16. életévét betöltött, belföldön lévő saját gazdaságában a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 6. számú mellékletben felsorolt termékek előállítására irányuló tevékenységet folytató, ezen tevékenysége tekintetében nem egyéni vállalkozó magánszemély. A közös háztartásban együtt élő előző mondatban foglaltaknak megfelelő családtagok a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 78/A. § (2) és (2a) bekezdései szerint.

Kizáró okok: Jogosult az az őstermelő, akinek igazolványa tárgyév végével hatályát veszti, és tárgyév október 1. és december 31. napja között kérelmezi új igazolvány kiállítását.

Milyen adatokat kell megadni?

a) Kötelezően igazolandó:
- természetes személyazonosító adat,
- lakcímadat és levelezési cím,
- adóazonosító jel,
b) Amennyiben a mezőgazdasági őstermelő rendelkezik vele:
- adószám,
- Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben tárolt ügyfél-azonosító,
- agrárkamarai nyilvántartási szám,
- családi gazdálkodóként való nyilvántartásba vételéről szóló határozat száma,
- az élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszerben nyilvántartott azonosító szám,
c) Közös őstermelői igazolvány esetén
- a családtag(ok) a) és b) pont szerinti adatait
- közös igazolvány esetén mi a családtagi minősége.
d) Saját gazdaságra vonatkozó adatok
e) A kérelemben szereplő egyéb adatok.

Milyen iratok szükségesek?

Nem kell csatolni, de be kell mutatni:
1. Személyazonosságot igazoló hatósági igazolványt;
2. Lakcímet igazoló érvényes hatósági igazolványt;
3. Adóigazolványt (adóazonosító jel, adószámot igazoló dokumentum).

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

nincs

Hol intézhetem el?

A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara (NAK) ügyfél bejelentett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes megyei ügyintéző szervezete

Ügyintézés határideje

A kérelem NAK-hoz való beérkezésétől számított 8 napon belül

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség:

nincs

Jogorvoslati lehetőség részletei:


Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv):

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta):

A benyújtási határidő:

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

-

Fontosabb fogalmak

Őstermelő: az a 16. életévét betöltött, belföldön lévő saját gazdaságában a 6. számú mellékletben felsorolt termékek előállítására irányuló tevékenységet (a továbbiakban: őstermelői tevékenység) folytató, ezen tevékenysége tekintetében nem egyéni vállalkozó magánszemély, aki ennek igazolására őstermelői igazolvánnyal rendelkezik, ideértve az erre a célra létesített nyilvántartásban családi gazdálkodóként bejegyzett magánszemélyt és e magánszemélynek a családi gazdaságban nem foglalkoztatottként közreműködő családtagját is, mindegyikre vonatkozóan a 6. számú mellékletben felsorolt termékek előállítására irányuló tevékenysége(i)nek bevétele (jövedelme) tekintetében.
Mezőgazdasági őstermelői igazolvány: az őstermelői igazolvány és a közös őstermelői igazolvány (a továbbiakban együtt: igazolvány) a mezőgazdasági őstermelőre vonatkozóan igazolja, hogy mezőgazdasági őstermelői tevékenységet (a továbbiakban: őstermelői tevékenység) folytat, és jogosult a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja. tv.) mezőgazdasági őstermelőre vonatkozó rendelkezései szerinti adózásra.
Közös háztartás: az egy lakóingatlanban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személyek közössége.
Közös háztartásban élő családtag: a mezőgazdasági őstermelő házastársa, egyenes ágbeli rokona (ideértve örökbe fogadott, mostoha- és nevelt gyermekét vagy örökbefogadó, mostoha- és nevelőszülőjét is).
Ideiglenes igazolvány: A kiállító - az igazolvány kiállíthatóságáról meghozott döntésként - a mezőgazdasági őstermelő részére az 5. melléklet szerinti adattartalommal ideiglenes igazolványt állít ki, amely legfeljebb a kiállításától számított hatvan napig igazolja, hogy a mezőgazdasági őstermelő őstermelői tevékenységet folytat, és jogosult az Szja. tv. mezőgazdasági őstermelőre vonatkozó rendelkezései szerinti adózásra.
Az igazolvány hatálya: a mezőgazdasági őstermelői igazolvány a kiállítása napjától a kiállítását követő 5 adóév utolsó napjáig hatályos.
Az igazolvány érvényessége: az igazolvány akkor érvényes, ha az igazolvány és a hozzá tartozó értékesítési betétlap egyidejűleg hatályos.
Értékesítési betétlap: A mezőgazdasági őstermelő az őstermelői tevékenysége ellenértékeként megszerzett bevétele tekintetében az alapnyilvántartás vezetésére vonatkozó kötelezettségét - választása szerint - az őstermelői igazolvány részét képező értékesítési betétlap vezetésével teljesítheti, ha az adóévben egyébként bevételi nyilvántartás vezetésére lenne jogosult.
Értékesítési betétlap hatályának kezdete: Amennyiben a mezőgazdasági őstermelő hatályos igazolvánnyal rendelkezik, akkor az értékesítési betétlap
a) az adóév első napjától hatályos, ha azt az adóév március 20. napjáig,
b) a kiállítás napjától hatályos, ha az a) pontban említett időpontot követően
kérelmezi, az ügyfél kérelmére kizárólag a kérelmezés időpontja szerinti évnek megfelelő adóévre, valamint az azt követő két adóévre adható ki. Értékesítési betétlap csak az igazolvány hatályossági ideje szerinti adóévekre adható ki.

Vonatkozó jogszabályok

A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvény;
A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény;
A mezőgazdasági őstermelői igazolványról szóló 436/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet;
A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara által működtetett falugazdász-hálózat igazgatási és egyéb feladatainak a meghatározásáról szóló 525/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet.

Kulcsszavak

Őstermelő, Mezőgazdasági közös őstermelői igazolvány, Közös ideiglenes igazolvány, Az igazolvány hatálya, Az igazolvány érvényessége, Közös háztartás, Közös háztartásban élő családtag, Értékesítési betétlap, Értékesítési betétlap hatálya

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858