Akadálymentes verzió

Vízvezetési szolgalom alapítása iránti kérelem

Kódszám

OKTVF00014

Az ügy rövid leírása

Az ingatlan tulajdonosa (használója) köteles tűrni, hogy a vízügyi hatóság határozata alapján a közcélú vízilétesítményt az ingatlanán elhelyezzék és üzemeltessék, illetve az ehhez szükséges vízimunkákat elvégezzék, feltéve, ha az ingatlan rendeltetésszerű használatát nem zárja ki. A szolgalom alapításáról a vízügyi hatóság a létesítmény engedélyezése vagy az engedély módosítása, vagy önálló eljárás során határoz. A vízvezetési szolgalmi jogot az ingatlan-nyilvántartásba be kell jegyezni. Az ingatlan tulajdonosát a korlátozás mértékének megfelelő kártalanítás illeti meg. A kártalanítás felől - megegyezés hiányában - bíróság határoz.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: építtető, tulajdonos, vagyonkezelő

Kizáró okok: lehetőség van képviseletre, meghatalmazásra

Milyen adatokat kell megadni?

ügyfél és képviselője neve, lakcíme/székhelye

Milyen iratok szükségesek?

a) a vízvezetési szolgalommal érintett ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatait tartalmazó okiratot, valamint az ingatlan általános és részletes helyszínrajzát, a létesítmény megvalósításával és üzemeltetésével összefüggő vízvezetési szolgalom gyakorlásával járó tulajdoni, használati korlátozásokra történő utalást, illetőleg az ingatlan szolgalommal érintett, természetben meghatározott részének megjelölését; b) az ingatlan tulajdonosa és a szolgalom alapítását kérő között létrejött - a korlátozás mértékének megfelelő kártalanításra vonatkozó - megállapodást vagy annak hiányában az arra utaló nyilatkozatot; c) a tulajdoni, használati korlátozásoknak az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéséhez szükséges - külön jogszabályban meghatározott - adatokat.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díjköteles, melynek mértéke 7000 forint/ingatlan. Amennyiben a szolgalom alapításról a vízügyi hatóság a vízilétesítmény engedélyezése során határoz: a 7000 forint/ingatlanon felül meg kell fizetni a vízjogi létesítési engedélyre meghatározott díjtételt is. A díjat átutalási megbízással, vagy készpénz-átutalási megbízással (csekken) postai úton kell megfizetni. A vízjogi eljáráshoz kapcsolódó vívezetési szolgalmi jog bejegyzésére irányuló ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási díja 6600 forint/ingatlan.

Hol intézhetem el?

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

Ügyintézés határideje

A döntést a kérelem megérkezését követő naptól számított 45 napon belül kell meghozni.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Igen, van lehetőség fellebbezésre.

Jogorvoslati lehetőség részletei:

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (1149 Budapest, Mogyoródi út 43.)

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): A fellebbezést annál a hatóságnál kell előterjeszteni, amely a megtámadott döntést hozta, azaz a vízügyi hatóságnál.

A benyújtási határidő:

A fellebbezési illeték mértéke:

Fontosabb fogalmak

vízvezetési szolgalmi jog: az ingatlan tulajdonosa (használója) köteles tűrni, hogy a vízügyi hatóság határozat alapján a közcélú vízilétesítméynet az ingatlanán elhelyezzék és üzemeltessék, illetve az ehhez szükséges vízimunkákat elvégezzék, feltéve, ha az ingatlan rendeltetésszerű használatát nem zárja ki.

Vonatkozó jogszabályok

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 5. § (1) és (2) bekezdés, 15. § (7) bekezdés, 21. § (1) bekezdés b) pont, 35. §, 36. § (2) bekezdés, 36. § (4) bekezdés, 40. § (1) bekezdés, 51. § (1) és (5) bekezdés, 68. §, 69. §, 71. § (1) bekezdés, 72. § (1)-(2) bekezdés, 98. § (1) bekezdés, 99. § (1) bekezdés, 102. § (1) bekezdés, 116. §; a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 20. § (1) és (4) bekezdés, 27. §, 28. § (1) bekezdés, 29. § (3) bekezdés, 30. § (1) bekezdés; a vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 482/2013. Korm. Rendelet 7. § (1) bekezdés, 7. § (2) bekezdés, 1. melléklete ; a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 3. §, 6. § (1) bekezdés, 8. § (3) bekezdés, 8. § (4) bekezdés, 8. § (4b) bekezdés, 11. §, 12. §, 15. §, 17. § (1) bekezdés, 22. § (1) bekezdés, 27. § (1) bekezdés; a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény;
a nyilvánosság környezeti információkhoz való hozzáférésének rendjéről szóló 311/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet; a földhasználati nyilvántartásból való adatszolgáltatásra vonatkozó igazgatási szolgáltatási díj mértékéről és a díjfizetés részletes szabályairól szóló 155/2009. (XI. 16.) FVM rendelet melléklete; az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény 32/A. § (1) bekezdés, 32/E. § (1) bekezdés b) pont; az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 32. § (1) bekezdés b) pont, 34. § (1) bekezdés; a vízügyi igazgatási szervezet vízgazdálkodási nyilvántartásáról szóló 23/1998. (XI. 6.) KHVM rendelet 10. § (1) bekezdés, 10. § (2) bekezdés a)-e) pont, 12. § (5) bekezdés; a környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 7/2000. (V. 18.) KöM rendelet 1. § (2)-(3) bekezdés, 2. § (2) bekezdés, 2. § (3) bekezdés a), c) és e) pont; a környezeti alapnyilvántartásról szóló 78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet 1. § a) pont, 1. § da) pont, 2. § (5) bekezdés, 5. §, 10. §, 12. §; a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet 2. §, 2. számú melléklet

Kulcsszavak

vízvezetési szolgalmi jog, kártalanítás, szolgalmi jogi megállapodás, változási vázrajz, használati korlátozások

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858