Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a kormányablakok és okmányirodák

- a karácsonyi ünnepekhez kapcsolódó munkarendváltozásra tekintettel -

egységesen az alábbiak szerint tartanak ügyfélfogadást:

2021. december 11. (szombat)    8-12 óráig,

2021. december 24. (péntek)   zárva,

2021. december 31. (péntek)   8-12 óráig.

(A többi munkanapon a szokásos rendben fogadják az ügyfeleket.)

 

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy

a kormányablakokban, okmányirodákban és valamennyi kormányhivatali ügyfélszolgálaton

- a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében -

kötelező a szájat és az orrot eltakaró maszkot viselni.

Vigyázzunk egymásra!

A szabálysértést elkövetettek és a helyszíni bírságoltak nyilvántartásában, valamint a szabálysértési eljárás hatálya alatt állók nyilvántartásában kezelt adatokra vonatkozó hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem

Kódszám

OKMIR00120

Az ügy rövid leírása

A szabálysértési hatósági bizonyítvány a szabálysértési nyilvántartási rendszerben kezelt adatok alapján, a kérelemben megjelölt körben és célra, vagy valamely jogszabályban meghatározott feltételnek való megfelelés igazolására kiállított közokirat. A szabálysértési bizonyítvány iránti kérelmet postai úton lehet előterjeszteni a Belügyminisztérium Bűnügyi Nyilvántartó Hatóságnál (1476 Budapest, Pf.: 278.) vagy személyes úton - annak továbbíttatása céljából - lehet benyújtani a Kormányablakoknál.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: A szabálysértési hatósági bizonyítvány iránti eljárás kérelemre indul. A bizonyítványt az érintett írásban, saját adataira vonatkozóan kérelmezheti. Az eljárásban lehetőség van meghatalmazott útján előterjeszteni a kérelmet.

Kizáró okok: Van lehetőség meghatalmazott útján is elindítani az eljárást.

Milyen adatokat kell megadni?

A kérelemnek tartalmaznia kell az adatigazolással érintett személy családi és utónevét, születési családi és utónevét, születési helyét és idejét, anyja születési családi és utónevét, az állampolgárságát, lakcímét, belföldi kézbesítési címét, azon tény vagy jogszabályi rendlkezés megjelölését, amelynek igazolását a kérelmező a szabálysértési hatósági bizonyítványban kéri, a kérelmező saját kezű aláírását, valamint 3000 Ft mértékű, általános tételű eljárási illeték megfizetésének igazolását.

Milyen iratok szükségesek?

Teljes mértékben megegyezik az előző (27.) pontban megjelölt adatkörrel, ezen adatok megadása kötelező, és egyben elegendő is az eljárás folytatásához. A 3000 forint illetékbélyeget a kérelemre szükséges felragasztani.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

A szabálysértési hatósági bizonyítvány kiállításának illetéke 3000 forint, melyet az eljárást kezdeményező iraton, illetékbélyeg formájában kell leróni.

Hol intézhetem el?

A szabálysértési hatósági bizonyítványt kizárólag a szabálysértési nyilvántartó szerv állíthatja ki, amely a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. Rendelet alapján 2017. január 1-jétől a Belügyminisztérium.

Ügyintézés határideje

a kérelem eljáró szervhez történő beérkezését követő naptól számított 10. nap

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: A döntés ellen - kizárólag jogszabálysértésre való hivatkozással és a Fővárosi és Munkaügyi Bíróság részére történő címzéssel - felülvizsgálati kérelem terjeszthető elő.

Jogorvoslati lehetőség részletei: A felülvizsgálat iránti kérelmet tartalmazó keresetlevelet a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címezve, az első fokon eljáró bűnügyi nyilvántartó szervnél kell benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): A felülvizsgálat iránti kérelem elbírálására a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság kizárólagos illetékességgel rendelkezik.

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): A keresetlevelet a Belügyminisztérium Bűnügyi Nyilvántartó Hatóságánál kell személyesen benyújtani vagy részére ajánlott küldeményként postára adni.

A benyújtási határidő: A felülvizsgálat iránti kérelmet a döntés közlésétől számított harminc napon belül kell benyújtani.

A fellebbezési illeték mértéke: A bírósági eljárás illetékköteles, azonban a felperest illetékfeljegyzési jog illeti meg, amely alapján mentesül az illeték előzetes megfizetése alól.

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Ki igényelhet szabálysértési hatósági bizonyítványt?
Szabálysértési hatósági bizonyítványt – állampolgárságtól függetlenül – a bármely természetes személy kérelmezheti, de csak a saját adataira vonatkozóan, saját maga részére.
Mennyibe kerül a szabálysértési hatósági bizonyítvány kiállítása iránti eljárás?
A szabálysértési hatósági bizonyítvány kiállításáért 3000 forint összegű eljárási illetéket kell fizetni.
Több szabálysértési hatósági bizonyítvány igénylése esetén hány kérelmet kell előterjeszteni?
Annyi kérelmet kell kitölteni és befizetni, amennyi bizonyítványra a kérelmezőnek szüksége van.
Hány darab szabálysértési hatósági bizonyítvány igényelhető egyszerre?
Bármennyi bizonyítvány igényelhető, de fontos, hogy valamennyihez külön-külön kerüljön kitöltésre a kérelem, és minden előterjesztett kérelem kapcsán külön-külön meg kell fizetni az eljárási illetéket is.
A Hatóság kiállít-e a szabálysértési hatósági bizonyítványról hitelesített másolatot?
A szabálysértési hatósági bizonyítvány egyetlen, eredeti példányban készül, abból másodpéldány, másolat nem készíthető.
Idegen nyelven állít-e ki a hivatal szabálysértési hatósági bizonyítványt?
A szabálysértési hatósági bizonyítványt kizárólag magyar nyelven kerül kiállításra. Az okmány fordításáról, illetve annak hitelesítéséről az ügyfélnek kell gondoskodnia.
Mi történik, ha nem a megfelelő jogszabályi hivatkozás igazolását kértem, ki lehet cserélni a bizonyítványt?
Ha a szabálysértési hatósági bizonyítvány a kiállító hatóság hibájából név, szám vagy más tény elírásával került kiállításra, a szabálysértési nyilvántartó szerv a szabálysértési hatósági bizonyítvány érvényességi idején belül a kijavítást a hibás szabálysértési hatósági bizonyítvány bevonása mellett, annak kicserélésével teljesíti. Ennek megfelelően a kizárólag a Hatóság hibájából eredő okból történhet meg a szabálysértési hatósági bizonyítvány cseréje.
Mivel igazolhatom a személyazonosságom az eljárás során?
Személyazonosításhoz érvényes útlevelet, személyi igazolványt vagy jogosítványt, illetve lakcímkártyát kérünk. Minden esetben ellenőrizzük az igazolvány érvényességét, egyeztetjük az adatokat a kérőlapon szereplő adatokkal, az igazolványon szereplő fénykép segítségével beazonosítjuk az Ügyfelet. Érvénytelen, lejárt okmány alapján nem azonosíthatjuk a személyt.
Mi a teendő, ha eltér a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban kezelt adat a kérelmező által megadott adatoktól?
Ebben az esetben az eltérés okát tisztázni szükséges, de kiemelendő, hogy a szabálysértési hatósági bizonyítvány csak és kizárólag a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban (SzL) szereplő adatokat tartalmazhatja. Amennyiben az ügyfél más szemályesadatokkal szeretné kiállíttatni, akkor előbb az SzL adatait kell rendeznie egy másik eljárásban (okmányirodában vagy akár helyben is, de nem a szabálysértési hatósági bizonyítvány kiállítása során, mert ez egy másik eljárás, Az SzL-be történő bejegyzésnek, módosításnak sajátos szabályai vannak, igazolni kell a bejegyzés alapjául szolgáló dokumentummal, hogy az eltér az SzL-ben szereplő adatoktól a valós adata).
Hogyan lehet pénzvisszafizetési kérelmet benyújtani?
Minden esetben az általános tételű eljárási illeték megfizetését igazoló - az eredeti kérelemre felragasztott - illetékbélyeg megléte és az eredeti kérelem szükséges, melyeket egy formamantes kérelem kíséretében (amely arra irányul, hogy a megfizetett általános tételű eljárási illeték visszautalását kérelmezik) megküldenek a kérelmező lakóhelye szerinti illetékességgel rendelkező Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére. A kérelemben szükséges megjelölni a számlavezető pénzintézet nevét, a számlatulajdonos nevét, a bankszámlaszámot, illetve ha a visszautalást lakcímre kérik, akkor ennek pontos címét.
Cég/munkáltató igényelhet-e szabálysértési hatósági bizonyítványt a dolgozójáról?
Nem, szabálysértési hatósági bizonyítványt kizárólag az érintett kérelmezheti.
Nem kaptam meg a bizonyítványt, hol érdeklődhetek?
Ha e-mail címet kér a kérelmező vagy telefonszámot, ahol érdeklődhet a hatósági bizonyítványáról, a következőket elérhetőségeket javasoljuk:
E-mail: bnyh@bm.gov.hu
Tel.: 06-1-455-2102

Fontosabb fogalmak

Hatósági bizonyítvány: az ügyfél kérelmére a hatóság tény, állapot vagy egyéb adat igazolására hatósági bizonyítványt ad ki. Szabálysértési hatósági bizonyítvány: a szabálysértési nyilvántartó szerv által a szabálysértési nyilvántartási rendszerben kezelt adatok alapján, valamely jogszabályban meghatározott feltételnek való megfelelés igazolására, az igazolás alanyának kérelmére kiállított hatósági bizonyítvány. Szabálysértési nyilvántartó szerv: a szabálysértési nyilvántartási rendszer tekintetében adatkezelői feladatokat ellátó szerv, a Kormány által kijelölt központi közigazgatási szerv. Szabálysértési nyilvántartó szervként a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet alapján a Kormány a Belügyminisztert jelöli ki.

Vonatkozó jogszabályok

a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 161. § (3) bekezdése; a szabálysértési nyilvántartási rendszer egyes nyilvántartásai részére történő adatközlés formájáról, módjáról és rendjéről, a szabálysértési nyilvántartó szerv által teljesített adatközlés rendjéről, valamint az egyes szabálysértési nyilvántartásokban kezelt adatokra tekintettel kiállított hatósági bizonyítvány kiadásának eljárási rendjéről szóló 21/2012. (IV. 13.) BM rendelet 22. §; a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (Pp.) 326. § (7) bekezdése, 330. § (2) bekezdése; a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 83. § (3) bekezdése; az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (1) bekezdése; az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény.

Kulcsszavak

szabálysértési bizonyítvány, szabálysértési adatok igazolása, pirotechnikai tevékenység, szerencsejáték, haditechnikai tevékenység

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858