Akadálymentes verzió

Külön engedély iránti kérelem egyes élelmiszerek kiskereskedelmi forgalomba hozatalához

Kódszám

ELELM00045

Az ügy rövid leírása

Külön engedély szükséges a következő élelmiszerek forgalmazásához: friss hús; friss halászati termék, az élő hal kivételével; nyerstej, valamint a hűtést igénylő tej és tejtermék, meleg, hideg étel; azon hűtést igénylő cukrászati készítmények, amelyek forgalomba hozatala az előállítás helyén, illetve házhoz szállítással történik, a végső fogyasztó részére; egyéb élelmiszerek (békacomb, élő kagyló, élő tüskésbőrű, tengeri csiga)

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: élelmiszer-vállalkozó

Kizáró okok: Meghatalmazásra lehetőség van.

Milyen adatokat kell megadni?

I. A kereskedő és a kereskedelmi tevékenység adatai
1. a kereskedő neve, címe, illetve székhelye;
2. a kereskedő cégjegyzékszáma, az egyéni vállalkozó nyilvántartási száma, illetve a kistermelő regisztrációs száma;
3. a kereskedő statisztikai száma;
4. a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység helye az alábbiak szerint:
4.1. a kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében címek),
4.2. mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke,
4.3. üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése;
4.4. a közlekedési eszközön folytatott értékesítés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármű azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet kívánnak folytatni;
4a. üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából szervezett utazás vagy tartott rendezvény helyének és időpontjának, illetve a szervezett utazás keretében tartott rendezvény esetén az utazás indulási és célhelyének, valamint az utazás időpontjának megjelölése;
5. a kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint;
6. amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik, az üzlet
6.1. a napi/heti nyitva tartási ideje,
6.2. tulajdonosa,
6.3. címe, helyrajzi száma,
6.4. használatának jogcíme,
6.5. elnevezése,
6.6. alapterülete (m2),
6.7. vendéglátó üzlet esetén befogadóképessége,
6.8. a 25. § (4) bekezdés szerinti esetben a vásárlók könyve nyomtatvány azonosító adatai és használatba vételének időpontja;
6.9. napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet esetén az árusítótér nettó alapterülete, az üzlethez létesített gépjármű-várakozóhelyek száma, azok telekhatártól mért távolsága és elhelyezése (saját telken vagy más telken parkolóban, parkolóházban vagy közterületek közlekedésre szánt területe egy részén, illetve a közforgalom céljára átadott magánút egy részén);
7. az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a forgalmazni kívánt
7.1. termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján, illetve ebből
7.2. a jövedéki adóról szóló törvény szerinti jövedéki termékek;
8. az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:
8.1. kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. pont)
8.2. kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást (Kertv. 2. § 30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat,
8.3. nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont);
9. a kereskedő nyilatkozata kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban arról, hogy
9.1. kíván-e szeszesital-kimérést folytatni, illetve
9.2. kíván-e az üzletben a 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet folytatni.
10. Mely termékeket kíván forgalomba hozni (57/2010. (V. 7.) FVM rendelet 2. melléklet szerint)
II. Csatolt okiratok
1. nem a kérelmező tulajdonában lévő üzlet esetében az üzlet használatának jogcímére vonatkozó igazoló okirat (a tulajdoni lap kivételével);
2. haszonélvezet esetében - ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a kérelmező - a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat;
3. közös tulajdonban álló üzlet esetében, ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmező, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat.
III. Keltezés, a bejelentő aláírása (bélyegzője)

Milyen iratok szükségesek?

1. Üzletben történő forgalomba hozatal esetén a külön engedély iránti kérelemhez csatolni kell:

a) közmű nyilatkozatokat,

b) technológiai leírást és elrendezési rajzot,

c) anyagmozgatási és személyforgalmi és göngyölegtárolási tervet,

d) az áruszállítás tervezett módját,

e) tervezett alkalmazotti létszámot,

f) szakképesítéshez kötött tevékenység esetén az előírt képesítés igazolását,

g) tisztítási, mosogatási, takarítási utasítást,

h) melléktermék és a hulladék-kezelési és ártalmatlanítási tervet,

i) az ivóvíz megfelelőségét tanúsító, 30 napnál nem régebbi vízvizsgálati eredményt,

j) vendéglátó létesítmény esetében nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a létesítményben szándékoznak-e előkészítetlen lőtt vadat feldolgozni.


2. Mozgóboltban vagy közterületen történő forgalomba hozatal esetén a külön engedély iránti kérelemhez csatolni kell:

a) az ivóvízellátás, szennyvízelvezetés, illetve elhelyezés, energiaellátás leírását,

b) technológiai leírást, mely tartalmazza az árusító helyeket, árusítási módot és a telephelyet,

c) a kézmosási, WC-használati lehetőség ismertetését,

d) a mosogatási, takarítási, fertőtlenítési utasítást,

e) a hulladékszállítás, elhelyezés leírását,

f) szakképesítéshez kötött tevékenység esetén az előírt képesítés igazolását.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

eljárási díj, illeték mentes

Hol intézhetem el?

Mozgóbolt, csomagküldő kereskedelem, automatából történő értékesítés, valamint az üzleten kívüli kereskedelem útján történő forgalomba hozatal esetén az élelmiszer-vállalkozó székhelye szerinti, egyéb esetben pedig a tevékenység végzésének helye szerinti élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatal

Ügyintézés határideje

21 nap (a hiánypótlás ideje nem számít bele az ügyintézési határidőbe)

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Az ügyfél előtt a fellebbezés lehetősége nyitva áll.

Jogorvoslati lehetőség részletei: a vállalkozás telephelye (tevékenység helye), vagy székhelye szerint illetékes megyei kormányhivatal

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): az elsőfokú hatóság részére (élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatal)

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): a határozat közlésétől számított 15 napon belül

A benyújtási határidő: A fellebbezési illeték mértéke tízezer forint

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)


1, Milyen módon és hol kell bejelenteni a kereskedelmi tevékenységet?
Magyarország területén minden kereskedelmi tevékenység folytatására irányuló szándékot be kell jelenteni a kereskedelmi hatóságnak, amely nem más, mint a tevékenység helye/székhelye szerinti település, Budapesten a kerületi önkormányzat jegyzője.
Élelmiszer forgalmazás bejelentése esetén a jegyző értesíti az élelmiszerlánc-felügyeletéért felelős hatóságot is, amely az élelmiszer-vállalkozásokat nyilvántartásba veszi.
2, A kereskedelmi egység jegyzőtől származó engedélye helyettesíti-e a külön engedélyt? Nem, amennyiben a jogszabály mellékletében felsorolt bármely élelmiszert kereskedelmi forgalomba kívánja hozni, akkor be kell szerezni a területileg illetékes járási hivatal külön engedélyét is.

Fontosabb fogalmak

1, friss hús: Olyan friss hús, amelyen nem végeztek más tartósítási folyamatot, mint hűtés, fagyasztás vagy gyorsfagyasztás, beleértve a vákuumcsomagolt vagy a szabályozott nyomás alatt csomagolt húst.
2, „Friss halászati termékek”: egész vagy előkészített, feldolgozatlan halászati termékek, beleértve a vákuumban vagy módosított nyomás alatt csomagolt termékeket, amelyeken a hűtésen kívül semmilyen további, tartósítást célzó műveletet nem végeztek.
3, „tejtermékek”: feldolgozott termékek, amelyek a nyerstej feldolgozásából vagy az ilyen feldolgozott termékek további feldolgozásából származnak.
4, vendéglátó-ipari termék: Olyan étel, cukrászati, hidegkonyhai készítmény, amelyet az előállítás helyén, ideiglenes árusítóhelyen, tálalókonyhán vagy házhoz szállítva értékesítenek a végső fogyasztó vagy egyéb jogszabályban megadott korlátok szerint kiskereskedelmi létesítmény számára.

Vonatkozó jogszabályok

Az élelmiszerek forgalomba hozatalának, valamint előállításának engedélyezéséről, illetve bejelentéséről szóló 57/2010. (V.7.) FVM rendelet 12. § (1) bekezdés, 13. § (1) bekezdés, 14. § (1), (2), (3) bekezdés, 15. § (1) bekezdés, 16. § (1), (2), (3) bekezdés, 23. § (1) bekezdés, 2. melléklet, 3. melléklet; a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33. § (1) bekezdés, 40/A. §, 51. § (2) bekezdés, 71. §, 72. §, 98. § (1) bekezdés, 99.§ (1) bekezdés,102. § (1) bekezdés, 116. §; A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 3. § (1), (2) bekezdés, 1. melléklet; A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 14. § (1) Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 35. § (3) bekezdés, 45. § (5) bekezdés, 47/B. §; az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról szóló 853/2004/EK rendelete szerint I. melléklet 1.10., 3.5., 4.1., 7.2.

Kulcsszavak

külön engedély, állati eredetű élelmiszerek forgalmazása, kereskedelem

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858