Akadálymentes verzió

Nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek által megállapított saját jogú vagy hozzátartozói nyugellátásban, illetőleg korhatár előtti ellátásban részesülő személy adataiban bekövetkezett változás átvezetése iránti kérelem

Kódszám

NYUFI00143

Az ügy rövid leírása

A saját jogú vagy hozzátartozói nyugellátásban, illetőleg korhatár előtti ellátásban részesülő személy minden olyan tényt, illetve adatot köteles a  Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság felé 15 napon belül írásban bejelenteni, amely az ellátásra való jogosultságát, vagy annak folyósítását érinti, így különösen
  • a személyes adatokban bekövetkezett változást, lakcím-, folyósítási cím-, folyósítás módjának változását
  • a külföldi tartózkodást, amennyiben annak tartama meghaladja a 90 napot,
  • szabadságvesztést (előzetes letartóztatást),
  • keresőtevékenység folytatását,
  • a 16. életévet betöltött árvaellátásra jogosult a tanulmányaiban történt változást,
  • özvegyi nyugdíjban részesülő esetén, amennyiben az özvegy nem töltötte be a reá irányadó korhatárt, a házasságkötést,
A gondnokság vagy gyámság alatt álló személy adataiban bekövetkezett változásokat a gondnok, vagy gyám köteles bejelenteni.

Az elhalálozás tényének bejelentése a közös háztartásban élők illetve az örökös kötelezettsége.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Az ellátásban részesülő, a törvényes képviselője, illetőleg meghatalmazottja.

Kizáró okok:

Milyen adatokat kell megadni?

Nyugdíjfolyósítási törzsszám, TAJ-szám, folyósítási név, folyósítási lakcím és a megváltozott folyósítást befolyásoló adat.

Milyen iratok szükségesek?

Nincs kötelezően csatolandó dokumentum.
A célszerűen csatolandó dokumentumok pl.: névváltozás esetén a névváltozásról szóló eredeti okirat, házasságkötés esetén a házassági anyakönyvi kivonat, az árvaellátásra jogosult tanulmányaiban történt változás esetén a köznevelési vagy felsőoktatási intézmény által kiállított iskolalátogatási igazolás.Milyen költségei vannak az eljárásnak?

A folyósításhoz kapcsolódó bejelentéssel összefüggő eljárás illeték- és költségmentes.

Hol intézhetem el?

Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság

Ügyintézés határideje

Az ügyintézési határidő 45 nap.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság határozata ellen fellebbezésre nincs lehetőség, a döntés bírósági felülvizsgálata kezdeményezhető – jogszabálysértésre történő hivatkozással - a lakóhely szerint illetékes közigazgatási és munkaügyi bíróságon. Folyósítási adatváltozás átvezetése esetén sincs mód fellebbezésre.

Jogorvoslati lehetőség részletei: A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság elsőfokú döntése a közléssel véglegessé válik. A döntés bírósági felülvizsgálata a határozat közlésétől számított 30 napon belül kezdeményezhető – jogszabálysértésre történő hivatkozással - a lakóhely szerint illetékes közigazgatási és munkaügyi bíróságon.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): A határozat bírósági felülvizsgálata kezdeményezhető jogszabálysértésre történő hivatkozással a lakóhely szerint illetékes közigazgatási és munkaügyi bíróságon.

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): A döntés elleni keresetlevelet az elsőfokú döntést hozó hatósághoz kell benyújtani.

A benyújtási határidő: A döntés közlésétől számított 30 nap.

A fellebbezési illeték mértéke: A keresetlevél benyújtása illeték- és költségmentes.

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Mikor kell bejelenteni a címváltozást-számlaszám változást?
A változást követő 15 napon belül.

Hozzátartozó folyószámlájára utalható-e a nyugdíjas ellátása?

Abban az esetben, ha a nyugdíjas társtulajdonos a hozzátartozóval.

Email-ben, faxon bejelenthető-e a változás?
Nem. A változás iránti kérelmet ügyfélkapun, levélben illetve nyomtatványon, sajátkezű aláírással ellátva lehet bejelenteni.

Bejelentheti-e a feleség a férj adatváltozását?
Nem. A bejelentést (mivel mindkettejüket érinti) mindkettejük aláírásával ellátva lehet végrehajtani.
Számlaszám változás esetében mindkettejüknek külön-külön ki kell tölteniük az erre vonatkozó nyomtatványt.

Hányszor lehet címet változtatni; számlaszámot változtatni; számláról címre és címről számlára változtatni?
Bármennyiszer lehet, nincs eljárásbeli gátja annak, hogy hányszor kérheti a változás végrehajtását.

Nyári hónapokra a lányához /fiához költözik a nyugdíjas, van-e lehetőség 2-3 hónapra is változtatni a folyósításon?
Igen, lehetséges. Kérésére (amennyiben időben érkezik bejelentése) a kért hónapokra más címre is utalható az ellátása.

Honnan fogja tudni, hogy kérelme elintézésre került?
A kérelem végrehajtásáról értesítést küld a folyósító szerv, amelyben közli, hogy mely hónaptól foganatosította a változást.


Fontosabb fogalmak

Éves keretösszeg: a tárgyév első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér – minimálbér – összegének tizennyolcszorosa, 2018-ban 138 000 Ft x 18 = 2 484 000 Ft.

Közszolgálati jogviszony: közalkalmazotti jogviszony, kormányzati szolgálati jogviszony, állami szolgálati jogviszony, állami vezetői szolgálati jogviszony, köztisztviselőként vagy közszolgálati ügykezelőként közszolgálati jogviszony, bírói szolgálati viszony, igazságügyi alkalmazotti szolgálati viszony, ügyészségi szolgálati viszony, a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti hivatásos szolgálati jogviszony vagy a Magyar Honvédséggel szerződéses vagy hivatásos szolgálati viszony.


Vonatkozó jogszabályok

a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet
 
az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény

a
Magyar Államkincstárról szóló 310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet

Kulcsszavak

címváltozás, számlaszám változás, névváltozás, külföldi tartózkodás, keretösszeg, közszolgálati jogviszony

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858