Akadálymentes verzió

Öregségi nyugdíj megállapítása iránti kérelem a magyar-jugoszláv szociálpolitikai egyezmény alapján

Kódszám

NYUFI00014

Az ügy rövid leírása

A társadalombiztosítási öregségi nyugdíjra jogosító életkor betöltését követően igényelhető ellátás.
A nyugellátás megállapításának további feltétele, hogy az ügyfél
- az öregségi teljes nyugdíjhoz legalább 20 év, öregségi résznyugdíjhoz legalább 15 év szolgálati idővel rendelkezzen és

- ha az öregségi nyugdíj megállapításának a kezdő napja 2018. július 26. előtti, akkor azon a napon melytől kezdődően a nyugellátást megállapítják, a jogszabályban meghatározott biztosítással járó jogviszonyban nem áll. 

Amennyiben az öregségi nyugdíj megállapításának kezdő napja 2018. július 25. utáni, az ellátás megállapításának már nem feltétele a biztosítási jogviszony megszüntetése. 

Öregségi teljes nyugdíjra életkorától függetlenül jogosult az a nő, aki legalább negyven év jogosultsági idővel rendelkezik, és ha a nyugellátás megállapításának a kezdő napja 2018. július 26. előtti, akkor azon a napon melytől kezdődően a nyugellátást megállapítják, a jogszabályban meghatározott biztosítással járó jogviszonyban nem áll.
Amennyiben a nyugellátás megállapításának kezdő napja 2018. július 25. utáni, az ellátás megállapításának már nem feltétele a biztosítási jogviszony megszüntetése.
Jogosultsági időnek minősül a kereső tevékenységgel járó biztosítási vagy azzal egy tekintet alá eső jogviszonnyal, valamint a terhességi-gyermekágyi segélyben, csecsemőgondozási díjban, gyermekgondozási díjban, gyermekgondozást segítő ellátásban, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban és a súlyosan fogyatékos vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekére tekintettel megállapított ápolási díjban eltöltött idővel szerzett szolgálati idő. Továbbá a szakmunkás tanuló, a szakközépiskolai tanuló kötelező nyári gyakorlata, amennyiben arra bejelentési adat található, ideértve természetesen az egyéb tanulmányokat folytató személy nyári szünetben történő munkavégzésének időtartamát is.

A nők kedvezményes nyugdíja nem állapítható meg, ha a kereső tevékenységgel járó biztosítási vagy azzal egy tekintet alá eső jogviszonnyal szerzett szolgálati idő nem éri el a harminckét évet, olyan nő esetén pedig, akinek a súlyosan fogyatékos vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekére tekintettel ápolási díjat állapítottak meg, a harminc évet. Az előírt keresőtevékenységgel szerzett jogosultsági idő – ha a jogosult a saját háztartásában öt gyermeket nevelt – egy évvel, minden további gyermek esetén további egy-egy évvel, de összesen legfeljebb hét évvel csökken.

Öregségi nyugdíjat igényelhet a magyar-jugoszláv szociálpolitikai egyezmény alkalmazásával az a magyarországi, és koszovói lakóhellyel és e két állam valamelyikének állampolgárságával rendelkező személy , aki a magyar biztosítási ideje mellet koszovói biztosítási idővel is rendelkezik, így a magyar-jugoszláv szociálpolitikai egyezmény hatálya alá tartozik. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény és a magyar-jugoszláv szociálpolitikai egyezmény alkalmazásával, a magyar és koszovói biztosítási idők egybeszámításával kiszámított öregségi nyugdíj összege kerül megosztásra a két országban szerzett biztosítási idők arányában. Az arányos nyugdíjrészt a szolgálati időknek a 365 napban kifejezett időtartama alapján kell meghatározni. Igénylő kérheti a másik szerződő fél területén szerzett szolgálati idő beszámításának mellőzését. Az egyezmény személyi hatálya a fegyveres testületek hivatásos állományú tagjaira nem terjed ki.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Az igénylő. (Az egyezmény azokra a magyar, koszovói állampolgárságú személyekre alkalmazható akik Magyarország, vagy Koszovó területén szereztek legalább 15 év szolgálati időt, a magyar öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötték és lakóhelyük valamelyik ország területén van.)
Az igénylő helyett törvényes képviselője, meghatalmazottja is eljárhat.

Kizáró okok:

Milyen adatokat kell megadni?

Az igénylő - az igénybejelentő lap kitöltésével - megadja a természetes személyazonosító adatait, társadalombiztosítási azonosító jelét, lakó- vagy tartózkodási helyét, elérhetőségét és a magánnyugdíj-pénztári tagságára vonatkozó adatokat, az ellátás megállapításának kért kezdő időpontját, biztosítási jogviszonyra, szolgálati időre vonatkozó adatokat, folyósítási címét, illetve pénzforgalmi számla azonosításához szükséges adatokat.

Milyen iratok szükségesek?

A kérelem előterjesztésével egyidejűleg szükséges csatolni az állampolgárságot igazoló okmányt, valamint célszerű csatolni a jugoszláv munkakönyvet, biztosítási, szolgálati időre vonatkozó adatokra vonatkozó dokumentumokat, főiskolai vagy egyetemi leckekönyvet, katonakönyvet, alkalmi munkavállalói kiskönyvet, ipari tanuló bizonyítványt, bedolgozói kiskönyvet, munkakönyvet, ápolási díjat megállapító határozatot.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az öregségi nyugdíj iránti igény érvényesítésével kapcsolatos eljárás illeték és költségmentes.

Hol intézhetem el?

Budapest Főváros Kormányhivatala VIII. Kerületi Hivatala (1081 Budapest Fiumei út 19/a)

Ügyintézés határideje

Az ügyintézési határidő 45 nap. Az ügyintézési határidő a tárgyév április 15-én jár le, ha az öregségi nyugdíj, a nők kedvezményes öregségi nyugdíja megállapítása iránti kérelmet a tárgyévi nyugdíj-megállapításhoz tartozó valorizációs szorzószámok hatálybalépését megelőzően nyújtották be.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség:

Az első fokú határozat ellen van lehetőség fellebbezésre.

Jogorvoslati lehetőség részletei: A fellebbezést a határozat kézhezvételét követő 15 napon belül kell előterjeszteni.
A fellebbezést a Budapest Főváros Kormányhivatalnak kell címezni, de a döntést meghozó járási/kerületi hivatalnál kell benyújtani.

Az első fokú döntés elleni fellebbezést országos illetékességgel a Budapest Főváros Kormányhivatala bírálja el.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): Budapest Főváros Kormányhivatala

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): Budapest Főváros Kormányhivatala VIII. Kerületi Hivatala (1081 Budapest Fiumei út 19/a)

A benyújtási határidő: A fellebbezést az első fokú döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül lehet előterjeszteni.

A fellebbezési illeték mértéke: A fellebbezés illetékmentes.

Amit még érdemes tudni (GYIK)

1954-ben születtem. A ledolgozott magyarországi időm 25 év, kérhetem-e a koszovói szolgálati idő nélkül a magyar nyugellátás megállapítását?
Igen, mivel a magyar szolgálati ideje alapján öregségi nyugdíjra jogosult.

Fontosabb fogalmak

Biztosítási jogviszony: a 1997. évi LXXX. törvény 5.§-ában meghatározott jogviszonyok

Szolgálati idő: az a biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony, melyre az előírt járulékot megfizették. A járulékfizetés nélkül szolgálati időnek minősülő időszakokat a törvény külön meghatározza (Pl.: ipari tanuló, 1998. előtti felsőfokú nappali tagozatos tanulmányok, katonai szolgálati idő tartama stb.)


Az egyezmény rendelkezései szerint az öregségi nyugellátásra vonatkozó igényt a Szerződő Felek biztosítási teherviselőinek mindegyike elbírálja, saját jogszabályai szerint, a biztosítási idők egybeszámításával és, ha az igénylő az előírt jogosultsági feltételekkel rendelkezik, a nyugellátást a mindkét területen eltöltött idők figyelembevételével megállapítja. Mindegyik biztosítási teherviselő az ilyen módon megállapított nyugellátásnak a saját területén eltöltött idő tartamára eső arányos részét köteles a jogosult részére folyósítani.

A külföldi kereseteket a magyar ellátás megállapításánál nem számítják be. Ha az igénylő a másik szerződő országban szerzett szolgálati idő beszámításának mellőzését kérte, a magyar szabályok szerint a magyar szolgálati idő figyelembevételével kell a nyugellátás összegét kiszámítani. Ekkor a nyugdíj megosztására nem kerül sor.

Vonatkozó jogszabályok

a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtására kiadott 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet
az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
az 1959. évi 20. számú törvényerejű rendelettel kihirdetett, a Magyar Népköztársaság és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság kormányai között az állampolgáraik szociális biztonságával kapcsolatos kérdések rendezése tárgyában Budapesten, 1957. október 7-én megkötött egyezmény

Kulcsszavak

öregségi nyugdíjkorhatár, szolgálati idő, nyugdíj alapját képező havi átlagkereset, jugoszláv, szociálpolitikai egyezmény

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858