Akadálymentes verzió

Öregségi nyugdíj megállapítása iránti kérelem az európai közösségi jog hatálya alá tartozó ügyekben

Kódszám

NYUFI00101

Az ügy rövid leírása

A jogszabályban meghatározott öregségi nyugdíjkorhatár elérése és szükséges szolgálati idő megszerzése esetén öregségi nyugdíjat igényelhet az alábbi feltételek teljesítése esetén az a személy, aki Magyarországon és más EU vagy EGT tagállamban is szerzett szolgálati időt. Az ügyben kétféle számítás végzendő, egyszer a tisztán a magyar szolgálati idővel ki kell számolni az ellátás összegét, másodszor a külföldi szolgálati idő figyelembevételével pro rata számítást kell végezni. A két összeg közül a kedvezőbb kerül folyósításra.

Öregségi nyugdíj
A társadalombiztosítási öregségi nyugdíjra jogosító életkor betöltését követően igényelhető ellátás.
A nyugellátás megállapításának további feltétele, hogy az ügyfél
- az öregségi teljes nyugdíjhoz legalább 20 év, öregségi résznyugdíjhoz legalább 15 év szolgálati idővel rendelkezzen és

- ha az öregségi nyugdíj megállapításának a kezdő napja 2018. július 26. előtti, akkor azon a napon melytől kezdődően a nyugellátást megállapítják, a jogszabályban meghatározott biztosítással járó jogviszonyban nem áll.

Amennyiben az öregségi nyugdíj megállapításának kezdő napja 2018. július 25. utáni, az ellátás megállapításának már nem feltétele a biztosítási jogviszony megszüntetése.

 Öregségi teljes nyugdíjra életkorától függetlenül jogosult az a nő, aki legalább negyven év jogosultsági idővel rendelkezik, és ha a nyugellátás megállapításának a kezdő napja 2018. július 26. előtti, akkor azon a napon melytől kezdődően a nyugellátást megállapítják, a jogszabályban meghatározott biztosítással járó jogviszonyban nem áll.

 Amennyiben a nyugellátás megállapításának kezdő napja 2018. július 25. utáni, az ellátás megállapításának már nem feltétele a biztosítási jogviszony megszüntetése.

Jogosultsági időnek minősül a kereső tevékenységgel járó biztosítási vagy azzal egy tekintet alá eső jogviszonnyal, valamint a terhességi-gyermekágyi segélyben, csecsemőgondozási díjban, gyermekgondozási díjban, gyermekgondozást segítő ellátásban, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban és a súlyosan fogyatékos vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekére tekintettel megállapított ápolási díjban eltöltött idővel szerzett szolgálati idő. Továbbá a szakmunkás tanuló, a szakközépiskolai tanuló kötelező nyári gyakorlata, amennyiben arra bejelentési adat található, ideértve természetesen az egyéb tanulmányokat folytató személy nyári szünetben történő munkavégzésének időtartamát is.

A nők kedvezményes nyugdíja nem állapítható meg, ha a kereső tevékenységgel járó biztosítási vagy azzal egy tekintet alá eső jogviszonnyal szerzett szolgálati idő nem éri el a harminckét évet, olyan nő esetén pedig, akinek a súlyosan fogyatékos vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekére tekintettel ápolási díjat állapítottak meg, a harminc évet. Az előírt keresőtevékenységgel szerzett jogosultsági idő – ha a jogosult a saját háztartásában öt gyermeket nevelt – egy évvel, minden további gyermek esetén további egy-egy évvel, de összesen legfeljebb hét évvel csökken.

Korhatár előtti öregségi nyugdíj 2011. december 31-ét követő kezdő naptól nem állapítható meg. Korhatár előtti ellátás megállapítását a korábban korhatár előtti nyugdíjra (előrehozott öregségi nyugdíj, csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíj, korkedvezményes nyugdíj, bányásznyugdíj, korengedményes nyugdíj, ún. művésznyugdíj, valamint a polgármestereknek, az Európai Parlamenti és országgyűlési képviselőknek külön szabályok alapján megállapított öregségi nyugdíj) jogosultságot szerzett személyek kérhetik, amennyiben a jogszabályban foglalt feltételeknek megfelelnek (pl. a 2012.01.01-jét megelőzően hatályos szabályozás szerint 2011.12.31-éig előrehozott, csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíj igénybevételéhez szükséges életkort betöltötte és szolgálati időt megszerezte, bányásznyugdíjra, művészeti tevékenységet folytatók öregségi nyugdíjára jogosultságot szerzett, illetőleg 2014.12.31-éig korkedvezményre jogosultságot szerzett).

Átmeneti bányászjáradékra, Magyarországon bányavállalkozónál föld alatti munkakörben végzett tevékenységgel lehet jogosultságot szerezni, melyek feltétele legalább 25 év szolgálati idő a társadalombiztosítási törvény szabályai szerint, vagy legalább 5000 - szolgálati időként figyelembe vehető - műszak eltöltése azzal, hogy
- az öregségi nyugdíjra jogosító életkorát még nem töltötte be, és
- ha az átmeneti bányászjáradék megállapításának a kezdő napja 2018. július 26. előtti, akkor azon a napon melytől kezdődően az átmeneti bányászjáradékot megállapítják, a jogszabályban meghatározott biztosítással járó jogviszonyban nem áll, és
- a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés i) pontja szerinti rendszeres pénzellátásban nem részesül.

Amennyiben az átmeneti bányászjáradék megállapításának kezdő napja 2018. július 25. utáni, az ellátás megállapításának már nem feltétele a biztosítási jogviszony megszüntetése.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Az igénylő.
A koordinációs rendeletek személyi hatálya kiterjed:
- mindazokra a munkavállalókra, önálló vállalkozókra, akik egy vagy több EU/EGT ország jogszabályainak a hatálya alá tartoznak, vagy tartoztak, és akik az EU/EGT országok valamelyikének állampolgárai, illetve azokra a hontalanokra vagy menekültekre, akiknek a lakóhelye valamely EU/EGT ország területén található, illetve ezek családtagjaira és hátramaradott hozzátartozóira,
- az állampolgárságtól függetlenül az egy vagy több tagállam jogszabályainak hatálya alá tartozó munkavállalók, önálló vállalkozók azon hátramaradott hozzátartozóira, akik valamely tagállam állampolgárai, illetve valamely EU/EGT ország területén lakóhellyel rendelkező menekültek vagy hontalanok,
- azon köztisztviselőkre, akik valamely EU/EGT ország jogszabályai szerint köztisztviselőnek minősülnek, és akik egy EU/EGT ország köztisztviselőkre vonatkozó különleges rendszerének hatálya alá tartoznak vagy tartoztak,
- harmadik országok állampolgáraira, akik valamely EU/EGT ország lakcímnyilvántartásában szerepelnek, és jelenlegi foglalkoztatásukat megelőzően már biztosítottak voltak legalább egy másik EU/EGT országban, vagy helyzetük összes vonatkozása nem egy tagállamot érint.

Az igénylő helyett törvényes képviselője, meghatalmazottja is eljárhat.

Kizáró okok:

Milyen adatokat kell megadni?

Az igénylő - az igénybejelentő lap kitöltésével - megadja a természetes személyazonosító adatait, társadalombiztosítási azonosító jelét, külföldi biztosítási számát, lakó- vagy tartózkodási helyét, elérhetőségét és a magánnyugdíj-pénztári tagságára vonatkozó adatokat, az ellátás megállapításának kért kezdő időpontját, biztosítási jogviszonyra, szolgálati időre vonatkozó adatokat, folyósítási címét, illetve pénzforgalmi számla azonosításához szükséges adatokat.

Milyen iratok szükségesek?

Nincs kötelezően csatolandó dokumentum.

A célszerűen csatolandó dokumentumok köre a következő: biztosítási, szolgálati időre vonatkozó adatokra vonatkozó dokumentumok, főiskolai vagy egyetemi leckekönyv, katonakönyv, alkalmi munkavállalói kiskönyv, ipari tanuló bizonyítvány, bedolgozói kiskönyv, munkakönyv, ápolási díjat megállapító határozat, a külföldi munkaviszonyra vonatkozó okmányok.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az öregségi nyugdíj iránti igény érvényesítésével kapcsolatos eljárás illeték-és költségmentes.

Hol intézhetem el?


Budapest Főváros Kormányhivatala VIII. Kerületi Hivatala (1081 Budapest Fiumei út 19/a)

Ügyintézés határideje

Az ügyintézési határidő 45 nap. Az ügyintézési határidő a tárgyév április 15-én jár le, ha az öregségi nyugdíj megállapítása iránti kérelmet a tárgyévi nyugdíj-megállapításhoz tartozó valorizációs szorzószámok hatálybalépését megelőzően nyújtották be.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség:

Az első fokú határozat ellen van lehetőség fellebbezésre.

Jogorvoslati lehetőség részletei:

A fellebbezést a határozat kézhezvételét követő 15 napon belül kell előterjeszteni.

A fellebbezést a Budapest Főváros Kormányhivatalnak kell címezni, de a döntést meghozó járási/kerületi hivatalnál kell benyújtani.
Az első fokú döntés elleni fellebbezést országos illetékességgel a Budapest Főváros Kormányhivatala bírálja el.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv):
Budapest Főváros Kormányhivatala

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): Budapest Főváros Kormányhivatala VIII. Kerületi Hivatala (1081 Budapest Fiumei út 19/a)

A benyújtási határidő: A fellebbezést az első fokú döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül lehet előterjeszteni.

A fellebbezési illeték mértéke: A fellebbezés illetékmentes.

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Beszámítható e a külföldi kereset?
Nem, csak a magyar kereseteket és jövedelmeket lehet figyelembe venni.
Hogy történik az ellátás folyósítása?
A nyugdíjat a megállapító határozat kézhezvételétől számított 13 napon belül a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság folyósítja a magyar törvényes fizetőeszközben, az ügyfél kérelmének megfelelően belföldi pénzforgalmi számlára vagy EU/EGT-tagállamban vezetett bankszámlára, vagy belföldi meghatalmazott részére.

Fontosabb fogalmak

Biztosítási jogviszony: a 1997. évi LXXX. törvény 5.§-ában meghatározott jogviszonyok,

Szolgálati idő: az a biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony, melyre az előírt járulékot megfizették. A járulékfizetés nélkül szolgálati időnek minősülő időszakokat a törvény külön meghatározza (Pl.: ipari tanuló, 1998. előtti felsőfokú nappali tagozatos tanulmányok, katonai szolgálati idő tartama stb.),

Jogosultsági idő: nem azonos a szolgálati idővel. Jogosultsági időnek minősül a keresőtevékenységgel járó biztosítási vagy azzal egy tekintet alá eső jogviszonnyal, valamint a terhességi-gyermekágyi segélyben, csecsemőgondozási díjban, csecsemőgondozási díjban, gyermekgondozási díjban, gyermekgondozást elősegítő ellátásban, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban és a súlyosan fogyatékos vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekére tekintettel megállapított ápolási díjban eltöltött idővel szerzett szolgálati idő,

Öregségi nyugdíj: meghatározott életkor elérése és meghatározott szolgálati idő megszerzése esetén járó nyugellátás,

EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Közösség és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez,

Elméleti összeg: az ellátásnak az az összege, amely a nemzetközi jogintézménnyel érintett valamennyi országban szerzett összes szolgálati idő és a magyar jogszabályok alkalmazásával meghatározott átlagkereset alapján kerül kiszámításra, és amelyre igénylő akkor lenne jogosult, ha a magyar és külföldi összeszámított szolgálati időket kizárólag a magyar biztosítási rendszerben szerezte volna,

Pro rata ellátás: az elméleti nyugdíj összegéből számított ellátásrész, amelyre az igénylő a magyar és az összes szolgálati idő arányában jogosult.

Vonatkozó jogszabályok

a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény,
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtására kiadott 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet,
az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény,

az Európai Parlament és a Tanács 2004. április 29-i 883/2004/EK rendelete a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról, továbbá az Európai Parlament és a Tanács 2009. szeptember 16-i 987/2009/EK rendelete a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet végrehajtására vonatkozó eljárás megállapításáról

Kulcsszavak

öregségi nyugdíj, igénybejelentő lap, szolgálati idő, munkabér, havi átlagkereset, nyugdíj összege, koordinációs rendeletek

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858