Akadálymentes verzió

Tudományos, sport, művészeti vagy más, a nemzet számára kiemelkedően hasznos munkásságért elismeréseként saját vagy hozzátartozói jogon járó pótlék megállapítása iránti kérelem

Kódszám

NYUFI00134

Az ügy rövid leírása

Az egyes nyugdíjak felülvizsgálatáról, illetőleg egyes nyugdíj-kiegészítések megszüntetéséről szóló 1991. évi XII. törvény alapján a felnőtt világbajnokság egyéni, illetve csapatverseny számában világbajnoki címet szerzett személyek részére a korábban megállapított nyugdíj-kiegészítésnek megfelelő pótlékokat kell folyósítani. Ezen túlmenően a nyugdíj kiegészítéssel azonos pótlék illette meg azokat a személyeket is, akik rendeletben meghatározott kitüntetéseiket tudományos, sport, művészeti vagy más, a nemzet számára kiemelkedően hasznos munkásságuk elismeréseként kapták.
A pótlékra jogosult személy halála esetén az özvegyi nyugdíjat a pótlék 50 százalékával kiegészítve kell folyósítani. Ezeket a rendelkezéseket azokra a személyekre is alkalmazni kell, akiknek a nyugdíját a hivatkozott törvény hatálybalépését követően állapítják meg.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Bármely természetes személy, illetve törvényes képviselője, meghatalmazottja.


Kizáró okok:

Milyen adatokat kell megadni?

Az igénylő - az igénybejelentő lap kitöltésével - megadja a természetes személyazonosító adatait, társadalombiztosítási azonosító jelét (TAJ-számát), lakó- vagy tartózkodási helyét, ha nyugdíjban már részesül a nyugdíjfolyósítási törzsszámát, elérhetőségét.

Milyen iratok szükségesek?

Nincs kötelezően csatolandó dokumentum.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

A tudományos, sport, művészeti vagy más, a nemzet számára kiemelkedően hasznos munkásságért elismeréseként saját vagy hozzátartozói jogon járó pótlék megállapítása iránti igény érvényesítésével kapcsolatos eljárás illeték és költségmentes.

Hol intézhetem el?

A Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság.

Ügyintézés határideje

Az ügyintézési határidő 45 nap.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság határozata ellen fellebbezésre nincs lehetőség, a döntés  bírósági felülvizsgálata kezdeményezhető – jogszabálysértésre történő hivatkozással - a lakóhely szerint illetékes közigazgatási és munkaügyi bíróságon.

Jogorvoslati lehetőség részletei: A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság elsőfokú döntése a közléssel véglegessé válik. A  döntés bírósági felülvizsgálata a határozat közlésétől számított 30 napon belül kezdeményezhető – jogszabálysértésre történő hivatkozással - a lakóhely szerint illetékes közigazgatási és munkaügyi bíróságon.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): A határozat bírósági felülvizsgálata  kezdeményezhető jogszabálysértésre történő hivatkozással a lakóhely szerint illetékes közigazgatási és munkaügyi bíróságon.

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): A döntés elleni keresetlevelet az elsőfokú döntést hozó hatósághoz kell benyújtani.

A benyújtási határidő: A döntés közlésétől számított 30 nap.

A fellebbezési illeték mértéke: A keresetlevél benyújtása illeték- és költségmentes.

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Hol lehet a pótlék iránti kérelmet benyújtani?
A pótlék megállapítása iránti kérelem személyesen, vagy postai úton a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnál (1139 Budapest, Váci út 73., postacím: 1820 Budapest) nyújtható be.

Milyen összegű a pótlék?
A pótlék összegének kiszámításánál az állami kitüntetések és kitüntető címek után járó nyugdíjkedvezményekről szóló 30/1985 (VI. 22.) MT rendeletben meghatározott összeget kell alapul venni azzal, hogy a jogosult részére a nyugdíjra való jogosultság kezdő időpontjában hatályos jogszabályok szerint kiszámított, az 1991. július 1-jétől esedékes emelésekkel kiegészített ellátást kell megállapítani. A pótlék a társadalombiztosítási nyugellátásra vonatkozó emeléseknek megfelelő mértékben emelkedik. A jogosultsági feltételek fennállása esetén az özvegy az így kiszámított pótlék 50 %-ára jogosult.

Bejelentési kötelezettség:
Az ellátásban részesülő személy 15 napon belül köteles bejelenteni a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnak minden olyan tényt, adatot, körülményt, amely az ellátás jogosultságát vagy a folyósítást érinti (név- és címváltozás, lakossági folyószámlaszámának változása, stb.).
Az ellátásban részesülő köteles bejelenteni külföldi lakcímét (tartózkodási helyét) a külföldre történő utazás előtt, ha a külföldi tartózkodás várható időtartama a 90 napot meghaladja.

Fontosabb fogalmak

Saját jogú öregségi nyugellátás: az öregségi nyugdíj, és a nők kedvezményes öregségi nyugdíja.

A kitüntetés igazolására szolgáló dokumentumok: a világbajnoki címről szóló okirat (díj, vagy az illetékes sportszövetség igazolása), illetve a tudományos, sport, művészeti vagy más, a nemzet számára kiemelkedően hasznos munkásság elismeréseként kapott eredeti kitüntetés, vagy a kitüntetésben való részesülést igazoló okirat.

Vonatkozó jogszabályok

az egyes nyugdíjak felülvizsgálatáról, illetőleg egyes nyugdíjkiegészítések megszüntetéséről szóló 1991. évi XII. törvény
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet
 
az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény

a
Magyar Államkincstárról szóló 310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet

Kulcsszavak

világbajnokokat megillető pótlék, sajátjogú nyugellátás, tudományos, sport, művészeti vagy más, a nemzet számára kiemelkedően hasznos munkásság elismeréseként járó pótlék

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858