Akadálymentes verzió

Özvegyi, árvasági, szülői nyugdíjsegély megállapítása iránti kérelem

Kódszám

NYUFI00142

Az ügy rövid leírása

Alkotóművészek özvegyi, árvasági, szülői ellátását 2011.05.01-től a társadalombiztosítási nyugellátásokra vonatkozó szabályok szerint az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Nyugdíjfolyósító Igazgatósága állapítja meg és folyósítja, ha a jogszerző saját jogú segélyben részesült.

Amennyiben a jogszerző részére nem került megállapításra a segély, akkor ennek megállapítása iránt, az igénylőnek, a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft.-hez kell fordulnia a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságtól kapott igazolással, mely tartalmazza, hogy nem került még megállapításra és folyósításra a jogszerzőnek segély. A Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. közbenjárásával a döntést a kultúráért felelős miniszter hozza meg, ezt követően bírálja el a hozzátartozói segélyre jogosultságot a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Bármely természetes személy, akinek elhunyt hozzátartozója a Magyar Alkotóművészeti Alapítványtól nyugdíjsegélyben részesült, vagy arra jogosult lett volna, illetve törvényes képviselője, meghatalmazottja.

Kizáró okok: Nem kötelező a személyes eljárás, az ügyben lehetőség van arra, hogy az ügyfél helyett törvényes képviselője vagy meghatalmazottja járjon el.

Milyen adatokat kell megadni?

Az igénylő - az igénybejelentő lap kitöltésével - megadja a saját és az elhunyt jogszerző természetes személyi azonosító adatait, társadalombiztosítási azonosító jelét, lakó vagy tartózkodási helyét, elérhetőségét és hozzájárul azok kezeléséhez.

Milyen iratok szükségesek?

Nincs kötelezően csatolandó dokumentum. Célszerű azonban bemutatni a halotti, házassági, illetve a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, továbbá élettársak esetén a lakcímkártyát.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az özvegységi, árvasági és szülői nyugdíjsegély iránti igény érvényesítésével kapcsolatos eljárások illeték és költségmentesek.

Hol intézhetem el?

Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Nyugdíjfolyósító Igazgatósága

Ügyintézés határideje

Az ügyintézési határidő harminc nap.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Az általános hatáskörű nyugdíjmegállapító szervként kijelölt járási/kerületi hivatalok által hozott első fokú döntés elleni fellebbezést országos illetékességgel a Budapest Főváros Kormányhivatal bírálja el. A fellebbezést a Budapest Főváros Kormányhivatalnak kell címezni, de a járási/kerületi hivatalnál kell benyújtani. Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Nyugdíjfolyósító Igazgatóságának első fokú döntései ellen közvetlenül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz lehet fordulni.

Jogorvoslati lehetőség részletei:

Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Nyugdíjfolyósító Igazgatóságának első fokú döntései ellen közvetlenül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz lehet fordulni. A keresetlevelet jogszabálysértésre hivatkozással az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél a felülvizsgálni kért határozat közlésétől számított 30 napon belül kell benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni. A keresetlevélnek tartalmaznia kell:

  • a felülvizsgálni kért közigazgatási határozat számát, és
  • határozatról való tudomásszerzés módját és idejét, valamint
  • ha a közigazgatási eljárásban a jogi képviselő olyan meghatalmazást csatolt, mely a per vitelére is vonatkozik, az erre való utalást.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): A keresetlevelet az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Nyugdíjfolyósító Igazgatóságának első fokú döntései ellen a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz kell címezni, és jogszabálysértésre hivatkozással az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél kell benyújtani, vagy ajánlott küldeményként postára adni.

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): Az első fokú döntést hozó hatósághoz.

A benyújtási határidő: A döntés közlésétől számított harminc nap.

A fellebbezési illeték mértéke: A keresetindítás illetékmentes.

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Nem kaptam határozatot, vagy alacsonyabb összegben állapították meg a nyugdíjsegélyem mit tegyek?
Az 52/2011. (III.31.) Korm. rendelet 4/A. §-a szerint a kultúráért felelős miniszter hoz döntést azon ügyekben, ahol a Közalapítvány elmulasztotta a saját jogú nyugdíjsegélyek megállapítását. Ilyen irányú kérelmet a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasághoz (2000 Szentendre, Bogdányi u. 51.) kell benyújtani. A kérelemhez csatolni kell a nyugdíjfolyósító igazgatóság igazolását arról, hogy az igénylő részére a Közalapítvány nem állapított meg nyugdíjsegélyt.

A Művész özvegyi segély mi alapján lesz 25 vagy 50%-os? Az özvegyi ellátás összege, ha az özvegy nyugdíjsegélyben vagy saját jogú társadalombiztosítási nyugdíjban részesül, és azok együttes összege a megállapításkor eléri az öregségi teljes nyugdíj jogszabályban meghatározott legkisebb összegének (28.500.-) háromszorosát (85.500), az elhunyt jogszerző nyugdíjsegélyének 25 százaléka illeti meg.
Ha nem részesül, vagy részesül ugyan nyugdíjsegélyben vagy saját jogú társadalombiztosítási ellátásban, de azok együttes összege a megállapításkor nem éri el az öregségi teljes nyugdíj jogszabályban meghatározott legkisebb összegének (28.500.-) háromszorosát (85.500.-), akkor az elhunyt jogszerző nyugdíjsegélyének 50 százaléka illeti meg.

Mennyi szülői segély jár?
Amennyiben az elhunyt jogszerző szülőjének szülői ellátás kerül megállapításra, annak összege az elhunyt jogszerző nyugdíjsegélyének 25 százaléka.

Mennyi árvasági segély jár? Az árvasági segély összege az elhunyt jogszerző nyugdíjsegélyének 25 százaléka. Alanyi jogon 16. életév betöltéséig jár, ezt követően legfeljebb 25 éves korig amennyiben nappali tagozaton tanulói, vagy hallgatói jogviszonnyal rendelkezik.

Fontosabb fogalmak

Ideiglenes özvegyi nyugdíj: az elhalálozást követő 1 évig jár.
Özvegyi nyugdíj: korbetöltés címén, illetve végleges rokkantság esetén járó ellátás.
Özvegyi nyugdíj feléledése: korbetöltés címén , rokkantság esetében vagy, legalább 2 árva jogán megállapított özvegyi ellátás újbóli folyósítása, ha valamelyik gyermek ismét nappali tagozaton tanul.
Szülői nyugdíj: az elhunyt jogszerző szülője szülői ellátásra jogosult, amennyiben megváltozott munkaképességű, 65. életévét betöltötte és igazolja hogy az elhunyt a halálát megelőzően egy éven át eltartotta.

Vonatkozó jogszabályok

Hatáskör és illetékesség: a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló 52/2011. (III. 31.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés,

Ügyintézési határidő:
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 72. § (1) bekezdés,

Eljárási szabályok:
a Magyar Köztársaság Művészeti Alapjának megszüntetéséről és a Magyar Alkotóművészeti Alapítvány létesítéséről szóló 117/1992. (VII.29.) Korm.rendelet 1. §,
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 98. § (1) bekezdés, 99. § (1) bekezdés,


Elbírálási szabályok:
a Magyar Köztársaság Művészeti Alapjának megszüntetéséről és a Magyar Alkotóművészeti Alapítvány létesítéséről szóló 117/1992. (VII.29.) Korm.rendelet 4. számú melléklete az Alapító Okirathoz,
a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló 52/2011. (III. 31.) Korm. rendelet,
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 44/B-59. §, 66. §, 79-83. §,

Kulcsszavak

művész özvegyi, művész árva, művész szülői, művész segély,

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858