Akadálymentes verzió

Baleseti hozzátartozói nyugellátás (özvegyi nyugdíj) megállapítása iránti kérelem

Kódszám

NYBIZ00008

Az ügy rövid leírása

A hozzátartozók részére baleseti hozzátartozói nyugellátás akkor jár, ha a sérült üzemi baleset következtében meghalt. A baleseti sérült hozzátartozóit a baleseti nyugellátás akkor is megilleti, ha a sérült a baleseti táppénz folyósításának a tartama alatt nem az üzemi baleset következtében halt meg.

Özvegyi nyugdíjra jogosult a baleseti sérült házastársa, és elvált házastársa (a továbbiakban együtt: házastárs). Baleseti özvegyi nyugdíjra jogosult a házastársra előírt feltételek fennállása esetén az is, aki élettársával ennek haláláig
  • egy év óta megszakítás nélkül együtt élt és gyermekük született, vagy
  • megszakítás nélkül tíz év óta együtt élt.
A baleseti sérült hozzátartozóit az ideiglenes özvegyi nyugdíj és ennek megszűnését követően az özvegyi nyugdíj a jogszerző szolgálati idejére tekintet nélkül megilleti.

A baleseti hozzátartozói nyugellátás számításának alapjául szolgáló öregségi nyugdíjösszeg a havi átlagkereset hatvan százaléka, ha az elhunyt jogszerző egy év szolgálati idővel sem rendelkezik. Az így meghatározott összeg az elhunyt jogszerző szolgálati idejének minden éve után a havi átlagkereset egy százalékával emelkedik, az átlagkeresetnél azonban több nem lehet.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Bármely természetes személy, illetve törvényes képviselője, vagy meghatalmazottja.

Kizáró okok:

Milyen adatokat kell megadni?

Az igénylő - az igénybejelentő lap kitöltésével - megadja a saját és az elhunyt jogszerző természetes személyazonosító adatait, társadalombiztosítási azonosító jelét, lakó- vagy tartózkodási helyét, elérhetőségét és az elhunyt magánnyugdíj-pénztári tagságára vonatkozó adatokat, a biztosítási jogviszonyokra, szolgálati időre vonatkozó adatokat, folyósítási címét, illetve pénzforgalmi számla azonosításhoz szükséges adatokat.

Milyen iratok szükségesek?

A kérelemhez csatolni kell a baleset üzemiségének elismeréséről szóló végleges határozatot, a halotti és házassági anyakönyvi kivonatot, illetve ezek hitelesített másolatát.
Célszerű továbbá csatolni a jogszerző (elhunyt) biztosítási idejeiről szóló dokumentumokat.


Milyen költségei vannak az eljárásnak?

A baleseti özvegyi nyugdíj  iránti igény érvényesítésével kapcsolatos eljárás illeték és költségmentes.

Hol intézhetem el?

Az eljáró hatóság az ügyfél lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerint illetékes általános hatáskörű nyugdíjmegállapító szerv, járási hivatal, amelyek illetékességi területét a kormányrendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

Ügyintézés határideje

Az ügyintézési határidő negyvenöt nap. Az ügyintézési határidő tárgyév április 15-én jár le, ha a hozzátartozói nyugellátás megállapítása iránti kérelmet a tárgyévi nyugdíj-megállapításhoz tartozó szorzószámok hatálybalépését megelőzően nyújtották be, és a hozzátartozói nyugellátás megállapításához a valorizációs szorzószámokat alkalmazni kell .

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség:

Az első fokú határozat ellen van lehetőség fellebbezésre.

Jogorvoslati lehetőség részletei: A fellebbezést a határozat kézhezvételét követő 15 napon belül kell előterjeszteni.
A fellebbezést a Budapest Főváros Kormányhivatalának kell címezni, de a döntést meghozó járási/kerületi hivatalnál kell benyújtani.
Az első fokú döntés elleni fellebbezést országos illetékességgel a Budapest Főváros Kormányhivatala bírálja el.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): Budapest Főváros Kormányhivatala, 1081. Budapest, Fiumei út 19/a.

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): A fellebbezést az elsőfokú döntést hozó hatósághoz kell benyújtani.

A benyújtási határidő: A fellebbezést előterjeszteni az első fokú döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül lehet.

A fellebbezési illeték mértéke: A fellebbezés illetékmentes.

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Az özvegyi nyugdíjra való jogosultság megszűnik-e, ha az özvegy újból férjhez megy?
Abban az esetben, ha az özvegy az újabb házasságkötéskor a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt még nem töltötte be, az özvegyi nyugdíjra jogosultsága megszűnik. Amennyiben az özvegy már betöltötte az öregségi nyugdíjkorhatárt az özvegyi nyugdíjra jogosultsága a házasságkötés következtében nem szűnik meg.

Fontosabb fogalmak

Üzemi baleset az a baleset, amely a biztosítottat a foglalkozása körében végzett munka közben, vagy azzal összefüggésben éri. Üzeminek minősül az a baleset is, amelyet a biztosított munkába, vagy onnan lakására (szállására) menet közben szenved el (a továbbiakban: úti baleset). Üzemi baleset az is, amely a biztosítottat közcélú munka végzése, vagy egyes társadalombiztosítási ellátások igénybevétele során éri. A társadalombiztosítási ellátás igénybevétele során bekövetkezett balesetek közül üzeminek az számít, amely a biztosítottat keresőképtelenségének, vagy rokkantságának, továbbá az egészségkárosodás mértékének, rehabilitálhatóságának az elbírálása céljából elrendelt, illetőleg a keresőképessé váláshoz szükséges egyéb vizsgálaton, vagy kezelésen történt megjelenésével összefüggésben érte.
Foglalkozási megbetegedés a munkavégzés, illetve a foglalkozás gyakorlása közben bekövetkezett olyan heveny és idült, valamint a foglalkozás gyakorlását követően megjelenő vagy kialakuló idült egészségkárosodás, amely
  • a munkavégzéssel, a foglalkozással kapcsolatos, a munkavégzés, a munkafolyamat során előforduló fizikai, kémiai, biológiai, pszihoszociális és ergonómiai kóroki tényezőkre vezethető vissza, vagy
  • a munkavállalónak az optimálisnál nagyobb vagy kisebb igénybevételének a következménye.
Élettársi kapcsolat áll fenn két olyan házasságkötés vagy bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése nélkül közös háztartásban, érzelmi és gazdasági közösségben (életközösségben) együtt élő személy között, akik közül egyiknek sem áll fenn mással házassági életközössége, bejegyzett élettársi életközössége, vagy élettársi kapcsolata, és akik nem állnak egymással egyenesági rokonságban, vagy testvéri, féltestvéri kapcsolatban. A kapcsolatot az élettársak nemétől függetlenül figyelembe kell venni.
Megváltozott munkaképességű az a személy, akinek a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló törvényben foglaltak szerint az egészségi állapota legfeljebb 50 százalékos.

Vonatkozó jogszabályok

a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtására kiadott 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet
az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

Kulcsszavak

baleseti özvegyi nyugdíj, üzemi baleset, élettársi kapcsolat, jogszerző, megváltozott munkaképesség

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858