Akadálymentes verzió

Öregségi nyugdíjkorhatár betöltését követően az öregségi nyugdíj összegének ismételt megállapítása iránti kérelem

Kódszám

NYBIZ00018

Az ügy rövid leírása

A nyugdíjas – a nyugdíjkorhatár betöltését követő hat hónapon belül – a nyugdíjmegállapító szervtől kérheti az öregségi nyugdíj összegének ismételt megállapítását, ha a korhatár előtti ellátásban részesülés időtartama alatt legalább 365 nap szolgálati időt szerzett. Az öregségi nyugdíj összegét – az öregségi nyugdíjkorhatár betöltésének napjától kezdődően – abban az esetben lehet ismételten megállapítani, ha az így megállapított öregségi nyugdíj magasabb a korábban folyósított ellátás összegnél.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Bármely természetes személy, illetve törvényes képviselője, vagy meghatalmazottja.

Kizáró okok:

Milyen adatokat kell megadni?

Az igénylő - az igénybejelentő lap kitöltésével - megadja a természetes személyazonosító adatait, társadalombiztosítási azonosító jelét, lakó- vagy tartózkodási helyét, elérhetőségét és a magánnyugdíj-pénztári tagságára vonatkozó adatokat, az ellátás megállapításának kért kezdő időpontját, biztosítási jogviszonyra, szolgálati időre vonatkozó adatokat, folyósítási címét, illetve pénzforgalmi számla azonosításához szükséges adatokat.

Milyen iratok szükségesek?

Nincs kötelezően csatolandó dokumentum.
A célszerűen csatolandó dokumentumok köre a következő: a korhatár előtti ellátásban részesülés időtartama alatti biztosítási , szolgálati idővel kapcsolatos dokumentumok.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az öregségi nyugdíj iránti igény érvényesítésével kapcsolatos eljárások illeték és költségmentesek.

Hol intézhetem el?

Az eljáró hatóság az ügyfél lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes általános hatáskörű nyugdíjmegállapító szerv, a járási hivatal, amelyek illetékességi területét a kormányrendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

Ügyintézés határideje

Az ügyintézési határidő negyvenöt nap. Az ügyintézési határidő a tárgyév április 15-én jár le, ha az öregségi nyugdíj megállapítása iránti kérelmet a tárgyévi nyugdíj-megállapításhoz tartozó valorizációs szorzószámok hatálybalépését megelőzően nyújtották be.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Az első fokú döntés ellen van lehetőség fellebbezni.

Jogorvoslati lehetőség részletei:

Az első fokú döntés elleni fellebbezést országos illetékességgel a Budapest Főváros Kormányhivatal bírálja el.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv):

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta):

A benyújtási határidő:

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Milyen esetben kérhető az öregségi nyugellátás összegének újraszámítása?
Az öregségi nyugdíj összegének ismételt megállapítását az öregségi nyugdíjkorhatár betöltését követően az a nyugdíjas kérheti, aki korhatár előtti ellátásban részesült, és a korhatár előtti ellátásban  részesülés időtartama alatt legalább 365 nap szolgálati időt szerzett. A nyugellátás összegének újraszámítása a nyugdíjkorhatár betöltését követő hat hónapon belül kérhető. Az öregségi nyugdíj összegét - az öregségi nyugdíjkorhatár betöltésének napjától kezdődően - abban az esetben lehet ismételten megállapítani, ha az így megállapított öregségi nyugdíj magasabb a folyósított összegnél.                                      

Korhatár előtti ellátásban részesültem és  2019.01.15-én betöltöttem az öregségi nyugdíjkorhatárt. Kérhetem-e  2019-ban a nyugdíjam összegének ismételt megállapítását?
Az öregségi nyugdíj összegének ismételt megállapítása a nyugdíjkorhatár betöltését követő hat hónapon belül kérhető a nyugdíjmegállapító szervtől, a jogszabályban meghatározott feltételek teljesülése esetén. A korhatár betöltését követő hat hónapon túl az igény nem érvényesíthető.    

Fontosabb fogalmak

Öregségi nyugdíjkorhatár: A társadalombiztosítási öregségi nyugdíjra jogosító öregségi nyugdíjkorhatára annak, aki:
a) 1952. január 1-je előtt született, a betöltött 62. életév,
b) 1952-ben született, a 62. életév betöltését követő 183. nap,
c) 1953-ban született, a betöltött 63. életév,
d) 1954-ben született, a 63. életév betöltését követő 183. nap,
e) 1955-ben született, a betöltött 64. életév,
f)  1956-ban született, a 64. életév betöltését követő 183. nap,
g) 1957-ben vagy azt követően született, a betöltött 65. életév.      
        
Biztosítással járó jogviszony:
 1997. évi LXXX. törvény 5. §-ában meghatározott jogviszonyok

                                                                          
Korhatár előtti ellátás:
A 2011. évi CLXVII. törvény alapján
• a korkedvezményes nyugdíj,
• a bányásznyugdíj,
• az egyes művészeti tevékenységeket folytatók öregségi nyugdíjra jogosultságáról szóló 5/1992. (I. 13.) Korm. rendelet alapján megállapított öregségi nyugdíj,
• az Európai Parlament magyarországi képviselőinek jogállásáról szóló 2004. évi LVII. törvény 2012. január 1-jét megelőzően hatályos rendelkezései alapján megállapított öregségi nyugdíj,
• az országgyűlési képviselők javadalmazásáról szóló 1990. évi LVI. törvény 2012. január 1-jét megelőzően hatályos rendelkezései alapján megállapított öregségi nyugdíj
helyébe lépett ellátás.

Vonatkozó jogszabályok


a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény  végrehajtására kiadott 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet
a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény
az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény


Kulcsszavak

öregségi nyugdíj újraszámítása, nyugdíj ismételt megállapítása,

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858