Akadálymentes verzió

Üzletszerű ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői tevékenység folytatására irányuló bejelentés

Kódszám

JEGYZ00602

Az ügy rövid leírása

Az üzletszerű ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői tevékenység folytatásához az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatósághoz történő bejelentés szükséges.
Az ingatlanvagyon-értékelő és közvetítő a tevékenységi körén belül:
a) az ingatlanpiac és az ingatlan jellemzőinek ismeretében az ingatlan (beépíthető telek, illetőleg lakóépülettel, nem lakás céljára szolgáló épülettel beépített ingatlan) hasznosítása szerinti értékek meghatározásával,
b) az európai értékelési normák által meghatározott fogalmak, módszerek, eljárások alkalmazásával,
c) az értékelés formáinak és ezek változatainak alkalmazásával,
d) az értékelésben közreműködő szakértők munkájának irányításával és ellenőrzésével,
e) a megbízás szerinti feladatok elvégzésével és az eredmények teljes körű dokumentálásával, valamint
f) a hasznosítási, befektetői szándék megvalósulását és a megbízó érdekeinek érvényesülését bemutató tanulmány elkészítésével
összefüggő feladatokat látja el.
Az üzletszerű ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői tevékenység folytatását az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóság annak veszi nyilvántartásbai, aki rendelkezik az ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítői OKJ-s szakmai képesítéssel és megfelel a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvényben, valamint a felhatalmazása alapján kiadott, a társasházkezelő, az ingatlankezelő, az ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő szolgáltatói tevékenység üzletszerűen történő végzésének feltételeiről és a nyilvántartásba vétel részletes szabályairól szóló 499/2017. (XII. 29.) Korm. rendeletben meghatározott egyéb feltételeknek.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Üzletszerű ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítői tevékenységet végző olyan
a) természetes személy szolgáltató, aki
aa) a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló miniszteri rendelet szerinti ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítői OKJ-s szakképesítéssel rendelkezik, és
ab) olyan gazdálkodó szervezet személyesen közreműködő tagja, alkalmazottja vagy foglalkoztatottja, melynek tevékenységi köre az általa nyújtani kívánt, mindenkor hatályos TEÁOR nómenklatúra szerinti ingatlanügynöki vagy -kezelési szolgáltatásra is kiterjed,
b) gazdálkodó szervezet szolgáltató végezhet,
ba) amelynek tevékenységi köre az általa nyújtani kívánt, mindenkor hatályos TEÁOR nómenklatúra szerinti ingatlanügynöki vagy -kezelési szolgáltatásra is kiterjed, és
bb) amely legalább egy olyan személyesen közreműködő taggal, alkalmazottal vagy – egyéni vállalkozó esetén, ha a tevékenységet nem maga látja el, legalább egy olyan – foglalkoztatottal rendelkezik, aki az üzletszerű ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő nyilvántartásban szerepel.

Kizáró okok: Lehetőség van képviseletre.

Milyen adatokat kell megadni?

A bejelentés tartalmazza:
a) a bejelentő természetes személyazonosító adatait, lakcímét, értesítési címét,
b) a szolgáltatási tevékenység során használni kívánt nyelv vagy nyelvek megjelölését,
c) a hatósággal való kapcsolattartás módját,
d) természetes személy szolgáltató esetén
da) a szakképesítését tanúsító bizonyítvány (oklevél) számát, kiadása helyét és időpontját, valamint az azt kiállító intézmény megjelölését,
db) a szolgáltató munkáltatójának nevét és székhelyét,
e) gazdálkodó szervezet szolgáltató esetén
ea) a szolgáltató cégjegyzékszámát, egyéni vállalkozó esetén a hatósági nyilvántartásba vételi számát,
eb) a szolgáltató tevékenységi körét,
ec) a képviseletre jogosult személy – egyéni vállalkozó esetén a saját – nevét, lakóhelyét,
ed) a gazdálkodó szervezet személyesen közreműködő tagja, alkalmazottja vagy foglalkoztatottja nevét és természetes személyként az ületszerű ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő nyilvántartásba vételi számát.

Milyen iratok szükségesek?

A szolgáltatónak a feltételek teljesítését a következők szerint kell igazolni:
a) a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló miniszteri rendelet szerinti az ingatlanközvetítői OKJ-s szakképesítés meglétét a szakképesítést tanúsító bizonyítvány hiteles másolatával,
b) azt, hogy olyan gazdálkodó szervezet személyesen közreműködő tagja, alkalmazottja vagy foglalkoztatottja, melynek tevékenységi köre az általa nyújtani kívánt, mindenkor hatályos TEÁOR nómenklatúra szerinti ingatlanügynöki vagy -kezelési szolgáltatásra is kiterjed a munkáltató vagy a foglalkoztató pecsétjével és cégszerű aláírásával ellátott, 30 napnál nem régebben kiállított igazolással,
c) azt, hogy a gazdálkodó szervezettevékenységi köre az általa nyújtani kívánt, mindenkor hatályos TEÁOR nómenklatúra szerinti ingatlanügynöki vagy -kezelési szolgáltatásra is kiterjed 90 napnál nem régebbi cégkivonattal egyéni vállalkozó esetében az egyéni vállalkozók hatósági nyilvántartásba vételéről szóló igazolás hiteles másolatával,

d) a bejelentő lakóhelye vagy székhelye szerint illetékes önkormányzati adóhatóságnál fennálló köztartozás-mentességét és − ha az igénylő nem szerepel az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisban − az állami adóhatóságnál fennálló köztartozás-mentességét,

e) erkölcsi bizonyítvánnyal a büntetlen előéletet és annak tényét, hogy a szolgáltató nem áll a bejelentés tárgyát képező szolgáltatási tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

3000 Ft eljárási illetéket az eljárás megindításakor kell megfizetni.

Üzletszerű ingatlanközvetítő és ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő tevékenység egyidejűleg történő bejelentése esetén az eljárási illetéket egy alkalommal kell megfizetni.

Hol intézhetem el?

A megyeszékhely szerinti városi önkormányzat jegyzője, Pest megyében a megyei önkormányzat főjegyzője, Budapesten a Fővárosi Önkormányzat főjegyzője

Ügyintézés határideje

8 napon belül értesítési kötelezettség, 15 nap a nyilvántartásba vételre, ha a bejelentés a jogszabályban foglaltaknak megfelel


Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség:

Jogorvoslat kizárólag bírósági úton.

Jogorvoslati lehetőség részletei:


Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv):


Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta):


A benyújtási határidő:


A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Mi számít üzletszerűen végzett  ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői tevékenységnek? Ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői szolgáltatás az üzletszerűen – nyereség elérése érdekében rendszeresen, gazdasági kockázatvállalás mellett – végzett gazdasági tevékenység. A gazdálkodó szervezet valamennyi ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői tevékenységet vagy annak résztevékenységét végző foglalkoztatottja tevékenysége üzletszerűnek mindősül, így eleget kell tenniük a bejelentési és nyilvántartásba vételi kötelezettségnek.

Mennyi illetéket kell fizetni a bejelentéssel egyidejűleg? Az üzletszerűen végzett Ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői tevékenység nyilvántartásba vételéért 3000. Ft eljárási illetéket kell fizetni.

Fontosabb fogalmak

Szolgáltatási tevékenység: bármely önálló, üzletszerűen – rendszeresen, nyereség elérése érdekében, gazdasági kockázatvállalás mellett – végzett gazdasági tevékenység.                                           


Üzletszerűség: nyereség elérése érdekében rendszeresen, gazdasági kockázatvállalás mellett végzett gazdasági tevékenység. A gazdálkodó szervezet valamennyi valamennyi ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő tevékenységet vagy annak résztevékenységét végző foglalkoztatottja tevékenysége üzletszerűnek minősül, azaz eleget kell tenniük a bejelentési és nyilvántartásba vételi kötelezettségnek.  

Az ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői tevékenység:
a) az ingatlanpiac és az ingatlan jellemzőinek ismeretében az ingatlan (beépíthető telek, illetőleg lakóépülettel, nem lakás céljára szolgáló épülettel beépített ingatlan) hasznosítása szerinti értékek meghatározásával,
b) az európai értékelési normák által meghatározott fogalmak, módszerek, eljárások alkalmazásával,
c) az értékelés formáinak és ezek változatainak alkalmazásával,
d) az értékelésben közreműködő szakértők munkájának irányításával és ellenőrzésével,
e) a megbízás szerinti feladatok elvégzésével és az eredmények teljes körű dokumentálásával, valamint
f) a hasznosítási, befektetői szándék megvalósulását és a megbízó érdekeinek érvényesülését bemutató tanulmány elkészítésével
összefüggő feladatokat látja el.

Vonatkozó jogszabályok

a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 64/A. §, 64/C. § (1)-(3) bekezdés, 64/C. § (8) bekezdés, 64/D. § (1)-(2) bekezdés, 64/D. § (4) bekezdés

a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény

a társasházkezelő, az ingatlankezelő, az ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő szolgáltatói tevékenység üzletszerűen történő végzésének feltételeiről és a nyilvántartásba vétel részletes szabályairól szóló 499/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény

az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény,

a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet

a bejelentésköteles szolgáltatási tevékenységek tekintetében a bejelentés elmulasztása esetén fizetendő bírságról, továbbá a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságok általános kijelöléséről szóló 186/2009. ( IX. 10.) Korm. rendelet,

a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény,

a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról szóló 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet

Kulcsszavak

Természetes személy Üzletszerű ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői tevékenység ingatlanvagyon-értékelő nyilvántartás

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858