Akadálymentes verzió

Egészségügyi ellátásra való jogosultságról szóló igazolások és egyéb igazolások kiadása iránti kérelem uniós rendeletek alapján, zárult jogosultsági időszakra/helyben lakási időszakra vonatkozóan (E104/S040, S041)

Kódszám

EGBIZ00041

Az ügy rövid leírása

A biztosítási idők összeszámításának koordinációs alapelv szerint megvalósul az az elvárás, hogy a több tagállamban megszerzett jogosultság illetve helybenlakás időtartama transzportálható legyen a tagországok között.
Amennyiben a biztosítási kötelezettség, ellátásra való jogosultság, önkéntes biztosításhoz való jog szükségessé teszi, úgy az ellátás időtartama szempontjából a külföldi biztosítási időket figyelembe kell venni.
Az illetékes teherviselő a másik állam teherviselőjétől kér igazolást. Az E 104 jelű nyomtatvány biztosítja az információ kérés lehetőségét a biztosítási időkről, illetve a helybenlakás időtartamáról, valamint tájékoztatást ad azokról.
Gyakorlatban ez azt jelenti, hogy az illetékes állam polgára huzamosabb időn keresztül dolgozik vagy életvitelszerűen tartózkodik adott tagállamban, majd ezt követően egészségbiztosítási- és nyugellátást kíván igénybe venni az állandó lakóhely szerinti országban, akkor az illetékes államban megszerzett jogviszonyát az állandó lakóhely szerinti országban az ellátásra való jogosultság elbírálásánál - konkrétan pl. táppénz mértékének megállapításánál - figyelembe kell venni.
Amennyiben másik tagállamban létesítendő jogviszonyhoz szükségesek az előző -más - tagállamban megszerzett biztosítási időszakok, úgy ennek igazolására is mód nyílik az E 104 jelű nyomtatvánnyal nemzetközi jogsegély eljárás keretében.
Valamint az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapításánál is jelentősége lehet a helybenlakás időtartamának.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Az eljárás indítására jogosult: a biztosítás helye szerinti teherviselő (illetékes intézmény), vagy a lakóhely- és tartózkodás hely szerint illetékes intézmény, a természetes személy ügyfél.

Kizáró okok:

Milyen adatokat kell megadni?

A kérelmezőre vonatkozó személyazonosításra alkalmas adat, információ, TAJ szám/biztosítási szám az illetékes államban, az illetékes külföldi intézmény adatai, a biztosítási időszak, helybenlakás időtartama, a teherviselő nevére és címére vonatkozó adat.

Milyen iratok szükségesek?

Az ügyfél, valamint az illetékes intézmény továbbá a tartózkodási hely, és állandó lakóhely szerinti intézmény által postai úton benyújtott kérelem esetén csatolandó dokumentum az E 104 jelű közösségi koordinációs rendeletek szabályaiból származó dokumentum, a zárult biztosítási jogviszony, illetve helybenlakás időtartamára vonatkozó igazolás. Az ügyfél kérelmére személyesen indult hatósági eljárásban az ügyfél nyilatkozatát jegyzőkönyvben kell rögzíteni.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

nincs

Hol intézhetem el?

bármely fővárosi és megyei kormányhivatal.

Ügyintézés határideje

Ket. szerinti határidő

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség:

Jogorvoslati lehetőség részletei:

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv):

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta):

A benyújtási határidő:

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Az eljáró fővárosi/megyei kormányhivatal hiánypótlására mivel igazolhatom magam? A hatósági eljárás lefolytatásához szükséges a személyazonosításra alkalmas okmányok.
A tartózkodási helyem szerinti intézmény mikor kapja meg a zárult jogviszonyra vonatkozó nyomtatványt? A Ket. szerinti ügyintézési határidőn belül.
Befolyásolja-e a pénzbeli ellátás mértékének megállapítását a külföldön megszerzett biztosítási jogviszonyom időtartama? Igen, abban az esetben, ha a zárult biztosítási jogviszonyt igazoló E 104 jelű nyomtatvány "(egyszerűsített" határozat) rendelkezésre áll.
Érdemes-e megőriznem az igazolt E 104 jelű nyomtatányt szolgálati idő elismeréséhez? Igen, a zárult biztosítási jogviszonyt igazoló E 104 jelű nyomtatvány szolgálati idő elismeréséhez alapul szolgálhat.
EGT tagállamban korábban bejelentett lakóhelyem igazolására van-e lehetőségem az egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésre történő bejelentkezéshez? Igen, az E 104 jelű nyomtatványon igazolt helybenlakási időszak elfogadható, a jogszabály által meghatározott előzetes egy éves magyarországi lakóhely figyelembevételénél.

Fontosabb fogalmak

Személyes adat, illetékes teherviselő, biztosított, illetékes intézmény, zárult biztosítási jogviszony, helybenlakás időtartama, EGT államok, összekötő szerv, biztosítási jogviszony időtartama.
Nagy-Britannia és Olaszország esetében U 1 jelű igazolás is megfelelhet a zárult jogviszony igazolásnak.

Vonatkozó jogszabályok

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 13. § (4)-(5) bekezdés, 34-36. §, 883/04/EK rendelet 6. cikk, 45. cikk, 54. cikk, 61. cikk, 987/2009/EK rendelet 12. cikk, 13. cikk, 54. cikk, a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtására kiadott 217/1997. (XII.1.) Korm. rendelet 12/A. § (6) bekezdés, A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 39. § (2)-(3) bekezdés; A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 13. § (4) bekezdés, 15. §, 883/04/EK rendelet 1. cikk q), r) pont ; A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény 25. §, A polgárok személyiadatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 13. § (2) bekezdés; az egészségbiztosítási szervekről szóló 319/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdés, A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény valamint a végrehajtására kiadott 217/1997 (XII.1.) Korm. rendelet 12/A. § (6) bekezdés

Kulcsszavak

Személyi azonosításra alkalmas okmány, TAJ szám, belföldi személy, EGT tagállam, egészségügyi szolgáltatás, illetékes intézmény, zárult biztosítási jogviszony, helybenlakás időtartama, EGT államok, összekötő szerv.

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858