Akadálymentes verzió

Európai Egészségbiztosítási Kártya, illetve Kártyahelyettesítő nyomtatvány iránti kérelem

Kódszám

EGBIZ00043

Az ügy rövid leírása

Az európai egészségbiztosítási kártya/kártyahelyettesítő nyomtatvány - átmeneti jelleggel, egy másik EGT tagállamban (valamint Svájcban ) tartózkodó személy számára - az orvosilag szükségessé váló ellátások igénybevételére jogosít.
Az illetékes tagállamtól eltérő tagállamban tartózkodó személyek jogosulttá válnak a tartózkodásuk alatt orvosi okokból szükségessé váló természetbeni ellátásokra, tekintettel az ellátások jellegére és a külföldi tartózkodás várható időtartamára. Ezeket az ellátásokat a tartózkodási hely szerinti intézmény nyújtja saját jogszabályi rendelkezései szerint úgy, mintha az érintett személyek e jogszabályok alapján lennének biztosítva. Az európai egészségbiztosítási kártyát az ügyfél - meghatalmazottja, képviselője - kérelme alapján a kormányhivatal állítja ki. A Kártya visszamenőleg nem állítható ki, de kártyahelyettesítő igen. Amennyiben az igénylő jogosultsága zárt végű, azaz megállapítható a jogosultság majdani megszűnésének dátuma, a Kártya nem állítható ki 36 hónapos lejárati idővel. Ha az igénylő jogosultságának időtartama kevesebb mint 90 nap, kártyahelyettesítő nyomtatvány kerül kiállításra. Amennyiben igényléskor megállapítható a jogosultság vége, és az meghaladja a 90 napot, a Kártya kizárólag úgy állítható ki, hogy a jogosultság végének dátuma lesz a Kártya lejárati dátuma. (Pl. Ha az igénylő szociálisan rászorultként jogosult egészségügyi ellátásra (BSZJ kód: 2720) és ezen jogosultság előre rögzített végdátuma kevesebb mint 90 nap, az igénylő kártyahelyettesítő nyomtatványt kap; ha a jogosultság még pl. 6 hónapig fennáll, a Kártya kizárólag 6 hónapra állítható ki.)

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Az eljárás indítására jogosult: a Magyarországon egészségügyi szolgáltatásra jogosult természetes személy, annak képviselője, meghatalmazottja.

Kizáró okok: Meghatalmazott útján is eljárhat.

Milyen adatokat kell megadni?

A kérelmezőre vonatkozó személyazonosításra alkalmas adat, információ, egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságra vonatkozó adat.

Milyen iratok szükségesek?

Az ügyfél által - vagy meghatalmazottja, törvényes képviselője - személyesen kezdeményezett eljárásban a személyazonosságot igazoló okmány (kiskorú esetén lakóhelyet igazoló hatósági bizonyítvány), TAJ számot igazoló okmány bemutatása, valamint az igénylőlap szükséges.
Postai úton benyújtott kérelem esetén - amennyiben a közölt adatok és a nyilvántartásban szereplő adatok megegyeznek, az igénylőlap elégséges. Az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság igazolása csak abban az esetben szükséges, ha az a nyilvántartásban nem szerepel. (Aktuális jogosultság vizsgálat.)

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás díj- és költségmentes.

Hol intézhetem el?

A fővárosi és megyei kormányhivatalok

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: fellebbezés

Jogorvoslati lehetőség részletei: OEP Nemzetközi Kapcsolatok és Jogviszony Nyilvántartási Főosztály

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): első fokon eljáró kormányhivatal

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): 15 nap

A benyújtási határidő:

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Mivel igazolhatom magam? Az ügyfél által kezdeményezett hatósági eljárás lefolytatásához szükséges a személyazonosításra alkalmas okmányok.
Eljárhat-e más személy az ügyben? Az érintett ügyfél helyett eljárhat képviselője, meghatalmazottja a képviseleti jogosultság igazolásának birtokában (meghatalmazás, megbízás).
Azonnal megkapom-e az EU kártyát? Amennyiben a kérelem előterjesztésekor a kártya kiadásához szükséges feltételekkel rendelkezik, igen.
Mennyit kell fizetnem a kártyáért? Az EU kártya első alkalommal történő kiállítása díjmentes, minden további másodlat kiállítása érvényességi időn belül az általános tételű eljárási illetéknek megfelelő összegű igazgatási szolgáltatási díj szerinti.
Mennyi ideig érvényes az EU kártya? Az EU kártya a kiállítástól számított 36 hónapig érvényes. Amennyiben jogosultsága korlátozott (határozott) idejű, a Kártya kizárólag ezen időtartam végéig tartó érvényességgel állítható ki.
Mennyi ideig érvényes a kártyahelyettesítő nyomtatvány? A nyomtatvány a kiállításától számított 90 napig érvényes.

Fontosabb fogalmak

Személyi azonosításra alkalmas okmány, meghatalmazás, képviselet, lakcímkártya a magyarországi lakóhelyről (belföldiség igazolása), TAJ kártya, ügyintézési határidő, tájékoztatás, EGT tagállam, EU kártya, orvosilag szükséges ellátás

Vonatkozó jogszabályok

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtására kiadott 217/1997 (XII.1.) Korm. rendelet 12/A. § (6) bekezdés. ; A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 27. § (11)-(12) bekezdés, valamint a végrehajtására kiadott 217/1997 (XII.1.) Korm. rendelet 12/A. § (6) bekezdés. A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény 21. §, 883/04/EK rendelet 6; 17; 18; 19; 21; 23-28. cikk; 987/2009/EK rendelet 25. cikk; A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 15. §, 40. §, 40/A. §, A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 5. §, 16. §; A polgárok személyiadatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 13. § (2) bekezdés, A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 27. § (11)-(12) bekezdés, valamint a végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet 12/A. § (6) bekezdés, A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 34, 36. §, 71. § (3) bekezdés, A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény 25. §; 319/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet az egészségbiztosítási szervekről 3. § (3) bekezdés, A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény valamint a végrehajtására kiadott 217/1997 (XII.1.) Korm. rendelet 12/A. § (6) bekezdés

Kulcsszavak

Személyi azonosításra alkalmas okmány, TAJ szám, belföldi személy, EGT tagállam, egészségügyi szolgáltatás, sürgősségi orvosilag szükséges ellátás, EU kártya, kártyahelyettesítő nyomtatvány, nemzetközi összekötő szerv, illetékes intézmény.

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858