Akadálymentes verzió

Földhasználati bejelentés, ha a földhasználati bejelentési adatlaphoz mellékletet jogszabály szerint nem kell csatolni

Kódszám

FOLDH00058

Az ügy rövid leírása

Az  ingatlanügyi hatóság (jelen esetben a járási hivatal) az illetékességi területéhez tartozó földek használatáról és a földhasználókról közhiteles hatósági nyilvántartást vezet. Aki  földet használ, köteles a használatot annak megkezdésétől számított 30 napon belül nyilvántartásba-vétel céljából bejelenteni az ingatlanügyi hatósághoz   A bejelentést formanyomtatványon, a földhasználati bejelentési adatlapon, illetve az ahhoz tartozó pótlapokon kell teljesíteni. A földhasználati nyilvántartásba-vételi eljárás a bejelentési adatlapnak az ingatlanügyi hatósághoz történő benyújtásával indul meg. A földhasználati nyilvántartási eljárás mentes az igazgatási szolgáltatási díj- és illetékfizetési kötelezettség alól.      

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?:  A föld használója köteles a használatot bejelenteni.

Kizáró okok:

Milyen adatokat kell megadni?

Földhasználók adatai: 

Természetes személy a földhasználó esetén:
- természetes személyazonosító adatai (családi és utónév, születési családi és utónév, születési hely és idő, anyja születési családi és utóneve), 
- személyi azonosítója/belső egyedi azonosítója, 
- állampolgársága,
- lakcíme.

Gazdálkodó szervezet földhasználó esetén
− megnevezése,
− statisztikai azonosítója/belső egyedi azonosítója 
− cég esetében a cégjegyzékszám,
− székhelye (telephelye),
− képviseletében eljáró személy családi és utóneve, lakcíme,
− bélyegzőlenyomata.

A használt földterületekre vonatkozó adatok földrészletenkénti bontásban:
− a település neve,
− a földrészlet fekvése, 
- a földrészlet helyrajzi száma,   
− a használt terület nagysága (ha, m²),
− a használt terület aranykorona-értéke (AK),
− a használt terület művelési ága,
− a használt terület minőségi osztálya,
− ha a földrészlet az ingatlan-nyilvántartás szerint alrészletekre bontott, a használt alrészletek jelei, művelési ágai, minőségi osztályai, valamint a használattal érintett terület nagysága (ha, m2) és aranykorona-értéke (AK).
− ha a bejelentő földhasználó nem a teljes földrészletet használja, nyilatkozat arról, hogy térképi kimutatástcsatolt-e. 

A földhasználatra vonatkozó adatok: 
- a használat kezdő időpontja (év, hó, nap),
- a használat időtartama [kezdő időpontja (év, hó, nap), a használat lejárati időpontja (év, hó, nap)], vagy ha a használat határozatlan időtartamú, ennek megjelölése, 
- a használat jogcíme. 

A használatba adó adatai (kivéve, ha a használat tulajdonjogon, vagy az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett haszonélvezeti jogon alapul):
− természetes személy használatba adó természetes személyazonosító adatai  (családi és utónév, születési családi és utónév, születési hely és idő, anyja születési családi és utóneve) és lakcíme,
− gazdálkodó szervezet használatba adó megnevezése, székhelye (telephelye) és statisztikai azonosítója, továbbá a képviseletében eljáró személy családi és utóneve, valamint lakcíme.

Milyen iratok szükségesek?

Földhasználati bejelentési adatlap (szükség esetén pótlappal) megfelelően kitöltve, feltüntetve abban a szükséges adatokat és kitöltve rajta a szükséges nyilatkozatokat. 
 


Milyen költségei vannak az eljárásnak?

A földhasználati nyilvántartási eljárás mentes az igazgatási szolgáltatási díj- és illetékfizetési kötelezettség alól.

Hol intézhetem el?

járási hivatalok   
Budapesti XI. kerületi Hivatal,
Budapesti XIV. Kerületi Hivatal

Ügyintézés határideje

Az általános ügyintézési határidő 21 nap.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Az ügyfél az első fokú döntés ellen fellebbezhet.

Jogorvoslati lehetőség részletei: megyei (fővárosi) kormányhivatal 

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): A járási  hivatal 

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): A fellebbezést a döntés közlésétől számított 15 napon belül lehet előterjeszteni.

A benyújtási határidő: A földhasználati nyilvántartási eljárás mentes az igazgatási szolgáltatási díj- és illetékfizetési kötelezettség alól.

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Mindig kötelező-e a földhasználati bejelentés adatlap használata? 
Válasz: Igen, a földhasználati bejelentés csak ezen, a kötelezően használandó formanyomtatványon tehető meg. 

Hogyan kell kitölteni a földhasználati bejelentési adatlapot?
Válasz: A földhasználati bejelentési adatlalpot teljeskörűen ki kell tölteni, fel kell tüntetni benne az ott megjelölt adatokat, és ki kell tölteni a földhasználó személyétől függően a szükséges nyilatkozatokat 

Mikor használandóak a földhasználati bejelentési adatlaphoz tartozó 1. és 2. számú pótlapok? 
Válasz: Az 1. számú pótlapot abban az esetben kell használni, ha a földhasználati szerződés tárgyát több földrészlet képezi, így a bejelentés több földrészletre vonatkozik, a 2. számú pótlapot pedig akkor, ha a használatba adói oldalon több személy vagy szervezet áll. 

Kötelező-e a földhasználati szerződések írásba foglalása? 
Válasz: A megváltozott szabályok értelmében már nemcsak a haszonbérleti szerződést, hanem valamennyi földhasználati szerződést írásba, közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba, kell foglalni. A földhasználati berjelentéshez ennek megfelelő szerződés nyújtható be. 

Mennyi lehet a haszonbérlet időtartama?
Válasz: A földre vonatkozó haszonbérleti szerződés határozott időre köthető meg, amelynek időtartama legalább 1 gazdasági év és főszabályként  legfeljebb húsz év lehet.

Mikor nincs szükség térképi kimutatás benyújtására? 
Válasz: Nincs szükség térképi kimutatásra, ha a használat az egész földrészletre, vagy a földrészletnek az ingatlan-nyilvántartási térképen azonosítható teljes alrészletére terjed ki, illetve közös tulajdonban álló föld esetében akkor, ha egy tulajdonostárs használja a föld teljes területét, vagy a tulajdonostársak elkülönült használata a földnek az ingatlan-nyilvántartási térképen azonosítható alrészlete teljes területére vonatkozik.  

Fontosabb fogalmak

Földhasználati nyilvántartás: a  hivatal által az illetékességi területéhez tartozó földek használatáról és a földhasználókról vezetett nyilvántartás. mely az érintett földrészlet használatával kapcsolatban bejegyzett adatokra vonatkozóan - a természetes személyazonosító és lakcím-azonosító adatok, valamint a gazdálkodó szervezetek esetében az azonosító adatok kivételével - közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.

mező- és erdőgazdasági hasznosítású föld: a föld fekvésétől (belterület, külterület) függetlenül valamennyi olyan   földrészlet, amely az ingatlan-nyilvántartásban szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), nádas, erdő, és fásított terület művelési ágban  van nyilvántartva, továbbá az olyan művelés alól kivett területként nyilvántartott földrészlet, amelyre az ingatlan-nyilvántartásban Országos Erdőállomány Adattárban erdőként nyilvántartott terület jogi jelleg van feljegyezve.

Földhasználó: a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló  2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló  2013. évi CCXII. törvény előírása alapján földhasználati bejelentésre kötelezett olyan természetes személy, vagy gazdálkodó szervezet, akinek, vagy amelynek a földhasználata a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló  2013. évi CXXII. törvényben, valamint a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló  2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló  2013. évi CCXII. törvényben  meghatározott földhasználati szerződésen, tulajdonjogon, a közös tulajdonban álló föld esetében a tulajdonostársak közötti használati megosztásról szóló megállapodáson, illetve az ezt helyettesítő sorsolásról szóló jegyzőkönyvön, haszonélvezeti jogon,vagyonkezelői jogon, a föld kényszerhasznosításba adásáról szóló jogerős határozaton alapul.

Földhasználati bejelentési adatlap: a földügyért felelős miniszter által rendszeresített adatlap, melyet közzé kell tenni a földügyi szakigazgatás hivatalos honlapján és a földügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján. 

Földhasználati szerződés: A földhasználati jogosultság átengedéséről szóló szerződés, melyet közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. 

Térképi kimutatás: az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisból szolgáltatott, 30 napnál nem régebbi hiteles szemle másolat, melyen egyértelműen meg kell jelölni a használt terület nagyságát és a földrészleten belüli elhelyezkedését az okiratnak megfelelően, azzal azonosítható módon.

Vonatkozó jogszabályok

a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény   IV. fejezet,
a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 93.§-95. § (1)-(7) bekezdés,  
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény, 33. § (1) bekezdés, 36. § (2) bekezdés, 40. § (1) bekezdés, 71. § (1) bekezdés,  98. § (1) bekezdés és (3) bekezdés b)-d) pont, 99. § (1) bekezdés, 102. § (1) bekezdés, 
 
a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm- rendelet 37. § (1) bekezdés, 1. melléklet
a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (1b) bekezdés, 6. 12. §, 1. melléklet, 
az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet 11. § (3) bekezdés, 12. § (6) bekezdés.

Kulcsszavak

Földhasználati bejelentési adatlap, föld, földhasználó, földhasználati szerződés, térképi kimutatás

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858